Евро Право

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВРЪЗКАТА МУ С БЪЛГАРСКОТО ПРАВО

 

Информационна система АПИС - Евро Право предоставя достъп до действащите актове на Правото на Европейския съюз – в сила за България от 1 януари 2007 г. – в тяхната връзка и взаимодействие с българското законодателство.

Евро Право съдържа:

 • Първично право – учредителните договори на Европейските общности и Европейския съюз, договорите за присъединяване на нови държави членки, договорите за изменение на учредителните договори
 • Вторично право - регламенти, директиви, решения, препоръки, мнения и други актове на европейските институции
 • Международни договори – pдоговорите на Европейските общности с трети държави или международни организации, договори между държавите членки и актове на институциите, създадени с международни договори
 • Съдебна практика - принципните решения на Съда на Европейските общности, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на право
 • Експертна информация – наръчникът „Кратко ръководство по Право на ЕС” на доц. д-р Жасмин Попова представя в синтезиран вид и достъпна форма основите на правото на Европейския съюз.

Включените в продукта текстове на действащите актове на Правото на ЕС са официалните преводи на български език, публикувани на сайта EUR-Lex, поддържан от Европейската комисия. Част от тях вече са обнародвани и в специалното българско издание на Официален вестник на Европейския съюз.

Документите се публикуват в системата Евро Право въз основа на сключения лицензен договор между АПИС и Европейската комисия.

Всеки акт е снабден с подробна библиографска справка, изготвена и поддържана от правните служби на Европейската комисия и съдържаща богата справочна информация, като: дата на публикуване, дата на влизане в сила, класификация по материя, връзки с други документи и пр.

Евро Право предоставя:

възможности за едновременна работа с българското и европейското законодателство:

 • Връзка с българските актове и разпоредби, приети в изпълнение на европейските директиви

 • Препратки от и към пълните текстове на български език на действащите актове на правото на ЕС

 • Едновременно търсене в българските и европейските норми.

Евро Право улеснява:

намирането на необходимата информация чрез използването на класификатори и терминологични речници:

 • Указател pна действащото право на Общността – официалният класификатор на общностното право, предоставящ подробна категоризация на политиките на Европейския съюз по области на правно регулиране

 • Предметен указател – тематичен класификатор на европейското право, съдържащ над 220 предметни области

 • Терминологичен речник EuroVoc – pкатегоризация на правните актове по термините, съдържащи се в многоезичния терминологичен речник EUROVOC, използван във всички европейски институции с оглед уеднаквяване на терминологията.