АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. юни 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — ДДС правила и документация, в сила от 1.07.2021 г.; Счетоводно отчитане в условията на пандемия - Условия за отпускане на безвъзмездна финансова помощ;
Тълкувателни решения - Давностен срок при изпълнение на административното наказание "глоба"; Приложение на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ, когато работникът е упражнил правото си на пенсия в периода от незаконното уволнение до възстановяването

Данъци и данъчни облекчения

 1. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната - Възстановяване на ДДС на данъчно задължено лице, установено на територията на друга държава членка за извършен внос на територията на страната - Понятие "постоянен обект"
 2. Данъчни постоянни разлики и влиянието им върху финансовия резултат - Данъчно третиране на документално необосновани разходи - Признаване на приходи, възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи
 3. Данъчни преференции в ЗКПО във връзка с изискванията на Закона за държавните помощи - Преотстъпване на данък за данъчна година, предхождаща годината, в която се предоставя помощта - Право на извършване на последващ контрол от органите по приходите за изпълнение на изисквания, предвидени в ЗКПО
 4. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки - Доначисляване с ревизионен акт на ДДС върху разликата между изкуствено намаления и уговорения в договора размер на данъчната основа - Уговорена клауза за неустойка с цел да се намали данъчната основа за облагане по доставки
 5. Данъчно третиране по ЗКПО на счетоводните грешки и промяна в счетоводната политика - Счетоводно и данъчно третиране на погрешно получена като дивидент сума
 6. Доставка на стоки при условията на дистанционни продажби в Закона за данък върху добавената стойност
 7. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 8. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим в Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка... - Приложение № 30 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 9. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 44 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 10. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в ЕС - Приложение № 17 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 11. Заявление за прекратяване на регистрация на данъчно задължено лице - представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 45 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 12. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.)
 13. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице - Приложение № 1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. (в сила от 1.07.2021 г.)
 14. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика - Издадени фактури, в условията на транзитно изпълнение, които да послужат като основание за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит - Последователни доставки между фирми-посредници, при което стоката се транспортира от първия доставчик директно на крайния клиент, т. нар. "транзитна доставка" - Кръгово движение на стоки между лица с идентичен данъчен профил, обвързани помежду си с различни договорки отличаващи се от нормалната търговска практика
 15. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 16. Преобразуване на търговски дружества и кооперации - общ данъчен режим

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Погасителна давност съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - Давностен срок, който следва да се прилага след прекъсване на давността, в хипотезата на чл. 82, ал. 2 от ЗАНН, при изпълнение на административното наказание "глоба"
 2. Таблица за нарушения и наказания по ДОПК

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Счетоводен стандарт (СС) 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ – разяснения
 2. Текущо и годишно счетоводно отчитане в условията на пандемията от COVID-19 - Условия за отпускане на безвъзмездна финансова помощ - Грешно декларирани данни в ГДД и корекция след получаването на отказ за предоставяне на помощта - Правомощия на Управляващия орган на Оперативната програма

Труд и работна заплата

 1. Декларация за изискванията по чл. 28, ал. 1-2 от ЗТМТМ
 2. Декларация за условията на труд по чл. 7, ал. 1, т. 2 от ЗТМТМ
 3. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република България
 4. Основания за възникване и прекратяване на трудово правоотношение. Създаване и съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя - Приложение на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ в случаите, когато работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Вписване и доказване на осигурителен стаж - Момент, от който възниква задължението работодателя да предаде на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение - Незаконно задържане на трудовата книжка и обезщетяването му
 2. Декларация на основание чл. 88, ал. 4, т. 3 от Закона за хората с увреждания
 3. Изчисляване размера на пенсиите - Преизчисляване на пенсията при допълнително внасяне на осигурителни вноски - Определяне на датата, от която се прилага новият размер
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика

Бюджет и одит

 1. Заявление за участие в конкурс за държавен служител - Приложение № 3 (в сила от 1.01.2022 г.)
 2. Счетоводно отчитане на заемите и дълговете в бюджетните организации

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Минимална и средномесечна работна заплата за периода 1948 - 2021 г.
 2. Минимални и максимални размери на пенсиите
 3. Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC)
 4. Списък на юрисдикции, за които българските финансови институции следва да предоставят информация за отчетната 2020 г.
 5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 6. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

[email protected]