АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. юни 2022 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) - Погасяване на насрещни вземания; Данъчно и счетоводно отчитане на държавна и енергийна помощ; Установяване на основата за данъчно облагане - Аналитична отчетност на счетоводните сметки

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане - Право на приспадане на данъчен кредит - Осъществяването на една стопанска дейност не дава право на приспадане на платен ДДС за покупка на стоки, необходими за такава дейност, без да е доказано получаването на стоките и използването им за последващи облагаеми доставки
 2. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС - Справедлива, еднообразна и неутрална система, която изключва използването на произволно определени или фиктивни митнически стойности, критерии за определяне на митническата стойност. Понятията "идентични стоки" и "сходни стоки" - Искане за преюдициално запитване: конкретни въпроси, отнасящи се до приложение на национални норми, които да противоречат на норма на правото на Европейския съюз
 3. Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) - Момент на погасяване на две насрещни вземания при направено съдебно възражение за прихващане - Действие на силата на пресъдено нещо спрямо вземането на ответника - Възможност за ответника да претендира разликата до пълния размер на своето вземане в последващ процес
 4. Данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите - Данъчно третиране предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит - Прилагане на чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС и определяне на допълнителни задължения върху данъчната основа, определена по реда на чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС
 5. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС - Право на корекция на неупражнено право на данъчен кредит при придобиване на лек автомобил по договор за финансов лизинг
 6. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в условията на Ковид–19
 7. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път - Облагане с ДДС на продажби чрез онлайн магазин - Извършване на логистични услуги във връзка с предоставяне ползването на платформа за електронна търговия
 8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 9. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху добавената стойност - Законови условия за приравняване изграждането на техническа инфраструктура в имот публична общинска собственост, на извършено подобрение от държател/ползвател на нает или предоставен за ползване актив, за да бъде приложена разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 3 ЗДДС - Безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Разглеждане и решаване на административните дела - Искане за преюдициално запитване - конкретни въпроси, отнасящи се до приложение на национални норми, които да противоречат на норма на правото на Европейския съюз

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ
 2. Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси - Счетоводна отчетност, която не отразява действително реализираните приходи и липсва аналитична отчетност на счетоводна сметка 304 "Стоки", поради което е счетено наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 4 от ДОПК – Воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчно облагане

Труд и работна заплата

 1. Декларация относно обстоятелствата по съображение 4 от Преамбюла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г.
 2. Заявка-спецификация на свободно работно място
 3. Национални програми и мерки за заетост
 4. Предлагане на посреднически услуги за намиране на работа
 5. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за минимални помощи при възстановяване на осигурителни вноски за работещи хора с увреждания
 2. Декларация по чл. 83, ал. 4, т. 1 от Закона за хората с увреждания
 3. Заглавна страница на дело от осигурителен архив по Инструкция № 5 от 30.06.2005 г.
 4. Заглавна страница на опис по чл. 12 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на Управителя на НОИ
 5. Заявление за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания
 6. Заявление за възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания
 7. Заявление за възстановяване на 50 на сто от внесените за сметка на работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване на работещите по трудово правоотношение
 8. Заявление за заличаване от Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания
 9. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход
 10. Заявление на основание чл. 5, ал. 10 от КСО
 11. Изчисляване размера на пенсиите
 12. Искане за издаване на осигурителна книжка на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО (Обр. ОК-5)
 13. Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение (Обр. ОК-2)
 14. Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице (Обр. ОК-1)
 15. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е ЕТ или юридическо лице (Обр. ОК-3)
 16. Искане за издаване осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба; лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник (Образец ОК-4)
 17. Права и помощи за хората с увреждания
 18. Служебна бележка - Приложение № 1 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация
 19. Условия, ред и необходими документи за ползване правото на профилактика и рехабилитация
 20. Уведомление от работодател по чл. 41 от Закона за хората с увреждания
 21. Удостоверение - Приложение № 3 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Сделки. Банки и финанси

 1. Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват дружеството по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ (Приложение № 4)
 2. Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват по пълномощие по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ (Приложение № 4а)
 3. Въпросник за надеждност, финансова стабилност и репутация на квалифицирания собственик (пряк и непряк) и на действителния собственик по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ във връзка с чл. 6, ал. 4, т. 2 (ал. 5, т. 7) ал. 7 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (Приложение № 3)
 4. Декларация по чл. 6, ал. 3, т. 5, ал. 4, т. 1, ал. 5, т. 6, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 4-6, чл. 5, ал. 2 и 3 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции
 5. Декларация по чл. 6, ал. 4, т. 3 или ал. 5, т. 5 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции, относно произхода на средствата, с които са придобити от квалифицирания собственик дялове/акции в капитала на дружеството заявител
 6. Декларация по чл. 6, ал. 7 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции, относно произхода на средствата, с които участва в капитала на дружеството-заявител като действителен собственик
 7. Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система (Приложение № 5)
 8. Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице
 9. Заявление за регистрация по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (Приложение № 1)
 10. Информация по чл. 12а от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове - физическо лице
 11. Информация по чл. 21а от Наредба № 22 за Централния кредитен регистър - физическо лице
 12. Искане за възстановяване на сума
 13. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници
 14. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове - юридическо лице
 15. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка - физическо лице
 16. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка - юридическо лице
 17. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
 18. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
 19. Пълномощно/Уведомление за оттегляне на пълномощно по Наредба 26 на БНБ за финансовите институции (Приложение № 6)
 20. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
 21. Регистрационен формуляр за финансовите институции по Закона за кредитните институции (Приложение № 2)
 22. Уведомление по чл. 10 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции за промяна в обстоятелствата по регистрация (Приложение № 1а)

Изчислителни системи

 1. Лихва - договорна и законна. Референтни лихвени проценти

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 4. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 5. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

[email protected]