АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. юли 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Лихва - договорна и законна - Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки, вкл. държавни вземания – отчитане на периодите при автоматично изчисление на задълженията на частноправните субекти при забава за плащане, предсрочна изискуемост и изземване на вещи; Понятия "скрито разпределение на печалба" и "продажна" и "покупна" цена

Данъци и данъчни облекчения

 1. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14 от ППЗАДС
 2. Данъчен кредит и право на неговото приспадане - Фактически състав, с чието проявление ЗДДС свърза възникването и упражняването на правото на данъчен кредит - Нередности, извършени от издателя на фактурата или от доставчиците нагоре по веригата като основание за лишаване от право на приспадане на ДДС
 3. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове - Начин на използване на неразпределената печалба от минали години - Понятие "скрито разпределение на печалба"
 4. Доставка на стоки втора употреба и облагането им с данък добавена стойност - Начин на формиране маржа на цената при доставки на стоки втора употреба - Понятията "продажна" и "покупна" цена
 5. Заснети и разпознати номера за идентификация на преминаващите транспортни средства от системата за видеонаблюдение и контрол в обект на лицензиран складодържател - Приложение № 33 от ППЗАДС
 6. Искане за издаване на разрешение в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6, буква "б" от ЗАДС - Приложение № 7ч към ППЗАДС
 7. Искане за съгласуване изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол - Приложение № 34 от ППЗАДС
 8. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 9. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони
 10. Облагане с ДДС при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Гражданския процесуален кодекс, продажба по Закона за особените залози или по чл. 60 от Закона за кредитните институции - Начисляване на ДДС - Сделка с предмет само урегулиран поземлен имот - Публична продан на УПИ в едно с прилежащите в него сгради. Две доставки (основна и съпътстваща) и съгласно чл. 128 от ЗДДС след като водещата – тази за продажбата на УПИ е облагаема - е дължим ДДС, върху стойността на цялата продажба извършена чрез публична продан
 11. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика - Начин на прехвърляне на собствеността върху вещ или услуга и възникване на правото на данъчен кредит. Прехвърляне на собствеността. Доказателства за предаването на стоки по силата на чл. 24, ал. 2 ЗЗД – Вещи, които не са родово определени и не могат да бъдат индивидуализирани
 12. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 13. Разрешение за търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19б от ППЗАДС
 14. Сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение № 25 от ППЗАДС
 15. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%, в сила от 1 юли 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 16. Уведомление за промяна на транспортното средство, превозващо акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз или акцизни стоки, предназначени за освободен от акциз краен потребител- Приложение № 35 от ППЗАДС
 17. Уведомление по чл. 39б, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 8а от ППЗАДС
 18. Уведомление по чл. 39б, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 8б от ППЗАДС
 19. Удостоверение за платен/обезпечен акциз или неподлежащ на плащане акциз - Приложение № 9в от ППЗАДС
 20. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7б от ППЗАДС
 21. Удостоверение за регистриран изпращач - Приложение № 7к от ППЗАДС

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 2. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020 – 2021 година
 3. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца

Труд и работна заплата

 1. Декларация за държавни помощи - Приложение I към Заявление от работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г.
 2. Заявление от работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г.
 3. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства по реда на ПМС 151/2020 (електронен формат) (XLS-формат)
 4. Указания за попълване на Декларация за държавни помощи - Приложение I към Заявление от работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г.
 5. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Сделки. Банки и финанси

 1. Емитиране на корпоративни ценни книжа
 2. Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор

Бюджет и одит

 1. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
 2. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 3. Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 4. Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
 5. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
 6. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 7. Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 8. Единна бюджетна класификация за 2020 г.
 9. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2021 - 2023 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2021 г.

Изчислителни системи

 1. Законна лихва за просрочени валутни задължения
 2. Законна лихва по просрочени парични задължения
 3. Лихва - договорна и законна
 4. Лихви върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 5. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg