Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. март 2017 г.

АРХИВ  


Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ФИНАНСОВ ОДИТ 2017 г. — теми от семинар; Документация и отчетност съгласно ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г.; Данъчно събитие и изискуемост на данъка - "Обратно начисляване" на ДДС

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Авансовите плащания в ЗДДС - данъчна и съдебна практика - данъчно третиране на внесен задатък в размер на цялата цена при поръчка за доставка
 2. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци - дата за начисляване на лихви за забава при възстановяване на недължимо платен ДДС
 3. Годишни корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
 4. Декларация от авиационен оператор по чл. 31б, ал. 3 от ППЗДДС - Приложение № 25
 5. Декларация от водач на транспортно средство/лице, придружаващо стока с висок фискален риск
 6. Декларация от корабособственик по чл. 31в, ал. 6 от ППЗДДС - Приложение № 26
 7. Декларация по чл. 168 ЗДДС за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство - Приложение № 19
 8. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 9. Заявление за вписване или промяна на данни в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от ЗДДС - Приложение № 36 от ППЗДДС
 10. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС
 11. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС
 12. Искане от получател/купувач на стока с висок фискален риск
 13. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
 14. Облагане с данък добавена стойност на доставки на стоки, при които комисионерът действа от свое име и за чужда сметка
 15. Облагане с ДДС на нови превозни средства
 16. Обърнато данъчно задължение (самоначисляване) съгласно Закона за данък върху добавената стойност - относно "обратно начисляване" на ДДС. Данъчно събитие и изискуемост на данъка - Протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Начисляване на ДДС при доставка на стоки - производствени отпадъци от получателя по доставката
 17. Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
 18. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност - третиране на посреднически услуги като "съпътстваща доставка" - дължимост на ДДС и осигуровки
 19. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 20. Промени в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство за 2017 година
 21. Регистрация по ЗДДС
 22. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в Закона за данък върху добавената стойност- относно данъчно третиране на покупки за лични нужди направени с клиентски карти на фирма. Липса на стоки в склада на данъчно задълженото лице, които са му доставени и свързаните с тях данъчни документи не са отразени в счетоводството му
 23. Сключване на митническо споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство
 24. Ставки на ДДС, прилагани в страните-членки на Европейската общност
 25. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Независим финансов одит - относно новия раздел на одиторския доклад "Ключови одиторски въпроси"
 2. Основни краткосрочни показатели за 2017 година
 3. Справка за производството и продажбите на вътрешния пазар на промишлени продукти за 2017
 4. Тримесечен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2017 година
 5. Тримесечен статистически отчет за разрешеното и започнато строителство на нови сгради през 2017 година
 6. Тримесечен статистически отчет за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 г.
 7. Указания за попълване Статистически отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд
 8. Формиране на мнение и докладване върху финансови отчети - примерни одиторски доклади по МОС 700

Труд и работна заплата

 1. Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 1.04.2017 г.)
 2. Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ (в сила от 1.04.2017 г.)
 3. Уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП (в сила от 1.04.2017 г.)
 4. Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 1.04.2017 г.)
 5. Уведомяване на НАП за сключените трудови договори. Длъжностни характеристики по НКПД

Социално и здравно осигуряване

 1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 2. Парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете

Пенсии, социално подпомагане

 1. Заявление за заверка на осигурителна книжка от лице - Обр. З-1
 2. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия

Банки и финанси

 1. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите институции
 2. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите институции
 3. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и финансовите институции

Сделки

 1. Пренасяне на парични средства – разяснение
 2. Пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях

Изчислителни системи

 1. Методика за определяне на основен лихвен процент (в сила от 1.07.2017 г.)

Справочник

 1. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Основни макроикономически показатели
 4. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 5. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 6. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg