АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. септември 2018 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Разрешаване на плащане от разпоредител с бюджет (в сила от 3.09.2018 г.); Движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз; Доходи, върху които не се дължат осигурителни вноски

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане - Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация по ЗДДС за активи, налични при дерегистрацията, когато данъкът не е бил ефективно внесен; Право на данъчен кредит за стоки, които не са използвани в облагаемата дейност на ревизираното дружество
 2. Книга на етажната собственост
 3. Обърнато данъчно задължение (самоначисляване) съгласно Закона за данък върху добавената стойност - Основание за прилагане режима на самоначисляване при облагане с ДДС - Установяване на задължения във връзка с непризнаване на правото на приспадане при режима на самоначисляване, приложен с ревизионен акт - Повторно начисляване на ДДС на получателя, по реда на обърнатото данъчно задължение с РА, без признаване на право на данъчен кредит - преюдициално запитване
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 5. Придружителен документ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - Приложение № 28
 6. Придружителен документ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - Приложение № 29
 7. Списък на експертите по чл. 61, ал. 1 от ДОПК за извършване на експертизи
 8. Споразумение за създаване на сдружение на собствениците
 9. Съобщение за получаване/съобщение за износ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - Приложение № 32
 10. Уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС- Приложение № 38 към ППЗДДС (в сила от 14.10.2018 г.)

Бюджет и одит

 1. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет. Разплащания по договори (в сила от 3.09.2018 г.)
 2. Искане за разрешаване на плащане от разпоредител с бюджет (в сила от 3.09.2018 г.)
 3. Методи за прогнозиране на неданъчните приходи от бюджетните организации и общините
 4. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБК за периода 2019 - 2021 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2019 г.

Труд и работна заплата

 1. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
 2. Трудов договор на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда (за един ден) и разписка

Социално и здравно осигуряване

 1. Списък на доходите, върху които не се дължат осигурителни вноски

Банки и финанси

 1. Заявление за издаване или разширяване обхвата на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 86 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ)

Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Държавен фонд "Земеделие" - областни дирекции, адреси, телефони
 3. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Основни макроикономически показатели
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Списък на лицензираните от Комисия за финансов надзор инвестиционни посредници, членове на Централния депозитар
 8. СПИСЪК на набирателните сметки на митническата администрация - Агенция Митници - за внасяне на депозити
 9. Списък на сметките на Агенция Митници и кодовете за приходи от Митни сборове, ДДС при внос, Акциз при внос, Акциз при сделки в страната и Глоби, лихви и неустойки
 10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 11. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg