Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец Април 2021 г.


Нови решения

дело С-593/19 от 15 април 2021 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Определяне на мястото на доставка на далекосъобщителни услуги - Роуминг за граждани на трети държави в мобилни съобщителни мрежи в Европейския съюз - Възможност за държавите членки да прехвърлят мястото на доставка на далекосъобщителни услуги на своята територия

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Мерки за избягване на двойното данъчно облагане и на необлагането. Сектор на далекосъобщенията. Роуминг услуги. Граждани на трети държави, които са временно на територията на държава членка. Място на доставка. Възможност за прехвърляне на това място в съответната държава членка. Изискване за фактическо ползване или експлоатация на територията на държавата членка. Двойно данъчно облагане, необлагане или нарушаване на конкуренцията. Ирелевантност на данъчното третиране в третата държава.
 • Спор относно възстановяване на данъка върху добавената стойност, платен по получени доставки и свързан с предоставени далекосъобщителни услуги.

дело 846/19 от 15 април 2021 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Доставки на услуги, извършвани възмездно - Случаи на освобождаване - Доставки на услуги, извършвани от адвокат в рамките на представителство за закрила на пълнолетни недееспособни лица - Организации, признати за благотворителни - Понятия "икономическа дейност" и "доставка на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Oблагане с ДДС на услугите, предоставяни от адвокат съгласно режим за закрила на пълнолетни недееспособни лица. Доставките на услуги, извършени в полза на пълнолетни недееспособни лица и целящи да им осигурят закрила при делата от гражданския живот, когато предоставянето им е възложено от съдебен орган по силата на закона представляват икономическа дейност. Aдвокат, който предоставя услуги със социален характер, да бъде признат за благотворителна организация по смисъла на Директивата за ДДС за целите на стопанската му дейност.
 • Понятия "икономическа дейност" и "доставка на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване".
 • Спор по повод на облагането с данък върху добавената стойност на доставките на услуги, извършвани от адвокат в рамките на представителство за закрила на пълнолетни недееспособни лица, възложено му по силата на закона от компетентния съдебен орган.

дело С-935/19 от 15 април 2021 г.

 1. Данък върху добавената стойност — Завишаване в данъчната декларация на размера на ДДС за възстановяване — Грешка в преценката на данъчнозадълженото лице относно облагаемия характер на сделката — Корекция на данъчната декларация след извършена ревизия — Санкция в размер на 20 % от сумата, с която е завишен размерът на ДДС за възстановяване — Принцип на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Принципи на пропорционалност и на неутралност на ДДС. Национална правна уредба, съгласно която на данъчнозадълженото лице, което неправилно квалифицира освободена от ДДС сделка като подлежаща на облагане сделка, се налага санкция в размер на 20 % от сумата, с която е завишен размерът на ДДС, поискан за възстановяване без основание, доколкото тази санкция се прилага еднакво в случай, при който нередността произтича от грешка в преценката, допусната от страните по сделката относно облагаемия й характер, който се характеризира с липса на данни за измама и на загуба на приходи за държавния бюджет, и в случай, при който не са налице такива специфични обстоятелства.
 • Спор по повод на налагането на дружество на административна санкция вследствие на данъчна ревизия.

дело С-73/20 от 22 април 2021 г.

 1. Производство по несъстоятелност — Право на държавата членка, на чиято територия е образувано производството — Действие, което се урежда от правото на държава членка, различна от държавата на образуване на производството — Действие, което не може да бъде оспорено на основание на това право — Приложимо право към договорните задължения — Обхват на приложимото към договора право — Изпълнение на произтичащите от договора задължения — Изпълнение от трето лице — Иск за връщане на платеното, предявен във връзка с производство по несъстоятелност — Приложимо право към това плащане

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Приложимо право към производството по несъстоятелност. Приложимо право към договора, което урежда плащането, извършено от трето лице в изпълнение на договорното парично задължение на една от страните по договора, когато в рамките на производство по несъстоятелност това плащане е оспорено като действие, увреждащо всички кредитори. Приложимо към договора право, което урежда и изпълнението от съдоговорител или трето лице на произтичащо от този договор задължение. Плащане в изпълнение на договор, който се урежда от правото на държава членка, различна от държавата на образуване на производството.
 • Спор между Z, синдик на O, и E относно връщането от E му е платило по силата на договор, сключен между E и дружество от групата O.

дело С-75/20 от 22 април 2021 г.

 1. Митнически съюз - Митнически кодекс на Общността - Определяне на митническата стойност - Договорна стойност — Корекция - Цена, включваща доставката на границата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • За да се определи митническата стойност на внесени стоки, не следва към договорната им стойност да се добавят разходите, които производителят действително е направил за транспорта на тези стоки до мястото на въвеждането им на митническата територия на Съюза.
 • Спор по повод на решението на митническите органи да наложат на вносителя корекция на митническата стойност на внесените стоки.

дело С-485/19 от 22 април 2021 г.

 1. Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Неравноправни клаузи — Неоснователно обогатяване на кредитора — Погасяване на правото на връщане — Принципи на правото на Съюза — Принцип на ефективност — Информация, която следва да се посочи в договор за кредит — Премахване на някои национални изисквания въз основа на практиката на Съда — Тълкуване на предишната редакция на националното законодателство в съответствие с тази съдебна практика — Действие във времето

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Установяването на нарушение на правата на потребителите и с произтичащите от това последици. Неоснователно обогатяване на кредитора вследствие на плащане въз основа на неравноправна клауза. Задължение за доказване на умишления характер на неоснователното обогатяване на кредитора. Тежест на доказване върху потребителя. Изисквания относно информацията, която следва да се съдържа в договора. Задължение на националния съд да тълкува предишна редакция на националното законодателство в съответствие с практиката на Съда.
 • Спор по повод на неоснователното обогатяване н дружество в резултат на направено от кредитополучателя плащане въз основа на клаузи от договор за потребителски кредит, за които се твърди, че са неравноправни или незаконосъобразни.

дело С-703/19 от 22 април 2021 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Възможност за държавите членки да прилагат една или две намалени ставки на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Квалифициране на търговска дейност като "доставка на услуги" - Храни, готови за непосредствена консумация на място в помещенията на продавача или в зона за хранене — Храни, готови за непосредствена консумация за вкъщи - Понятие "Ресторантьорски и кетъринг услуги"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Намалени ставки на данък върху добавената стойност за определени категории стоки или услуги. В обхвата на понятието "ресторантьорски и кетъринг услуги" попада доставката на храни, придружена от достатъчно помощни услуги, позволяващи на крайния клиент да консумира непосредствено тези храни. Когато крайният клиент реши да не се възползва от осигурените му от данъчнозадълженото лице материални и човешки ресурси, които придружават консумацията на доставените храни, следва да се счита, че никаква помощна услуга не придружава тяхната доставка.
 • Понятие "Ресторантьорски и кетъринг услуги".
 • Спор относно резултатите от данъчна проверка, свързана със ставката на данъка върху добавената стойност за сделки по продажба на храни и ястия, готови за непосредствена консумация на място или за вкъщи, за които J.K. е обложено с този данък.

Решения от месец март

дело С-907/19 от 25 март 2021 г.

 1. Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Застрахователни сделки и свързани с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти — Извършвана за застраховател доставка, която се състои от различни услуги — Квалифициране като единна доставка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Освобождаване от ДДС, което не се прилага за извършваните от данъчнозадължено лице доставки на услуги, които се състоят в предоставяне на застрахователен продукт на застрахователно дружество и съпътстващо посредничество за продажбата на този продукт за сметка на застрахователното дружество и управление на сключените застрахователни договори.
 • Спор между Q и Данъчна служба по повод на данъка върху добавената стойност който трябва да се плати за доставките, които Q извършва за един застраховател и които се състоят в предоставяне на лиценз за използване на застрахователен продукт, посредничество за продажбата на този продукт за сметка на застрахователя и изпълнение на сключените застрахователни договори.