АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. септември 2018 г.

 

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", в процедура "Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България" е въведен нов образец:

 • Заявление за установяване на обстоятелствата по чл. 25, ал. 1, т. 6, т. 7 и 17 от Закона за чужденците в Република България.

В процедура "Условия и ред за издаване на визи на чужденци за Република България" е въведен нов справочен файл:

Във връзка с изменението на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) са актуализирани процедури:

 1. Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България;
 2. Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с новия компонент II на проект "Обучения и заетост" от Националния план за действие по заетостта през 2018 г. са актуализирани процедури:

 1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа на пълно работно време безработни лица с трайни увреждания;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с трайни увреждания или от специализирани институции;
 3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи в неравностойно положение на пазара на труда.

В модула е въведен и превод на образец:

 • Трудов договор на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда (за един ден) и разписка.

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", в процедура "Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на здравноосигурителни вноски" е въведен превод на образец:

 • Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 5 от Кодекса на труда от осиновителката или от работника или служителя, който сам е осиновил детето - Приложение № 9.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

В обзорната тема "Особености на производството пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата" е актуализиран списъкът:

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В разработката "Сдружения на българските общности извън границите на Република България" са актуализирани списъците:

 1. Училища-членове на Асоциацията на българските училища в чужбина;
 2. Организации на българските общности в чужбина.

Модул "Функции на българските представителства в чужбина"

Във връзка с допълнението на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат (ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 11.09.2018 г.) са актуализирани приложенията:

 1. Базисен размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване на служители в задграничните представителства по реда на Закона за дипломатическата служба;
 2. Максимални размери на средствата за наети жилища на командировани служители в задграничните представителства на Република България.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.