Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец Април 2020 г.


Нови решения

дело С-20/19 от 02 април 2020 г.

 1. Свободно предоставяне на услуги — Пряко животозастраховане — Право на отказ и срок за отказ — Невярна информация относно условията за упражняване на правото на отказ — Погасяване на правото на отказ — Релевантност на качеството на потребител на титуляря на полица

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Национална правна уредба, по силата на която, включително когато титулярят на полицата не е потребител, срокът за упражняване на правото на отказ от договор за застраховка "Живот" започва да тече от датата на сключване на този договор. Информация относно условията за упражняване на право на отказ, предоставена от застрахователното предприятие на титуляря на полицата. Титуляр на полица, който няма качеството на потребител.
 • Спор относно обхвата на правото на отказ по договорите за застраховка "Живот".

дело С-228/18 от 02 април 2020 г.

 1. Конкуренция - Платежни картови схеми - Междубанково споразумение, определящо размера на обменната такса - Споразумение за ограничаване на конкуренцията "с оглед на целта" и "с оглед на резултата" - Понятие за ограничаване на конкуренцията "с оглед на целта"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Комисия за защита на конкуренцията. Споразумения, решения и съгласувани практики. Ограничаване на конкуренцията "с оглед на целта" или "с оглед на резултата". Mеждубанково споразумение, с което се определя единен размер на обменната такса, заплащана при извършване на платежна операция с карта, на банките - издатели на такива карти, предлагани от действащите на съответния национален пазар дружества за услуги с картови плащания. Споразумение, което има "за цел" предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията по смисъла на тази разпоредба.
 • Понятие за ограничаване на конкуренцията "с оглед на целта".
 • Спор между Комисия за защита на конкуренцията и финансови институции относно решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което същата установява наличието на антиконкурентно споразумение за обменните такси.

дело С-458/18 от 02 април 2020 г.

 1. Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки - Дивиденти и ликвидационни дялове разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава – членка - Дружества, които са регистрирани в Гибралтар и там подлежат на облагане с корпоративен данък - Понятия "дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство" и "corporation tax във Великобритания"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Свобода на установяване. Избягване на двойно данъчно облагане. Дали облагането на печалбата, разпределена от българско дъщерно дружество на неговото дружество майка, установено в Гибралтар, представлява ограничение с оглед на правото на установяване или на свободното движение на капитали. Статут на регистрираните в Гибралтар дружества и на платените в Гибралтар данъци.
 • Понятия "дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство" и "corporation tax във Великобритания".
 • Спор между Д, установено в България, и Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" относно ревизионен акт, с който са установени задължения за данък върху дивидентите, разпределени и изплатени от Д на неговото дружество майка П, установено в Гибралтар.

дело С-480/18 от 02 април 2020 г.

 1. Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежни услуги, предоставяни във валута, различна от еврото, или във валута на държава членка извън Еврозоната — Платежни услуги, предоставяни от кредитна институция — Неизпълнение или лошо изпълнение на платежно нареждане — Процедура за пруденциален надзор — Процедури за разглеждане на възражения — Извънсъдебно разрешаване на спорове — Компетентни органи

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Спорове между платец и доставчик на платежни услуги, възникнали поради неизпълнение или лошо изпълнение на платежна транзакция. Процедури за разглеждане на възражения и процедури за извънсъдебно разрешаване на спорове. Неизпълнение или неточно изпълнение на платежно нареждане. Oрган, компетентен да разглежда възраженията и да налага санкции в случаите на платежни услуги, изпълнявани във валутата на трета държава. Пруденциален надзор. Арбитражно решение, с което се разрешава спор между ползвателя и доставчика на платежните услуги.
 • Производство, образувано от кредитна институция относно законосъобразността на решение на Комисия за финансови и капиталови пазари да му наложи глоба поради неизпълнение на платежно нареждане.

дело С-500/18 от 02 април 2020 г.

 1. Свободно предоставяне на услуги - Пазари на финансови инструменти - Условия за позоваване на качеството потребител - Определяне на компетентния съд за разглеждането на иска - Понятия "непрофесионален клиент" и "потребител"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Защита на инвеститорите. Физическо лице, което по силата на договор сключен с финансово предприятие извършва финансови сделки чрез посредничеството на това предприятие. Обстоятелство, че потребителят е извършил голям брой сделки за относително кратък срок или че е инвестирал значителни суми в тези сделки. Иск на потребител срещу търговец.. Компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения. Понятия "непрофесионален клиент" и "потребител".
 • Спор между A, от една страна, и R и R от друга, по повод на няколко ограничени поръчки, които A подава на онлайн платформата на ответниците в главното производство, залагайки на намаляване на цената на петрола, и вследствие от които загубва определена сума пари.

Решения от месец Март

дело С-66/19 от 26 март 2020 г.

 1. Защита на потребителите - Договори за потребителски кредити - Право на отказ - Срок за упражняване на това право - Изисквания относно информацията, която следва да се съдържа в договора - Информация, която се ограничава до многократно препращане към национални разпоредби

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Договор за кредит, които се отнасят до отпускането на кредит, обезпечен с недвижим имот. Информацията, която следва да се посочи ясно и кратко в договор за кредит. Задължителната информация, която трябва да бъде предоставена, за да започне да тече срокът за отказ от договор за кредит. Договор за кредит, който да препраща към национална разпоредба, която от своя страна препраща към други разпоредби от правото на съответната държава членка.
 • Спор относно упражняването на правото на отказ от сключения с кредитната институция договор за кредит.

дело С-182/19 от 26 март 2020 г.

 1. Обща митническа тарифа - Комбинирана номенклатура - Тарифно класиране - Позиции 3005 и 3824 - Самозагряващи се пластири и колани за облекчаване на болки - Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1140 – Невалидност - Понятие "Медицински цели"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Хармонизирана система за описание и кодиране на стоките, изготвена от Съвета за митническо сътрудничество. Класиране на някои стоки в Комбинираната номенклатура. Медицински изделия по Директива 93/42/ЕИО.
 • Понятието "Медицински цели".
 • Спор относно тарифното класиране на самозагряващи се пластири и колани за облекчаване на болки.

дело С-344/18 от 26 март 2020 г.

 1. Прехвърляния на предприятия — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Възлагане на обособените позиции в рамките на поръчката на двама нови изпълнители — Преназначаване на служител, работещ по всички обособени позиции от поръчката

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия. Последици от прехвърлянето на стопански субект на двама приобретатели върху гарантирането на правата и задълженията на работниците и служителите.
 • Спор по повод уволнение и последиците от него.

дело С-779/18 от 26 март 2020 г.

 1. Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Горна граница на общите извънлихвени разходи по кредита — Договорни клаузи, които отразяват императивни законови или подзаконови разпоредби — Понятие "Извънлихвени разходи по кредита"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Правна рамка, уреждаща договорите за потребителски кредит. Вид информация, която следва да се съдържа във всеки договор за кредит. Национална разпоредба, която предвижда метод за изчисление на максималния размер на извънлихвените разходи по кредита. Договорна клауза, която определя извънлихвените разходи по кредита при спазване на предвидения в национална разпоредба максимален размер, без непременно да се вземат предвид действителните разходи по кредита.
 • Понятие "Извънлихвени разходи по кредита".
 • Два спора относно искания за плащане на суми, дължими по два договора за потребителски кредит.