Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец Октомври 2022 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2022 г. (консолидирана версия), на 4 езика - български, английски, немски и френски


Нови решения

дело С-250/21 от 6 октомври 2022 г.

 1. Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Отпускане на кредити — Договор за синтетична секюритизация — Понятие "доставка на услуги, извършвана възмездно"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Данъчно облагане на възмездни услуги. Услуги, извършвани от инвеститор по договор за синтетична секюритизация, състоящи се в предоставянето на разположение на инициатора на определена сума срещу заплащането на постъпленията от посочените в този договор вземания, които остават в активите на инициатора.
 • Понятие "доставка на услуги, извършвана възмездно".
 • Спор по повод квалифицирането за целите на освобождаването от данък върху добавената стойност на услугите, предоставени по силата на договор за синтетична секюритизация.

дело С-266/21 от 6 октомври 2022 г.

 1. Обща транспортна политика — Временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство — Свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държавата членка по обичайното пребиваване в замяна на свидетелство за управление, издадено от друга държава членка — Отказ на първата държава членка да изпълни прието от втората държава членка решение за временно отнемане на право на управление на моторно превозно средство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Държава членка по обичайното пребиваване на притежателя на издадено от нея свидетелство за управление, която не признава и не изпълнява на своята територия прието от друга държава членка решение да отнеме временно правото на притежателя да управлява моторно превозно средство поради извършено на територията на последната транспортно престъпление, включително когато това свидетелство за управление е издадено в замяна на свидетелство за управление, издадено преди това от държавата членка, в която е извършено транспортното престъпление.
 • Производство за изпълнение в Испания на постановено в България решение за временно лишаване от правото да управлява моторно превозно средство на лице, което пребивава в Испания и притежава свидетелство за управление, издадено в тази държава, в замяна на свидетелство за управление, издадено в България.

дело С-293/21 от 6 октомври 2022 г.

 1. Приспадане на ДДС, платен по получени доставки - Стоки и услуги, използвани от данъчнозадълженото лице за производството на дълготрайни активи - Корекция на приспадането - Задължение за коригиране на приспаднатия ДДС в случай на ликвидация на това данъчнозадължено лице и на дерегистрацията му по ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Данъчнозадълженото лице е длъжно да коригира приспаданията на ДДС, платен по получени доставки за придобиването на стоки или услуги, с които трябва да бъдат произведени дълготрайни активи, когато поради решението да се пристъпи към ликвидация на това лице и поради искането за дерегистрация по ДДС произведените дълготрайни активи не са били използвани в рамките на облагаеми икономически дейности.
 • Спор относно задължението за коригиране на приспаднатия данък върху добавената стойност за стоки и услуги, за които е било упражнено правото на приспадане и които са били придобити с оглед на производството на дълготрайни активи, които в крайна сметка не са били и никога няма да бъдат използвани за планираната икономическа дейност поради решението за ликвидация на данъчнозадълженото лице и дерегистрацията му по ДДС.

съединени дела С-433/21 и C-434/21 от 6 октомври 2022 г.

 1. Пряко данъчно облагане — Свобода на установяване — Данъчен режим против избягването на данъци за дружествата тип "пощенска кутия" — Определяне на облагаемия доход въз основа на предположение за минимален доход — Изключване от приложното поле на този данъчен режим на дружествата и образуванията, котирани на националните регулирани пазари

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Корпоративен данък. Правна уредба, която ограничава прилагането на основанието за изключване от прилагането на данъчния режим срещу избягването на данъци за дружествата тип "пощенска кутия" до дружествата, чиито ценни книжа се търгуват на националните регулирани пазари, като изключва от приложното поле на това основание за изключване останалите дружества, национални или чуждестранни, чиито ценни книжа не се търгуват на националните регулирани пазари, но които са контролирани от дружества и образувания, котирани на чуждестранни регулирани пазари.
 • Два спора относно прилагането на данъчния режим против избягването на данъци за дружествата тип "пощенска кутия".

дело С-1/21 от 13 октомври 2022 г.

 1. Мерки за осигуряване на правилното събиране на ДДС — Задължение за борба с недопустимите дейности, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз — Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на данъчно незадължения управител на юридическото лице — Недобросъвестно извършени от управителя разпоредителни действия. Намаляване на имуществото на юридическото лице, водещо до несъстоятелност — Неплащане на дължимия от юридическото лице ДДС в предвидените срокове — Лихви за просрочие — Пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Задължения за ДДС на данъчнозадължено юридическо лице. Национална правна уредба, която предвижда солидарна отговорност на изпълнителния директор на дружеството, в случай че недобросъвестно е отклонил имущество на дружеството, вследствие на което то не е могло да погаси данъчните си задължения (в това число за данък върху добавената стойност). Отговорност и за дължимите от дружеството лихви. Приложно поле на правото на Съюза. Принцип на пропорционалност. Солидарна отговорност на физическо лице (без самото то да е данъчнозадължено по ДДС) за плащането на дължими от друго лице данъчни задължения и лихви.
 • Спор по повод на ревизионен акт, с който е прието, че MC отговаря солидарно за някои данъчни задължения на търговското дружество, на което е бил управител, включително за задължения на дружеството за данък върху добавената стойност.

дело С-397/21 от 13 октомври 2022 г.

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност - Неоснователно фактуриран и платен ДДС - Ликвидация на доставчика - Отказ на данъчния орган да възстанови на получателя недължимо платения ДДС - Принципи на ефективност, данъчен неутралитет и недопускане на дискриминация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Правна уредба на държава членка, в приложение на която данъчнозадължено лице, на което друго данъчнозадължено лице е предоставило услуга, не може да иска пряко от данъчната администрация възстановяване на сумата, съответстваща на неоснователно фактурирания му от този доставчик ДДС, който последният е внесъл в държавния бюджет, при положение че събирането на тази сума от посочения доставчик е невъзможно тъй като спрямо последния е образувано производство по ликвидация.
 • Спор по повод на отхвърлянето на молбата на H да му бъде възстановен данъкът върху добавената стойност, който му е бил начислен погрешно върху сделка, която не подлежи на облагане с ДДС в Унгария и е свързана с имот, намиращ се в друга държава членка.

дело С-431/21 от 13 октомври 2022 г.

 1. Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги — Корпоративен данък — Определяне на облагаемия доход на дружествата — Сделки, свързани с чужбина — Задължение за изготвяне на данъчна документация за търговските отношения между лица, които са в положение на взаимозависимост — Оценка и увеличение на облагаемия доход, предвидени като санкция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Национална правна уредба, съгласно която, на първо място, данъчнозадълженото лице има задължение да изготвя документация за естеството и съдържанието, както и за икономическите и правните основания на цената и другите търговски условия по неговите трансгранични търговски сделки, позволяващо на това данъчнозадължено лице да упражняват безспорно влияние върху другия, и която уредба предвижда, на второ място, при неизпълнение на това задължение, не само че облагаемите му доходи в съответната държава членка се считат до доказване на противното за по-високи от декларираните, като данъчната администрация може да направи приблизителна оценка в ущърб на данъчнозадълженото лице , но предвижда и налагането на допълнителен данък.
 • Спор по повод увеличение на облагаемия доход поради неспазване на данъчното задължение за изготвяне на документация за трансграничните търговски отношения между свързани дружества.

дело С-593/21 от 13 октомври 2022 г.

 1. Самостоятелно заети търговски представители - Прекратяване на договора за търговско представителство от принципала - Обезщетяване на представителя - Обезщетение при прекратяване на договора – Подпредставителство - Право на подпредставителя да получи частта от дължимото на основния представител обезщетение при прекратяване, която съответства на привлечената от подпредставителя клиентела - Понятие "съществени ползи"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Обезщетение при прекратяване на договора, което принципалът е заплатил на основния представител във връзка с привлечената от подпредставителя клиентела Заплащането на обезщетение при прекратяване на договора в полза на подпредставителя би могло да се приеме за неоправдано, когато той продължава дейността си на търговски представител по отношение на същите клиенти, но в рамките на преки отношения с основния принципал като при това заменя основния представител.
 • Понятие "съществени ползи".
 • Спор по повод на искането на NY да получи от H обезщетение при прекратяване на договор за търговско представителство въз основа на оборота, който H е реализирало благодарение на новите клиенти, които е привлякъл за него NY.

дело С-362/21 от 20 октомври 2022 г.

 1. Правна сила на електронните подписи - Изисквания към усъвършенствания електронен подпис - Издаден като електронен документ административен акт, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискванията за "квалифициран електронен подпис" - Липса на "квалифицирано удостоверение за електронен подпис" - Вписване на квалифициран електронен подпис в удостоверението, издадено от доставчика на доверителни услуги - Имена на титуляря на електронния подпис, които са транслитерирани на латиница, вместо да бъдат изписани на кирилица, както е обичайно"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Допуска се издаден като електронен документ административен акт да бъде обявен за нищожен, когато е подписан с електронен подпис, който не отговаря на изисквания, за да се счита за "квалифициран електронен подпис". При липса на "квалифицирано удостоверение за електронен подпис" е налице достатъчно основание, за да се приеме, че електронният подпис не представлява "квалифициран електронен подпис" като в това отношение е ирелевантно евентуалното му обозначаване като "професионален електронен подпис". Ако в удостоверението, издадено от доставчика на удостоверителни услуги, е вписан електронен подпис, това не е достатъчно, за да се счита за "квалифициран електронен подпис".
 • Спор относно ревизионен акт за начисляване на данъка върху добавената стойност.

дело С-406/21 от 20 октомври 2022 г.

 1. Борба със забавяне на плащането по търговски сделки — Установена преди 16 март 2013 г. практика, която се състои в несъбиране на лихвите за забава на плащане и на обезщетението за разноските по събирането — Практика, която се прилага за направени след тази дата отделни поръчки — Договорни условия и практики, които представляват явна злоупотреба — Свободно направен отказ

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Последици от забавата на плащане. Практика, съгласно която за забава на плащане, по-малка от един месец, кредиторът не събира лихвите за забава на плащане, нито обезщетението за разноските по събирането, в замяна на плащането на главницата по дължимите вземания, при условие че като действа по този начин, кредиторът доброволно се е съгласил да се откаже от плащането на дължимите за тези лихви и за това обезщетение суми.
 • Спор във връзка със забавеното плащане по 135 фактури.

дело С-473/20 от 20 октомври 2022 г.

 1. Управляващи дружества на ПКИПЦК — Задължения по отношение на предоставяната на инвеститорите информация — Задължение за актуализиране на "съществените елементи на проспектите" — Състав на орган на управляващото дружество — Транспониране в правния ред на държавите членки — Национална правна уредба, която разширява хипотезите, в които може да се установи и санкционира нарушение, свързано с актуализирането на проспектите — Понятие "съществени елементи на проспектите"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Съществени елементи на проспектите, които трябва да бъдат непрекъснато актуализирани. Информация относно управляващо дружество, която проспектът трябва поне да съдържа. Обхват на понятието "съществени елементи на проспектите". Финансови санкции. Национална правна уредба, съгласно която управляващо дружество, което не е спазило задължение за актуализиране на проспектите по отношение на няколко ПКИПЦК, се наказва с административна санкция за всяко от тези предприятия.
 • Спор по повод на имуществена санкция, наложена на дружество, за неизпълнение на задължението за актуализиране на проспекта на управлявано от него предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

дело С-585/20 от 20 октомври 2022 г.

 1. Борба със забавянето на плащане по търговските сделки - Събиране от публичен орган на вземания, цедирани от предприятия на дружество за събиране на вземания - Обезщетение за разноските по събиране, направени от кредитора в случай на забава на плащане от страна на длъжника - Минимална фиксирана сума от 40 EUR - Сделки между предприятия и държавни органи - Процедура за установяване на съответствието на стоките или услугите - Отчитане на данъка върху добавената стойност за целите на изчисляването на лихвите за забава - Понятие "дължима сума"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Oбезщетение на кредитора за разноските по събиране, понесени вследствие на забава на плащане от страна на длъжника, се дължи за всяка търговска сделка, по която възнаграждението не е платено в срок и която е документирана във фактура. Срок за плащане при предвидена в закона или в договора процедура за сертифициране на съответствието на стоките или услугите. Национална правна уредба, която предвижда общо за всички търговски сделки между предприятия и държавни органи срок за плащане с максимална продължителност от 60 календарни дни.
 • Понятие "дължима сума".
 • Спор между B и здравна администрация по повод събирането на вземания от тази администрация, съответстващи на възнагражденията, дължими като насрещна престация за доставката на стоки и услуги от предприятия на медицински центрове към тази администрация.

дело С-604/20 от 20 октомври 2022 г.

 1. Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Ответник с местоживеене в трета държава - Компетентност при индивидуални трудови договори - Отношение на власт и подчинение - Индивидуален трудов договор - Гаранционно споразумение, сключено между работника и трето дружество, с което се гарантира изпълнението на задълженията на работодателя към този работник - Понятия "търговска дейност или професия" и "занятие или професия"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения. Индивидуален трудов договор, сключен между работодател и наето лице. Гаранционно споразумение, от което е зависело сключването на трудовия договор с трето лице Иск на основание на гаранционно споразумение. Иск във връзка с трудов договор. Условия за прилагане на националните правила за компетентност.
 • Понятия "търговска дейност или професия" и "занятие или професия".
 • Спор между R и F във връзка с отказа на R, коeто по силата на гаранционно споразумение отговаря към F за изпълнението на задълженията, произтичащи от трудов договор, сключен между последния и дъщерното дружество на R, във връзка с заплащането на произтичащите от последния договор вземания.

дело С-485/21 от 27 октомври 2022 г.

 1. Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Физическо лице, собственик на апартамент в сграда в режим на етажна собственост — Различни видове правоотношения във връзка с управлението и поддръжката на сградата — Разлика в третирането във връзка с качеството "потребител", провеждана в законодателството на държава членка между етажните собственици, които са сключили индивидуален договор за управление и поддръжка на общите части на сградата, и тези, които не са сключили такъв договор

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Физическо лице, собственик на апартамент в сграда — етажна собственост, което трябва да се счита за "потребител", когато сключва договор с управител за целите на управлението и поддръжката на общите части на сградата, при условие, че не използва апартамента за цели, които са свързани изключително с търговската или професионалната му дейност.
 • Физическо лице, собственик на апартамент в тази сграда, което би могло да се счита за "потребител" и ако договорът за управление и поддръжка на общите части на сградата — етажна собственост, е сключен между управителя и общото събрание на етажната собственост или сдружението на собствениците в сградата.
 • Спор между С, учредено по българското право търговско дружество, управител на сграда — етажна собственост, и Е, физическо лице, собственик на апартамент в тази сграда, относно плащането на дължими суми по договор за управление и поддръжка на общите части на сградата.

Решения от месец Септември

дело С-235/21 от 29 септември 2022 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Договор за финансов лизинг - Лице, което дължи плащането на ДДС - Продажба и обратен лизинг (sale and lease back) - Данни, които задължително трябва да са отразени във фактурата - Възможност писмен договор да се третира като фактура

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Договор за финансов лизинг, след чието сключване не е издадена от страните данъчна фактура, може да се счита за фактура по смисъла на тази разпоредба, в случай че този договор съдържа всички необходими данни, за да може данъчната администрация на държава членка да установи дали материалноправните условия за възникване на правото на приспадане на ДДС са изпълнени.
 • Спор между R Leasing и Министерство на финансите относно плащането на данък върху добавената стойност.

дело С-633/20 от 29 септември 2022 г.

 1. Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги - Единен застрахователен пазар - Защита на потребителите - Присъединяване към групова застраховка - Прехвърляне на правата, произтичащи от застрахователния договор - Застрахователни услуги в случай на заболяване или злополука в чужбина - Възнаграждение, плащано от присъединилото се лице за полученото застрахователно покритие - Еднакво третиране на застрахователните посредници - Понятия "застрахователен посредник", "застрахователно посредничество", "възнаграждение" и "разпространение на застрахователни продукти"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Свобода на установяване. Осигуряване на възможност на потребителите да се присъединят към групова застраховка. Дейности на застрахователно и презастрахователно посредничество от физически и юридически лица. Юридическо лице, чиято дейност се състои в това да предлага на своите клиенти доброволно присъединяване към групова застраховка, която то е сключило предварително със застрахователно дружество, за което присъединяване получава възнаграждение от клиентите и което дава право на последните да ползват застрахователни услуги. Понятия "застрахователен посредник", "застрахователно посредничество", "възнаграждение" и "разпространение на застрахователни продукти".
 • Спор по повод на дейност, за която се твърди, че е дейност по застрахователно посредничество, извършвана без разрешение.