Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец Октомври 2020 г.


Нови решения

дело С-331/19 от 01 октомври 2020 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Възможност държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги - Продукти, чиято доставка се облага с намалена ставка на ДДС - Понятия "Хранителни продукти за човешко потребление" и "Продукти, нормално използвани като добавки на хранителни продукти или като заместители на хранителни продукти" - "Афродизиаци"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Данъчни въпроси. Намалени ставки. Продукти за стимулиране на либидото. "Афродизиаци".
 • Понятия "Хранителни продукти за човешко потребление" и "Продукти, нормално използвани като добавки на хранителни продукти или като заместители на хранителни продукти".
 • Спор по повод прилагането на предвидената за хранителните продукти намалена ставка на данъка върху добавената стойност към продукти, които се предлагат на пазара и се използват като афродизиаци, състоят се предимно от компоненти от растителен или животински произход и се приемат през устата.

дело С-405/19 от 01 октомври 2020 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Право на приспадане на платения данък по получени доставки - Услуги, които са от полза и за трети лица - Наличие на пряка и непосредствена връзка с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице - Наличие на пряка и непосредствена връзка с една или повече извършени доставки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Разходи, направени от данъчнозадължено лице, строителен инвеститор, за рекламни и административни услуги и за брокерски комисиони при продажбата на апартаменти, които ползват и трето лице. Това обстоятелство не е пречка данъчнозадълженото лице да може изцяло да приспадне платения ДДС.
 • Когато данъчнозадължено лице има възможност да прехвърли част от направените разходи на ползващото ги трето лице, това обстоятелство се отразява на правото на данъчнозадълженото лице да приспадне данъка във връзка с тези разходи.
 • Спор по въпроса подлежи ли на приспадане данъкът върху добавената стойност, начислен върху получените доставки на брокерски услуги за недвижими имоти и на рекламни и административни услуги.

дело С-743/18 от 01 октомври 2020 г.

 1. Структурни фондове — Нарушение на разпоредба на правото на Съюза, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект — Вреда, нанесена на общия бюджет на Европейския съюз — Обявяване в несъстоятелност на единствения търговски партньор на бенефициера — Понятие "Нередност"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Задължение за извършване на финансови корекции във връзка с нередности. Положение, при което получателят на финансова помощ по ЕФРР не е достигнал равнището на оборот, предвидено в рамките на одобрения за финансиране проект, поради несъстоятелността или прекъсването на дейността на единствения му търговски партньор.
 • Значение на понятието "нередност".
 • Спор относно прекратяването на сключен договор във връзка с отпускането на съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) субсидия поради допуснати сериозни нередности.

съединени дела С-245/19 и C-246/19 от 06 октомври 2020 г.

 1. Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане - Разпореждане за предоставяне на информация на компетентния орган на държава членка, действащ по получено искане за обмен на информация от компетентния орган на друга държава членка - Лице, притежаващо информацията, чието предоставяне разпорежда компетентният орган на първата държава членка - Данъчнозадължено лице, обект на разследването, по което се прави искането на компетентния орган на втората държава членка - Трети лица, с които това данъчнозадължено лице поддържа правни, банкови, финансови или, по-общо, икономически отношения - Право на ефективни правни средства за защита - "Предполагаема значимост" на информацията, за която се отнася разпореждането за предоставяне на информация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Искане за информация, отправено от данъчния орган на друга държава членка. Разпореждане на запитания данъчен орган за предоставяне на информация. Право на защита на данните на задължените да предоставят информацията лица, на данъчнозадължените лица и на други трети лица, които при определени обстоятелства не знаят за разкриването на отнасящите се до тях данни. Наличие на правен способ за защита, който съответните правни субекти могат да използват, за да бъде упражнен ефективен контрол по всички релевантни фактически и правни въпроси и да получат ефективна съдебна защита на правата, гарантирани им от правото на Съюза. Изключване на възможността за обжалване на задълженото да предостави информацията лице, на засегнатото от информацията данъчнозадължено лице и на други засегнати от нея трети лица.
 • Два спора по повод на две разпореждания на директор на служба "Преки данъци" съответно до дружество B и до банка A да му предоставят определена информация, тъй като са получени искания за обмен на информация между държави членки.

дело С-235/19 от 08 октомври 2020 г.

 1. Данък върху добавената стойност — Освобождаване на застрахователните сделки — Предоставяне на услуги по управление на пенсионните фондове на дружеството за доверително управление от инвестиционните мениджъри — Изключване на каквото и да било обезщетение за риск — Упражняване на застрахователна дейност — Правни субекти, които притежават разрешение — Понятие "застрахователни сделки"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Kвалификацията на услугите по управление на инвестиции с оглед на администрирането на пенсионната схема на дружество за целите на данъка върху добавената стойност. Национална данъчна практика. Освобождаване на застрахователните сделки. По-ранна национална данъчна практика, която прави разграничение между образуванията, получили лиценз за извършване на застрахователна дейност от органи за финансов надзор, и образуванията, които не разполагат с такъв лиценз.
 • Понятие "застрахователни сделки".
 • Иск, предявен относно облагането с данък върху добавената стойност на услуги по управление на пенсионни фондове.

дело С-558/19 от 08 октомври 2020 г.

 1. Свободно движение на капитали — Определяне на облагаемия доход на дружествата — Лица, намиращи се в положение на взаимозависимост — Необичайно предимство, предоставено от местен клон на чуждестранно дружество — Коригиране на облагаемите доходи на клона на чуждестранно дружество — Некоригиране на облагаемите доходи в случаите, когато същото предимство е предоставено от неговия клон на местно дружество — Принцип на свободна конкуренция — Ограничение на свободата на установяване — Балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Национална правна уредба която има за цел да възпрепятства прехвърлянето на печалбите, реализирани в съответната държава членка, извън нейната данъчна юрисдикция чрез сделки, които не отговарят на пазарните условия. Възможност за промяна на квалификацията на банков трансфер на парични средства от местен клон в една държава членка на дружеството майка, местно лице в друга държава членка, като "сделка, от която се получават приходи", в резултат на което възниква задължение за прилагане на нормите относно цените за трансфер, докато ако същата сделка се осъществява между клон и дружество майка, местни лица в една и съща държава членка, не би могло сделката да се преквалифицира.
 • Спор между I и Национална агенция за данъчна администрация относно отмяната на издаден от този орган административен данъчен акт, както и на акта за установяване на данъчно задължение, съставен въз основа на посочения акт.

дело С-641/19 от 08 октомври 2020 г.

 1. Защита на потребителите - Договор от разстояние - Предоставяне на цифрово съдържание и на цифрови услуги - Право на отказ - Задължения на потребителя в случай на отказ - Определяне на сумата, която трябва да бъде платена от потребителя за доставените услуги преди упражняването на правото на отказ - Изключение от правото на отказ при предоставяне на цифрово съдържание

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Права на потребителите. Пропорционалната сума, която потребителят трябва да плати на търговеца, когато този потребител изрично е поискал изпълнението на сключения договор да започне по време на срока за отказ и се отказва от този договор. Обстоятелства, свързани с пазарната стойност на предоставяната услуга. Преценка дали общата цена е прекомерна предвид цената на услугата, предлагана от съответния търговец на други потребители при същите условия, както и цената на равностойната услуга, предоставяна от други търговци в момента на сключване на договора.
 • Спор между E в качеството на потребител, и дружество P , относно дължимата на P сума, след като E упражнява правото си на отказ от договора, сключен с това дружество.

дело С-657/19 от 08 октомври 2020 г.

 1. Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване —Доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване — Изготвяне на експертизи за оценка на потребностите от подкрепа — Данъчнозадължено лице, действащо по поръчка на медицинската служба към осигурителна институция за подкрепа — Субекти, признати за "благотворителни"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Дейност, която попада в обхвата на Директивата за ДДС. Данъчнозадължено лице, което изготвя експертизи на потребността от подкрепа на определени пациенти. Освобождавания за някои дейности от обществен интерес. Признаване на данъчнозадълженото лице за благотворителна организация с условието то действително да е сключило договор със социалноосигурителна институция или институция за социални грижи.
 • Спор на данъчната администрация с Е по повод освобождаване от данък върху добавената стойност по отношение на доставките на услуги, осъществявани от нея, изразяващи се в изготвяне — в качеството на подизпълнител на медицинската служба към осигурителна каса за подкрепа — на експертизи за оценка на потребностите от подкрепа на осигурените в тази каса лица.

дело С-335/19 от 15 октомври 2020 г.

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност - Намаляване на данъчната основа на ДДС - Пълно или частично неплащане на цената - Условия, наложени от национална правна уредба за упражняване на правото на намаляване - Условие длъжникът да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - Условие кредиторът и длъжникът да са данъчнозадължени лица по ДДС

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Момент на корекция на приспадането на данък от клиента, когато последният все още не е платил насрещната престация и поради това изобщо не е обложен с ДДС. Национална правна уредба, която за намаляване на данъчната основа на ДДС поставя условие в деня на доставката на стока или на услуги и в деня преди подаването на корекция в справка-декларацията с цел ползване на това намаляване длъжникът да е регистриран като данъчнозадължено лице по ДДС и да не е в производство по несъстоятелност.
 • Спор на E с министърa на финансите по повод на индивидуални тълкувателни решения, издадени от последния.

дело С-778/18 от 15 октомври 2020 г.

 1. Защита на потребителите — Договори за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители — Практики на пакетна продажба — Платежни сметки — Задължение за получаване на доходите на платежна сметка при кредитодателя през определен в договора за кредит срок в замяна на персонализирано предимство — Срок на действие на задължението — Отпадане на персонализираното предимство при закриване на сметката — Понятия "пакетна продажба", "практика на обвързване" и "такси"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Платежни услуги във вътрешния пазар. Задължение за кредитополучателя да получава доходите си на платежна сметка при кредитодателя. Национална правна уредба, позволяваща на кредитодателя да обвърже оферта за кредит за недвижим имот с условието в продължение на десет години или за срока на договора за кредит, ако той е по-кратък, всичките доходи от трудова дейност или приравнените на тях доходи на кредитополучателя да бъдат превеждани по платежна сметка при кредитодателя, ако в замяна на това той предостави на кредитополучателя персонализирано предимство.
 • Понятия "пакетна продажба", "практика на обвързване" и "такси"
 • Спор между сдружение на ползвателите на банкови услуги A и министър на икономиката и финансите относно законосъобразността на декрет, определящ срока, през който кредитодателят може да изисква от кредитополучателя да превежда доходите си от трудова дейност или приравнените на тях доходи по платежна сметка.