АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. ноември 2018 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с влизането в сила на Инструкция № 8121з-1276 от 11.10.2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства (обн., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г.) са актуализирани процедури:

 1. Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България;
 2. Условия и ред за разрешаване на продължително пребиваване в Република България.

В модула е въведен образец:

 • Заявление за предоставяне на пребиваване в Република България по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС, които не са български граждани, и членовете на техните семейства.

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

А. В папка "Валутен режим", във връзка с изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 1.10.2018 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Търговска дейност. Фирми с чуждестранно участие. Неправителствени организации", във връзка с изменението на Търговския закон (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) и изменението и допълнението на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) са актуализирани процедури:

 1. Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик;
 2. Вписване на клон на търговец;
 3. Регистрация на чужденец като едноличен търговец;
 4. Регистрация на събирателно дружество с чуждестранно участие;
 5. Регистрация на командитно дружество с чуждестранно участие;
 6. Регистрация на ООД (ЕООД) с чуждестранно участие;
 7. Регистрация на командитно дружество с акции с чуждестранно участие;
 8. Регистрация на акционерно дружество с чуждестранно участие;
 9. Регистрация на еднолично акционерно дружество с чуждестранно участие.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.), в модула е въведен превод на образци:

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец - А1;
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност - А4;
 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим - А14;
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация - Б6;
 5. Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие - В1;
 6. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети - Г2.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението и допълнението на Кодекса на труда (ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.) е актуализирана процедура:

Б. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с допълнението на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.) е актуализирана процедура:

В. В папка "Данъчно облагане" е въведен превод на образците:

 1. Декларация по чл. 99а, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 26;
 2. Придружителен документ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - Приложение № 28;
 3. Съобщение за получаване/съобщение за износ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - Приложение № 32;
 4. Придружителен документ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - Приложение № 29;
 5. Придружителен документ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - Приложение № 30;
 6. Придружителен документ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - Приложение № 31.

В процедура "Внос на освободени от данък върху добавената стойност стоки. Освобождаване от акциз" (ДВ, бр. 49 от 30.06.2015 г., в сила от 30.06.2015 г.) е въведен превод на образец:

 • Искане за възстановяване на акциз за покупки на акцизни стоки съгласно международен договор - Приложение № 1а.

Модул "Външнотърговски процедури"

В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи", във връзка с влизането в сила на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници" (oбн., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.) са актуализирани процедури:

 1. Митническа декларация при съюзен транзит;
 2. Митническа декларация при износ;
 3. Митническа декларация за допускане за свободно обращение (внос).

Въведен е нов формуляр:

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България (ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г.) е актуализиран образец:

 • Удостоверение за установяване на владеенето на български език от чужденците, упражняващи медицинска професия в Република България.

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.