АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. февруари 2020 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

А. В папка "Правоспособност и дееспособност. Издаване на актове за гражданско състояние", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (ДВ, бр. 5 от 17.01.2020 г.) е актуализирана процедура:

Актуализирани са и формулярите:

 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 2. Искане за издаване на удостоверение за наследници.

Б. В папка "Българско гражданство", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство (ДВ, бр. 4 от 14.01.2020 г.) са актуализирани процедури:

 1. Придобиване на българско гражданство по обща натурализация;
 2. Придобиване на българско гражданство в изключителни случаи на привилегирована натурализация;
 3. Придобиване на българско гражданство от лица от български произход;
 4. Възстановяване на българско гражданство;
 5. Освобождаване от българско гражданство;
 6. Установяване наличието на българско гражданство;
 7. Придобиване на българско гражданство по привилегирована натурализация.

Актуализирани са формулярите:

 1. Молба за придобиване на българско гражданство;
 2. Молба за възстановяване на българско гражданство;
 3. Молба за освобождаване от българско гражданство;
 4. Молба за установяване наличието на българско гражданство.

Въведен е нов формуляр:

 • Декларация за пребиваване в чужбина от Наредба № 1 за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

А. В папка "Валутен режим", във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) е актуализирана процедура:

 • Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Във връзка с изменението и допълнението на Валутния закон (ДВ, бр. 14 от 18.02.2020 г.) са актуализирани процедури:

 1. Проверка, маркиране и изследване на изделия от благородни метали;
 2. Условия и ред за извършване на сделки с благородни метали и скъпоценни камъни;
 3. Условия и ред за добиване и преработване на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Във връзка с допълнението на Закона за Българската народна банка (ДВ, бр. 14 от 18.02.2020 г.) са актуализирани процедури:

 1. Износ на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях от физически лица;
 2. Внос на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях от физически лица.

Б. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. Неправителствени организации", във връзка с изменението и допълнението на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) е актуализирана обзорната тема:

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с влизането в сила на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, oбн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2020 г., в сила от 3.01.2020 г.) са актуализирани процедури:

 1. Чужденци, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Внасяне на здравноосигурителни вноски;
 2. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, упражняващи свободна професия, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
 3. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи по трудовоправоотношение;
 4. Обществено осигуряване на чуждестранни лица, работещи без трудово правоотношение;
 5. Подаване на декларации по общественото осигуряване.

В модула e въведен превод на формуляри:

 1. Декларация "Данни за осигуреното лице" (Образец № 1);
 2. Декларация "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" (Образец № 3);
 3. Декларация "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" (Образец № 5);
 4. Декларация "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" (Образец № 6);
 5. Декларация "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване" (Образец № 7);
 6. Декларация "Данни за внасяне осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване" (Образец № 8);
 7. Декларация "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" (Образец № 9);
 8. Заявление по чл. 3 от Наредба Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
 9. Протокол за предоставяна информация - Приложение № 9 към чл. 8, ал. 7 на Наредба Н-13;
 10. Указания за попълване на Декларация образец № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет";
 11. Указания за попълване на декларация обр. № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски".

Б. В папка "Данъчно облагане" са въведени формулярите:

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за доходи на починало лице (образец 2001в);
 2. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 11 от 7.02.2020 г.) са актуализирани обзорните теми:

 1. Съдебна система и правораздаване в Република България;
 2. Структура на съдебната система на Република България.

Модул "Образование , наука и култура"

Във връзка с изменението и допълнението на Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г.) са актуализирани обзорната тема:

 • Правна рамка на отношенията между българската държава и българите в чужбина

и процедура:

 • Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави или в училища от системата на Европейските училища.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" е актуализиран справочник:

 • Визи за българи в чужбина.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.