АПИС Глобус

Новости в "АПИС - ГЛОБУС" през м. юни 2024 г.

Модул "Личен статут на чужденците"

А. В папка "Влизане, пребиваване и напускане на чужденци" във връзка с изменението и допълнението на Правилника за издаване на българските лични документи (ДВ, бр. 46 от 31.05.2024 г., в сила от 31.05.2024 г.) са актуализирани процедура:

 • Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци, пребиваващи в Република България

и формулярите:

 1. Заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани;
 2. Заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС (Приложение № 2а).

Във връзка с изменението и допълнението на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 47 от 4.06.2024 г.) са актуализирани процедури:

 1. Условия и ред за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България;
 2. Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци, пребиваващи в Република България

и справочните файлове:

 1. Такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси по Тарифа № 4;
 2. Такси за издаване на български лични документи на граждани на Европейския съюз и членовете на техните семейства, който не са граждани на ЕС.

Б. В папка "Предоставяне на убежище" във връзка със Заповед № РД-06-8/27.05.2024 г. на министъра на труда и социалната политика е актуализирана:

Актуализиран е и образец:

Модул "Правен режим на чуждестранните инвестиции"

В папка "Валутен режим" във връзка с изменението на Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (ДВ, бр. 49 от 11.06.2024 г.) е актуализирана процедура:

 • Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Във връзка със Заповед № ЗМФ-761 от 7.06.2024 г. (№ БНБ-71999 от 4.06.2024 г.) за определяне на "инвестиционно злато" за целите на чл. 160а, ал. 1, т. 2 от Закона зa данък върху добавената стойност е актуализирана процедура:

 • Условия и ред за извършване на сделки с благородни метали и скъпоценни камъни.

Модул "Стопанска дейност на чужденците в Република България"

А. В папка "Данъчно облагане" връзка с изменението и допълнението на Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз (ДВ, бр. 45 от 28.05.2024 г., в сила от 28.05.2024 г.) са актуализирани процедура:

и формуляр:

Б. В папка "Капиталов пазар" е актуализиран:

 • Списък на участниците и спомагателните системи в TARGET през националния системен компонент TARGET-BNB.

Модул "Информация за макроикономическата рамка"

В папка "Информация за българската икономика" е актуализиран справочният файл:

 • Кредитен рейтинг на Република България по дългосрочни ценни книжа (дълг), деноминирани във валута.

Модул "Съдебна система. Международен търговски арбитраж"

Във връзка с изменението и допълнението на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 1.07.2024 г.) са актуализирани обзорните теми:

 1. Последици и изпълнение на арбитражното решение. Отмяна на решението;
 2. Съдебна защита на граждански права чрез изпълнително и обезпечително производство.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за медиацията (ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 1.07.2024 г.) е актуализирана обзорната тема:

Модул "Защита на интелектуалната собственост"

В "Процедури пред Патентното ведомство" е актуализиран WIPO формуляр:

 • Application for International Registration of Industrial Designs under the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs - DM/1.

Модул "Пребиваване, обучение и работа в чужбина"

В папка "Пребиваване и емиграция в чужбина" във връзка със Заповед № РД09-1306/22.05.2024 г. г. на министъра на образованието и науката е актуализиран:

 • Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2024/2025 година.

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за издаване на българските лични документи (ДВ, бр. 46 от 31.05.2024 г., в сила от 31.05.2024 г.) е актуализиран справочният файл:

 • Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт – в чужбина.

Модул "Функции на българските представителства в чужбина"

Във връзка с изменението и допълнението на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията (ДВ, бр. 48 от 7.06.2024 г., в сила от 1.07.2024 г.) е актуализирана обзорната тема:

Модул "Интернет справочник"

Актуализирани са всички интернет справочници.