АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. март 2024 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Предоставяне на убежище" е актуализиран образец:

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Обща характеристика на правния режим на чуждестранните инвестиции" във връзка с допълнението на Закона за насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 20 от 8.03.2024 г.) е актуализирана обзорната тема:

Въведени са образците:

 1. Примерно съдържание на Меморандум за разбирателство за изпълнение на Приоритетен инвестиционен проект/ Sample Content of a Memorandum of Understanding for the Implementation of a Priority Investment Project;
 2. Таблица за създаване и поддържане на заетост в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му;
 3. Заявление за удостоверение за направена инвестиция в капитала и стопанската дейност в Република България на стойност над 10 млн. лв.;
 4. Заявление за издаване на удостоверение за постъпване на заявление за сертифициране на съответен клас инвестиция;
 5. Заявление за издаване на документ, удостоверяващ изпълнението на инвестиционен проект

и нов справочен файл:

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Трудовоправен режим" във връзка с допълнението на Закона за насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 20 от 8.03.2024 г.) са актуализирани процедури:

 1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Б. В папка "Данъчно облагане" във връзка със Заключения на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (C/2024/1804) от 26.02.2024 г. е актуализиран справочният файл:

 • Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Транспортни документи – товарителници" е актуализиран:

 • Списък на авиационни оператори, извършващи търговски въздушен транспорт.

Във връзка с измененията и допълненията направени до 01.03.2024 г. е актуализирана:

 • Единна Тарифа за превоз на товари с железопътен транспорт в Република България (ЕТПТ).

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Застрахователни документи - полици" са въведени:

 1. Общи условия за застраховане на кредити и финансирания - МСП финансови партньори;
 2. Общи условия за застраховане на плащания по договори за продажба срещу търговски и/или политически риск;
 3. Общи условия за застраховане на кредити и финансирания.

В. В папка "Външнотърговски процедури", подпапка "Обща външнотърговска информация - Директиви Нов подход" е актуализиран образец:

 • Заявление за издаване на разрешение на лице, кандидатстващо да извършва оценяване на съответствието на продукти.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

Актуализиран е справочният файл:

 • Rule 47 - Contents of an Individual Application.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

В "Процедури пред Патентното ведомство" е актуализиран WIPO формуляр:

 • Application for International Registration of Industrial Designs under the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs - DM/1.

Актуализиран е и справочният файл:

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" е актуализиран справочният файл:

 • Визи за българи в чужбина.

Модул "Функции на българските представителства в чужбина"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за закрила и развитие на културата (ДВ, бр. 16 от 23.02.2024 г., в сила от 23.02.2024 г.) е актуализирана обзорната тема:

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.