АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. май 2019 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Основни счетоводни принципи - отчитане на разходите, свързани с дейността на предприятието; Предпоставки по ЗДДС за ангажиране солидарната отговорност; Правото на данъчен кредит и неговия размер за бракувани стоки

Данъци и данъчни облекчения

 1. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9ж към ППЗАДС
 2. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9з към ППЗАДС
 3. Данъчно третиране на липсите и брака - Действия по установяване на обстоятелството за упражняване правото на данъчен кредит и неговия размер за бракувани стоки
 4. Декларация от авиационен оператор във връзка с прилагането на правото на освобождаване от облагане с акциз и на възстановяване на акциз - Приложение № 4и от ППЗАДС
 5. Декларация от корабопритежател във връзка с прилагането на правото на освобождаване от облагане с акциз и на възстановяване на акциз - Приложение № 4з от ППЗАДС
 6. Искане за анулиране на регистриран електронен акцизен данъчен документ/акцизен данъчен документ на хартиен носител - Приложение № 14в към ППЗАДС
 7. Искане за бандероли - Приложение № 10
 8. Искане за възстановяване на акциз на основание § 2а от ЗАДС - Приложение № 21 към ППЗАДС
 9. Искане за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
 10. Искане за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия - Приложение № 19а към ППЗАДС
 11. Искане за издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение № 24
 12. Искане за съгласуване на специален метод за денатуриране - Приложение № 17в към ППЗАДС
 13. Искане за удължаване на срока за подаване на акцизна декларация на основание чл. 87, ал. 5 ЗАДС - Приложение № 17а към ППЗАДС
 14. Констативен протокол за върнати бандероли - Приложение № 12
 15. Облагане на доходите от дейност като ЕТ - Право на сключване на договор за наем на земеделски земи между физическо лице и неговия едноличен търговец и данъчно третиране
 16. Опис за връщаните бандероли/опис на подлежащите на бракуване бандероли - Приложение № 11а
 17. Опис на акцизни стоки без бандерол (или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност) - Приложение № 13 към ППЗАДС
 18. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС - Предпоставки по ЗДДС за ангажиране солидарната отговорност - Ревизионно производство, чийто предмет е правото на данъчен кредит - Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби
 19. Отчет за бандероли - Приложение № 12в
 20. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 21. Приемно-предавателен протокол за бандероли - Приложение № 11
 22. Протокол за бракуване на бандероли - Приложение № 12а
 23. Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
 24. Разрешение за търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19б
 25. Сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение № 25
 26. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители
 27. Уведомление за изпращане на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на страната до друга държава членка съгласно чл. 76б, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 9б към ППЗАДС
 28. Уведомление за получаване на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка съгласно чл. 76в, ал. 4, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 9г към ППЗАДС
 29. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19в към ППЗАДС
 30. Удостоверение за платен/обезпечен акциз или неподлежащ на плащане акциз - Приложение № 9в към ППЗАДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Извършване на експертиза - Правно твърдение за отсъствие на право на приспадане на данъчен кредит при липсващ ресурс за изпълнение у доставчика и на твърдение за изпълнение от другиго и при теза за различен от доставчика и от получателя субект на изпълнението
 2. Таблица за нарушения и наказания по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване
 2. Годишно счетоводно приключване за 2018 година
 3. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на предприятието по МСФО
 4. Текущо счетоводно отчитане на разходите - Период на отчитане на разходите, свързани с дейността на предприятието - Основни счетоводни принципи

Труд и работна заплата

 1. Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица
 2. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице
 3. Заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
 4. Заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)
 5. Обезщетения при безработица

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и) (Обр. УП-1)
 2. Изплащане на пенсиите. Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите
 3. Изчисляване размера на пенсиите
 4. Парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - Право на обезщетение за отглеждане на малко дете при уволнение, признато за незаконно - Понятие "осигурено лице"
 5. Пенсия за осигурителен стаж и възраст
 6. Практика на ВАС в областта на социалната политика
 7. Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
 8. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия

Сделки. Банки и финанси

 1. Административни нарушения и наказания по Валутния закон
 2. Деклариране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП
 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици - РБ-5
 4. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол
 5. Мерки срещу изпиране на пари

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2019 година
 2. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Индекси на цените на жилища
 5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 6. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Списък на юрисдикции, за които българските финансови институции следва да предоставят информация за отчетната 2018 г.
 9. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2019 г.
 10. Списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС
 11. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 12. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg