АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. юни 2022 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци", във връзка с изменението и допълнението на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 41 от 3.06.2022 г., в сила от 3.06.2022 г.) са актуализирани процедури:

 1. Издаване на разрешение за работа на командировани работници и служители от трети държави в Република България;
 2. Издаване на разрешение за работа на работници - граждани на трети държави при наемане по трудово правоотношение в Република България.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Банково дело" са въведени новите формуляри:

 1. Информация по чл. 12а от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове - физическо лице;
 2. Информация по чл. 21а от Наредба № 22 за Централния кредитен регистър - физическо лице.

Б. В папка "Трудовоправен режим", във връзка с изменението и допълнението на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 41 от 3.06.2022 г., в сила от 3.06.2022 г.) са актуализирани процедури:

 1. Регистрация за осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа;
 2. Работа на чужденци в България.

В. В папка "Обществено и здравно осигуряване", във връзка с изменението на чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 11.08.2022 г., в сила от 15.08.2022 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр. 44 от 14.06.2022 г.) е актуализирана процедура:

Въведен е превод на образец:

Г. В папка "Данъчно облагане", във връзка с допълнението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 12 от 11.02.2022 г., в сила от 1.07.2022 г.) е актуализирана процедура:

Д. В папка " Опазване на околната среда", във връзка с изменението и допълнението на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г.) са актуализирани процедури:

 1. Процедура за вземане на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 2. Процедура за издаване на становище по екологична оценка на планове и програми, които са в процес на изготвяне и одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт

и образец:

Модул "Външнотърговски процедури"

А. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Застрахователни документи - полици" са въведени:

 1. Общи условия за застраховка "Гаранции";
 2. Общи условия за застраховане на акредитив.

Б. В папка "Външнотърговски документи", подпапка "Митнически документи", във връзка с изменението и допълнението на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници" (ДВ, бр. 40 от 31.05.2022 г.) са актуализирани процедури:

 1. Митническа декларация при режим съюзен транзит;
 2. Митническа декларация при износ;
 3. Митническа декларация за допускане за свободно обращение (внос).

Въведен е нов образец:

 • Квитанция при устно деклариране по чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2447.

Актуализиран е образец:

 • Списък на държавите, подписали Конвенцията за временен внос.

В. В папка "Външнотърговски процедури", подпапка Класификатори и кодови означения", във връзка с Решение № 296 на МС от 9.05.2022 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2021 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2022 година (Oбн., ДВ, бр. 37 от 17.05.2022 г.) е актуализиран:

 • Списък на основни икономически съкращения.

Модул "Информация за макроикономическата рамка"

В папка "Информация за българската икономика" са въведени справочните файлове:

 1. Ключови показатели за България;
 2. Ключови показатели за България - Методологични бележки;
 3. Месечни курсове на лева към щатския долар.

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

В "Процедури пред Патентното ведомство", в "Подаване на международна заявка за патент по Договора за патентно коопериране" е въведен нов образец:

 • PCT Demand under Art. 31 of the Patent Cooperation Treaty.

Актуализирани са справочните файлове:

 1. Страни членки на Асамблеята на Хагския съюз за международно заявяване на промишлени образци;
 2. Страни членки на Асамблеята на Мадридския Съюз за международна регистрация на марките.

Модул "Образование , наука и култура"

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) е актуализирана процедура:

 • Признаване на завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави или в училища от системата на Европейските училища.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" е въведена:

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.