АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. септември 2021 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с изменението и допълнението на Правилника за издаване на българските лични документи (ДВ, бр. 66 от 10.08.2021 г., в сила от 1.09.2021 г.) е въведен новият формуляр:

 • Заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС

актуализирани са и бланките:

 1. Заявление за издаване на удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
 2. Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденци в Република България.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Банково дело" са въведени новите формуляри:

 1. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка - физическо лице;
 2. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове за действителен собственик на титуляр на банкова или платежна сметка - юридическо лице;
 3. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за действителен собственик на титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ;
 4. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ.

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване" във връзка с изменението и допълнението на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г., в сила от 1.09.2021 г.) е актуализирана процедура:

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г., в сила от 16.09.2021 г.) е актуализирана процедура:

 • Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове.

Г. В папка "Капиталов пазар" е въведен образец:

 • Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Застрахователни документи - полици", в процедура "Застрахователна полица за товари по време на превоз - Карго застраховане" са въведени новите образци:

 1. Institute Cargo Clauses (A);
 2. Institute Cargo Clauses (B);
 3. Institute Cargo Clauses (C).

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" са актуализирани формулярите:

 1. Petition for Alien Relative (Form I-130);
 2. Supplemental Information for Spouse Beneficiary (Form I-130A);
 3. Instructions for Form I-130, Petition for Alien Relative, and Form I-130A, Supplemental Information for Spouse Beneficiary (Form I-130/Form I-130A).

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.