Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец януари 2018 г.

Нови решения

дело С-410/17 от 10 януари 2019 г.

 1. Данък върху добавената стойност — Сделки, чиято насрещна престация се състои отчасти от услуги или стоки — Договор за извършване на разрушителни работи — Договор за покупка с цел демонтиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Възмездни сделки.
 • Oблагаема основа на доставка на услуги, за която е сключен договор за извършване на разрушителни работи.
 • Производство относно третирането за целите на ДДС на сделки, осъществени, от една страна, по договор за извършване на разрушителни работи, предвиждащ задължение за доставчика да извози отпадъците от разрушаването, които — доколкото съдържат метален скрап — съгласно този договор той може да препродаде, и от друга страна, по договор за покупка на стоки с цел демонтиране, включващ задължение за купувача да разруши или да демонтира, както и да извози тези стоки заедно със съответните отпадъци.

дело С-389/17 от 16 януари 2019 г.

 1. Пруденциален надзор на дейността на институциите за електронни пари - Собствен капитал, изискван за осъществяването на дейности, свързани с издаването на електронни пари - Издаване на електронни пари в полза на продавача по номинална стойност на получените средства - Понятия "издаване на електронни пари" и "платежна услуга, свързана с издаването на електронни пари"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Правила, по които се изчислява собственият капитал на институциите за електронни пари.
 • Услуги предоставяни от институции за електронни пари в рамките на платежни трансакции, които представляват дейности, свързани с издаването на електронни пари.
 • Услуги за издаване или обратно изкупуване на електронни пари в рамките на една и съща платежна трансакция.
 • Понятия "издаване на електронни пари" и "платежна услуга, свързана с издаването на електронни пари".
 • Производство, образувано по повод на решение, с което надзорният съвет на Литовската национална банка отправя към дружество предупреждение заради неправилно прилагане, по отношение на някои платежни трансакции, на методите за изчисляване на собствения капитал.

дело С-165/17 от 24 януари 2019 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки (стоки и услуги със смесено предназначение) - Определяне на подлежащата на приспадане част - Клон, установен в държава членка, различна от тази на централата на дружеството - Разходи на клона, предназначени единствено за извършените от централата сделки - Общи разходи на клона, използвани както за извършените от него сделки, така и за тези на централата

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Приспадане на данъка, платен за получена доставка.
 • Хипотеза, в която разходите на клона са направени както за извършване на неговите сделки в държавата, в която е регистриран, така и на сделките на централата, по-специално с оглед на понятията за общи разходи и за пропорционално приспадане.
 • Разходи на регистриран в една държава членка клон, предназначени единствено за облагаеми с ДДС сделки и за освободени от този данък сделки, извършени от намиращата се в друга държава членка централа, в които подлежащата на приспадане част се определя като дробна величина, в чийто знаменател се посочва оборотът без ДДС, реализиран само от тези сделки, а в числителя — облагаемите сделки, които биха породили право на приспадане и ако бяха извършени в държавата членка, в която е регистриран клонът.
 • Спор относно приспадането на данъка върху добавената стойност, платен от парижки клон на дружество, първо, във връзка с разходите, предназначени за сделките на централата в Обединеното кралство, и второ, във връзка с общите разходи, направени както за извършените от централата сделки, така и за тези на клона.

дело С-477/17 от 24 януари 2019 г.

 1. Социално осигуряване - Приложимо законодателство - Удостоверение A 1 - Разширяване на правото на ползване на удостоверение A 1 по отношение на лицата, които пребивават законно на територията на държава членка - Понятия "законно пребиваване", "пребиваване" и "престой"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Разширяване координацията на системите за социално осигуряване по отношение на граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на държава членка.
 • Право на движение и пребиваване на територията на Европейския съюз.
 • Граждани на трети страни които живеят и работят временно в различни държави членки за работодател, установен в една държава членка - приложимо по отношение на тях социалноосигурително законодателство.
 • Понятия "законно пребиваване", "пребиваване" и "престой".
 • Спор във връзка с отказа на Управителен съвет на банката за социално осигуряване да издаде на граждани на трети страни, наети от предприятие, удостоверение на основание член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.