Новина

2016-06-07 - Висока оценка на семинара за машинния превод на ЕК

Проведеният на 3 юни 2016 г. семинар на тема: "Езиково-терминологични аспекти на правото на ЕС" получи висока оценка от участниците, които поздравиха организаторите – АПИС и Съюзът на юристите в България, за избраната изключително полезна тема за дискусия. В работата на форума се включиха над 120 специалисти от държавната администрация, съдебната система и частния сектор.

Участниците проявиха голям интерес към лекциите на представителите на Генерална дирекция “Писмени преводи” на Европейската комисия – г-жа Светлана Юрукова и г-жа Ася Барбие. Г-жа Юрукова запозна присъстващите с услугата за машинен превод MT@EC, която ЕК предоставя безплатно на заетите в публичната администрация на държавите-членки, и даде ценни практически съвети как могат да се възползват от тази възможност. Г-жа Барбие показа по какъв начин многоезичната терминологична база данни IATE може да подпомогне специалистите за намирането на специфични за Европейския съюз терминология и жаргон в различни области (право, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и много други) на 24-те официални езика на Съюза. Също така голям професионален интерес сред аудиторията предизвика лекцията "Езикът в актовете на Съда на Европейския съюз" на г-н Димитър Стефанов, началник на отдел в Генарална дирекция „Преводи“ на Съда на Европейския съюз.

След прикючването на семинара много от участниците дойдоха лично да изкажат своята благодарност на организаторите и лекторите за полезната инициатива и да изразят желанието си за провеждането на други подобни прояви в бъдеще.

Всички новини