АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. март 2021 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Текущо и годишно счетоводно отчитане в условията на пандемия; Авансови вноски по ЗКПО; Бартер - инкорпорирани две сделки - данъчно събитие за авансово плащане; Право на приспадане на данъчен кредит - Доказателства, установяващи извършване на консултантска услуга

Данъци и данъчни облекчения

 1. Авансови вноски по ЗКПО - Начин за увеличаване на декларираните авансови вноски - Определяне размера на лихвата за забава при превишение на годишния корпоративен данък над декларираните авансови вноски - Погасяване на публични вземания от един и същи вид
 2. Бартер на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях. Счетоводно отчитане и данъчно облагане по ЗДДС - Облагаеми сделки - Регистрация по ДДС - Бартер - инкорпорирани две сделки – учредяване право на строеж срещу строителна услуга - Възникване на данъчното събитие за авансово плащане
 3. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 4. Данъчен кредит и право на неговото приспадане
 5. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в условията на Ковид–19
 6. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път
 7. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен данък – практика - Отказ за признаване на право на приспадане на данъчен кредит - Доказателства, установяващи реалното извършване на консултантска услуга - Съдържание на представения анализ в съответствие с договореното, използван за целите на последващи облагаеми доставки на ревизирания - Консултантски услуги, съгласно които консултантът е поел задължение да изготви на възложителя цялостен анализ на пазара
 8. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 9. Прилагане на специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Административнонаказателна отговорност - общи положения
 2. Производство по установяване на административни нарушения, налагане на административни наказания и обжалването им

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Административнонаказателни разпоредби по Закона за счетоводството
 2. Документация и осчетоводяване на стопанските операции и факти
 3. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство
 4. Касови апарати - документация и отчетност
 5. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 6. Смяна (демонтаж) на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика или повреда на фискалното устройство
 7. Счетоводен стандарт (СС) 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ – разяснения
 8. Текущо и годишно счетоводно отчитане в условията на пандемията от COVID-19

Труд и работна заплата

 1. Декларация за минимални и държавни помощи - образец 2021 г.
 2. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република България
 3. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
 4. Трудов договор на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда (за един ден) и разписка
 5. Уведомяване на НАП за сключените трудови договори. Длъжностни характеристики по НКПД
 6. Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (формат MS Excel)
 7. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи - образец 2021 г.
 8. Условия и ред за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в предприятия, за които са въведени временни ограничения на дейността в резултат от наложени противоепидемични мерки в периода на обявено извънредно положение или обявена извънре

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 3. Изисквания към пенсионноосигурителните дружества при осъществяване на дейност по задължително допълнително пенсионно осигуряване
 4. Осигурителен доход и осигурителни вноски на лицата, работещи по трудови правоотношения
 5. Промени в осигурителното законодателство за 2021 година
 6. Универсален и професионален пенсионен фонд - индивидуално осигуряване, такси и данъчни облекчения

Бюджет и одит

 1. Отчитане и данъчно облагане на социалните разходи в бюджетните предприятия

Сделки. Банки и финанси

 1. Декларация - Форма СПБ-9 за дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар
 2. Декларация - форма СПБ-10 при придобиване на ценни книжа или извършване на инвестиции във фондове за дялов капитал без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник
 3. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол
 4. Мерки срещу изпиране на пари
 5. Платежни инструменти и операции с тях
 6. Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители
 7. Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор
 8. Указания за попълване на Форма СПБ-11
 9. Форма СПБ-6Б - Тримесечен отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица
 10. Форма СПБ-7 - Тримесечен отчет за извършени преки инвестиции в чужбина
 11. Форма СПБ-7А - Отчет при прекратяване на декларирана пряка инвестиция в чужбина
 12. Форма СПБ-7Б - Годишен отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина
 13. Форма СПБ-8 - Годишен отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от/към чуждестранни лица
 14. Форма СПБ-10Б - Тримесечен отчет за извършени инвестиции в чуждестранни фондове за дялов капитал
 15. Форма СПБ-11 - Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания
 16. Форма СПБ-Н - Месечен отчет за сделките с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци и осигурителни вноски за 2014 г. - 2021 г.
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Осигурителен календар за 2021 г.
 5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 7. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg