Съответствие с GDPR

GDPR Наръчник е интегрирано софтуерно решение на АПИС, включващо два самостоятелни модула - GDPR Инфо и GDPR Асистент. GDPR Инфо предоставя достъп до правната рамка на защитата на личните данни. GDPR Асистент предлага практическо ръководство за привеждане на организациите в съответствие със законовите изисквания, като подпомага потребителите да създадат собствена политика по защита на личните данни, както и да водят документация и отчетност според правната уредба на Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство.

GDPR Инфо

Пълна и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

GDPR Асистент

Уеб базирано софтуерно решение за създаване на политика по защита на данните и за водене на изискваната според новата правна уредба документация и отчетност