Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец Януари 2020 г.


Нови решения

дело С-32/19 от 22 януари 2020 г.

 1. Гражданство на Съюза - Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки - Право на постоянно пребиваване - Придобиване преди изтичането на непрекъснат период на пребиваване от пет години - Работник или служител, който към момента на преустановяване на трудовата си дейност е навършил възраст, която му позволява да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Свободно движение на хора. Право на работниците да останат на територията на държава членка, след като са били наети в същата държава. Право на постоянно пребиваване в приемащата държава членка преди изтичането на непрекъснат период на пребиваване от пет години, когато условията работникът или служителят да е упражнявал в тази държава членка трудовата си дейност през най-малко последните 12 месеца и да е пребивавал там непрекъснато от повече от три години, се прилагат за работник или служител, който към момента на преустановяване на трудовата си дейност е навършил предвидената в законодателството на тази държава членка възраст за придобиване на право на пенсия.
 • Спор между A и Пенсионно-осигурителният институт във връзка с отказа му да отпусне предвидената в австрийското законодателство компенсаторна добавка, с която да бъде допълнена пенсията му за осигурителен стаж и възраст.

дело С-617/10 от 26 февруари 2013 г.

 1. Данъчни санкции и наказателното преследване за престъпления против данъчната и осигурителната система — Национална система, която включва две отделни производства, административно и наказателно, за санкциониране на едно и също противоправно деяние — Принцип ne bis in idem — Съдебна практика — когато тя отказва на националния съд правомощието да направи цялостна преценка, евентуално със съдействието на Съда на Европейския съюз, за съвместимост на посочената разпоредба с Хартата.

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Кумулиране на административни и наказателни санкции. Ne bis in idem като общ принцип на правото на Съюза. Тълкуване на Хартата в светлината на Европейската конвенция за правата на човека. Европейския съд по правата на човека. Определяне на основните права на Европейския съюз, като се изхожда от общите конституционни традиции на държавите членки. Национална съдебна практика, съгласно която, за да бъде националният съд задължен да остави без приложение всяка разпоредба, която противоречи на гарантирано от ЕКПЧ и от Хартата основно право, това противоречие трябва да произтича ясно от съответните норми или от свързаната с тях съдебна практика.
 • Спор по повод на наказателното преследване, образувано от прокуратурата за тежки престъпления против данъчната и осигурителната система.

Решения от месец Декември

дело С-168/18 от 19 декември 2019 г.

 1. Закрила на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател — Допълнителни пенсионни схеми — Закрила на правата във връзка с пенсии — Гарантирано минимално равнище на закрила — Задължение на бившия работодател да компенсира намалението на професионалната пенсия — Външна пенсионноосигурителна институция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Защита на правото на обезщетения. Компенсиране на предишно намаляване на пенсията от бившия работодател при старост. Минимално равнище на гарантирана защита. Директен ефект спрямо институция за допълнително пенсионно осигуряване по професионална схема. Институция, гарантираща плащания по застраховката срещу риск от несъстоятелност в областта на пенсионното осигуряване по професионална схема, която поема плащанията, които работодател, понастоящем в неплатежоспособност, е бил длъжен да прави в полза на бивш работник или служител, за да изпълни дадено законово задължение.
 • Спор по повод компенсирането на намаления размер на обезщетенията, изплащани от пенсионна каса.

дело С-263/18 от 19 декември 2019 г.

 1. Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Право на публично разгласяване — Предоставяне на разположение — Право на разпространение — Електронни книги — Виртуален пазар на електронни книги "втора употреба" — Понятия "Публично разгласяване", "Предоставяне на публично разположение" и "Публика"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Информационно общество. Интелектуална собственост. Виртуален магазин за "употребявани" електронни книги. Действия, необходими за осигуряване на правомерно използване. Разпространение. Безсрочно предоставяне за ползване на електронни книги, което се извършва онлайн посредством изтегляне. Ползване на електронни книги, което се извършва онлайн посредством изтегляне на цена, при която притежателят на авторското право получава възнаграждение, съответстващо на икономическата стойност на копието. Понятия "Публично разгласяване", "Предоставяне на публично разположение" и "Публика".
 • Спор във връзка с доставката на онлайн услуга, състояща се във виртуален пазар на електронни книги "втора употреба".

дело С-290/19 от 19 декември 2019 г.

 1. Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Информация, която трябва да бъде посочена в договорите за кредит — Годишен процент на разходите — Непосочване на конкретен такъв процент — Процент, посочен като диапазон между 21,5 % и 22,4 %

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Иск за неоснователно обогатяване, по съображение че кредитът трябвало да се счита за кредит без лихви и разноски, защото ГПР бил определен в договора не с единна ставка, а в диапазон между минимална и максимална ставка. Допълнителни допускания, които трябва да улеснят изчисляването на ГПР в случая, когато определена информация не е известна или по други причини е невъзможно тя да бъде определена.
 • Спор относно договор за потребителски кредит, сключен от потребителя с кредитно дружество, в рамките на който годишният процент на разходите не е посочен като една-единствена ставка.

съединени дела С-355/18, С-356/18, C-357/18 и C-479/18 от 19 декември 2019 г.

 1. Пряко животозастраховане — Право на отказ — Невярна информация относно реда и условията за упражняване на правото на отказ — Условия за форма на изявлението за отказ — Последици върху задълженията на застрахователното предприятие — Срок — Погасяване на правото на отказ — Възможност за отказ след прекратяването на договора — Изплащане на откупната стойностна договора — Връщане на направените вноски — Право на възнаградителни лихви — Погасителна давност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Свободно предоставяне на услуги. При какви обстоятелства и докога титуляр на полица може да се откаже от договор за застраховка "Живот". Координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прякото животозастраховане. Изявление за отказ от договор за застраховка "Живот" поради погрешна информация относно правото на отказ и след едностранното прекратяване на този договор. Липсваща или погрешна информация относно условията за упражняване на това право. Погасяване на правото на отказ. Правни последици от отказа.
 • Седем спора относно обхвата и преклузивния срок за упражняване на правото на отказ от договор за застраховка "Живот".

дело С-389/18 от 19 декември 2019 г.

 1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки — Избягване на двойното данъчно облагане — Забрана за данъчно облагане на получената печалба — Включване на разпределените от дъщерното дружество дивиденти в данъчната основа на дружеството майка — Приспадане на разпределените дивиденти от данъчната основа на дружеството майка и пренасяне на остатъка за следващите данъчни години без ограничение във времето — Ред на приспадане на данъчните намаления от печалбата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Национална правна уредба, насочена към премахване на двойното данъчно облагане на разпределената от дъщерно дружество печалба. Дивиденти, приспаднати от данъчната основа на дружеството майка, само доколкото съществува облагаема печалба. Неограничена възможност за пренасяне във времето на остатъка. Задължителен ред на приспадане. Режим на освобождаване (необлагане на разпределената печалба, получена от дружеството майка по силата на асоциирането му с неговите дъщерни дружества), при който разпределеният от дъщерното дружество дивидент първо се включва в облагаемата основа на дружеството майка, а след това 95 % от този дивидент се приспадат от облагаемата основа като окончателно обложени доходи.
 • Спор във връзка с реда, в който подлежащите на приспадане доходи трябва да се приспадат от облагаемата печалба.

дело С-390/18 от 19 декември 2019 г.

 1. Услуги на информационното общество - Свързване на домакини, търговци или частни лица, притежаващи помещения за настаняване под наем, с лица, търсещи такъв начин на настаняване - Национална правна уредба, която налага определени ограничения за упражняването на професията агент на недвижими имоти - Задължение за уведомяване на мерки, които ограничават свободното предоставяне на услуги на информационното общество - Липса на уведомяване - Наказателно производство с искане за конституиране на граждански ищец - Понятие "услуга на информационното общество"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Свободно предоставяне на услуги. Свързване чрез електронна платформа и срещу възнаграждение на потенциални наематели с професионални или непрофесионални наемодатели, предлагащи услуги по краткосрочно настаняване под наем, и която се предоставя заедно с някои други услуги. Kвалифициране на услугите, предоставяни посредством електронни платформи. Услуга, състояща се в свързване на наемодатели, притежаващи помещения за настаняване под наем, от една страна, с лица, търсещи такъв начин на настаняване, от друга страна. Допълнително предоставяне на различни други услуги.
 • Понятие "услуга на информационното общество".
 • Наказателно производство за управляване на средства за дейности по посредничество и управление на недвижими имоти и търговски предприятия от лице, което не притежава професионална карта.

съединени дела С-453/18 и C 494/18 от 19 декември 2019 г.

 1. Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Процедура за европейска заповед за плащане - Представяне на допълнителни документи в подкрепа на вземането - Неравноправни клаузи в потребителските договори - Контрол от съда, сезиран в рамките на процедура за европейска заповед за плащане

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Mолба за издаване на европейска заповед за плащане. Договор, сключен между продавач или доставчик и потребител. Служебен контрол за евентуално наличие на неравноправни клаузи. Служебен контрол от страна на съда. Документи към молба за издаване на европейска заповед за плащане, които не са задължителни, но са необходими, за да се прецени евентуално наличие на неравноправни клаузи.
 • Две производства във връзка с европейски заповеди за плащане по повод събирането на вземания, произтичащи от договори за кредит.

дело С-707/18 от 19 декември 2019 г.

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност - Приспадане на данъка, платен за получена доставка – Покупко-продажба на недвижими имоти, които не са вписани в националния регистър на недвижимите имоти - Разходи във връзка с първото вписване в посочения регистър, поети от приобретателя - Участие в доставка на услуги или разходи, свързани с инвестицията, направени за нуждите на предприятие

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Cтраните по сделка, чиято цел е прехвърляне на собствеността на недвижим имот, да се договорят, че бъдещият приобретател понася изцяло или частично разноските за административните формалности във връзка с тази сделка, в частност тези за първото вписване на този имот в поземления регистър, и че на този приобретател вследствие на това се признава право на приспадане на ДДС. Действия извършени за сметка на другиго по смисъла на Директивата за ДДС.
 • Спор по повод правото на възстановяване на данъка върху добавената стойност за сделките, с които A e извършило на свои разноски действията, необходими за първото вписване в националния регистър на недвижимите имоти на имотите, които е възнамерявало да придобие.

дело С-715/18 от 19 декември 2019 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка за някои доставки на стоки и услуги - Намалена ставка на ДДС, приложима за отдаването под наем на места за къмпингуване или за каравани - Въпрос относно прилагането на тази намалена ставка за отдаването под наем на котвени места за яхти и лодки в яхтено пристанище - Понятие "Настаняване"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Възможност за прилагане на намалена ставка на ДДС за услугите по отдаване под наем на котвени места за яхти и лодки. Съпоставка с отдаването под наем на помещения и площадки за паркиране на моторни превозни средства. Дали предвидената намалена ставка на ДДС за отдаване под наем на места за къмпингуване или за каравани се прилага и при отдаването под наем на котвени места за яхти и лодки.
 • Понятие "Настаняване".
 • Спор относно приложимата ставка на данъка върху добавената стойност при отдаването под наем на котвени места за яхти и лодки.