Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец февруари 2024 г.


Решения от месец февруари

дело С-733/22 от 8 февруари 2024 г.

Обща система на данъка върху добавената стойност - Възможност държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги - Намалена ставка на ДДС, приложима за настаняването, предоставяно в хотели и подобни заведения - Прилагане на тази ставка само за местата за настаняване, които имат удостоверение за категоризация - Принцип на данъчна неутралност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която намалената ставка на ДДС за настаняването, предоставяно в хотели и подобни заведения, е обвързана с изискването заведението да има удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране, доколкото тази правна уредба не ограничава прилагането на намалената ставка на ДДС до конкретни и специфични аспекти на категорията на услугите по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, а в случай че ограничава това прилагане до такива конкретни и специфични аспекти — доколкото не спазва принципа на данъчна неутралност.

Спор по повод на прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за дейността на дружество в период, през който същото не е притежавало удостоверение за категоризация за управляваното от него място за настаняване.

дело С-661/22 от 22 февруари 2024 г.

Надзор върху кредитните институции — Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежна услуга или платежна операция — Издаване на електронни пари — Държане от платежна институция на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане — Квалифициране — Понятия "платежна услуга", "платежна операция" и "електронни пари"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Операция на платежна институция, състояща се в държане на средства на клиенти без конкретно платежно нареждане по-дълго от предвидените в правната уредба срокове за изпълнение на платежната операция. Издаване на електронни пари. Дейността на платежна институция, състояща се в получаване на средства от ползвател на платежна услуга, без при това незабавно да е дадено платежно нареждане, поради което средствата остават на разположение в платежна сметка съставлява предоставена от тази платежна институция платежна услуга а не операция по издаване на електронни пари.

Понятия "платежна услуга", "платежна операция" и "електронни пари".

Спор по повод отнемането на лиценза за платежна институция.

дело С-674/22 от 22 февруари 2024 г.

Данъци, събрани в нарушение на правото на Съюза - Задължение за възстановяване на данъка върху добавената стойност и за заплащане на лихва върху възстановената сума - Възстановяване поради допуснати от данъчнозадълженото лице счетоводни грешки - Възстановяване поради изменение със задна дата на реда и условията за изчисляване на подлежащия на приспадане ДДС за общи разходи на данъчнозадълженото лице

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правото на Съюза не налага задължение за плащане на лихва на данъчнозадължено лице от момента, когато то е платило сумата за ДДС, която впоследствие данъчната администрация му е възстановила, ако това възстановяване е в резултат отчасти на констатацията, че поради грешки в счетоводните си отчети това лице не е упражнило напълно правото си на приспадане на ДДС и отчасти на изменение с обратно действие на реда и условията за изчисляване на подлежащия на приспадане ДДС за общи разходи, при положение че самото то е било отговорно за определянето на този ред и условия.

Спор между община и данъчната администрация относно отказа на последната да плати на община възстановителна лихва върху сумата на възстановения й ДДС.

Решения от месец януари

дело С-442/22 от 30 януари 2024 г.

Обща система на данъка върху добавената стойност — Задължение за плащане — Лице, което начислява данък във фактура — Лице - платец на ДДС — Фалшиви фактури, издадени от служител, който е посочил данните на своя работодател без негово знание и без негово съгласие — Полагане на грижа от работодателя

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Директивата за ДДС. Фактура за фиктивни сделки (фиктивна фактура). Вина на данъчнозадължено лице за направения избор и извършения контрол. Когато служител на данъчнозадължено лице е издал фалшива фактура с начислен ДДС, като е използвал самоличността на своя работодател като данъчнозадължено лице, без знанието на последния и без неговото съгласие, този служител трябва да се счита за лицето, което начислява ДДС, освен когато посоченото данъчнозадължено лице не е положило разумно дължимата грижа, за да провери действията на същия служител.

Спор между дружество P и данъчната администрация по повод на задължения за данък върху добавената стойност съответстващи на фалшиви фактури, издадени от служителка на дружеството P.

дело С-471/22 от 30 януари 2024 г.

Кохезионен фонд на Европейския съюз — Финансови корекции във връзка с открити нередности — Решение на Комисията за отмяна на част от приноса от този фонд — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на добра администрация — Право на ефективни правни средства за защита пред съд

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Финансови корекции от страна на Комисията. Компетентните национални органи трябва по правило да съберат неправомерно получените суми, като определят финансова корекция на бенефициера на средствата след провеждане на самостоятелна административна процедура, в хода на която този бенефициер трябва да може да изрази надлежно и ефективно становището си. Национална юрисдикция, обвързана от окончателно решение на Комисията, с което поради нередност се отменя изцяло или отчасти принос от фонд на Европейския съюз, когато разглежда жалба срещу националния акт.

Спор по повод на финансова корекция, която е в размер на 5 % от стойността на договор финансиран с безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма.