АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. декември 2019 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

А. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) са актуализирани двуезичните формуляри:

 1. Заявление за предоставяне на право за пребиваване на чужденец в Република България/For Granting of a Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria;
 2. Заявление/Application за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България/For Granting of a Prolonged Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria;
 3. Заявление/Application за предоставяне право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България/For Granting of a Permanent Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria;
 4. Заявление за предоставяне на право за дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България/Application for Granting a Status of Long-term Residence to a Foreigner in the Republic of Bulgaria.

В процедура "Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България" е актуализиран образец:

 • Заявление за установяване на обстоятелства по Закона за чужденците в Република България.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България.

Във връзка с изменението на Закона за гражданската регистрация (ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Предоставяне на убежище", във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) е актуализирана процедура:

В. В папка "Семейни правоотношения с международен елемент", във връзка с изменението и допълнението на Семейния кодекс (ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от лице с обичайно местопребиваване в чужбина.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

А. В папка "Вещноправен режим на чуждестранните инвестиции. Нотариално производство", във връзка с изменението и допълнението на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана разработката:

Б. В папка "Валутен режим", във връзка с изменението и допълнението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.) са актуализирани процедури:

 1. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 2. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.) е актуализиран образец:

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Договорно право. Сделки", във връзка с изменението и допълнението на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана разработката:

Б. В папка "Банково дело", във връзка с изменението и допълнението на Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.) е актуализирана разработката:

В. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с трайни увреждания или от социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа.

Г. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с обнародването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (Oбн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
 2. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи без трудово правоотношение

и образците:

 1. Допълнително задължително пенсионно осигуряване при чуждестранни лица, работещи в България;
 2. Задължителни осигурителни вноски за здравно осигуряване на чужденци, работещи в България;
 3. Задължителни осигурителни вноски за фондовете "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство", "Безработица" и "Трудова злополука и професионална болест" на чуждестранни лица, работещи в Република България.

В модула е въведен превод на формуляр:

Във връзка с изменението на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедура:

Д. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.,) са актуализирани процедури:

 1. Данъчни облекчения на доходите с източник на територията на България за чуждестранни физически лица;
 2. Данъчни облекчения на доходите на физически лица и определяне на данъчната основа.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани процедури:

 1. Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители;
 2. Издаване на лиценз за управление на данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани процедури:

 1. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
 2. Данък върху добавената стойност при внос на стоки;
 3. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 4. Дерегистрация по ЗДДС.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедура:

Е. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност", във връзка с изменението на Закона за здравето (ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.,) са актуализирани процедури:

 1. Държавен здравен контрол върху обектите с обществено предназначение;
 2. Здравни изисквания при проектиране и изграждане на обекти с обществено предназначение.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) е актуализирана процедура:

Ж. В папка "Капиталов пазар", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г. в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедура:

Въведен е превод на образец:

 • Списък на първичните дилъри на държавни ценни книжа за периода 1 януари 2020 - 31 декември 2020.

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Търговски договори", във връзка със Заповед № РД-05-679 на НСИ от 3.10.2019 г. за определяне праговете за деклариране по системата "Интрастат" за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 11.10.2019 г.) е актуализирана процедура:

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

В "Процедури пред Патентното ведомство", във връзка с изменението и допълнението на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с влизането в сила на новия Закон за марките и географските означения (Обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.) са актуализирани процедури:

 1. Международна регистрация на марка;
 2. Регистрация на географско означение. Вписване на ползвател на регистрирано географско означение.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.