GDPR Наръчник

Поръчка за закупуване на модулите можете да направите и тук.

GDPR НАРЪЧНИК

Интегрирано софтуерно решение на АПИС за въвеждане изискванията

на новата правна рамка за защита на личните данни

 

От 25 май 2018 г. са в сила новите регулации на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Отчитайки важността на Регламента и прякото му действие в дейността на широк кръг лица – граждани, публични институции, фирми и организации, АПИС разработи ново софтуерно решение - GDPR НАРЪЧНИК в помощ на всички, които ще внедряват и прилагат новите нормативни изисквания в ежедневната си работа.

 

Продуктът интегрира два самостоятелни софтуерни модула - GDPR Инфо и GDPR Асистент.

GDPR Инфо
Най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

 

С GDPR Инфо получавате достъп до:

Законодателство на ЕС

Всички действащи нормативни актове, уреждащи защитата на личните данни в ЕС.

Българско законодателство

Цялата българска нормативна уредба, отнасяща се до защитата на личните данни.

Практика на ЕС

Решенията на Съда на ЕС по прилагане на европейските разпоредби относно защитата на личните данни.

Практика на държави-членки на ЕС

Решения на националните съдилища на държави-членки на ЕС, които третират материята по защитата на личните данни.

Практика на ЕСПЧ

Решения на Европейския съд по правата на човека, които засягат нарушенията спрямо неприкосновеността на личния живот и по-специално неприкосновеността на кореспонденцията.

Практика, становища и указания на КЗЛД

Комисията за защита на личните данни има богата практика по прилагане на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове.

Българска съдебна практика

Практика на българските съдилища по казуси, свързани със защитата на личните данни.

Актове на Работната група по член 29

Указания и становища по прилагане на GDPR. Работната група е създадена в съответствие с член 29 от Директива 95/46/ЕО, като независим европейски консултативен орган за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Експертни разработки и образци

Практически ориентирани експертни теми по прилагане на разпоредбите на Общия регламент, разработени от специалисти в областта. Богата колекция от примерни образци на документи, които се изискват от GDPR.

Поръчка за закупуване на модулите можете да направите и тук.


GDPR Асистент
Спестете време и усилия, спечелете сигурност и стабилност!

 

С GDPR Асистент АПИС Ви предлага уеб базирано софтуерно решение за създаване на политика по защита на данните и за водене на изискваната според новата правна уредба документация и отчетност.

С GDPR Асистент получавате

електронен дневник, регистри, наръчници и примерни документи за въвеждане на изискванията и водене на отчетност съгласно GDPR във Вашата организация:

  • Примерна документация за изграждането на система за защита на личните данни в организацията, съдържаща примерни образци на документи, готови за попълване:

- Образци на вътрешни процедури и правила;

- Образци на искания и декларации;

- Образци на договори и договорни клаузи във връзка с GDPR;

  • Въпросници (чек-листи), които Ви помагат да проверите съответствието с основни изисквания:

- Оценка на необходимостта от определяне на Длъжностно лице по защита на данните;

- Въпросник за самооценка на готовността за въвеждане на изискванията на GDPR; 

  • Регистри, които администраторите и обработващите лични данни са задължени да поддържат. Всяка регистрова форма е обособена като софтуерен модул със съответната изисквана номенклатура и функционалност:

- Регистър на дейностите по обработване на администратора по чл. 30, пар. 1 от Регламента;

- Регистър на дейностите по обработване на обработващия по чл. 30, пар. 2 от Регламента;

- Дневник на исканията на субектите на данни;

- Регистър на нарушенията на сигурността на данните. 

GDPR Асистент дава сигурност и стабилност на информацията, създавана в организацията на потребителя във връзка с въвеждането и спазването на изискванията на GDPR, чрез:

  • Облачно решение;

  • Криптиране на базата данни;

  • Защитена връзка и сигурност при преноса на данни;

  • Възможности да се използва продукта като сигурен „контейнер“ за документацията, която се изисква от нормативната уредба;

  • Софтуерни функционалности за улесняване на работата с документите и регистрите.

Въвежданата от потребителя информация се съхранява в криптиран вид в базата данни. Връзката при комуникация с продукта и при преноса на данни е защитена. Към всяко потребителско име и парола са асоциирани съответният брой пакети от документи и регистри според избрания брой лицензи. По този начин потребителят може да води отчетността на няколко организации, като разполага с достъп до няколко пакета. 

При разработването на продукта е консултиран опитът на български и чуждестранни специалисти по информационна сигурност, както и на длъжностни лица по защита на данните в транснационални компании. Заимствани са също така модели и образци, предлагани от водещи национални надзорни органи на държави-членки на ЕС. Следвани са указанията и насоките на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46/ЕО (бъдещият Европейски комитет за защита на данните) и на българската Комисия за защита на личните данни. В допълнение, модулът „GDPR Асистент“ стъпва върху внимателен анализ и надгражда информационни решения на чуждестранни доставчици на помагала, наръчници и други подобни продукти и услуги в помощ на администраторите и обработващите лични данни. 

Базово ценово предложение на новия продукт на АПИС - GDPR Наръчник /включващ модулите GDPR Инфо и GDPR Асистент/ можете да видите тук.

За повече информация, моля да се обърнете към представителите на АПИС на имейл office@apis.bg или на тел.: 02/9883541; 02/9804827.

Поръчка за закупуване на модулите можете да направите и тук.