АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. юли 2020 г.Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с изменението и допълнението на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. Във връзка с изменението и допълнението на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 1.02.2020 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Данъчно облагане", във връзка с допълнението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 1.08.2020 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) са актуализирани формулярите:

 1. Удостоверение за регистриран изпращач - Приложение № 7к към ППЗАДС;
 2. Приемно-предавателен протокол за бандероли - Приложение № 11 от ППЗАДС;
 3. Oпис за връщаните бандероли/опис на подлежащите на бракуване бандероли - Приложение № 11а;
 4. Констативен протокол за върнати бандероли - Приложение № 12;
 5. Протокол за бракуване на бандероли - Приложение № 12а;
 6. Отчет за бандероли - Приложение № 12в;
 7. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14 от ППЗАДС;
 8. Документ за удостоверяване на точния адрес на мястото на доставка - Приложение № 14б;
 9. Сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение № 25 от ППЗАДС;
 10. Уведомление за промяна на транспортното средство, превозващо акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз или акцизни стоки, предназначени за освободен от акциз краен потребител- Приложение № 35 от ППЗАДС.

Въведени са новите формуляри:

 1. Искане за издаване на разрешение в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6, буква "б" от ЗАДС - Приложение № 7ч към ППЗАДС;
 2. Уведомление по чл. 39б, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 8а от ППЗАДС;
 3. Уведомление по чл. 39б, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 8б от ППЗАДС;
 4. Заснети и разпознати номера за идентификация на преминаващите транспортни средства от системата за видеонаблюдение и контрол в обект на лицензиран складодържател - Приложение № 33 от ППЗАДС;
 5. Искане за съгласуване изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол - Приложение № 34 от ППЗАДС,

както и превод на формуляр:

 • Документ за удостоверяване на предназначението на акцизните стоки и точния адрес на мястото на доставка - Приложение № 14а от ППЗАДС.

В процедура "Декларации по Закона за данък върху добавената стойност" е въведен превод на образци:

 1. Параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичен носител (за дневник за продажбите и дневник за покупките) - Приложение № 12 към ППЗДДС;
 2. Параметри, структура и изисквания към файла, съдържащ VIES декларацията, подавана по електронен път - Приложение № 15.

В. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност", във връзка с влизането в сила на Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости (обн., ДВ, бр. 59 от 3.07.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Г. В папка " Опазване на околната среда", във връзка с изменението и допълнението на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) са актуализирани процедури:

 1. Процедура за вземане на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 2. Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 3. Процедура за издаване на становище по екологична оценка на планове и програми, които са в процес на изготвяне и одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт.

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Транспортни документи – товарителници", във връзка с изменението и допълнението на Закона за автомобилните превози (бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) е актуализирана процедура:

В процедура "Речен транспорт - Товарителница за международен превоз по река Дунав" са въведени образците:

 1. Заявление за достъп до "Система за електронна обработка на корабните документи" – пристанищен оператор;
 2. Заявление за достъп до "Система за електронна обработка на корабните документи" - корабен агент;
 3. Товарна декларация за опасни товари.

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" са въведени образците:

 1. Заявление за намеса на митническите органи;
 2. Искане за удължаване на срока за намеса на митническите органи;
 3. Формуляр за подаване на сигнал от правопритежател - червен сигнал.

В. В папка "Външнотърговски процедури", подпапка "Обща външнотърговска информация – Термини и определения във външната търговия" е въведен нов образец:

Г. В папка "Обща външнотърговска информация", в подпапка "Класификатори и кодови означения" е актуализиран:

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

В модула са въведени следните класификатори:

 1. Държави - страни по Европейската конвенция за екстрадиция;
 2. Държави - страни по Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси;
 3. Държави - страни по Европейската конвенция за международно признаване на присъди.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.