АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. ноември 2023 г.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Валутен режим" във връзка с изменението Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 89 от 24.10.2023 г.) са актуализирани процедури:

  1. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
  2. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Въведен е формуляр:

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Трудовоправен режим" е актуализиран формуляр:

Б. В папка "Данъчно облагане" във връзка с изменението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 96 от 17.11.2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) е актуализирана процедура:

Въведени са формулярите:

  1. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца;
  2. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания.

В. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност" във връзка с изменението и допълнението на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 93 от 7.11.2023 г., в сила от 7.11.2023 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Търговски договори" във връзка с обнародването на Заповед № РД-05-707 на НСИ от 23.10.2023 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2024 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 31.10.2023 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" са актуализирани образците:

  1. Искания за автономни тарифни квоти в ЕС от 1 юли 2024 г.;
  2. Искания за автономно суспендиране на митата в ЕС от 1 юли 2024 г.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

Във връзка с измененията от 30 октомври 2023 г. е актуализиран:

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

В "Процедури пред Патентното ведомство" е актуализиран формуляр:

Модул "Образование , наука и култура"

В модула е въведен нов образец:

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.