АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. април 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчното и счетоводното законодателство за 2021 г.; Ползване на данъчно облекчение; Изплащане на компенсации на работодатели поради обявено извънредно положение; Счетоводно отчитане в условията на пандемия; Давностен срок за погасяване на публични вземания; Понятие "нестопански организации"

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчно третиране на дейността на спортните организации - Данъчно третиране по ЗДДС на услуги, свързани със спорта и физическото възпитание, предоставяни от сдружение с нестопанска цел - Понятие "нестопански организации"
 2. Данъчно третиране на застраховките - Данъчно третиране на застрахователни договори, при които удържаната застрахователна премия се изплаща обратно на застрахованите - Неправомерно ползване на данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ - Работодателят като задължено лице за данък върху доходите от трудови правоотношения
 3. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки
 4. Данъчно третиране при прекратяване търговско дружество с ликвидация и при откриване на производство по несъстоятелност
 5. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 6. Доставка на стоки при условията на дистанционни продажби в Закона за данък върху добавената стойност
 7. Доставки на услуги, които се извършват по електронен път от лица, нерегистрирани в Общността и облагането им с ДДС
 8. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 9. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 44 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 10. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с ДДС на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в ЕС - Приложение № 17 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 11. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим в съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка… - Приложение № 18 от ППЗДДС
 12. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 42 от ППЗДДС
 13. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в ЕС - Приложение № 16 от ППЗДДС
 14. Заявление за регистрация (актуализация) на данъчно задължено лице - представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 43 от ППЗДДС
 15. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 16. Искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6 от ППЗАДС
 17. Място на изпълнение при доставка на стока в Закона за данък върху добавената стойност
 18. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 19. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2021 година
 20. Регистрация по ЗДДС
 21. Специален ред на облагане в Закона за данък върху добавената стойност
 22. Специфични случаи на регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 23. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Изтичане на 10-годишния давностен срок за погасяване на установените с ревизионен акт публични вземания съобразно разпоредбата на чл. 171, ал. 2 ДОПК

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Текущо и годишно счетоводно отчитане в условията на пандемията от COVID-19

Труд и работна заплата

 1. Обезщетения, регламентирани от Кодекса на труда
 2. Платен годишен отпуск - придобиване, ползване, прекъсване, отлагане, давност, заплащане и обезщетяване
 3. Сумирано изчисляване на работното време
 4. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца
 2. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона семейни помощи за деца
 3. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца
 4. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
 5. Изчисляване размера на пенсиите - Определяне размера на пенсията при прехвърляне на средствата от индивидуалната партида в УПФ към фонд "Пенсии" на НОИ
 6. Пенсии за инвалидност
 7. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика

Бюджет и одит

 1. Бюджетна процедура за 2022 г.
 2. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет. Разплащания по договори
 3. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната система. Финансиране на бюджетен дефицит
 4. Декларация по чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител
 5. Електронен подпис и счетоводно оперативно управление в бюджетни предприятия
 6. Касово отчитане на придобитите дълготрайни активи чрез финансов лизинг от бюджетните организации
 7. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г.
 8. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 2022 - 2024 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2022 г.
 9. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Сделки. Банки и финанси

 1. Декларация - форма СПБ-10 при придобиване на ценни книжа или извършване на инвестиции във фондове за дялов капитал без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник
 2. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Индекси на цените на жилища
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Основни макроикономически показатели
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Списък на банки, с които Министерството на финансите е подписало договор за обслужване на плащанията в СЕБРА, транзитните сметки и картовите плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ
 8. Списък на държавите, които възстановяват данък на местни лица
 9. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 10. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на разрешението
 11. Списък на регистрирани агенти за възстановяване на начислен данък върху добавената стойност
 12. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 13. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

[email protected]