АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. май 2020 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

А. В папка "Българско гражданство", във връзка с допълнението на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", в процедура "Издаване на разрешение за работа на работници - граждани на трети държави при наемане по трудово правоотношение в Република България" са въведени новите образци:

 1. Примерен вариант на трудов договор за сезонна заетост до 90 дни;
 2. Примерен вариант на трудов договор за сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца.

Във връзка с изменението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

А. В папка "Валутен режим", във връзка с допълнението на Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Б. В папка "Представителство на чуждестранните лица", във връзка с влизането в сила на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от от 5.05.2020 г.) е актуализирана разработката:

В. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. Неправителствени организации", във връзка с влизането в сила на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от от 5.05.2020 г.) е актуализирана обзорната тема:

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с допълнението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) е актуализирана обзорната тема:

 • Трудови правоотношения между чуждестранни инвеститори и работници и служители - чуждестранни или български граждани

и процедурите:

 1. Сключване на индивидуален трудов договор;
 2. Работа на чужденци в България.

В процедура "Ред и условия за командироване в чужбина" е въведен превод на образец:

В процедура "Сключване на индивидуален трудов договор" е въведен превод на образец:

Б. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове.

В. В папка "Капиталов пазар" е актуализиран:

 • Списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа за периода 30 април 2020 - 31 декември 2020.

Г. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност", в процедура "Вписване на залог върху държавни ценни книжа" е въведен превод наобразец:

 • Заявление за вписване на производство по несъстоятелност - Образец № 9.

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Транспортни документи - товарителници са актуализирани:

 1. Съглашение за международно железопътно сточно съобщение (на руски език);
 2. Служебна инструкция към Съглашението за международно железопътно сточно съобщение (на руски език);
 3. Единна Тарифа за превоз на товари с железопътен транспорт в Република България (ЕТПТ).

Въведен е нов класификатор:

Въведени са и:

 1. Общи условия за превоз при международните железопътни превози на товари, изработени и препоръчани от CIT;
 2. Наръчник за товарните превози на CIT;
 3. 48-часова заявка за натоварване на вагони (контейнери) и превоз с ЖП транспорт;
 4. Наръчник за товарителница обр. КПМ-Т;
 5. Пояснения по съдържанието на товарителница обр. КПМ-Т.

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" са актуализирани:

 1. Искания за суспендиране на митата от 1 януари 2021 г., постъпили в Генерална дирекция "Данъци и митнически съюз" на Европейската комисия;
 2. Искания за автономни тарифни квоти от 1 януари 2021 г., постъпили в Генерална дирекция "Данъци и митнически съюз" на Европейската комисия.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

В "Процедури пред Патентното ведомство" са актуализирани формулярите:

 1. Искане за предварително проучване за изобретение;
 2. Искане за проучване за изобретение, полезен модел или сертификат за допълнителна закрила;
 3. Искане за вписване на прехвърляне на правото върху заявка за - патент за изобретение/регистрация на полезен модел/сертификат за допълнителна закрила;
 4. Искане за вписване на прехвърляне на изключителното право върху патент за изобретение/полезен модел/европейски патент/сертификат за допълнителна закрила;
 5. Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на заявителя - патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила;
 6. Искане за проучване за марка/географско означение;
 7. Искане за проучване на марка/географско означение за идентичност или сходство;
 8. Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на притежател - патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила;
 9. Пълномощно за упълномощаване на представител по индустриална собственост;
 10. Искане за вписване на лицензия за заявка за патент за изобретение/регистрация на полезен модел/сертификат за допълнителна закрила;
 11. Искане за предварително проучване за новост на промишлен дизайн;
 12. Заявление за вписване в регистъра за представители по индустриална собственост;
 13. Декларация за приоритет - изобретение/полезен модел;
 14. Искане за вписване на ползвател на наименование за произход/географско указание;
 15. Заявка за регистрация на топология на интегрални схеми;
 16. Искане за издаване на удостоверение за марка/географско означение;
 17. Заявка за регистрация на наименование за произход/географско указание;
 18. Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на притежателя на сертификат за нов сорт растение/нова порода животно;
 19. Декларация за действителния/те изобретател/и;
 20. Декларация за лицензионна готовност по чл. 30 от ЗПРПМ;
 21. Молба за проучване и експертиза по чл. 46б и публикация по чл. 46в, ал. 1 от ЗПРПМ;
 22. Искане за предоставяне на временна закрила по заявка за европейски патент/действие на европейски патент;
 23. Заявление за издаване на сертификат за допълнителна закрила съгласно Регламент 469/2009/ЕЕС и Регламент 1610/96/ЕС;
 24. Заявление за регистрация на полезен модел;
 25. Искане за заличаване на регистрацията на промишлен дизайн;
 26. Технически въпросник към заявка за сертификат на сорт растение/порода животно;
 27. Предложение за наименование на нов сорт растение/нова порода животно;
 28. Искане за вписване на лицензионен договор за заявка за сертификат за нов сорт растение/нова порода животно;
 29. Жалба срещу отказ за регистрация или прекратяване на производството за регистрация на марка;
 30. Жалба срещу отказ или прекратяване на производството по издаване на патент/ регистрация на полезен модел;
 31. Заявка за регистрация на промишлен дизайн.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с допълнението на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави или в училища от системата на Европейските училища.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба№ 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне (ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г.) са актуализирани образци:

 1. Образец на заявлението за издаване на специфично или общо отворено разрешително за износ;
 2. Образец на заявлението за издаване на разрешение за временен износ/временно изнасяне на движими културни ценности със статут "национално богатство" или регистрирани в основен фонд на музей;
 3. Образец на разрешението за временен износ/временно изнасяне на движими ценности, представляващи национално богатство или регистрирани в основен фонд на музей.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Работа в чужбина" са актуализирани справочните файлове:

 1. Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в чужбина;
 2. Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност на морски специалисти;
 3. Списък на посредниците, чиято регистрация е прекратена съгласно НУРИПДНР.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.