Регистрови продукти

Информация от публичните регистри за търговците, юридически лица с нестопанска цел и субектите по Регистър Булстат, данни за фирмени и маркетингови анализи

АПИС Регистър+

Информационна система за фирмите и организациите

Фирмен анализ

Предоставя аналитична информация за ключови показатели от годишните финансови отчети на компаниите в подкрепа на стратегическата и оперативна маркетингова дейност на фирми и институции

Импорт на клиентски списъци

Проследяване и извличане на актуални данни за промените във фирмените досиетата на посочени в клиентски списък компании

Искови молби

Изпреварваща информация за заведените в окръжните съдилища молби за несъстоятелност и други дела между търговци

Акционерен капитал

Модул към уеб базираната информационна система за фирмите и организациите АПИС РЕГИСТЪР+