АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. март 2019 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели; Връзка между действията на управител на дружество и невъзможността да бъдат събрани публичните вземания; Oпределяне на датата на данъчното събитие; Отчет за дейността, справка за предприятието, за данъците и таксите за 2018 г.

Данъци и данъчни облекчения

 1. Вътреобщностни тристранни операции в Закона за данък върху добавената стойност
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 година (PDF-формат)
 3. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС - Основание за неначисляване на ДДС - Доставки на е-ваучери, които са оформени под митнически режим износ на стоки - Внос на стоки до свободни безмитни зони - Понятие "електронна съобщителна услуга"
 4. Данъчно облагане и мениджмънт - Причинно-следствена връзка между действията на управител на дружество и невъзможността да бъдат събрани публичните вземания - Доставки с право на данъчен кредит, за които в последствие с влязъл в сила ревизионен акт е прието, че не са реални
 5. Искане за прихващане или възстановяване - Обр. Кд-48
 6. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 7. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 8. Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС - Корекция на допълнително начислен данък в размер на ползван данъчен кредит за стоки погинали при стихийни бедствия
 9. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху добавената стойност - Oпределяне на дата на настъпване на данъчното събитие и възникване на условия за признаване на разходите и приходитe
 10. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 11. Ръководство за прилагане на процедурата за взаимно споразумение съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия 90/436/ЕИО
 12. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 г.
 13. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 14. Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес (Обр. № Окд-201)
 15. Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК - Образец № ОКд - 107

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Декларация за имуществени задължения до Дирекция "Инспекция по труда"
 2. Декларация за имуществено състояние до Дирекция "Инспекция по труда"
 3. Декларация за семейно положение до Дирекция "Инспекция по труда"
 4. Обжалване на ревизионни актове по съдебен ред
 5. Проект на погасителен план до Дирекция "Инспекция по труда"
 6. Съдебно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите и отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани
 7. Таблица за нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове
 8. Таблица за нарушения и наказания по Закона за данък върху добавената стойност

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2018 година (формат MS Excel)
 2. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство
 3. Касови апарати - документация и отчетност
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации
 5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 11 Съвместни предприятия
 6. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода
 7. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наети лица
 8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми
 9. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 година
 10. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2018 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 11. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2018 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 12. Отчет за собствения капитал за 2018 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 13. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 14. Протокол за бракуване на дълготраен материален/нематериален актив - многоредов (примерен образец)
 15. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2018 година
 16. Справка за група предприятия през 2018 година
 17. Справка за данъците и таксите за 2018 година
 18. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2018 година
 19. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016 – 2018 година
 20. Справка за местните единици за 2018 година
 21. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2018 година
 22. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
 23. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година на микропредприятията
 24. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2018 година
 25. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2018 година
 26. Справка за потреблението на горива и енергия за 2018 година
 27. Справка за предприятието през 2018 година
 28. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2018 година
 29. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2018 година
 30. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2018 година
 31. Справка за продажбите и търговските обекти през 2018 година
 32. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2018 година
 33. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2018 година
 34. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2018 година (формат MS Excel)
 35. Справка за разходите на суровини и материали за 2018 година
 36. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2018 година
 37. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2018 година
 38. Счетоводен баланс към 31.12.2018 година (за публикуване) (формат MS Excel)
 39. Счетоводно отчитане на разчетите на осигурителите със социалното и здравно осигуряване
 40. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2018 година
 41. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2018 година

Труд и работна заплата

 1. Декларация за минимални и държавни помощи - образец 2019 г.
 2. Договор за стажуване по чл. 41 от ЗНЗ
 3. Искане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от КТ
 4. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
 5. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи - образец 2019 г.

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход
 2. Заявление за преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1 от КСО - Обр. УП-26
 3. Заявление за служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 3 от КСО - Обр. УП-26.1
 4. Заявление-декларация на основание чл. 5, ал. 10 от КСО
 5. Заявление-декларация на основание чл. 22, ал. 2 и 3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ

Сделки. Банки и финанси

 1. Декларация по чл. 27, ал. 2, т. 4 от Закона за особените залози
 2. Декларация по чл. 38 от Закона за особените залози
 3. Деклариране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП
 4. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол
 5. Мерки срещу изпиране на пари
 6. Особените залози като вид търговско обезпечение
 7. Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Бюджет и одит

 1. Управление и контрол в публичния сектор
 2. Финансово-счетоводна организация на разпоредителите с бюджетни кредити при измерване на влиянието на проекти за нормативни актове върху държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Номенклатура на данъчните документи
 5. Номенклатура на формулярите за ДОО, събиране и контрол на осигурителни вноски за задължителното ЗО и за ДЗПО
 6. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 7. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на вноски за държавно обществено осигуряване
 8. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на здравноосигурителни вноски
 9. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за плащане на данъци
 10. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
 11. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 12. Списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС
 13. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 14. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg