АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. септември 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансова практика и изчислителни системи на лихви по просрочени задължения по време на извънредното положение; Данъчно третиране на лихви - кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва; Основания за прилагане на СИДДО - Услуги на холдингово дружество в полза на дъщерни дружества

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки - Хипотеза на чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО по предоставените заеми да се начислят и отчетат приходи от лихви
 2. Декларация за имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 от Закона за хазарата
 3. Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от Закона за хазарта
 4. Декларация за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 от Закона за хазарта
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 15, ал. 2 от Закона за хазарта
 6. Декларация за обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта
 7. Декларация за обстоятелствата по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта
 8. Декларация по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта за дължимите държавни такси
 9. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 10. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика - Конструкция с цел получаване на право на данъчен кредит - Възникване на субективното публично право на приспадане на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулативното осъществяване на елементите от регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав - Хипотеза на чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО по предоставените заеми да се начислят и отчетат приходи от лихви
 11. Правила при прилагане на СИДДО по ЗКПО и ЗДДФЛ - Право на данъчен кредит - Консултантски услуги на основание сключен абонаментен договор. Независима икономическа дейност - Услуги, облагаеми по ЗДДС - Извършвани от холдингово дружество услуги в полза на дъщерни негови дружества, срещу които получава възнаграждение. Данък при източника по ЗКПО - Изплатени възнаграждения на чуждестранни юридически лица за предоставени от тях услуги - Основания за прилагане на СИДДО по реда на чл. 142 от ДОПК
 12. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 13. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация до Дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 2. Заявление-декларация за заплащане стойността на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение
 3. Заявление-декларация за здравно осигуряване по чл. 40, ал. 3, т. 9 от Закона за здравното осигуряване
 4. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж
 5. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 6. Преизчисляване на пенсиите
 7. Примерен образец на служебна бележка до Агенцията за социално подпомагане, издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Сделки. Банки и финанси

 1. Вписване, заличаване и регистрация на финансови институции. Основни изисквания към дейността им
 2. Защита на потребителите на небанкови финансови услуги
 3. Прилагане изискванията на ЗМИП от лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане

Бюджет и одит

 1. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет. Разплащания по договори
 2. Методи за прогнозиране на неданъчните приходи от бюджетните организации и общините

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на договорна лихва (база ОЛП)
 2. Изчисляване на договорна лихва (база ОЛП - периодичност на изменение на ОЛП - законна лихва)
 3. Изчисляване на държавни вземания
 4. Изчисляване на държавни вземания от социалното осигуряване
 5. Изчисляване на законна лихва
 6. Изчисляване на законна лихва по валутни задължения в EUR/USD
 7. Изчисляване на лихва във валутни задължения (база либор - EUR, USD)
 8. Лихва - договорна и законна - Приложимост на забраната, въведена в чл. 6 от ЗМДВИПОРНС, в редакцията обн. ДВ, бр. 44/2020 г., в сила от 14.05.2020 г., спрямо банките
 9. Лихви върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 3. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на разрешението
 4. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 5. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg