АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. май 2019 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

А. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с изменението и допълнението на Закона за българските лични документи (ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.) са актуализирани процедури:

 1. Издаване на разрешение за работа на командировани работници и служители от трети държави в Република България;
 2. Издаване на разрешение за работа на работници - граждани на трети държави при наемане по трудово правоотношение в Република България;
 3. Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България;
 4. Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България.

Б. В папка "Предоставяне на убежище", във връзка с изменението и допълнението на Закона за убежището и бежанците (ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.) са актуализирани процедури:

 1. Условия и ред за предоставяне на международна закрила в Република България;
 2. Условия и ред за провеждане на производство по общия ред за предоставяне на международна закрила.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

А. В папка "Валутен режим", във връзка с изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. Неправителствени организации", във връзка с изменението и допълнението на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 38 от 10.05.2019 г., в сила от 10.05.2019 г.) са актуализирани процедури:

 1. Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик;
 2. Вписване на клон на търговец;
 3. Регистрация на кооперация;
 4. Регистрация на чужденец като едноличен търговец;
 5. Регистрация на еднолично акционерно дружество с чуждестранно участие;
 6. Регистрация на командитно дружество с акции с чуждестранно участие;
 7. Регистрация на акционерно дружество с чуждестранно участие;
 8. Регистрация на ООД (ЕООД) с чуждестранно участие;
 9. Регистрация на командитно дружество с чуждестранно участие;
 10. Регистрация на събирателно дружество с чуждестранно участие.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението и допълнението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) са актуализирани процедури:

 1. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
 2. Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на здравноосигурителни вноски;
 3. Обществено осигуряване на български граждани, работещи в чужбина по трудово или по служебно правоотношение с български работодател.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за убежището и бежанците (ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (ДВ, бр. 36 от 3.05.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана процедура:

 • Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества.

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 38 от 10.05.2019 г.) е актуализирана процедура:

В процедура "Отпускане на пенсия по международен договор" е актуализиран формуляр:

 • Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и) (Обр. УП-1).

В. В папка " Опазване на околната среда" е въведен превод на образци:

 1. Уведомление за инвестиционно предложение;
 2. Уведомление за изготвяне на план/програма;
 3. Искане за издаване на становище по екологична оценка (ЕО).

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Банкови документи" във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (Обн., бр. 40 от 17.05.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.