АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. септември 2020 г.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

А. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. Нотариално производство", във връзка с изменението и допълнението на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 8.09.2020 г.) са актуализирани процедури:

 1. Предоставяне на концесия за добив на подземни богатства чрез търг или конкурс;
 2. Предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства чрез търг или конкурс;
 3. Предоставяне по право на концесия за добив на подземни богатства;
 4. Предоставяне по право на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства.

Б. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. Неправителствени организации", в обзорната тема "Обща характеристика на българската правна уредба в областта на защитата на потребителите" е въведен превод на образци:

 1. Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор по чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП;
 2. Информация относно упражняване правото на отказ от договор по чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Защита на конкуренцията" са актуализирани образците:

 1. Искане за установяване на антитръстови нарушения;
 2. Искане за установяване на нарушение, представляващо нелоялна конкуренция;
 3. Уведомление по чл. 24 от ЗЗК за намерението да се осъществи концентрация по чл. 22 от ЗЗК;
 4. Образец на съобщение за предстояща концентрация.

Б. В папка "Банково дело", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 10.09.2020 г.,) е актуализирана разработката:

В. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр. 74 от 21.08.2020 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедура:

Въведен е превод на образец:

Г. В папка "Данъчно облагане", във връзка с допълнението на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове.

В процедура "Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни физически лица при износ на стоки" е въведен нов образец:

 • Условия и ред за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността.

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Банкови документи", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 10.09.2020 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Обща външнотърговска информация", подпапка "Класификатори и кодови означения" е въведена:

Модул "Образование , наука и култура"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.