АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. февруари 2023 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

А. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци" във връзка с изменението и допълнението на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г.) е актуализирана процедура:

В модула е въведен нов образец:

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г.) е актуализирана процедура:

 • Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България.

Б. В папка "Предоставяне на убежище" във връзка с изменението на Решение № 642 на МС от 4.08.2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДВ, бр. 13 от 7.02.2023 г.) е актуализиран образец:

Във връзка с обнародването на Решение № 96 на МС от 1.02.2023 г. за изменение на Решение № 642 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (Oбн., ДВ, бр. 13 от 7.02.2023 г.) е актуализирана процедура:

 • Условия и ред за предоставяне на международна закрила в Република България.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Банково дело" е въведен новият формуляр:

 • Искане за справка от Регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за наемател по номер и дата на договор за наем на банков сейф за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ.

Актуализиран е справочният файл:

 • Списък на Доставчици на платежни услуги в Платежна система БОРИКА.

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване" във връзка с изменението и допълнението на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г.) са актуализирани процедури:

 1. Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на здравноосигурителни вноски;
 2. Медицинска помощ, оказвана на чужденците в Република България.

В. В папка "Данъчно облагане" във връзка със Заключения на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (2023/C 64/06) - ОВ C 64, 21.02.2023 е актуализиран образец:

 • Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г.) е актуализирана процедура:

 • Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове.

Въведен е нов образец:

Въведен е превод на формулярите:

 1. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 23б, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 2д от ППЗАДС;
 2. Искане за възстановяване на акциз на чл. 76ж, ал. 11 от ЗАДС - Приложение № 2в от ППЗАДС;
 3. Искане за регистрация на сертифициран изпращач - Приложение № 36 от ППЗАДС;
 4. Искане за регистрация на сертифициран получател по чл. 76у, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 39 от ППЗАДС;
 5. Уведомление за изпращане на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз съгласно чл. 76к, ал. 2 от ЗАДС - Приложение № 9и към ППЗАДС;
 6. Уведомление за получаване на акцизни стоки на територията на страната, които в държавата членка на изпращане не се облагат с акциз съгласно чл. 76л, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 9к към ППЗАДС;
 7. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на сертифициран изпращач - Приложение № 38 от ППЗАДС;
 8. Удостоверение за регистрация на сертифициран изпращач - Приложение № 37 от ППЗАДС;
 9. Удостоверение за регистрация на сертифициран получател - Приложение № 40 от ППЗАДС;
 10. Банкова гаранция - Приложение № 41 от ППЗАДС;
 11. Искане за регистрация на временно сертифициран изпращач по чл. 76х от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 43 от ППЗАДС;
 12. Искане за регистрация на временно сертифициран получател по чл. 76ц от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 45 от ППЗАДС;
 13. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация на сертифициран получател - Приложение № 42 от ППЗАДС;
 14. Удостоверение за регистрация на временно сертифициран изпращач - Приложение № 44 от ППЗАДС;
 15. Удостоверение за регистрация на временно сертифициран получател - Приложение № 46 от ППЗАДС.

Г. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност" във връзка с допълнението на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г.) е актуализиран образец:

 • Списък на стопанските дейности, за които може да се установява лицензионен режим.

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи" във връзка с допълнението на Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г. (ДВ, бр. 16 от 17.02.2023 г., в сила от 17.02.2023 г.) е актуализиран образец:

Във връзка със ЗМФ-95/02.02.2023 г. на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна", в сила от 5.02.2023 г. в модула са въведени образците:

 1. Декларация по чл. 3, ал. 1 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;
 2. Декларация по чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;
 3. Декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

Във връзка с изменението в сила от 10 февруари 2023 г. са актуализирани:

В модула са въведени новите образци:

 1. Заявление до Помирителната комисия за платежни спорове;
 2. Декларация към заявление до Помирителната комисия за платежни спорове.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

Актуализиран е справочният файл:

 • Договарящи се страни по Будапещенския договор за международно признаване депозита на микроорганизми за целите на патентната процедура.

Модул "Образование , наука и култура"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г.) е актуализирана процедура:

 • Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави или в училища от системата на Европейските училища.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

Актуализирани са формулярите:

 1. Application for Employment Authorization (Form I-765);
 2. Instructions for Application for Employment Authorization (Form I-765);
 3. Petition to Classify Special Immigrant under INA 203(B) (4) as an Employee or Former Employee of the U.S. Government Abroad (Form DS-1884);
 4. Application for Temporary Resident Visa (Form IMM 5257).

Модул "Функции на българските представителства в чужбина"

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители (ДВ, бр. 9 от 27.01.2023 г., в сила от 1.01.2023 г.) е актуализиран образец:

 • Формуляр за оценка на дипломатическия служител.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.