АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. януари 2021 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци" са въведени новите образци:

 1. Издаване на временен документ за пътуване на ЕС;
 2. Заявление за продължително или постоянно пребиваване в Република България на граждани на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и членовете на техните семейства.

Актуализирани са справочните файлове:

 1. Списък на държавите, за чиито граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти, се изисква/не се изисква виза за влизане в Република България;
 2. Списък на държавите, за чиито граждани, притежатели на обикновени паспорти е необходима / не е необходима виза за краткосрочно пребиваване (до 90 дни) в Република България.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (ДВ, бр. 6 от 22.01.2021 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

А. В папка "Валутен режим", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 27 от 13.03.2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа (ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) са актуализирани процедури:

 1. Откриване на банкова сметка в чужбина;
 2. Статистическо деклариране пред БНБ на финансови кредити, преки инвестиции в чужбина и емитиране и покупка на ценни книжа;
 3. Статистическа отчетност пред БНБ на преки инвестиции в чужбина, операции и вземания и задължения на местните юридически лица и едноличните търговци от и към чуждестранни лица.

Във връзка с Указание № БНБ-115023 от 18.12.2020 г. за определяне на съдържанието и реда за предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, в сила от 1.01.2021 г. са актуализирани процедури:

 1. Откриване на банкова сметка в чужбина;
 2. Статистическо деклариране пред БНБ на финансови кредити, преки инвестиции в чужбина и емитиране и покупка на ценни книжа;
 3. Статистическа отчетност пред БНБ на преки инвестиции в чужбина, операции и вземания и задължения на местните юридически лица и едноличните търговци от и към чуждестранни лица.

и формите:

 1. Списък и описание на отчетните форми и отчетните единици по Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа;
 2. Декларация - Форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.;
 3. Декларация - форма СПБ-2 при откриване на сметка в чужбина;
 4. Форма СПБ-9Б - Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар;
 5. Форма СПБ-9В - Тримесечен отчет за продажба на допълнителни количества от дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар по чл. 9, ал. 6;
 6. Форма СПБ-9Г - Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар;
 7. Форма СПБ-9Д - Тримесечен отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар;
 8. Форма СПБ-10А - Месечен отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник.

Б. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. Неправителствени организации", във връзка с допълнението на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.) са актуализирани процедури:

 1. Регистрация на чужденец като едноличен търговец;
 2. Регистрация на събирателно дружество с чуждестранно участие;
 3. Регистрация на командитно дружество с чуждестранно участие;
 4. Регистрация на ООД (ЕООД) с чуждестранно участие;
 5. Регистрация на акционерно дружество с чуждестранно участие;
 6. Регистрация на командитно дружество с акции с чуждестранно участие;
 7. Регистрация на еднолично акционерно дружество с чуждестранно участие;
 8. Вписване на клон на търговец;
 9. Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик;
 10. Регистрация на фондация;
 11. Регистрация на сдружение с нестопанска цел;
 12. Регистрация на кооперация.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението и допълнението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) са актуализирани процедури:

 1. Сключване на индивидуален трудов договор;
 2. Прекратяване на трудовото правоотношение;
 3. Колективно договаряне;
 4. Трудов договор за обучение по време на работа

и обзорната тема:

 • Обзор на законодателното уреждане на трудовите правоотношения в България. Общи характеристики на българското трудово право.

В модула e въведен нов образец:

 • Опис и начин на подреждане на документи, изисквани във връзка с предоставяне на разрешение за достъп на гражданин на трета държава до пазара на труда във връзка с издаване на "Синя карта на ЕС".

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (ДВ, бр. 6 от 22.01.2021 г.) e актуализирана процедура:

В модула е актуализиран формуляр:

 • Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и самостоятелно заето лице в различни държави-членки) - Обр. ОКд.-240.

Б. В папка "Данъчно облагане" са въведени новите формуляри:

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходите на физическите лица (образец 2001);
 2. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица;
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходи на починало лице (образец 2001в).

Във връзка с изменението и допълнението на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) е актуализирана процедура:

В. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Регистрация на моторно превозно средство от чуждестранно лице. Регистриране на моторно превозно средство, внесено от чужбина.

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Транспортни документи – товарителници" са въведени нови образци:

 1. Заявление за прекратяване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз за международен автомобилен превоз;
 2. Протокол за съответствие с изискванията за установяване на територията на Република България;
 3. Заявление за издаване на разрешително за превоз на товари по реда на чл. 26 от Наредба № 11;
 4. Заявление за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари.

В модула са актуализирани:

 1. Единната Тарифа за превоз на товари с железопътен транспорт в Република България (ЕТПТ), с измененията направени до 01.01.2021 год.;
 2. Тарифа ’’Европа – Азия‘‘ (TEA) (Специални условия за превоз с цени и условия за железопътен трафик на товари като вагонни пратки), с измененията и допълненията, валидни от 01.01.2021 г.

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Сертификати", в процедура "Растителен паспорт при внос на растения и растителни продукти" е въведен е нов формуляр:

 • Заявление за временно разрешаване на въвеждане, движение, съхранение и размножаване на карантинни вредители на територията на ЕС.

В. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" са въведени нови образци:

 1. Парични и количествени прагове за стоки, съдържащи се в личния багаж на пътниците, идващи от трети за ЕС страни или територии;
 2. Допълнителни национални кодове на стоките;
 3. Списък на стоки с висок риск за финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва засилен митнически контрол;
 4. Заявление за получаване на регистрация като регистриран износител за целите на регистрацията на износителите от държавите членки;
 5. Заявление за получаване на регистрация като регистриран износител за целите на схемите за общи тарифни преференции на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и Турция.

Г. В папка "Външнотърговски процедури", "Класификатори и кодови означения", във връзка с влизането в сила на Заповед № РД-05-974 на НСИ от 16.11.2020 г. за утвърждаване на Номенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика, за краткост наричана "ГЕОНОМ – 2021", а за международно използване – "GEONOM – 2021.BG (Обн., ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) е въведена:

 • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика "ГЕОНОМ" - 2021.

В папката е включен:

 • Списък на търговските договорености на ЕС.

Модул "Информация за макроикономическата рамка"

В папка "Информация за българската икономика" е актуализиран:

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) е актуализирана обзорната тема:

Модул "Функции на българските представителства в чужбина"

В модула са въведени нови образци:

 1. Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт – в чужбина;
 2. Списък на държавите и местата, в които Република България има разкрити дипломатически и консулски представителства, в които следва да се образуват избирателни секции.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.