АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. септември 2019 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Отчетност на оборотите от извършени продажби; Касови апарати - документация и отчетност; ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ - Местно досиe и Обобщено досие

Данъци и данъчни облекчения

 1. Местно досиe по чл. 71в от ДОПК (в сила от 1.01.2020 г.)
 2. Обобщено досие по чл. 71г от ДОПК (в сила от 1.01.2020 г.)
 3. Отчитане на договорите за лизинг
 4. Правила и документация за трансферно ценообразуване
 5. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Касови апарати - документация и отчетност
 2. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 3. Промени в счетоводното и осигурителното законодателство за 2019 година
 4. Смяна (демонтаж) на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика или повреда на фискалното устройство
 5. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на нематериалните активи - Счетоводно третиране на активите "Търговска марка" и "Клиентска база" - Начисляване на амортизации върху тях

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Декларация на основание чл. 88, ал. 4, т. 3 от Закона за хората с увреждания
 2. Декларация на основание чл. 88, ал. 5 от Закона за хората с увреждания
 3. Заявление за вписане в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне/производство и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия
 4. Заявление за заличаване от Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с уврежадния
 5. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по чл. 34а от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца
 6. Заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца
 7. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца
 8. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца

Сделки. Банки и финанси

 1. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите институции
 2. Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице
 3. Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице

Бюджет и одит

 1. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет. Разплащания по договори
 2. Заявление за одобряване на подробен устройствен план
 3. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 5. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg