Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

09 август 2022

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (в сила от 1.08.2022 г.), с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите. Така в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1152 за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз и на Директива (ЕС) 2019/1158 относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи (вж. текстовете на директивите в Евро Право).

Целта на уредбата е да се спомогне за подобряване на условията на труд чрез насърчаване на прозрачност и предвидимост в отношенията между работодателя и работника и, от друга страна, да се предвидят мерки, чрез които работещите родители да могат да постигнат по-добър баланс между професионалния и семейния си живот. Двете директиви са насочени към засилване на социалното измерение в рамките на Европейския съюз и са стъпка от въвеждането на Европейския стълб на социалните права.

Измененията в Кодекса на труда (КТ) в тази връзка засягат следните права и задължения:

- задължението на работодателя за предоставяне на информация на работника или служителя относно важни аспекти на трудовото правоотношение; задълженията на работодателя за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците;

- ограничаване на изпитателния срок при договора за работа със срок на изпитване;

- правото на работника да полага допълнителен труд при друг работодател;

- правото на работника да предлага писмено на работодателя изменение на трудовия договор, когато работи при непълно работно време или срочен трудов договор;

- правото на работник, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, писмено да предложи на работодателя изменения в трудовото правоотношение за определено време, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения на работника;

- индивидуалното право на отпуск на бащата (осиновителя) за отглеждане на дете до 8-годишна възраст: този отпуск е в размер до 2 месеца и за него на бащата се полага парично обезщетение; може да се ползва, когато бащата не е ползвал прехвърлен отпуск или той е бил в размер по-кратък от 2 месеца; същевременно не се накърнява правото на отпуск на майката (осиновителката).

В АПИС Право ще намерите актуалните текстове на КТ и останалите изменени закони, с възможност за сравнение с предишните редакции на разпоредбите и цветова индикация на изменените текстове.

В Евро Финанси е налична подробна тематична разработка - Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС. Промените, въведени с двете директиви, са анализирани в контекста на европейската уредба и е приложена релевантна практика на Съда на ЕС.