АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. ноември 2019 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с изменението и допълнението на Правилника за издаване на българските лични документи (ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. Неправителствени организации", във връзка с изменението и допълнението на Търговския закон (ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) е актуализирана обзорната тема:

В процедура "Регистрация на ООД (ЕООД) с чуждестранно участие" е въведен нов образец:

  • Договор за възлагане на управление на ООД по чл. 141, ал. 7 от Търговския закон.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

В папка "Капиталов пазар", във връзка с изменението на Закона за особените залози (ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" са въведени справочните файлове:

  1. Искания за автономни тарифни квоти от 1 юли 2020 г., постъпили в Генерална дирекция "Данъци и митнически съюз" на Европейската комисия;
  2. Искания за суспендиране на митата от 1 юли 2020 г., постъпили в Генерална дирекция "Данъци и митнически съюз" на Европейската комисия.

Б. В папка "Обща външнотърговска информация", подпапка "Класификатори и кодови означения", е актуализиран справочен файл:

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

В обзорната тема "Особености на производството пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата" е въведен нов образец:

  • Споразумение за медиация със съдействието на Центъра за медиация към Арбитражния съд при БТПП.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

В "Процедури пред Патентното ведомство", в процедура "Международна регистрация на марка" е въведен нов справочен файл:

актуализиран е образец:

  • Application for international registration governed exclusively by the Madrid Protocol (MM2).

В процедура "Международна регистрация на промишлен дизайн" е актуализиран образец:

  • Application for International Registration of Industrial Designs under the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs - DM/1

и са въведени новите справочни файлове:

  1. Договарящи се страни по Хагската спогодба за международно заявяване на промишлени образци;
  2. Страни членки на Асамблеята на Хагския съюз за международно заявяване на промишлени образци.

В процедура "Подаване на международна заявка за патент по Договора за патентно коопериране" е въведен нов образец:

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" е въведен нов образец:

Модул "Функции на българските представителства в чужбина"

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за издаване на българските лични документи (ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) е актуализирана обзорната тема:

  • Функции на дипломатическите и консулските представителства.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.