АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. февруари 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година; Облагане с окончателен данък на доходи; Статистически справки за бюджетни предприятия; Касови апарати - документация и отчетност

Данъци и данъчни облекчения

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за доходи на починало лице (образец 2001в)
 2. Искане за издаване на удостоверение за наследници
 3. Облагане с ДДС при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Гражданския процесуален кодекс, продажба по Закона за особените залози или по чл. 60 от Закона за кредитните институции - Облагане с ДДС при продажба на имущество, предмет на принудително изпълнение
 4. Облагане с окончателен данък на доходи, изплатени на български лица
 5. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък върху добавената стойност - Възникване на субективно публично право на приспадане на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулативното осъществяване на елементите от регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав; Право на данъчен кредит по кредитни известия, издадени във връзка с продажба на имоти, които не са били платени на заемодателя, както и преизчислен корпоративен данък по ЗКПО поради предоставяне на заеми при непазарни лихви
 6. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от трудови правоотношения
 8. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 9. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от друга стопанска дейност
 10. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 11. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от прехвърляне на права или имущество
 12. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
 13. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
 14. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, ал. 13 и 14 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
 15. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
 16. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за ползване на данъчни облекчения
 17. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - предоставени/получени парични заеми
 18. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
 19. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
 20. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година
 21. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 г.

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Събиране и проверка на доказателства при извършване на ревизии по ДОПК. Видове ревизии - Право на данъчен кредит на задължени лица, получатели на доставки за услуги, ако те разполагат с непълни фактури. Доказателства, ангажирани едва по реда на административното оспорване след съставянето на ревизионния акт

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Касови апарати - документация и отчетност
 2. Международен счетоводен стандарт (МСС) 17 Лизинг – резюме - Критерии за квалифициране на договори за наем като лизингови договори
 3. Номенклатура на счетоводни формуляри (по групи сметки)
 4. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2019 година (за бюджетни предприятия и банки)
 5. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 6. Смяна (демонтаж) на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика или повреда на фискалното устройство
 7. Справка за група предприятия през 2019 година (за бюджетни предприятия и банки)
 8. Справка за данъците и таксите за 2019 година (за бюджетни предприятия и банки)
 9. Справка за загубите от кризисни събития през 2019 година (попълва се само от общините)
 10. Справка за местните единици за 2019 година (за бюджетни предприятия и банки)
 11. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2019 година (за бюджетни предприятия и банки)
 12. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година (за бюджетни предприятия и банки)
 13. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2019 година (за бюджетни предприятия и банки)
 14. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2019 година (за бюджетни предприятия и банки)
 15. Справка за потреблението на горива и енергия за 2019 година
 16. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2019 година (попълва се само от търговските банки)
 17. Справка за предприятието през 2019 година (за бюджетни предприятия и банки)
 18. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2019 година
 19. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2019 година
 20. Справка за продажбите и търговските обекти през 2019 година
 21. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2019 година
 22. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2019 година
 23. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2019 година (за бюджетни предприятия и банки)
 24. Справка за разходите на суровини и материали за 2019 година
 25. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2019 година
 26. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2019 година
 27. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2019 година (за бюджетни предприятия и банки)

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Вписване и доказване на осигурителен стаж
 2. Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Труд и работна заплата

 1. Насърчаване на заетостта
 2. Обезщетения при безработица

Сделки. Банки и финанси

 1. Деклариране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП
 2. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол
 3. Мерки срещу изпиране на пари

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2021 г.
 2. Предварително проучване, оценка на риска и текущ контрол във връзка с финансовите одити на бюджетните предприятия

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2019 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Основни макроикономически показатели
 5. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2019 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 10. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg