АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. април 2021 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци" е въведен превод на образци:

 1. Заявление за издаване на удостоверение по чл. 24, ал. 1, т. 20/чл. 25, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ;
 2. Заявление за издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ.

Въведен е и нов образец:

 • Справка за дълготрайни материални и нематериални активи и тяхната стойност.

Във връзка с изменението и допълнението на Инструкция № 8121з-1276 от 11.10.2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г.) са актуализирани процедури:

 1. Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България;
 2. Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Валутен режим", във връзка с Указание № БНБ-115023 от 18.12.2020 г. за определяне на съдържанието и реда за предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа, в сила от 1.01.2021 г. са актуализирани формулярите:

 1. Декларация - форма СПБ-10 при придобиване на ценни книжа или извършване на инвестиции във фондове за дялов капитал без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник;
 2. Форма СПБ-7Б - Годишен отчет за извършени преки инвестиции в недвижими имоти в чужбина.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Банково дело" е въведен превод на образец:

 • Указания за попълване на декларацията по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна.

Б. В папка "Трудовоправен режим" във връзка с изменението и допълнението на Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда (ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г.) е актуализирана процедура:

В. В папка "Данъчно облагане", във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 27 от 2.04.2021 г.) е актуализиран формуляр:

 • Искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6 към ППЗАДС.

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 27 от 2.04.2021 г., в сила от 1.04.2021 г.) са актуализирани формуляри:

 1. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в европейския съюз (специален режим извън съюза) – Приложение № 16;
 2. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим в Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и/или вътрешни дистанционни продажби на стоки (специален режим в Съюза) – Приложение № 18.

Г. В папка "Регистрационни и разрешителни режими за извършване на стопанска дейност " във връзка с изменението и допълнението на Закона за пътищата (ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с влизането в сила на новата Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила от 6.04.2021 г.) са актуализирани процедури:

 1. Регистрация и контрол на туристическите дейности;
 2. Категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
 3. Регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност.

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Застрахователни документи - полици", във връзка с изменението на Постановление № 124 на МС от 1.06.2007 г. за приемане на списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане (ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила от 6.04.2021 г.) е актуализирана процедура:

 

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" е въведена:

Въведени са и формулярите:

 1. Affidavit of Support Under Section 213A of the INA;
 2. Instructions for Affidavit of Support Under Section 213A of the INA;
 3. IMM 0008: Schedule 14 - Protected Persons and Convention Refugees;
 4. Immigrant Petition by Alien Investor (Form I-526);
 5. Instructions for Immigrant Petition by Alien Investor (Form I-526);
 6. Petition for Alien Relative (Form I-130);
 7. Information for Spouse Beneficiary (Form I-130/Form I-130A);
 8. Instructions for Form I-130, Petition for Alien Relative, and Form I-130A, Supplemental Information for Spouse Beneficiary (Form I-130/Form I-130A);
 9. Application for Temporary Resident Visa (Form IMM 5257);
 10. Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (Form I-539);
 11. Instructions for Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (Form I-539);
 12. Immigrant Petition for Alien Workers (Form I-140);
 13. Instructions for Petition for Alien Workers (Form I-140);
 14. Nonimmigrant Treaty Trader/Investor Application (DS-156E);
 15. Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant (Form I-360);
 16. Instructions for Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant (Form I-360);
 17. Application for Alien Employment Certification (Form ETA-750B);
 18. Instructions for Petition for Nonimmigrant Worker (Form I-129);
 19. Nonimmigrant Treaty Trader/Investor Application Use with Form DS-160/I-129 (Form DS-156E);
 20. Petition for a Nonimmigrant Worker (Form I-129);
 21. Petition to Classify Special Immigrant under INA 203(B) (4) as an Employee or Former Employee of the U.S. Government Abroad (Form DS-1884).

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.