АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. декември 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Тълкувателно решение - Определяне на данъчни задължения при наличие на разходи с неустановен произход Международни стандарти за финансово отчитане; Покупка на акции с цел разпределение като дивидент на натрупаната печалба; Отчитане на правителствена и енергийна помощ

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове - Отклонение от данъчно облагане - Сделки за покупка на акции и продажбата им обратно на предишните собственици в рамките на една и съща календарна година - целта на покупките на тези акции не е смяна на собственика на капитала на тези дружества трайно, а смяна с цел разпределение като дивидент на натрупаната в дружествата печалба - Възражение за погасяване по давност на установените с РА задължения
 2. Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество
 3. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
 4. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
 5. Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство
 6. Облагане на вътреобщностните услуги в Закона за данък върху добавената стойност, вкл. Великобритания и Северна Ирландия
 7. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 8. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане - Право на приспадане на данъчен кредит, когато доставчиците са "новоучредени" дружества и не са подали декларация по чл. 92 от ЗКПО - Проверка на доставчиците в Търговския регистър

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения - Определяне на данъчни задължения на физическо лице на основание чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ върху данъчна основа, равна на превишението с неустановен произход на разходите над приходите за годишния данъчен период, при извършване на данъчна ревизия по общия ред - Ревизията следва да е извършена по реда на чл. 122 и следващите от ДОПК
 2. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - отклонение от данъчно облагане - Възражение за погасяване по давност на установените с РА задължения

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
 2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации
 3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти
 6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти
 7. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори
 8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 9. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци
 10. Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения
 11. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наети лица
 12. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
 13. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне
 14. Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи
 15. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
 16. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи
 17. Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти
 18. ПКР Разяснение 27: Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг
 19. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов отчет - сделки за покупка на акции и продажбата им обратно на предишните собственици в рамките на една и съща календарна година с цел разпределение като дивидент на натрупаната в дружествата печалба
 20. Счетоводен стандарт (СС) 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия – разяснения - Метод на отчитане на инвестиция в асоциирано предприятие - Отразяване на инвестицията в годишния консолидиран финансов отчет
 21. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена и енергийна помощ
 22. Фактура с разчети (вкл. РМС 739/2021)

Труд и работна заплата

 1. Декларация за трудова злополука (Обр. О-11)
 2. Условия и ред за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация за осигурителен статус и осигурителен и облагаем доход
 2. Декларация от самоосигуряващо се лице (периодична)
 3. Декларация от самоосигуряващо се лице (постоянна)
 4. Заявление за възобновяване/възстановяване на пенсия - Обр. П-7
 5. Заявление за ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО - Обр. УП-28
 6. Заявление за зачитане на допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход преди пенсиониране - Обр. П-8
 7. Заявление за издаване на удостоверение - Обр. П-20
 8. Заявление за издаване на удостоверение УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. П-23)
 9. Заявление за отпускане на добавка по чл. 84 от КСО или наследствена пенсия от починал съпруг/съпруга - пенсионер - Обр. П-4
 10. Заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност - Обр. П-3
 11. Заявление за отпускане на социална пенсия за старост - Обр. П-2
 12. Заявление за преизчисляване на пенсията от друг тригодишен базисен период до 01.01.1997 г. - Обр. П-11
 13. Заявление за промяна на адреса/начина за получаване на пенсията - Обр. П-1
 14. Заявление за спиране на пенсия - Обр. П-5
 15. Заявление от наследник/ци за изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер - Обр. П-14
 16. Образец на декларация за осигурителен статус и осигурителен и облагаем доход
 17. Образец на декларация от самоосигуряващо се лице (периодична)
 18. Образец на декларация от самоосигуряващо се лице (постоянна)
 19. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 20. Преизчисляване на пенсиите
 21. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя" - Изплащане на гарантирано вземане на работник при непредставяне на документи от страна на работодателя
 22. Удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. УП-20)

Изчислителни системи

 1. Сметка/фактура по чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ и декларация от самоосигуряващо се лице (периодична) (формат MS Excel)

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Календар за работните дни и часове за 2001 - 2022 г.
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимални и максимални размери на пенсиите
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

[email protected]