Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец май 2019 г.


Нови решения

дело С-133/18 от 2 май 2019 г.

 1. Възстановяване на ДДС - Молба за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване - Информация, която трябва да бъде предоставена в едномесечен срок от получаване на молбата от нейния адресат - Правно естество на този срок и последици от неспазването му

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Oпределяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка.
 • Преклузивен срок, който предполага, че при надхвърляне на този срок или при липса на отговор данъчнозадълженото лице губи възможността да отстрани нередовностите на заявлението си за възстановяване, като представи непосредствено пред националния съд допълнителна информация, с която може да се докаже наличието на неговото право на възстановяване на ДДС.
 • Правен спор между дружество, установено в Германия, и министър на публичната дейност и финансите, Франция относно решението на последния да отхвърли заявлението за възстановяване на данъка върху добавената стойност, платен от това дружество.

дело С-224/18 от 2 май 2019 г.

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност - Данъчно събитие и изискуемост на данъка - Момент на доставяне на услугите - Строителни и строително-монтажни работи - Отчитане на момента на приемането на работите, предвидено в договора за предоставяне на услуги

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Момент на изискуемост на дължимия ДДС.
 • Държава членка, която предвижда, че данъкът става изискуем с изтичането на определен срок, който започва да тече от деня на доставяне на услугата, при положение че, от една страна, формалността по приемането е уговорена от страните в обвързващия ги договор съгласно договорни клаузи, отговарящи на действителното икономическо и търговско положение в областта, в която се извършва услугата, и от друга страна, тази формалност отговаря на реалното завършване на услугата и окончателно определя размера на дължимата насрещна престация.
 • Понятия "данъчно събитие" и "изискуемост".
 • Спор по повод на писмени указания, издадени от министъра на финансите, отнасящи се до момента на изискуемост на данъка върху добавената стойност във връзка с извършването на строителни или строително-монтажни работи.

дело С-225/18 от 2 май 2019 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Приспадане на данъка, платен за получена доставка - Изключване на правото на приспадане - Получаване на услуги за нощуване и хранен доставка - Клауза "standstill" - Присъединяване към Европейския съюз

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Право на приспадане на ДДС, начисляван при покупката на услуги за нощуване и хранене, въведено преди присъединяването към Съюза и запазено в сила след това.
 • Национално законодателство, което предвижда изключване на правото на приспадане на ДДС, платен за закупуването на услуги за нощуване и хранене, въведено преди присъединяването на съответната държава членка към Съюза и запазено в сила след това и съгласно което данъчнозадължено лице, което не предоставя туристически услуги, се лишава от правото на приспадане на ДДС.
 • Спор между дружество майка на група от дружества, която по-специално развива дейност в областта на горивата и смазочните материали, и министър на финансите относно указание за тълкуване на данъчни разпоредби, с който министърът на финансите му е отказал правото на приспадане на платения данък върху добавената стойност, начислен при закупуването от това дружество на услуги за нощуване и хранене, които то препродава и следователно префактурира на други данъчнозадължени лица по ДДС.

дело С-265/18 от 2 май 2019 г.

 1. Освобождаване от ДДС на малки предприятия с годишен оборот под определен праг — Едновременна доставка на две недвижими вещи с една сделка — Преминаване на годишния праг на оборота заради продажната цена на едната от двете вещи — Задължение за внасяне на целия данък върху добавената стойност по сделката

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Обща система на данъка върху добавената стойност.
 • Специален режим за малки предприятия.
 • Данъчнозадължено лице, задължено да плати данък върху стойността на цяла доставка, при отчитане на стойността на две вещи, които са предмет на тази доставка, дори ако отчитането на стойността на едната от тези вещи не би довело до надхвърляне на споменатия годишен праг.
 • Спор на държавна данъчна инспекция с г-жа J по повод отказа да й бъде предоставено освобождаване от ДДС в рамките на икономическа операция, свързана с доставката на къща и на терена, върху който тя е построена.

дело С-598/17 от 2 май 2019 г.

 1. Свободно движение на капитали — Задължения на националните юрисдикции — Съществуващи помощи и нови помощи — Възстановяване на данък върху дивидентите — Обхват на данъчен режим, разширен по отношение на дружества, установени извън територията на съответната държава членка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Възможност за националните юрисдикции да оценят аспекти на схема за помощи с оглед на разпоредби на Договора за функционирането на ЕС.
 • Нова помощ, която следва да се разглежда като изменение на съществуваща помощ.
 • Условие, което е необходимо за осъществяването на предмета и на функционирането на дадена схема за помощи, без да се засегне разпределението на правомощията между Комисията и националните юрисдикции и в областта на държавните помощи.
 • Освобождаване от корпоративен данък на публичните предприятия, което представлява необходимо условие за осъществяването на предмета и на функционирането на тази схема за помощи.
 • Спор по повод възстановяването на данък върху дивидентите, удържан от нидерландската данъчна администрация.

дело С-694/17 от 2 май 2019 г.

 1. Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Договор за потребителски кредит — Максимален размер на кредита — Понятиe "потребител"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Компетентност при потребителски договори.
 • Тълкуване на Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.
 • Правила за определяне на съда, компетентен да се произнесе по граждански и търговски спор, и по-конкретно при спор относно договор, сключен между търговец и лице, което действа извън рамките на своята стопанска или професионална дейност.
 • Понятиe "потребител".
 • Спор относно искане за погасяване на кредит.

дело С-25/18 от 8 май 2019 г.

 1. Изключителна компетентност по дела с предмет действителността на решения на органите на търговски дружества или други юридически лица или сдружения - Иск за плащане на парични вноски за поддръжка на сграда въз основа на решение на етажна собственост без самостоятелна правосубектност - Решение на общото събрание на собствениците на сграда в режим на етажна собственост - Задължение на етажните собственици да заплащат годишните парични вноски в бюджета на етажната собственост, определени с това решение - Понятия "дела, свързани с договор" и "услуги"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Специална компетентност по дела, свързани с договор.
 • Кой е международно компетентният съд, когато етажна собственост реши да изиска по съдебен ред да й се платят дължими парични вноски за поддръжка на сградата, но неизправните етажни собственици са с местоживеене в друга държава членка?
 • Какво е правното естество на задълженията, произтичащи от решение на неперсонифицирана общност като например общо събрание на собствениците на сграда в режим на етажна собственост?
 • Понятия "дела, свързани с договор" и "услуги".
 • Спор относно неплащането на годишни парични вноски в бюджета на сграда в режим на етажна собственост.

дело С-127/18 от 8 май 2019 г.

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност - Пълно или частично неплащане от страна на длъжника на сумата, дължима на данъчнозадължено лице във връзка с облагаема доставка по ДДС - Данъчна основа – Намаляване - Принципи на данъчен неутралитет и на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Национално законодателство, което предвижда, че данъчнозадълженото лице не може да коригира данъчната основа по ДДС в случай на пълно или частично неплащане, от страна на негов длъжник, на дължима сума по облагаема с този данък доставка, ако длъжникът вече не е данъчнозадължено лице по ДДС.
 • Условия, които в определени случаи изключват намаляване на данъчната основа при пълно или частично неплащане на цената.
 • Спор на дружество с Данъчна дирекция по повод на отказа на последната да допусне коригирането на размера на платения данък върху добавената стойност във връзка с дължими на дружеството вземания, считани за несъбираеми поради несъстоятелност на длъжника.

дело С-194/18 от 8 май 2019 г.

 1. Прехвърляне на предприятия — Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия — Критерии за преценка на прехвърлянето — Прехвърляне на клиенти — Прехвърляне на всички финансови услуги от банка на инвестиционен посредник с изключение на персонала

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Наличие на прехвърляне на предприятие или на стопанска дейност.
 • Юридическо прехвърляне на предприятие като се отчита фактът, че след преустановяване на посредническата инвестиционна дейност от страна на първия ответник поверяването на предоставянето на посреднически инвестиционни услуги на втория ответник е зависело в крайна сметка от решението на клиентите.
 • Закрила на работниците и служителите при смяна на работодателя, в частност гарантиране на техните права.
 • Спор относно законосъобразността на прекратяването на трудов договор.

дело С-566/17 от 8 май 2019 г.

 1. Принцип на неутралитет на ДДС — Данъчнозадължено лице, осъществяващо едновременно икономически и неикономически дейности — Стоки и услуги, придобити за осъществяването както на облагаеми, така и на необлагаеми с ДДС сделки — Липса на критерии за разделяне в националната правна уредба — Принцип на законоустановеност на данъчното облагане

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Данъчнозадължени лица по отношение на дейностите или сделките, с които се ангажират като държавни органи.
 • Национална практика, съгласно която данъчнозадълженото лице може да приспадне изцяло начисления му в рамките на смесени разходи ДДС по получени доставки, тъй като в приложимата данъчна уредба липсват конкретни правила относно критериите и методите за разпределяне, които да позволят на данъчнозадълженото лице да определи частта от този платен по получени доставки ДДС, която трябва да се счита за свързана съответно с икономическите и с неикономическите му дейности.
 • Спор по повод на искане за издаване на задължителни указания за тълкуване на данъчния закон във връзка с правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, с който е обложено придобиването на стоки и услуги от общинското сдружение с цел осъществяване както на подлежащи на облагане с ДДС икономически дейности, така и на неикономически дейности, които не попадат в приложното поле на ДДС.

дело С-568/17 от 8 май 2019 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Предоставяне на услуги — Място на облагаемите сделки — Данъчна привръзка — Интерактивни сесии с еротичен характер пред камера, предавани на живо по интернет — Място на фактическо извършване на услугите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Обща система на данъка върху добавената стойност.
 • Доставка на услуги.
 • Трансгранични сделки по отношение на услугите.
 • Критерий за определяне на данъчната компетентност.
 • Развлекателна дейност.
 • Интерактивни еротични сесии, предавани на живо по интернет.
 • Място, където услугите фактически се извършват.
 • Спор по повод заплащането на данък върху добавената стойност за предоставяне на интерактивни сесии с еротичен характер пред камера, предавани на живо по интернет.

дело С-712/17 от 8 май 2019 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Фиктивни сделки - Невъзможност за приспадане на данъка - Задължение за издателя на фактура да плати посочения в нея ДДС - Глоба в размер на сумата на неправомерно приспаднатия ДДС - Съвместимост с принципите на неутралитет на ДДС и на пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Национална правна уредба, която изключва приспадане на ДДС във връзка с фиктивни сделки, като едновременно с това задължава лицата, които начисляват ДДС във фактурата, да платят този данък, включително и при фиктивна сделка.
 • Националното право, съгласно коeто незаконосъобразното приспадане на ДДС се наказва с глоба в размер на сумата на извършеното приспадане.
 • Възникване на данъчно задължение вследствие на издаване на фактура.
 • Допълнителна санкция в размер на пълната сума на отказаното приспадане.
 • Спор по повод допълнително данъчно задължение, наложено на дружество, което съответства на увеличаване на дължимия данък върху добавената стойност заедно с лихви и санкции.

дело С-55/18 от 14 май 2019 г.

 1. Организацията на работното време - Мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място - Междудневна и междуседмична почивка - Максимална продължителност на седмичното работно време - Задължение за въвеждане на система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Социална политика.
 • Максимални граници на работното време.
 • Задължение за работодателите да въведат инструменти за измерване на действителната продължителност на работния ден и работната седмица.
 • Правна уредба на държава членка, която съгласно тълкуването, което й е дадено от националната съдебна практика, не задължава работодателите да въведат система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време.
 • Спор между CCOO (синдикат на работниците) и D Bank по повод липсата в рамките на последната на система за регистриране на отработеното дневно работно време от наетите от нея работници.

дело С-235/18 от 15 май 2019 г.

 1. Данък върху добавената стойност— Освобождавания в полза на други дейности — Карти за гориво — Понятия "доставка на стоки" и "отпускане и договаряне на кредит"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Сложна сделка, чиято основна цел е доставката на гориво, за която може да бъде възстановен платения ДДС.
 • Сделки, изразяващи се в предоставянето на карти за гориво и договарянето, финансирането и заплащането на доставките на гориво с помощта на тези карти.
 • Освободена от ДДС услуга за отпускане на кредит.
 • Понятия "доставка на стоки" и "отпускане и договаряне на кредит".
 • Спор между V и данъчно управление по повод на отказа на последния да възстанови на V данък върху добавената стойност във връзка със сделки за покупка на гориво чрез карти за гориво.