АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. декември 2019 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъци 2020 г. - тема от семинар; Годишен финансов отчет - Изготвяне и публикуване; Оповестяване на счетоводната политика; Определяне на данъчния финансов резултат; Данъчни облекчения; Oсигурителен доход по икономически дейности за 2020 г.

Данъци и данъчни облекчения

 1. Възстановяване и освобождаване от облагане с акциз за алкохол и алкохолни напитки
 2. Вътреобщностни доставки на стоки в Закона за данък върху добавената стойност
 3. Годишни корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
 4. Данъци 2020 г. - тема от семинар
 5. Данъчен кредит и право на неговото приспадане
 6. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
 7. Данъчни временни разлики и влиянието им върху финансовия резултат
 8. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 9. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 10. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС
 11. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 12. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС
 13. Облагане на вътреобщностните услуги в Закона за данък върху добавената стойност
 14. Облагане с данък върху превозните средства
 15. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху добавената стойност
 16. Определяне на данъчния финансов резултат
 17. Отчитане на субсидиите и финансиранията по ЗДДС - Период на отчитане на приходите от финансирания - Оповестяване на счетоводната политика
 18. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 19. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година
 20. Регистрация по ЗДДС
 21. Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
 22. Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ
 23. Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (за доходи от източници по чл. 35)
 24. Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (за доходи от източници по чл. 35) (DOC-формат)
 25. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие
 26. Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица (DOC-формат)

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Административнонаказателни разпоредби по Закона за счетоводството
 2. Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване
 3. КРМСФО Разяснение 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина
 4. КРМСФО Разяснение 12: Споразумение за концесионна услуга
 5. КРМСФО Разяснение 19: Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал
 6. КРМСФО Разяснение 22: Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение
 7. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции
 8. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации
 9. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 6 Проучване и оценка на минерални ресурси
 10. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 11. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 12. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след края на отчетния период
 13. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане
 14. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
 15. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи
 16. ПКР Разяснение 32: Нематериални активи - разходи за интернет страници
 17. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 18. Счетоводни документи и документооборот

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Болничен лист – Приложение № 3 към Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (PDF-формат)
 2. Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2020 г.
 3. Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ
 4. Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ
 5. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2020 г.
 6. Осигуряване на работещите по трудови и нетрудови правоотношения лица
 7. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване
 8. Медицински протокол на ЛКК

Сделки. Банки и финанси

 1. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол
 2. Мерки срещу изпиране на пари

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 3. Минимална работна заплата за страната
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Списък на дружествата, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители"
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg