Общи условия за ползването на софтуерен продукт "АПИС СТРОЙ - АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ"

I. СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

  1. Настоящите Общи условия конкретизират и детайлизират всички права и задължения, свързани с ползването на софтуерния продукт "АПИС СТРОЙ - АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ" и са неразделна част от сключения между разработчика "АПИС ЕВРОПА" АД (наричан по-долу за краткост само АПИС) и ПОТРЕБИТЕЛЯ договор за предоставяне на неизключително и срочно право на ползване на продукта.
  2. С използването на софтуерния продукт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема всички правила и условия, регламентирани в договора за предоставяне на неизключителното и срочно право за ползване на "АПИС СТРОЙ - АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ" и настоящите Общи условия.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. АПИС предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу заплащане на определената с договора между страните абонаментна цена неизключителното и непрехвърлимо право на ползване на уеб базирания софтуерен продукт "АПИС СТРОЙ - АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ" (наричан по-долу за краткост само ПРОДУКТЪТ) под формата на софтуер като услуга (SaaS).
 2. Предназначението на ПРОДУКТА е да подпомогне ПОТРЕБИТЕЛЯ при съставянето на актове и протоколи по време на строителния процес, чрез осигуряване на възможност за многократно използване на въведената информация и при спазването на нормативните изисквания и по-специално прилагането на Наредба № 3 от 31.07.2003 г., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 3. ПРОДУКТЪТ не предоставя правни или експертни съвети във връзка със съставянето на актове и протоколи по време на строителния процес, нито каквито и да било консултантски услуги, съобразени с конкретните нужди на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не може да замести специализираната експертиза правоспособен архитект, юрист или друг компетентен специалист. В тази връзка, отговорността за правилно попълване на данните в актовете и протоколите и окончателната проверка преди подписването и подаването им в съответния компетентен орган е на ПОТРЕБИТЕЛЯ. АПИС не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ, настъпили в резултат от несъблюдаването на тези правила.
 4. Срокът на ползване на ПРОДУКТА е 12 месеца, освен ако в договора между страните не е предвидено друго. При заплащане на абонаментната цена, срокът на ползване се продължава за нов 12-месечен период, респ. друг уговорен между страните срок.
 5. Правото на ползване на ПРОДУКТА включва един основен лиценз, който дава право на ПОТРЕБИТЕЛЯ да използва всички функции на ПРОДУКТА.
 6. По заявка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу допълнителна абонаментна такса АПИС предоставя един или повече лицензи за допълнителни потребители към основния лиценз. Лицензите за допълнителни потребители могат да се заявяват само към основния лиценз и са валидни за по-краткия от двата срока – за който са платени или срока на основния лиценз.
 7. ПРОДУКТЪТ е достъпен през Интернет и се предлага на принципа „такъв, какъвто е“, при спазване на условията и разпоредбите на настоящите Общи условия и Договора между страните.
 8. За целите на сключването и изпълнението на договора за ползването на ПРОДУКТА и активирането на достъпа до него ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на АПИС и дава своето съгласие да бъдат обработвани следните негови данни:

  10.1. Наименование на организация или фирмата, респ. имената на лицето, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е физическо лице;

  10.2. ЕИК, респ. ЕГН, на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

  10.3. Собствено и фамилно име и валиден електронен адрес (имейл) на оторизирано от ПОТРЕБИТЕЛЯ лице с административни права;

  10.4. Когато е поискано от АПИС – потребителско име, с което оторизираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ лице с административни права ще се идентифицира при вход в ПРОДУКТА.

 9. АПИС не обработва каквито и да било лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ с изключение на тези по предходната т. 10. АПИС декларира, че личните данни по т. 10 ще бъдат обработвани единствено за целите на сключването и изпълнението на този договор и за срока на неговото действие.
 10. Активирането на достъпа до ПРОДУКТА се осъществява от оторизираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ лице с административни права чрез потребителско име и парола, предоставени от АПИС. Оторизираното лице задължително трябва да смени паролата при първо влизане.
 11. Достъпът до ПРОДУКТА се реализира през браузър от сайта https://web.apis.bg/stroi след въвеждане на потребителско име и парола от регистрираните ползватели.

III. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРОДУКТА

  1. Разработчикът "АПИС ЕВРОПА" АД притежава всички права на интелектуална собственост върху софтуера на ПРОДУКТА, включително, но не само, наименования, търговски марки, дизайн и други.
  2. Освен ако не е предвидено друго в ЗАПСП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да изменя, адаптира, превежда или по друг начин да създава производни произведения от ПРОДУКТА, нито да прехвърля или преотстъпва, изцяло или отчасти, на друго лице предоставеното му съгласно т. 3 право на ползване.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

  1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

   16.1. Да ползва ПРОДУКТА в рамките на предоставения му основен лиценз за един ползвател;

   16.2. Да въвежда информация в ПРОДУКТА в рамките на предоставения му основен лиценз или основен и допълнителни лицензи;

   16.3. Да регистрира в ПРОДУКТА допълнителни ползватели, поне един от които е с пълни права да администрира достъпа и да определя ролите на останалите ползватели, съгласно условията на предоставените му допълнителни лицензи;

  2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните задължения:

   17.1. Да използва ПРОДУКТА само в съответствие с неговото предназначение, посочено в т. 4 от настоящите Общи условия;

   17.2. Да не въвежда в ПРОДУКТА информация (съдържание), забранена от или в нарушение на изискванията на българското законодателство и правото на ЕС. АПИС не носи отговорност към ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица за въвежданата от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация;

   17.3. Да се погрижи Оторизираното лице да смени паролата си за достъп до ПРОДУКТА при първо влизане, като новата парола да е със завишена степен на сложност.

   17.4. Да вземе необходимите превантивни мерки за недопускане на неоторизиран достъп до ПРОДУКТА от трети лица;

   17.5. Да уведоми писмено по e-mail АПИС, както следва: 

   • в случай на неизправност на ПРОДУКТА – най-късно в 3 /три/ дневен срок от установяване на неизправността;
   • при настъпване на промяна в оторизираното лице с администраторски права, и/или в неговия е-mail адрес – в 7 /седем/ дневен срок от настъпването й;
   • незабавно – в случай че установи или се усъмни, че е налице неоторизиран достъп до въведените от него данни и документи в ПРОДУКТА.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АПИС

  1. В рамките на абонаментния период АПИС:

   18.1. обновява в разумен срок документите, съдържащи се в ПРОДУКТА, в съответствие с измененията в нормативната уредба;

   18.2. въвежда по свое усмотрение нови или допълнителни функционалности в ПРОДУКТА;

  2. АПИС се задължава:

   19.1. Да поддържа в изправност ПРОДУКТА в режим 24/7, като осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ непрекъсваем достъп и възможност да въвежда данни и документи при годишна достъпност равна на 99%;

   19.2. Да осигури съдействие при ползването на ПРОДУКТА и да оказва техническа помощ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (хелп деск) чрез отговори на въпроси, регистриране и разрешаване на инциденти в работни дни в интервала от 9:00 до 18:00 часа;

   19.3. Да отстрани неизправност в работата на софтуерния продукт най-късно в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на писмено уведомление от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

VI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

  1. Въведената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация в ПРОДУКТА е изключителна негова собственост.
  2. АПИС и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че е възможно тази информация да съдържа лични данни или данни с конфиденциален характер.
  3. АПИС се задължава да съхранява информацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство за съхранение на конфиденциална информация и информация, съдържаща лични данни.
  4. АПИС осигурява поверителността и конфиденциалността на въвежданата от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация чрез адекватни мерки за сигурност:

   23.1. Достъп до информацията имат само оторизираните от ПОТРЕБИТЕЛЯ и регистрирани от него като ползватели на ПРОДУКТА лица чрез пароли със завишени изисквания по отношение на тяхната степен на сложност;

   23.2. Трансферът на данни между браузъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ и софтуерния продукт се осъществява чрез криптирана двупосочна връзка, защитена чрез Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) протокол, с допълнително ниво на защита срещу кибер атаки от различен характер: SQL Injection, XSS, DoS, DDoS, Man-In-The-Middle;

   23.3. Въведената от ПОТРЕБИТЕЛЯ в базата данни на ПРОДУКТА информация се съхранява в криптиран вид на колокиран сървър на АПИС, намиращ се в Клас 1 дейта център на доставчик на телекомуникационни и облачни услуги, сертифициран по ISO 27001 и ISO 20000.

  5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че достъпът до ПРОДУКТА се осъществява на базата на потребителско име и парола, известни единствено на оторизираните от него лица и че отговорността за запазването им в тайна е негова. АПИС не носи отговорност, ако по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ бъде осъществен неоторизиран достъп до въведената от него информация в ПРОДУКТА.
  6. При прекратяване на договора, АПИС се задължава:

   25.1. Да осигури на оторизираните от ПОТРЕБИТЕЛЯ ползватели възможност за четене, експортиране (във файлови формати DOCX и PDF) и изтриване на въведената в ПРОДУКТА информация в продължение на 1 /един/ месец от датата на прекратяване на договора.

   25.2. Да изтрие окончателно въведената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация в ПРОДУКТА след изтичане на 6 месеца от датата на прекратяване на договора.

   25.3. Да спазва задължението си за осигуряване на поверителността и конфиденциалността на въведената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация по т. 23 до окончателното й заличаване.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Настоящите Общи условия са публикувани на сайта https://apis.bg/bg/ заедно с всички техни изменения, които са неразделна част от тях.
  2. АПИС има право да изменя тези Общи условия по всяко време, като е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за изменението чрез съобщение в ПРОДУКТА.
  3. Ако не е съгласен с промените в настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено АПИС в 5-дневен срок от съобщението по т. 27. В този случай в отношенията между страните ще се прилагат Общите условия, които са били в сила към датата на сключване на договора, респ. последно приетите от ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако промените в Общите условия не са следствие от изменения в законодателството. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпрати писмено уведомление до АПИС в срока по изр. първо и продължи ползването на ПРОДУКТА след уведомяването по реда на т. 27, се приема, че той е съгласен с изменението.
  4. За неуредените в настоящите Общи условия и сключения между страните договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
  5. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и сключения между страните договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

01.08.2022 г.