Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец Декември 2021 г.


Нови решения

дело С-484/20 от 2 декември 2021 г.

 1. Защита на потребителите - Платежни услуги - Пълна хармонизация - Транспониране и прилагане - Договори с продължително изпълнение, сключени преди датата на транспониране на Директива (ЕС) 2015/2366 - Такси за инициираните след тази дата платежни операции без директен дебит

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро. Национална правна уредба или практика, съгласно която при договори с продължително изпълнение, сключени с потребители, забраната да се налагат такси за използването на платежни инструменти и за платежните услуги се прилага само по отношение на платежните операции, инициирани в изпълнение на сключени след 13 януари 2018 г. договори.
 • Спор по повод на начисляването на фиксирана такса при използването на някои платежни инструменти за изпълнението на платежните операции по договори.

дело С-154/20 от 9 декември 2021 г.

 1. Данък върху добавената стойност - Право на приспадане на платения по получени доставки данък - Материалноправни условия за правото на приспаданe - Качество "данъчнозадължено лице" на доставчика - Тежест на доказване - Отказ да се признае правото на приспадане, когато действителният доставчик не е известен

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Упражняването на правото на приспадане на начисления ДДС трябва да бъде отказано, без да е необходимо данъчната администрация да доказва, че данъчнозадълженото лице е извършило измама с ДДС когато, в случай че действителният доставчик на съответните стоки или услуги не е известен, това данъчнозадължено лице не е доказало, че посоченият доставчик е имал качеството "данъчнозадължено лице", ако с оглед на фактическите обстоятелства и на информацията, предоставена от посоченото данъчнозадължено лице, липсват необходимите данни.
 • Спор по повод на отказ да се признае правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, платен по получените доставки на рекламни услуги.

дело С-708/20 от 9 декември 2021 г.

 1. Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Компетентност по дела във връзка със застраховането — Искане за обезщетяване на вредите, претърпени от частноправен субект с местоживеене в държава членка след злополука, настъпила в жилище под наем в друга държава членка — Иск, предявен от увреденото лице срещу, от една страна, застрахователя и от друга, застрахования собственик на това жилище — Понятие "дела във връзка със застраховане"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела. Иск, предявен от увреденото лице пряко срещу застрахователя съдът на държавата членка, в която посоченото лице има местоживеене, може да обяви че е компетентен да се произнесе и по иск за обезщетение, едновременно предявен от това лице срещу притежателя на полицата или застрахования, който има местоживеене в друга държава членка и не е бил привлечен в производството от застрахователя.
 • Понятие "дела във връзка със застраховане".
 • Спор между B и E относно искане на B да бъде обезщетена за вредите, претърпени след злополука, настъпила в недвижим имот, който е собственост на E.

Решения от месец ноември

дело С-25/20 от 25 ноември 2021 г.

 1. Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси - Производство по несъстоятелност - Предявяване на вземания в провеждано в държава членка вторично производство по несъстоятелност от синдика по провеждано в друга държава членка главно производство по несъстоятелност - Краен срок, предвиден в правото на държавата на откриване на вторичното производство по несъстоятелност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Липса на срок за предявяване на вземания в производство по несъстоятелност. Предявяване във вторично производство по несъстоятелност на вземания, които вече са били предявени в главното производство по несъстоятелност от синдика по последното производство. Срокове за предявяване на вземанията и последиците от несвоевременното предявяване, предвидени в законодателството на държавата на образуване вторично производство.
 • Производство, образувано по искане на N в качеството му на синдик по главното производство по несъстоятелност на A, установено в Австрия дружество, срещу определението на съд Ц, Словения, с което поради просрочие е отхвърлено искането му за предявяване на вземания в Словения вследствие на образуването на вторично производство по несъстоятелност в тази друга държава членка.

дело С-334/20 от 25 ноември 2021 г.

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност — Сделка, която подлежи на облагане с ДДС — Право на приспадане на платения ДДС по получени доставки — Отказ — Рекламни услуги, които според данъчния орган са прекомерно скъпи и не носят изгода — Липса на оборот, генериран в полза на данъчнозадълженото лице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Данъчнозадължено лице, което може да приспадне платения ДДС по получена доставка на рекламни услуги, когато такава доставка на услуги подлежи на облагане с ДДСи има пряка и непосредствена връзка с една или няколко последващи облагаеми сделки или с цялостната икономическа дейност на данъчнозадълженото лице, без да трябва да се вземе предвид обстоятелството, че фактурираната цена за такива услуги е прекомерна спрямо референтна стойност, определена от националния данъчен орган, или че тези услуги не са довели до увеличение на оборота.
 • Спор между A и данъчна и митническа администрация, Унгария, по повод на отказа на последната да признае правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, платен от A по получени доставки на рекламни услуги.

дело С-437/19 от 25 ноември 2021 г.

 1. Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане — Разпореждане за предоставяне на информация — Отказ да се изпълни разпореждането — Санкция — Липса на поименна и индивидуална идентификация на съответните данъчнозадължени лица — Мотивиране на искането за информация — Обхват — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на ефективна съдебна защита срещу разпореждането за предоставяне на информация — Ограничаване — Зачитане на основното съдържание на правото — Понятия "самоличност на проверяваното или разследвано лице" и "предполагаема значимост"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Данъчно законодателство. Искане за информация, отправено от данъчния орган на друга държава членка. Разпореждане на запитания данъчен орган за предоставяне на информация. Предполагаема значимост на исканата информация. Групово искане за информация. Идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Минимална информация. Право на ефективни правни средства за защита пред съд. Мотиви към разпореждането за предоставяне на информация. Запознаване с минималната информация. Kонкретно и точно формулиране на искането по отношение на данъчнозадължените лица, за да може запитаният данъчен орган да прецени "предполагаемата значимост" на поисканата информация за данъчното производство в другата държава членка.
 • Понятия "самоличност на проверяваното или разследвано лице" и "предполагаема значимост".
 • Спор между E и дружество L, по повод на законосъобразността на имуществена санкция, която му е наложена за отказа да предостави определена информация, вследствие на искане за обмен на информация между държави членки в областта на данъчното облагане.