АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. декември 2021 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с изменението и допълнението на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 100 от 30.11.2021 г., в сила от 30.11.2021 г.) са актуализирани процедури:

 1. Условия и ред за разрешаване на краткосрочно пребиваване в Република България;
 2. Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България,

и образец:

 • Такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси по Тарифа № 4.

В модула са въведени нови образци:

 1. Такси за издаване на български лични документи на граждани на Европейския съюз и членовете на техните семейства, който не са граждани на ЕС;
 2. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредба № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Трудовоправен режим" е въведен нов образец:

 • Опис и начин на подреждане на документи, изисквани при деклариране на заетост на граждани на трети държави, членове на семейства по чл. 9, ал. 1, т. 2, 5 и 6 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с обнародването на Заповед № 1016-40-1269 на НОИ от 26.11.2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука (обн., ДВ, бр. 102 от 7.12.2021 г.) е въведен нов формуляр:

В. В папка "Данъчно облагане" е въведен превод на образци:

 1. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 42 от ППЗДДС;
 2. Заявление за регистрация (актуализация) на данъчно задължено лице - представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 43 от ППЗДДС;
 3. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 44 от ППЗДДС;
 4. Заявление за прекратяване на регистрация на данъчно задължено лице - представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 45 от ППЗДДС.

Във връзка с обнародването на Заповед № ЗМФ-1089 от 22.11.2021 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 30.11.2021 г.) е въведен формуляр:

 • Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца.

Във връзка с обнародването на Заповед № ЗМФ-1090 от 22.11.2021 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 30.11.2021 г.) е въведен формуляр:

 • Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания.

Г. В папка "Капиталов пазар", в процедура "Придобиване на държавни ценни книжа от банки, юридически и физически лица и регистрация на сделките с тях" са въведени:

 1. Списък на участниците в RINGS;
 2. Списък на участниците и спомагателните системи в TARGET2 през националния системен компонент TARGET2-BNB.

Д. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност", във връзка с обнародването на Наредба № 14 от 9.12.2021 г. за хигиената на храните (oбн., ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г., в сила от 30.12.2021 г.) е актуализирана процедура:

В процедура "Държавен здравен контрол върху обектите с обществено предназначение" е въвевен нов образец:

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Сертификати" във връзка обнародването на Наредба № 14 от 9.12.2021 г. за хигиената на храните (oбн., ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г., в сила от 30.12.2021 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Застрахователни документи - полици" са актуализирани образци:

 1. Претенция за застрахователно обезщетение - търговски или политически риск;
 2. Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение - банкова гаранция.

В. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" са въведени образци:

 1. Dangerous Goods Manifest;
 2. Multimodal Dangerous Goods Form.

Модул "Информация за макроикономическата рамка"

В папка "Информация за българската икономика" е актуализиран:

 • Кредитен рейтинг на Република България по дългосрочни ценни книжа (дълг), деноминирани във валута.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

В "Процедури пред Патентното ведомство" са въведени новите образци:

 1. Entry into the European phase (EPA/EPO/OEB Form 1200);
 2. Notes on EPA/EPO/OEB Form 1200 for entry into the European phase;
 3. Authorisation - Form 1003;
 4. General Authorisation - Form 1004.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.