АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. януари 2019 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчните закони и Правилника за прилагане на ЗДДС за 2019 г.; Изчисляване на - Трудови възнаграждения и обезщетения, Граждански договор, Сметка за изплатени суми за 2019 г.; Годишен отчет за дейността и Годишни данъчни декларации през 2018 г.

Данъци и данъчни облекчения

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. за доходи на починало лице (образец 2001в) (DOC-формат)
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 година (DOC-формат)
 3. Данъци, удържани при източника
 4. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС
 5. Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
 6. Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
 7. Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
 8. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
 9. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
 10. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 11. Данъчно облагане на доходите от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество
 12. Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ
 13. Данъчно третиране при прекратяване търговско дружество с ликвидация и при откриване на производство по несъстоятелност
 14. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (DOC-формат)
 15. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 16. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ)
 17. Заплащане на винетна такса. Функциониране на винетната система
 18. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС (в сила от 1.02.2019 г.)
 19. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.02.2019 г.)
 20. Заявление-декларация от лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност за получаване на безплатна едногодишна винетка
 21. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС - Корекция на ползван данъчен кредит при прекратяване на договор за наем на недвижим имот
 22. Място на изпълнение при доставка на стока в Закона за данък върху добавената стойност
 23. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови правоотношения
 24. Облагане на доходите от дейност като ЕТ
 25. Облагане на социалните разходи
 26. Определяне на пазарни цени по смисъла на ЗДДС - Право на данъчен кредит - Предпоставка за ангажиране отговорността – Презумпция за знание, че получателят е бил длъжен да знае, че данъкът няма да бъде ефективно внесен - Методи за определяне на пазарни цени по смисъла на ДОПК
 27. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 28. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от трудови правоотношения (DOC-формат)
 29. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 30. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от друга стопанска дейност (DOC-формат)
 31. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат)
 32. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат)
 33. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 34. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат)
 35. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13 от ЗДДФЛ от източници в чужбина (DOC-формат)
 36. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
 37. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - за ползване на данъчни облекчения (DOC-формат)
 38. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - предоставени/получени парични заеми (DOC-формат)
 39. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат)
 40. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат)
 41. Промени в данъчните закони за 2019 година - тема от семинар
 42. Регистрация по ЗДДС
 43. Специфични случаи на регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 44. Ставки на ДДС, прилагани в страните-членки на Европейската общност

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК за погасяване на публични задължения
 2. Разглеждане и решаване на административните дела

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Акценти на годишното счетоводно приключване - тема от семинар
 2. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2018 година (PDF-формат)
 3. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2018 година (PDF-формат)
 4. Годишен финансов отчет за 2018 г. - прилагане на Закона за счетоводството - тема от семинар
 5. Годишни данъчни декларации - регламент
 6. Годишни отчети при счетоводното приключване
 7. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 8. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 9. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 10. Разработване на Годишния финансов отчет за 2018 г. и изисквания на регистрираните одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит - тема от семинар
 11. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2018 година (PDF-формат)
 12. Счетоводен стандарт (СС) 18 - Приходи – разяснения - Установяване на задължения за ДДС при неосчетоводени приходи от продажби на стоки

Труд и работна заплата

 1. Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Вписване и доказване на осигурителен стаж
 2. Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
 3. Изплащане на пенсиите. Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите
 4. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по чл. 34а от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца
 5. Заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца
 6. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца
 7. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца
 8. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона семейни помощи за деца
 9. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца
 10. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца
 11. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца
 12. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца
 13. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца
 14. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца
 15. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
 16. Заявление за преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1 от КСО - Обр. УП-26
 17. Заявление за служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 3 от КСО - Обр. УП-26.1
 18. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 19. Изчисляване и внасяне на здравноосигурителните вноски
 20. Определяне вида и изчисляване размера на осигурителните вноски за фонд "Безработица" на лицата, работещи по трудово правоотношение
 21. Определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
 22. Основни принципи при отпускане на пенсии по международни спогодби
 23. Ред на отпускане на семейни помощи за деца, издаване и обжалване на заповеди
 24. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 25. Справка за отсъствие без уважителни причини от задължителна предучилищна подготовка - Приложение № 8 от ППЗСПД
 26. Удостоверение, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка - Приложение № 7 от ППЗСПД
 27. Универсален и професионален пенсионен фонд - индивидуално осигуряване, такси и данъчни облекчения
 28. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия

Сделки. Банки и финанси

 1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
 2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП
 3. Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП
 4. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
 5. Изпиране на пари
 6. Мерки срещу изпиране на пари
 7. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB

Бюджет и одит

 1. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2018 г.
 2. Единна бюджетна класификация за 2019 г.
 3. Сметкоплан на бюджетните организации

Изчислителни системи

 1. "Граждански договор" с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2019 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
 2. Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения за 2019 г.
 3. Сметка за изплатени суми за 2019 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
 4. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци и осигурителни вноски за 2014 г. - 2019 г.
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Минимална работна заплата за страната
 6. Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС
 7. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 8. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
 9. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 11. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 12. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по фондове за 2019 г.
 13. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО за периода 1949 - 2019 г.
 14. Тарифа за здравноосигурителните вноски за 2019 г.
 15. Тарифа за осигурителните вноски и разпределението им по фондовете на ДОО за 2019 г.
 16. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2019 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg