Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец март 2019 г.


Нови решения

дело С-437/17 от 13 март 2019 г.

 1. Социално право — Свободно движение на работници — Забрана за дискриминация, основана на гражданство — Право на платен годишен отпуск в зависимост от трудовия стаж на работника при работодателя — Зачитане само отчасти на предходен трудов стаж, придобит при други работодатели — Различие между схемите и законодателствата на държавите членки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Принцип на свободното движение на работници.
 • Право на платен годишен отпуск.
 • Различно третиране на работниците в зависимост от техния трудов стаж при настоящия им работодател.
 • Национално законодателство, предвиждащо предоставяне на допълнителна седмица платен годишен отпуск на работниците с 25 години трудов стаж при един и същ работодател.
 • Спор във връзка с реда и условията за предоставяне на шеста седмица платен годишен отпуск.

дело С-647/17 от 13 март 2019 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Доставка на услуги, състоящи се в предоставяне на достъп до образователни събития - Място на облагаемите сделки - Общо правило за определянето на мястото за данъчно привързване на доставките на услуги - Понятие "Услуги по отношение на достъп до събития"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Място на облагаемите сделки.
 • Услуги, предлагани на данъчнозадължени лица. Доставка на услуги по отношение на достъп до образователни събития. Семинар, провеждан в държава членка, в която не се намира седалището нито на доставчика, нито на участниците. Семинар, за който е необходимо предварително регистриране и плащане.
 • Понятие "Услуги по отношение на достъп до събития".
 • Спор относно задължителни указания, издадени от Комисия по данъчно право, във връзка със събирането в Швеция на данъка върху добавената стойност върху предоставянето на семинари по счетоводство и мениджмънт с продължителност пет дни в друга държава членка на данъчнозадължени лица, чието седалище на стопанска дейност се намира в Швеция или имат там постоянен обект.

дело С-118/17 от 14 март 2019 г.

 1. Защита на потребителите - Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за кредит в чуждестранна валута — Курсова разлика — Заместване на клауза, обявена за неравноправна, със законова разпоредба — Запазване на договора след премахването на неравноправната клауза — Национална система за еднакво тълкуване на правото

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Искане за обезсилване на договор за заем, основаващо се на неравноправния характер на клауза относно валутния риск, когато се установи, че тази клауза е неравноправна и договорът не може да съществува без тази клауза.
 • Неравноправни клаузи, обявени за нищожни.
 • Национално законодателство, отстраняващо причините за недействителността чрез изменение на съдържанието на разглежданите договори.
 • Възможност Върховният съд на съответната държава членка да приеме решения с цел уеднаквяването на съдебната практика.
 • Спор по повод на договорна клауза, за която се твърди, че е неравноправна, предвиждаща че приложимият обменен курс при деблокиране на кредит в чужда валута се основава на курс "купува" на банката, докато приложимият обменен курс при връщане на кредита се основава на курс "продава".

дело С-449/17 от 14 март 2019 г.

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Курсове за управление на моторно превозно средство, провеждани от учебен център за придобиване на правоспособност за такова управление — Понятие "училищно или университетско образование"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Освобождаване от данъчно облагане на обучението за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно.
 • Понятия за училищно или университетско образование, за организации, определени за такива със сроден предмет на дейност, и за частни уроци, давани от преподавателски кадри.
 • Включване в тези понятия на курсовете за придобиване на свидетелства за управление.
 • Спор между A и Данъчна служба по повод отказа на последната да освободи от данък върху добавената стойност услугите, свързани с обучение за управление на моторно превозно средство.

дело С-695/17 от 14 март 2019 г.

 1. Взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки - Принудително събиране от органите на запитаната държава членка на вземания на запитващата държава членка - Производство по иск за връщане на тези вземания в масата на несъстоятелността на дружество, установено в запитаната държава членка - Ответник в това производство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Производство за връщане в масата на несъстоятелността на установено в запитаната държава членка дружество на вземания, събрани по искане на запитващата държава членка, когато производството е въз основа на оспорване на изпълнителни мерки. Процедура по принудително събиране на вземания. Спорове във връзка с изпълнителни мерки, предприети в запитаната държава членка.
 • Определяне на ответника.
 • Спор във връзка с иск на синдика в производството по несъстоятелност на дружество за връщане в масата на несъстоятелността на вземания, събрани от финландските органи по искане на естонските органи.

дело С-724/17 от 14 март 2019 г.

 1. Конкуренция - Поправяне на вредите, причинени от картел, забранен по силата на чл. 101 ДФЕС - Определяне на субектите, задължени да поправят вредите - Правоприемство на правни субекти - Критерий за икономическа приемственост - Понятие "Предприятие"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Прилагане на конкурентното право от страна на частноправни субекти.
 • Гражданска отговорност. Иск за обезщетение за вреди. Обезщетение за вреди, причинени вследствие на поведение, противоречащо на правото на ЕС в областта на конкуренцията.
 • Лица, които дължат обезщетение.
 • Принцип на икономическата приемственост.
 • Понятие "Предприятие".
 • Спор във връзка с поправянето на вредите, произтичащи от картел на пазара.

дело С-245/18 от 21 март 2019 г.

 1. Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежно нареждане за кредитен превод — Неточно посочен от платеца уникален идентификатор — Изпълнение на платежната операция въз основа на уникалния идентификатор — Отговорност на доставчика на платежните услуги на получателя — Понятие "платежна трансакция"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Задължения и ограничения на отговорността на доставчика на платежни услуги.
 • Tочно изпълнение на платежната операция в съответствие с платежното нареждане на ползвателя на платежни услуги.
 • Платежно нареждане в съответствие с посочения от ползвателя на платежни услуги уникален идентификатор, който не съответства на обозначеното от същия потребител име на получателя на плащането.
 • Понятие "платежна трансакция".
 • Спор относно плащането на парична сума с погрешен получател вследствие на неточно посочен от платеца уникален идентификатор.

дело С-590/17 от 21 март 2019 г.

 1. Защита на потребителите - Финансиране на покупката на основно жилище - Жилищен заем, предоставен от работодател на негов служител и на съпруга на този служител, който е солидарен съдлъжник - Понятия "потребител" и "продавач или доставчик"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Неравноправни клаузи в потребителски договори, сключвани между продавач или доставчик и потребител.
 • Договор за заем, сключен между работодател и работник или служител и неговата съпруга за закупуването на жилище. Клауза за автоматично прекратяване на договора за заем в случай, че съответният служител престане да бъде член на персонала.
 • Понятия "потребител" и "продавач или доставчик".
 • Спор по повод на искане за плащане на неизплатените суми по жилищен заем, отпуснат от дружество.

дело С-70/17 от 26 март 2019 г.

 1. Защита на потребителите — Клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит — Обявяване на частична неравноправност на клаузата — Правомощия на националния съд при наличие на клауза, квалифицирана като "неравноправна" — Заместване на неравноправната клауза с норма от националното право

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Неравноправни клаузи в потребителските договори.
 • Случаи, в които договор за ипотечен кредит, сключен между продавач или доставчик и потребител, не може да се изпълни след премахването на неравноправна клауза, чието съдържание е заимствано от законодателна разпоредба, приложима при съгласие на страните по договора.
 • Правомощия на националния съд.
 • Субсидиарно прилагане на национална диспозитивна правна норма.
 • В дело C-70/17 спорът е по повод последиците от установяването на неравноправност на клауза за предсрочна изискуемост, която се съдържа в клауза от договор за ипотечен кредит.
 • В дело C-179/17 спорът е по повод висящо пред запитващата юрисдикция искане за принудително изпълнение върху имота, ипотекиран като обезпечение за плащанията по отпуснат кредит.

Решения от месец Февруари

дело С-115/16 от 26 февруари 2019 г.

 1. Обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави членки — Действителен бенефициер на лихвите и роялтите — Установено в държава членка дружество, което плаща лихви на установено в друга държава членка свързано дружество, при което цялата или почти цялата сума на лихвите впоследствие се прехвърля извън територията на Европейския съюз — Дъщерно дружество със задължение да удържа данък при източника върху лихвите — Понятие "бенефициер на лихвите"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Директива 2003/49/ЕО за лихви и роялти.
 • Злоупотреба с възможности за създаване на данъчноправни конструкции.
 • Наличие на правно основание, на което държавата членка да може поради извършването на злоупотреба с право да откаже да предостави освобождаване от всякакви данъци на дружество, което е плащало лихви на установен в друга държава членка субект.
 • Критерии за наличието на злоупотреба при избягването на данъчно облагане при източника.
 • Злоупотреба чрез възползване от липсата на системи за обмен на информация между държавите.
 • Действие от свое име за чужда сметка.
 • Значение на коментарите към модела за данъчна спогодба на ОИСР за тълкуването на директива на ЕС.
 • Понятие "бенефициер на лихвите".
 • Спорове по повод на определено на дружества задължение за внасяне на данък при източника във връзка с извършените от тях лихвени плащания за чуждестранни дружества, които според данъчния орган не са действителните бенефициери на тези лихви и съответно не могат да ползват предвиденото в Директива 2003/49 освобождаване от всякакви данъци.

дело С-116/16 от 26 февруари 2019 г.

 1. Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки - Моделът на данъчна спогодба на ОИСР - Освобождаване на печалбите, които дружества от една държава членка разпределят на дружества от други държави членки - Действителен бенефициер на разпределените печалби - Установено в държава членка дружество, което плаща дивиденти на установено в друга държава членка свързано дружество, при което цялата или почти цялата сума на дивидентите впоследствие се прехвърля извън територията на Европейския съюз

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Директива 90/435/ЕИО за дружествата майки и дъщерните дружества.
 • Значение на коментарите към модела за данъчна спогодба на ОИСР за тълкуването на директива на ЕС. Директно прилагане на нетранспонирана разпоредба от директива. Тълкуване в съответствие с правото на Съюза на национални принципи за избягване на злоупотребите.
 • Необходимост от бенефициер при плащанията на дивиденти.
 • Злоупотреба с възможности за създаване на данъчноправни конструкции. Критерии за наличието на злоупотреба при избягването на данъчно облагане при източника. Дъщерно дружество със задължение да удържа данък при източника върху дивидентите.
 • Спор по повод на определеното на дружества задължение за внасяне на данък при източника във връзка с извършените от тях плащания на дивиденти за чуждестранни дружества, които според данъчния орган не са действителните бенефициери на тези дивиденти и съответно не могат да ползват предвиденото в Директива 90/435 освобождаване от данък при източника.

дело С-135/17 от 26 февруари 2019 г.

 1. Свободно движение на капитали — Движение на капитали между държавите членки и трети страни — Доходи на установено в трета страна дружество от вземания към дружество, установено в държава членка — Включване на такива доходи в облагаемата основа на данъчнозадължено лице, което е местно лице за данъчни цели в държава членка — Доходи от пасивна дейност на дружество, установено в трета страна

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Ограничение на свободното движение на капитали.
 • Преки инвестиции.
 • Противодействие на напълно изкуствени схеми.
 • По-ниско равнище на данъчно облагане в сравнение с приложимото в съответната държава членка.
 • Правна уредба на държава членка, съгласно която реализираните от установено в трета страна дружество доходи, които не произхождат от собствена дейност на това дружество се включват пропорционално на дяловото участие в данъчната основа на местно данъчнозадължено лице.
 • Спор между X, учредено по германското право дружество, и Данъчна служба Щутгарт, Германия, по повод включването на доходите, реализирани от Y, дружество, учредено по швейцарското право, в което Х притежава 30 % от дяловете, в облагаемата основа на последното.

дело С-278/18 от 28 февруари 2019 г.

 1. Данък върху добавената стойност – Освобождаване - Отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти - Договор за прехвърляне на стопанисване на земеделски имоти със засадени лозя

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Освобождаване от ДДС за отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти.
 • Договор за прехвърляне на стопанисване на земеделски имоти, представляващи лозя, на дружество, което упражнява дейност в сектора на лозарството, сключен за срок от една година, който се подновява автоматично, и срещу заплащане на наемна цена в края на всеки едногодишен период.
 • Спор относно актове за установяване на задължения за плащане на данък върху добавената стойност и свързан с договор за прехвърляне на стопанисване на земеделски имоти със засадени лозя.

дело С-567/17 от 28 февруари 2019 г.

 1. Акцизи - Случаи на освобождаване - Продукти, които не са предназначени за потребление от хора - Критерии за преценка - Алкохол, денатуриран в съответствие с изискванията на всяка от държавите членки, който се съдържа в козметични продукти които, въпреки че като такива не са предназначени за потребление от хора, все пак се потребяват като алкохолни напитки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Акцизи. Правомощие на държавата на получаване да оттегли признатото в друга държава членка освобождаване от акциз. Сериозна опасност от отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба. Процедура за обявяване на освобождаването за недействително.
 • Продукти, които не са предназначени за потребление от хора. Формално предназначение на продуктите. Действително потребление.
 • Спор по повод на облагането на етиловия алкохол, съдържащ се в козметичните продукти и в продуктите за лична хигиена.