Новости в АПИС ПРАВО през м. октомври 2017 г.

АРХИВ  


Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за държавните помощи

Изменени закони:

 • ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • ЗАКОН за българските лични документи
 • ЗАКОН за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
 • ЗАКОН за частните съдебни изпълнители

Отменени закони:

 • ЗАКОН за държавните помощи

Международни актове:

 • СПОГОДБА между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на туризма

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 от 23.10.2017 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Правилници:

 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите

Наредби:

 • НАРЕДБА № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели
 • НАРЕДБА № 8121З-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол
 • НАРЕДБА № Н-7 от 04.10.2017 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“
 • НАРЕДБА за приобщаващото образование
 • НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 05.09.2017 г. за обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на отбраната в обучаващи институции на МВР и обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи във военните академии, висшите военни училища и професионалните сержантски/старшински колежи

Други:

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Наредби:

 • НАРЕДБА № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
 • НАРЕДБА № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
 • НАРЕДБА № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
 • НАРЕДБА № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
 • НАРЕДБА № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане
 • НАРЕДБА № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Други:

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VІ клас в държавните и общинските училища

Наредби:

 • НАРЕДБА № Н-6 от 29.06.2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор"
 • НАРЕДБА за приобщаващото образование

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

Писма и указания

 • ДНФ № 3 от 26.09.2017 г. относно докладване на нередности/финансови корекции по сертифицирани разходи след приключване на програмен период 2007-2013 г. по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз
 • ДДС № 05 от 28.09.2017 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.09.2017 г. на бюджетните организации
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-951 от 12.10.2017 г. за утвърждаване на Процедура за реда, начина и формата на данните по чл. 5а, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, които общините предоставят ежедневно на Министерството на финансите и за утвърждаване на Правила за предоставяне на данни от Министерството на финансите на общините на основание чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • СТАНОВИЩЕ № 92-00-1299-2 от 4.10.2017 г. относно условието задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползване на данъчни облекчения

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЯ № 24-39-111 от 19.09.2017 г. относно прилагане разпоредбите на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС в изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 24-35-28 от 11.09.2017 г. относно сроковете за внасяне на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и определяне на здравноосигурителния статус на физическите лица
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 08-О-2 от 25.09.2017 г. относно третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 2071 от 25.09.2017 г. относно подаване на отчетни регистри и ползване на данъчен кредит за период, в който лицето е било дерегистрирано по реда на ЗДДС във връзка с отмяна на акта за дерегистрация въз основа на съдебно решение
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 24-38-48 от 21.09.2017 г. относно прилагането на чл. 76 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 24-39-101 от 15.09.2017 г. относно данъчно третиране на дейността на частно училище съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на образованието и науката

 • АНЕКС № Д01-288 от 13.09.2017 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. (изм. и доп. с Анекс от 16.12.2016 г.)
 • ЗАПОВЕД № РД09-5426 от 13.10.2017 г. за утвърждаване на Образец на заявление за включване в системата на държавно финансиране

Министерство на земеделието, храните и горите

 • УКАЗАНИЯ за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди
 • ЗАПОВЕД № 902 от 10.10.2017 г. за утвърждаване на нов образец на позволително за сеч по чл. 108 от Закона за горите

Министерство на околната среда и водите

 • УКАЗАНИЕ № 05-08-1904 от 29.09.2017 г. относно определяне на приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по-специално прилагането на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Българска народна банка

 • ПРАВИЛА № БНБ-122669 от 25.07.2017 г. (№ АД-12 от 24.07.2017 г. на МФ) за допускане до търговия на ДЦК на регулиран пазар, организиран от "Българската Фондова Борса - София" АД и приключване на сделки с тях в БНБ, банки поддепозитари на ДЦК и "Централен депозитар" АД

Висш съдебен съвет

Актове

 • ПРАВИЛА за дейността на съдиите–наставници
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изработване на нормативни актове във Висшия съдебен съвет и оценка на въздействието им