Новости в АПИС ПРАВО през м. март 2017 г.

АРХИВ  


Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 08.03.2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 23.03.2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство

Правилници:

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
 • НАРЕДБА № 2 от 23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд
 • НАРЕДБА № 3 от 23.02.2017 г. за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници
 • НАРЕДБА № 8121З-418 от 14.03.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи
 • НАРЕДБА за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-01-74 от 20.02.2017 г. за утвърждаване на Списък на активните вещества и продуктовите типове, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 18e, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 3 от 23.02.2017 г. по конституционно дело № 11 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 4 от 16.03.2017 г. по конституционно дело № 16 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 11894 от 07.11.2016 г. по административно дело № 4272 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 2759 от 07.03.2017 г. по административно дело № 11858 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 8552 от 11.07.2016 г. по административно дело № 2383 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 9508 от 17.08.2016 г. по административно дело № 8886 от 2015 г.
 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г.
 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.
 • ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА за организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
 • ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА за организиране на игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
 • ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА за организиране на лотарийни игри
 • ВТОРИ ПРОТОКОЛ към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Наредби:

 • НАРЕДБА № 10 от 30.03.2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките
 • НАРЕДБА № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“
 • НАРЕДБА № 17 от 14.09.2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити
 • НАРЕДБА № 21 от 3.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
 • НАРЕДБА № 22 от 3.05.2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения
 • НАРЕДБА № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 • НАРЕДБА № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта
 • НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
 • НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи
 • ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Тарифи:

 • ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Други:

 • УСЛОВИЯ и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 на МС от 12.03.2004 г. за създаване на Агенция по обществени поръчки към министъра на икономиката и енергетиката и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки

Правилници:

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
 • НАРЕДБА № 8121З-1130 от 14.09.2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
 • НАРЕДБА № 8121з-346 от 25.07.2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 25.09.2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи

Други:

 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.
 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г.

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

Писма и указания

 • ПИСМО № 91-00-106 от 22.02.2017 г. относно отразяването на прехвърлянето на активи - публична държавна/общинска собственост от В и К операторите на общини и областни администрации, както и на отчитането на операциите между В и К операторите и съответните общини/областни администрации и свързаните с тях разчети въз основа на договори, сключени по съответния ред на Закона за водите и Закона за концесиите
 • УКАЗАНИЕ № УК-1 от 21.02.2017 г. относно прилагане на глава седма "Годишни доклади", раздел пети "Доклад за плащанията към правителства" и раздел шести "Консолидиран доклад за плащанията към правителства" от Закона за счетоводството
 • № ФО-05 от 28.02.2017 г. относно липсата на информация от някои общини за приет бюджет от Общинския съвет за 2017 г.
 • ПИСМО № 91-00-132 от 10.03.2017 г. относно погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 159, ал. 13 и 14 от Закона за публичните финанси

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

Национален осигурителен институт

Писма и указания

 • УКАЗАНИЕ № 1029-40-2252 от 8.03.2017 г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2017 г.

Национална агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-52 от 9.01.2017 г. относно данъчно третиране пo 3ДДС на разходите за нает лек автомобил, който се ползва за управленска дейност и за лични нужди и прилагане на разпоредбите на чл. 215а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-240 от 1.02.2017 г. относно място на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба съгласно Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-299 от 10.02.2017 г. относно прилагане на чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-275 от 6.02.2017 г. относно данъчно третиране на разходи по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-318 от 14.02.2017 г. относно ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-50 от 20.02.2017 г. относно данъчно третиране на доставка, свързана със строително-монтажни услуги извън територията на страната
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-32 от 27.02.2017 г. относно данъчно третиране на приходи, получени след унищожаване на животни в резултат на констатирано заразно заболяване

Министерство на образованието и науката

 • ЗАПОВЕД № РД09-1726 от 28.02.2017 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, получени по стандарти за 2017 г. между училищата и на средствата по нормативи за ресурсно подпомагане между училищата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката, и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и между регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование при изменение на основните компоненти на формулата за 2017 г.
 • ЗАПОВЕД № РД09-1778 от 14.03.2017 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2017 г.

Министерство на земеделието и храните

 • ЗАПОВЕД № РД 09-181 от 9.03.2017 г. за утвърждаване на "Списък на храните, обект на хранително банкиране"
 • ЗАПОВЕД № РД49-36 от 10.02.2017 г. за утвърждаване на Общи условия на договорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения за възлагане изпълнението на дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 4 -14 и т. 18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Българска народна банка

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за управление на цикъла на обществените поръчки в Българската народна банка
 • МЕТОДИКА за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове "ЛЕОНИА Плюс"

Агенция по обществени поръчки

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ на ESMA във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR)

Централна избирателна комисия

 • РЕШЕНИЕ № 4371-НС от 1.03.2017 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 4421-НС от 7.03.2017 г. на ЦИК относно приемане на Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 4446-НС от 9.03.2017 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за районните избирателни комисии – част ІІ, в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 4460-НС от 10.03.2017 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.