Новости в АПИС ПРАВО през м. август 2017 г.

АРХИВ  


Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

Международни актове:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за полицейско сътрудничество

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 27.07.2017 г. за приемане Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Наредби:

 • НАРЕДБА № 6 от 03.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
 • НАРЕДБА № 9 от 26.07.2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка
 • Наредба за представителите по индустриална собственост

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 202 от 24.03.2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
 • РЕШЕНИЕ № 2730 от 06.03.2017 г. по административно дело № 4123 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 119 от 26 юли 2017 г. за пускане в обращение считано от 25 септември 2017 г. сребърна възпоменателна монета "Рилски манастир" от серията "Български църкви и манастири"

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 на МС от 26.04.2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
 • ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
 • НАРЕДБА № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
 • НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • НАРЕДБА № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз
 • НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
 • НАРЕДБА № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
 • НАРЕДБА за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 на МС от 16.06.2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Наредби:

 • НАРЕДБА за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори
 • НАРЕДБА за представителите по индустриална собственост

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 103 на МС от 24.02.2011 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

Писма и указания

 • ДНФ № 2 от 1.08.2017 г. относно реда и начина за отразяване на информацията за извършените плащания от управляващите органи към бенефициенти със самостоятелни десетразрядни кодове в Системата за електронни бюджетни разплащания

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • СТАНОВИЩЕ № 26-Б-26 от 1.08.2017 г. относно приложение на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от Закона за данък върху добавената стойност и § 46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 26-Б-54 от 22.05.2017 г. относно прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски във връзка с командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-Н-244 от 29.06.2017 г. относно данъчно третиране на стопанските дейности с т. нар. виртуални валути ("биткойн")
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-17-00-86 от 27.06.2017 г. относно третиране на договорите по чл. 46, ал. 4 от Закона за особените залози за целите на данъчното и осигурителното законодателство
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-25-46 от 13.07.2017 г. относно коригиране на данни по "Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице"
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-102 от 10.07.2017 г. относно осигурителни вноски върху присъдени суми за неначислени и неизплатени трудови възнаграждения
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-184 от 6.07.2017 г. относно документиране на износ

Министерски съвет

Министерство на земеделието, храните и горите

 • ЗАПОВЕД № РД 09-614 от 4.08.2017 г. за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове, заявени за подпомагане за кампания 2017 г.
 • УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2017 - 2018 година

Национална здравноосигурителна каса

 • УКАЗАНИЕ № РД-16-27 от 28.07.2017 г. за тълкуване и прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., в сила от 1 април 2017 г.)

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • МЕТОДИКА за определянето на инвестиционни посредници като други системно значими институции
 • НАСОКИ на ЕСМА относно правила и процедури при неизпълнение от страна на участници в ЦДЦК
 • НАСОКИ на ЕСМА относто достъпа на ЦДЦК до данните за сделки от ЦК или от местата за търговия

Висш съдебен съвет

Актове

 • ПРАВИЛА за дейността на прокурорите и следователите – наставници