Апис Регистър - Акционерен капитал

Модул към уеб базираната информационна система за лицата и фирмите АПИС РЕГИСТЪР+

Предоставя уникалната възможност за получаване на синтезирана информация за притежателите на акции и разпределението на техните дялове в акционерните дружества.

Модул "Акционерен капитал" се ползва чрез досие на фирма и дава справка за:

  • имената на акционерите във всяко акционерно дружество – български и чуждестранни юридически и физически лица;
  • техните представители и пълномощници, присъствали на общите събрания;
  • брой, видове акции и относителен дял от капитала на дружеството;
  • промяна на капитала, номинала и вида на акциите на съответната фирма.

Чрез функцията „Свързани лица“ се осигурява детайлна информация за участията на акционерите в други фирми, както и за връзката им с други лица, с възможност за проследяване на архивните състояния на фирмите.

При едновременно ползване с модула „Следене на списъци за фирмени промени“ има възможност чрез зададен списък с ЕИК на акционерни дружества системата да известява чрез имейл за всяка промяна на акционерите в тях.

Информацията, предоставяна от модула, се актуализира ежедневно в случай на настъпила промяна и е актуална към последното проведено общо събрание на акционерите на съответното дружество.