АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. юни 2021 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

А. В папка "Българско гражданство", във връзка с изменението на Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство (ДВ, бр. 50 от 15.06.2021 г.) e актуализирана процедура:

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с изменението и допълнението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 1.06.2021 г.) е актуализирана процедура:

 • Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България.

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 52 от 22.06.2021 г., в сила от 1.06.2021 г.) са актуализирани процедури:

 1. Издаване на разрешение за работа на командировани работници и служители от трети държави в Република България;
 2. Издаване на разрешение за работа на работници - граждани на трети държави при наемане по трудово правоотношение в Република България.

В модула е въведен нов образец:

 • Заявление за издаване на удостоверителен документ - МВР.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 1.06.2021 г.) са актуализирани процедури:

 1. Издаване на разрешение за работа на командировани работници и служители от трети държави в Република България;
 2. Издаване на разрешение за работа на работници - граждани на трети държави при наемане по трудово правоотношение в Република България.

В модула са въведени новите образци:

 1. Заявление за издаване на билет за лов на чужденец;
 2. Формуляр за регистрация на МПС – МВнР.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. Неправителствени организации" е въведен:

 • Кодекс по етика на Българската търговско-промишлена палата.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 1.06.2021 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 52 от 22.06.2021 г., в сила от 1.06.2021 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване" е въведен нов справочен файл:

 • Списък на държавите, с които Република България има сключени спогодби за социална сигурност.

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 1.07.2021 г.) са актуализирани процедури:

 1. Внос на освободени от данък върху добавената стойност стоки. Освобождаване от акциз;
 2. Дерегистрация по ЗДДС.

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 27 от 2.04.2021 г., в сила от 1.07.2021 г.) са актуализирани бланките:

 1. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС;
 2. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС;
 3. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с ДДС на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в ЕС - Приложение № 17 от ППЗДДС

и са въведени новите формуляри:

 1. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 44 от ППЗДДС;
 2. Заявление за прекратяване на регистрация на данъчно задължено лице - представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 45 от ППЗДДС.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз (ДВ, бр. 36 от 1.05.2021 г., в сила от 1.07.2021 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз (ДВ, бр. 36 от 1.05.2021 г., в сила от 1.07.2021 г.) е актуализиран формуляр:

 • Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице - Приложение № 1 от Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г.

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Транспортни документи – товарителници" е актуализирана:

 • Тарифа за превоз на пътници и ръчен багаж по железопътния транспорт във вътрешно съобщение.

Модул "Информация за макроикономическата рамка"

В папка "Информация за българската икономика" е актуализиран:

 • Кредитен рейтинг на Република България по дългосрочни ценни книжа (дълг), деноминирани във валута.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

Във връзка с изменението и допълнението на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) е актуализирана обзорната тема:

Актуализиран е:

 • Правилникът на Европейския съд по правата на човека (с измененията към 2 юни 2021 г.).

В процедура "Индивидуална жалба пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург" е актуализиран образец:

 • Индивидуални жалби по член 34 от Европейската конвенция за правата на човека - образуването на производство.

Въведен е нов образец:

 • Образец на арбитражна клауза за договори на Комисията на ООН по международно търговско право.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

В "Процедури пред Патентното ведомство" е актуализиран справочният документ:

както и образците:

 1. Указания за попълване на заявка за регистрация на полезни модели и за оформяне на описанието;
 2. Указания за попълване на заявление за издаване на сертификат за допълнителна закрила и на заявление за удължаване на срока на действие на сертификат за допълнителна закрила.

Въведени са нови документи:

 1. Бланка на СОИС за международна регистрация на наименование за произход/ WIPO Form for International Registration of Designations of Origin;
 2. Указания на СОИС за попълване на формуляр MM2/ WIPO Instructions for Completing Form MM2;
 3. Указания за попълване на заявка за издаване на сертификат за сорт растение/порода животни,

както и нов справочен файл:

 • Договарящи се страни по Будапещенския договор за международно признаване депозита на микроорганизми за целите на патентната процедура.

Модул "Образование, наука и култура"

Въведени са нови образци на документи, издавани от Националния център за информация и документация:

 1. Заявление за признаване на документи за висше образование, придобито в чуждестранно висше училище/Application for Recognition of Documents for Higher Education Acquired in a Foreign Higher Educational Institution;
 2. Заявление за издаване на дубликат на удостоверение, издадено от Националния център за информация и документация/ Application Form for Issuance of a Certificate Duplicate, Issued by the National Centre for Information and Documentation;
 3. Заявление за поправка на очевидна фактическа грешка/ Application Form for Correction of an Obvious Factual Mistake;
 4. Примери за чуждестранни документи, които не подлежат на академично признаване.

Актуализиран е списъкът, съдържащ данни за институционалната акредитация:

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" са въведени формулярите:

 1. Notice of Appeal from a Decision of an Immigration Judge (Form EOIR-26);
 2. Application for Family Unity Benefits (Form I-817);
 3. Instructions for Application for Family Unity Benefits (Form I-817);
 4. Affidavit of Support Under Section 213A of the INA (Form I-864);
 5. Instructions for Affidavit of Support Under Section 213A of the INA (Form I-864);
 6. Petition for Alien Fiance(e) (Form I-129F);
 7. Instructions for Petition for Alien Fiance(e) (Form I-129F).

Актуализиран е файлът:

 • Визи за българи в чужбина.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.