АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. януари 2019 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (ДВ, бр. 5 от 15.01.2019 г.) е актуализирана процедура:

 • Условия и ред за издаване на визи на чужденци за Република България.

В модула е въведен нов образец:

 • Декларация по чл. 20а от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС, които не са български граждани, и членовете на техните семейства.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Валутен режим", във връзка с влизането в сила на новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г.) е актуализирана процедура:

В модула е въведен превод на образците:

 1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП;
 2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;
 3. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП;
 4. Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Договорно право. Сделки" във връзка с изменението и допълнението на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) е актуализирана разработката:

Б. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г., в сила от 8.01.2019 г.) са актуализирани процедури:

 1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с трайни увреждания или от специализирани институции;
 3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа на пълно работно време безработни лица с трайни увреждания;
 4. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи в неравностойно положение на пазара на труда.

В. В папка "Обществено и здравно осигуряване" във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана процедура:

Актуализирани са формулярите:

 1. Декларация-справка относно цените на производител в съответната валута и в евро по чл. 33, ал. 2 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти;
 2. Декларация по чл. 43, ал. 1 и 2 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (в случай на липса на промяна на цените).

В модула е въведен нов формуляр:

 • Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице.

Г. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г., в сила от 8.01.2019 г.) са актуализирани процедури:

 1. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
 2. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 3. Дерегистрация по ЗДДС.

Актуализирани са и формулярите:

 1. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.02.2019 г.);
 2. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС (в сила от 1.02.2019 г.).

Във връзка с допълнението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г., в сила от 8.01.2019 г.) е актуализирана процедура:

 • Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове.

Модул "Образование , наука и култура"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за културното наследство (ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г.) е актуализирана процедура:

 • Износ и временен износ на движими културни ценности.

Модул "Функции на българските представителства в чужбина"

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат (ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г., в сила от 28.12.2018 г.) е актуализиран образец:

 • Базисен размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване на служители в задграничните представителства по реда на Закона за дипломатическата служба.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.