Новости в АПИС ПРАВО през м. април 2017 г.

АРХИВ  


Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 05.04.2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт
 • ПРАВИЛНИК за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност
 • НАРЕДБА № 4 от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата
 • НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 • НАРЕДБА № 8121З-534 от 03.04.2017 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2017/2018 г.

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 12532 от 21.11.2016 г. по административно дело № 5342 от 2016 г.
 • СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2017 г.
 • ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за периода 2017 – 2021 г.
 • СПОГОДБА за социална сигурност между Република България и Тунизийската република

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 21.04.2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и по Фонд „Вътрешна сигурност“

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
 • НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.
 • НАРЕДБА № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 • НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
 • НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз
 • НАРЕДБА № 69 от 16.05.2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
 • НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 • НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
 • НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
 • НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 3.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № 8121з-424 от 15 март 2017 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура"

Други:

 • АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за дейността на военнослужещите и цивилните служители в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 • НАРЕДБА № 3 от 27.07.2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република България
 • НАРЕДБА № 5 от 12.08.2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност
 • НАРЕДБА за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

Писма и указания

 • № ФО-9 от 17.03.2017 г. относно вида на документите, които да се прикачат в Регистър "Общински дълг"
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-217 от 8.03.2017 г. (№ БНБ-33869 от 6.03.2017 г.) за определяне на златни монети за "инвестиционно злато" за целите на ЗДДС
 • ДДС № 02 от 27.03.2017 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, на оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.03.2017 г. на бюджетните организации
 • УКАЗАНИЯ БЮ № 2 от 29.03.2017 г. относно определяне на формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за 2017 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
 • ПИСМО № 12-00-48 от 7.03.2017 г. относно разяснение във връзка с подготовката и провеждането на централизираните процедури по възлагане на обществени поръчки
 • № ФО-10 от 4.04.2017 г. относно поименно разписание на длъжностите

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • СТАНОВИЩЕ № 07-635 от 9.03.2017 г. относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
 • ЗАПОВЕД № РД01-206 от 23.03.2017 г. за утвърждаване на списък на групите нуждаещи се лица и на лицата, които предоставят социални услуги, на които операторите на хранителни банки могат да предоставят дарените храни

Въпроси и отговори

 • Отговор на МТСП от 21.03.2017 г. във връзка с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
 • Отговор на МТСП от 22.03.2017 г. във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
 • Отговор на МТСП от 21.03.2017 г. във връзка с Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда
 • Отговор на МТСП от 21.03.2017 г. във връзка с чл. 121а от КТ

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • ИНФОРМАЦИЯ за промени в уведомленията за сключени трудови договори от 1.04.2017 г.

Министерство на здравеопазването

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2017 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните

 • ЗАПОВЕД № РД-46-141 от 1.03.2017 г. за одобряване на окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2016, част от Система за идентификация на земеделските парцели

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • ПРАВИЛА за устройството и дейността на Обществения съвет в областта на информационните технологии и управление на интернет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Национален осигурителен институт

Въпроси и отговори

 • Отговор на НОИ във връзка с Приложение № 9 на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Отговор на НОИ във връзка с Приложения № 9 и 10 на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Отговор на НОИ във връзка с Приложение № 10 на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Национална здравноосигурителна каса

 • ПРАВИЛА за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Българска народна банка

 • УКАЗАНИЯ № БНБ-43305 от 20.03.2017 г. за подаване и получаване на информация от информационната система на Централния кредитен регистър на БНБ

Висш съдебен съвет

Актове

 • УКАЗАНИЯ за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общите събрания за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите
 • МЕТОДИКА за оценка дейността на членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет

Комисия за финансов надзор

Застрахователен надзор

 • УКАЗАНИЯ по прилагането и тълкуването на чл. 496, ал. 3, т. 5 от Кодекса за застраховането

Агенция по обществени поръчки

 • УКАЗАНИЕ относно изпращане на документи, които подлежат на вписване в регистъра на обществените поръчки, по реда на чл. 17, ал. 1 от ППЗОП