АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. септември 2019 г.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Представителство на чуждестранните лица", в процедура "Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице" са актуализирани образците:

 1. Регистрационна карта за информационната система на БТПП - търговско представителство на чуждестранно лице;
 2. Заявление за регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице.

В процедура "Регистрация в Единния регистър на лицата при Българската търговско-промишлена палата" са актуализирани образци:

 1. Регистрационна карта за информационната система на БТПП;
 2. Заявление за пряко членство в БТПП.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Трудовоправен режим", в процедура "Кандидатстване за работа по спогодби за заетост между Република България и други държави" е въведен превод на образец:

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", в процедура "Получаване на еднократна помощ при раждане на дете от български граждани, работещи в чужбина" е въведен превод на актуализирания формуляр:

 • Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца.

В модула е въведен превод на новите формуляри:

 1. Уведомление по чл. 17 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за член на договорно наетия персонал на ЕО) - Обр. ОКд.-241;
 2. Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето или самостоятелно заето лице в една държава-членка - Обр. ОКд.-284.

Въведен е превод на образец:

 • Задължителни осигурителни вноски за фондовете "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство", "Безработица" и "Трудова злополука и професионална болест" на чуждестранни лица, работещи в Република България.

В. В папка "Данъчно облагане" е въведен е превод на актуализираните формуляри:

 1. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9з към ППЗАДС;
 2. Искане за бандероли - Приложение № 10 от ППЗАДС;
 3. Приемно-предавателен протокол за бандероли - Приложение № 11;
 4. Констативен протокол за върнати бандероли - Приложение № 12;
 5. Протокол за бракуване на бандероли - Приложение № 12а;
 6. Опис на акцизни стоки без бандерол (или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност) - Приложение № 13 от ППЗАДС;
 7. Искане за анулиране на регистриран електронен акцизен данъчен документ/акцизен данъчен документ на хартиен носител - Приложение № 14в към ППЗАДС;
 8. Искане за удължаване на срока за подаване на акцизна декларация на основание чл. 87, ал. 5 ЗАДС - Приложение № 17а към ППЗАДС;
 9. Искане за съгласуване на специален метод за денатуриране - Приложение № 17в към ППЗАДС;
 10. Искане за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия - Приложение № 19а към ППЗАДС;
 11. Разрешение за търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19б;
 12. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19в към ППЗАДС;
 13. Искане за издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение № 24;
 14. Сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение № 25.

Г. В папка " Опазване на околната среда ", в процедура "Процедура по оценка на качеството на доклад по ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии" е въведен нов образец:

 • Обява за осигуряване на обществен достъп до заявлението/допълненото заявление по чл. 4, ал. 3 от наредбата по чл. 119 от ЗООС.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Работа в чужбина" са въведени справочните файлове:

 1. Информация за условията на живот и труд в Австрия;
 2. Информация за условията на живот и труд в Белгия;
 3. Информация за условията на живот и труд във Великобритания;
 4. Информация за условията на живот и труд в Гърция;
 5. Информация за условията на живот и труд в Дания;
 6. Информация за условията на живот и труд в Естония;
 7. Информация за условията на живот и труд в Ирландия;
 8. Информация за условията на живот и труд в Исландия;
 9. Информация за условията на живот и труд в Кипър;
 10. Информация за условията на живот и труд в Латвия;
 11. Информация за условията на живот и труд в Литва;
 12. Информация за условията на живот и труд в Малта;
 13. Информация за условията на живот и труд в Норвегия;
 14. Информация за условията на живот и труд в Полша;
 15. Информация за условията на живот и труд в Румъния;
 16. Информация за условията на живот и труд в Словакия;
 17. Информация за условията на живот и труд в Словения;
 18. Информация за условията на живот и труд в Унгария;
 19. Информация за условията на живот и труд във Финландия;
 20. Информация за условията на живот и труд в Холандия;
 21. Информация за условията на живот и труд в Хърватия;
 22. Информация за условията на живот и труд в Швейцария;
 23. Информация за условията на живот и труд в Швеция.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.