Общи условия за ползването на софтуерен продукт "Имотни справки"

I. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

 1. Настоящите Общи условия конкретизират и детайлизират всички права и задължения, свързани с ползването на софтуерния продукт "ИМОТНИ СПРАВКИ" и са неразделна част от сключения между разработчика "АПИС ЕВРОПА" АД (наричан по-долу за краткост само АПИС) и ПОТРЕБИТЕЛЯ договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на продукта.
 2. С използването на софтуерния продукт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема всички правила и условия, регламентирани в договора за предоставяне на неизключителното и срочно право за ползване на "ИМОТНИ СПРАВКИ" и настоящите Общи условия.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. АПИС предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане на определената с договора между страните абонаментна цена неизключителното и непрехвърлимо право на ползване на уеб базирания софтуерен продукт "ИМОТНИ СПРАВКИ" (наричан по-долу за краткост само ПРОДУКТЪТ) под формата на софтуер като услуга (SaaS).
 2. Предназначението на ПРОДУКТА е да подпомогне професионалните дейности на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с проучването на собствеността върху недвижими имоти, техните собственици и учредените върху тях вещни права, чрез автоматизирана обработка и структуриране информацията, съдържаща се в получени чрез регистриран електронен достъп справки в PDF формат от Имотния регистър на Република България.
 3. ПРОДУКТЪТ обработва единствено следните получени чрез регистриран електронен достъп справки в PDF формат от Имотния регистър:

  5.1. Справка чрез отдалечен достъп за имот от Имотен регистър (код 3100);

  5.2. Справка чрез отдалечен достъп за лице от Имотен регистър за избрана служба по вписвания (код 3102);

  5.3. Справка чрез отдалечен достъп за лице от Имотен регистър за всички служби по вписвания (код 3097).

 4. Стандартният срок на ползване на ПРОДУКТА е 12 месеца, освен ако в договора между страните не е предвидено друго. При заплащане на абонаментната цена, срокът на ползване се продължава за нов 12-месечен период, респ. друг уговорен между страните срок. По изключение ПРОДУКТЪТ може да бъде ползван срещу заплащане на съответната цена и за срок от 1 месец с цел изпробване или при инцидентна необходимост от използване на неговите функции.
 5. Правото на ползване на ПРОДУКТА дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да използва всички функции на ПРОДУКТА и се предоставя съгласно следните видове лицензи:

  7.1. Индивидуален лиценз за срок от 12 месеца;

  7.2. Индивидуален лиценз за срок от 1 месец;

  7.3. Професионален лиценз за срок от 12 месеца – дава право за едновременен достъп чрез потребителско име и парола на 3 потребители;

  7.4. Корпоративен лиценз за срок от 12 месеца – дава право за едновременен достъп по IP адрес на 10 потребители.

 6. ПРОДУКТЪТ е достъпен през Интернет и се предлага на принципа „такъв, какъвто е“. С използването на ПРОДУКТА, по-специално, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че неговата функционалност е ограничена до обработката на посочените по-горе в т. 5 справки от Имотния регистър във файловия формат и формат на данните, установени от Агенцията по вписванията към датата на приемане на настоящите Общи условия.
 7. За целите на сключването и изпълнението на договора за ползването на ПРОДУКТА и активирането на достъпа до него ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на АПИС и дава своето съгласие да бъдат обработвани следните негови данни:

  9.1. Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на организацията или фирмата, както и името и фамилията на нейния законен представител, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е юридическо лице;

  9.2. Името и фамилията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато е физическо лице;

  9.3. Валиден електронен адрес (имейл);

  9.4. IP адрес, когато се предоставя корпоративен лиценз с достъп от определени адреси;

  9.5. Потребителско име и парола за достъп до ПРОДУКТА на един или повече ползватели според вида на лиценза.

 8. АПИС не обработва каквито и да било лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ с изключение на посочените в предходната т. 9. АПИС декларира, че личните данни по т. 9 ще бъдат обработвани единствено за целите на сключването и изпълнението на този договор.
 9. Достъпът до ПРОДУКТА се реализира през браузър от сайта https://web.apis.bg/ след въвеждане на потребителско име и парола от регистрираните ползватели.

III. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРОДУКТА

 1. Разработчикът "АПИС ЕВРОПА" АД притежава всички права на интелектуална собственост върху софтуера на ПРОДУКТА, включително, но не само, наименования, търговски марки, дизайн и други.
 2. Освен ако не е предвидено друго в ЗАПСП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да изменя, адаптира, превежда или по друг начин да създава производни произведения от ПРОДУКТА, нито да прехвърля или преотстъпва, изцяло или отчасти, на друго лице предоставеното му съгласно т. 3 право на ползване.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

  14.1. Да ползва ПРОДУКТА при условията на предоставения му лиценз;

  14.2. Да изисква от АПИС отстраняването на неизправности в софтуера, както и възстановяване на достъпа до ПРОДУКТА в случаите на прекъсване на услугата;

  14.3. Да получи удължаване на срока на абонамента в случая, посочен в т. 16.1, когато поради промяна във формата на данните в издаваните от Агенцията по вписванията справки по т. 5 предоставяната от ПРОДУКТА услуга не е могла да бъде използвана в продължение на повече от 15 календарни дни. При наличие на тези обстоятелства срокът на абонамента се удължава с броя на дните, през които услугата не е била налична.

 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните задължения:

  15.1. Да използва ПРОДУКТА само в съответствие с неговото предназначение, посочено в т. 4 от настоящите Общи условия;

  15.2. Да вземе необходимите превантивни мерки за недопускане на неоторизиран достъп до ПРОДУКТА от трети лица;

  15.3. Да уведоми писмено АПИС на електронен адрес [email protected] в случай на неизправност на ПРОДУКТА – най-късно в тридневен срок от установяване на неизправността.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АПИС

 1. В рамките на абонаментния период АПИС:

  16.1. Обновява в разумен срок софтуера на ПРОДУКТА в съответствие с измененията във файловия формат и формата на данните на предоставяните от Агенцията по вписванията чрез регистриран отдалечен достъп справки от Имотния регистър по т. 5;

  16.2. По свое усмотрение подобрява съществуващи или въвежда нови или допълнителни функционалности в ПРОДУКТА.

 2. АПИС се задължава:

  17.1. Да поддържа в изправност ПРОДУКТА в режим 24/7, като осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ непрекъсваем достъп до услугата при годишна достъпност равна на 99%;

  17.2. Да осигури съдействие при ползването на ПРОДУКТА и да оказва техническа помощ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (хелп деск) чрез отговори на въпроси, регистриране и разрешаване на инциденти в работни дни в интервала от 9:00 до 18:00 часа;

  17.3. Да отстрани неизправност в работата на софтуерния продукт, различна от посочената в т. 16.1, най-късно в срок от три работни дни от получаване на писмено уведомление от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

VI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Обработваните чрез ПРОДУКТА справки от Имотния регистър и съдържащата се в тях информация са собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 2. АПИС и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че е възможно информацията в справките да съдържа лични данни или данни с конфиденциален характер.
 3. АПИС се задължава да обработва информацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство за съхранение на конфиденциална информация и информация, съдържаща лични данни.
 4. АПИС декларира, че по никакъв начин не съхранява при себе си информацията, съдържаща се в обработваните чрез ПРОДУКТА справки от Имотния регистър, и че служителите на АПИС нямат достъп до тези данни. След извършването на автоматизираната обработка структурираните данни от справките се записват на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ в кеш паметта на браузъра и се визуализират в прозорец на този браузър. При затваряне на прозореца, съдържащ обработените данни, или на самия браузър, данните, записани в кеш паметта, се заличават и не могат да бъдат възстановени.
 5. АПИС не носи отговорност към ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица за обработваната чрез ПРОДУКТА информация;
 6. АПИС осигурява поверителността и конфиденциалността на въвежданата от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация чрез адекватни мерки за сигурност:

  23.1. Достъп до информацията имат само ПОТРЕБИТЕЛЯТ и оторизираните от него лица, получили лиценз като ползватели на ПРОДУКТА;

  23.2. Трансферът на данни между браузъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ и софтуерния продукт се осъществява чрез криптирана двупосочна връзка, защитена чрез Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) протокол. Използва се също така софтуер на защита срещу кибер атаки от различен характер: SQL Injection, XSS, DoS, DDoS, Man-In-The-Middle.

 7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че съгласно условията на получения лиценз достъпът до ПРОДУКТА се осъществява на базата на потребителско име и парола, известни единствено на оторизираните от него лица, или по IP адрес на организацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и че отговорността за запазването им в тайна е негова. АПИС не носи отговорност, ако по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ бъде осъществен неоторизиран достъп до обработваната чрез ПРОДУКТА информация.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите Общи условия са публикувани на сайта https://apis.bg/ заедно с всички техни изменения, които са неразделна част от тях.
 2. АПИС има право да изменя тези Общи условия по всяко време, като е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за изменението чрез съобщение в ПРОДУКТА.
 3. Ако не е съгласен с промените в настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено АПИС в 5-дневен срок от съобщението по т. 26. В този случай в отношенията между страните ще се прилагат Общите условия, които са били в сила към датата на сключване на договора, респ. последно приетите от ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако промените в Общите условия не са следствие от изменения в законодателството или от изменения на файловия формат и формата на данните в предоставяните от Агенцията по вписванията справки чрез регистриран отдалечен достъп до Имотния регистър. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпрати писмено уведомление до АПИС в срока по изречение първо и продължи ползването на ПРОДУКТА след уведомяването по реда на т. 26, се приема, че той е съгласен с изменението.
 4. За неуредените в настоящите Общи условия и сключения между страните договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 5. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и сключения между страните договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

01.05.2023 г.