Право на Европейския съюз

Продукти, свързани с Правото на Европейския съюз

Регламенти, директиви и др. нормативни актове, практика на Съда на ЕС, съобщения в ОВ, европейски правни и финансови процедури, образци и формуляри

Евро Право

Информационна система за европейското законодателство и връзката му с българското право

EuroCases

Съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

Tax & Financial Standards

Европейските норми и стандарти в сферата на икономиката и финансите и тяхното практическо приложение

Евро Финанси

Евро Финанси представя икономическата система на Европейския съюз