АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. март 2019 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за гражданско състояние" е актуализиран формуляр:

 • Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

А. В папка "Валутен режим", във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари са допълнени процедури:

 1. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 2. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Във връзка с изменението на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие (ДВ, бр. 18 от 1.03.2019 г., в сила от 1.03.2019 г.) и влизането в сила на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, са актуализирани процедури:

 1. Условия и ред за извършване на сделки с благородни метали и скъпоценни камъни;
 2. Проверка, маркиране и изследване на изделия от благородни метали;
 3. Условия и ред за добиване и преработване на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Б. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. Неправителствени организации", във връзка с изменението на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.) са актуализирани процедури:

 1. Регистрация на кооперация;
 2. Регистрация на сдружение с нестопанска цел;
 3. Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик;
 4. Вписване на клон на търговец;
 5. Регистрация на еднолично акционерно дружество с чуждестранно участие;
 6. Регистрация на командитно дружество с акции с чуждестранно участие;
 7. Регистрация на ООД (ЕООД) с чуждестранно участие;
 8. Регистрация на командитно дружество с чуждестранно участие;
 9. Регистрация на събирателно дружество с чуждестранно участие;
 10. Регистрация на чужденец като едноличен търговец.

В модула си актуализирани формуляри:

 1. Заявление-декларация на основание чл. 5, ал. 10 от КСО;
 2. Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК - Образец № ОКд - 107.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

В папка "Обществено и здравно осигуряване", в процедура "Получаване на еднократна помощ при раждане на дете от български граждани, работещи в чужбина" е въведен превод на образец:

 • Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца.

В модула е въведен превод на образци:

 1. Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;
 2. Уведомление за промяна на работодател по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.

Актуализиран е и формуляр:

 • Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес (Обр. № Окд-201).

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" е актуализиран:

 • Списък на държавите, подписали Конвенцията АТА.

Въведен е нов образец:

 • Договор за издаването и гарантирането на карнет АТА от страна на БТПП.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.