АПИС Практика

Новости в АПИС ПРАКТИКА

Новости към 29.03.2024 г.

 • НОВО Тълкувателно постановление № 1 от 19.03.2024 г. на ОСС от НК на ВКС по тълк. д. № 4/2022 г., Първа и Втора колегия на Върховния административен съд по следния въпрос: Едно или няколко отделни административни нарушения извършва лице, което без необходимото по закон съгласие използва чрез публично изпълнение на запис повече от едно музикално произведение, съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 1, т. 5, пр. 1 от Закона за авторското право и сродните му права във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2024 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2020 г., ОСНК по следния въпрос: Предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, представлява ли банкова дейност и нейното осъществяване без разрешение осъществява ли състава на чл. 252, ал. 1 от НК?
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 26.02.2024 г. на ВАС по т. д. № 5/2023 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: С какво мнозинство се приема решението на съответната колегия, обективиращо резултата от упражняване на правомощието по чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) за потвърждаване или отмяна на наложено от съответния административен ръководител дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. 1, т. 1 ЗСВ - "забележка"?
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2024 г. на ВАС по т. д. № 1/2022 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: Подлежат ли на обжалване решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), приети на основание чл. 31б, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката?

Новости към 27.02.2024 г.

 1. Компетентен ли е арбитражният съд при прехвърляне на вземане да разглежда и решава спорове между приобретателя на вземането и длъжника на това вземане по силата на арбитражно споразумение/клауза, сключена между прехвърлителя и длъжника?
 2. За сключване на арбитражно споразумение, което е част от материалноправния договор, достатъчно ли е упълномощаването за сключване на този договор, или е необходимо и изрично овластяване за сключване на арбитражното споразумение?

Новости към 30.01.2024 г.

 1. Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство и представлява ли той отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК?
 2. При издаването на разрешение от районния съд по реда на чл. 130, ал. 3 СК за извършване на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, необходимо ли е да се изисква представяне на доказателства за приемане на наследството по опис и представлява ли молбата за издаване на това разрешение конклудентно действие, с което може да се приеме наследството от непълнолетно лице?

Новости към 29.12.2023 г.

 1. Как се определя обезщетението за вреди, претендирани от незаконно обвинение по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и по чл. 2б ЗОДОВ от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно чл. 6, § 1 ЕКЗПЧ – глобално или поотделно за всяка една от претенциите?
 2. Обвързан ли е съдът, сезиран с иск по чл. 2б ЗОДОВ, от решението на министъра на правосъдието или оправомощено от него лице по чл. 60е, ал. 2 ЗСВ, при преценката си относно определяне на размера на дължимото обезщетение и следва ли той да определи обезщетение в размер на не по-нисък от предложения по реда на глава ІІІ "а" ЗСВ?

Новости към 28.11.2023 г.

 1. Участието на съдия в предходно дело, по което е взето становище по същите доказателства, представени и по настоящото висящо дело, или е налице произнасяне по въпрос, релевантен за изхода на висящото дело, основание ли е за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК?
 2. Налице ли е порок и какъв на съдебно решение, постановено от съдебен състав при наличие на обстоятелства по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК?

Новости към 29.09.2023 г.

 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => "Изпълнително производство"):
 1. Действие на перемпцията при множество солидарни длъжници в едно изпълнително производство

Новости към 29.08.2023 г.

 1. В производството по оспорване на решение на общински съвет по смисъла на чл. 45, ал. 11 във връзка с ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) кой акт е предмет на съдебен контрол: първоначално приетото решение на общинския съвет или второто решение на общинския съвет, с което се изменя или потвърждава първоначално приетото решение?
 2. В производството по раздел ІІІ на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) "Оспорване на подзаконови нормативни актове", включително и при оспорване по реда на чл. 45, ал. 8 и/или ал. 11 от ЗМСМА на решение на общински съвет, с което се приема подзаконов нормативен акт, кой акт е предмет на делото пред компетентния съд: подзаконовият нормативен акт или актът на органа, с който подзаконовият нормативен акт е приет?

Новости към 28.07.2023 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 25.07.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2023 г., ОСНК по следния въпрос: Какъв е обхватът на дължимия според чл. 243, ал. 5 вр. ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 НПК съдебен контрол за законосъобразност и обоснованост на постановлението на прокурора, с което наказателното производство се прекратява на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, пр. 2 вр. чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК и съответно, това постановление следва ли да съдържа изводи по фактите и правото относно деянието/деянията, съпътстващ тези изводи доказателствен анализ и посочване на ползваните доказателства?
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 25.07.2023 г. на ВАС по т. д. № 4/2022 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос:
 1. Имат ли юридическите лица с нестопанска цел, регистрирали се в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като организации на и за хора с увреждания по смисъла на § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за хората с увреждания, в правно-организационна форма на фондация за осъществяване на дейност в частна полза, правен интерес от оспорване на подзаконови нормативни актове, засягащи хората с увреждания, които не членуват в същите организации и с които организациите нямат сключен договор за социалната услуга "застъпничество"?

Новости към 30.06.2023 г.

 1. По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?
 2. Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител, ако по предходна точка на дневния ред е прието решение за изключване на управителя като съдружник?
 3. Приложима ли е санкцията по чл. 126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл. 126, ал. 3, т. 1 – 3 ТЗ, но извършени от него в качеството му на управител, или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл. 145 ТЗ?
 4. Кой е легитимиран да получи уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл. 141, ал. 5 ТЗ?
 5. Легитимиран ли е напускащият по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ съдружник сам да заяви вписване в ТРРЮЛНЦ на прекратяване на участието му в ООД, в случай на бездействие на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната в търговския регистър?
 6. Какви са правомощията на съда при обжалване на отказ по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания по чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията?
 7. Следва ли да се извърши вписване в ТРРЮЛНЦ на разпоредителна сделка с дружествени дялове по чл. 129, ал. 2 ТЗ при наличие на невписани предходни разпоредителни сделки или вписан запор? Отрицателната предпоставка по чл. 129, ал. 1, изр. 2 ТЗ приложима ли е при прехвърляне на дружествени дялове между съдружници?
 8. Допустимо ли е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностните лица по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за вписване, заличаване и обявяване на актове?

Новости към 30.05.2023 г.

 1. Коя е надлежната въззиваема страна при обжалване и протестиране на актовете по чл. 58д, т. 1 - 3 от Закона за административните нарушения и наказания?
 2. Приложим ли е чл. 221, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс в производствата по чл. 63в от Закона за административните нарушения и наказания?

Новости към 28.04.2023 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 20.04.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2022 г., ОСГТК по следния въпрос: Какво е правното основание на предявен срещу Държавата иск за заплащане на сума – платена /удържана и внесена в държавния бюджет/ такса по силата на чл. 35а ЗЕВИ, предвид обявяването на нормата за противоконституционна и неизпълнение на задължението на Народното събрание по чл. 22, ал. 4 ЗКС да отстрани настъпилите от приложението на тази разпоредба неблагоприятни правни последици – непозволено увреждане или неоснователно обогатяване?
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 13.04.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2022 г., ОСНК по следния въпрос: Разпоредбата на чл. 343г от НК по отношение на кумулативно предвиденото наказание "лишаване от право" по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК изключва ли приложението на чл. 55, ал. 3 от НК в случаите, в които основното наказание за извършено престъпление по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343в, ал. 1 от НК, е определено при условията на чл. 55 от НК?
 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 11.04.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2021 г., ОСГК по следния въпрос: Подлежи ли на прекратяване трудовото правоотношение с педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер, когато осъждането е станало преди влизане в сила на чл. 215, ал. 1, т. 1 ЗПУО (обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) и на разпоредбата на чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ (обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г.), и приложим ли е в тази хипотеза § 27, ал. 1 ПЗР ЗПУО?
 • НОВО Тълкувателно постановление № 2 от 5.04.2023 г. на ОСС от НК на ВКС по тълк. д. № 3/2022 г., Първа и Втора колегия на Върховния административен съд по следния въпрос: Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?
 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 28.03.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2020 г., ОСГТК по следния въпрос: От кой момент поражда действие отмяната на ППВС № 3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?

Новости към 30.03.2023 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2020 г., ОСГК по следния въпрос: При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерство на вътрешните работи приложими ли са разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /в частност разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от същата наредба/ или следва да се прилагат разпоредбите на специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове?
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 14.03.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2022 г., ОСТК по следния въпрос: Основание ли е за спиране по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК на производство по искове с правно основание чл. 57 от Закона за промишления дизайн във връзка с нарушение на правата върху промишлен дизайн наличието на висящо пред административен съд производство по обжалване на решението на председателя на Патентно ведомство на Република България за заличаване на регистрацията на същия промишлен дизайн?
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 14.03.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2022 г., ОСТК по следния въпрос: Какви обстоятелства съдът трябва да изследва и да взема предвид при разглеждане на исканията в производствата по чл. 536, ал. 1 ГПК вр. чл. 19 ЗТРРЮЛНЦ?

Новости към 28.02.2023 г.

Новости към 31.01.2023 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 7 от 13.01.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2020 г., ОСГТК по следния въпрос: Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?
 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 13.01.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2021 г., ОСГТК по следния въпрос: Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат доказани със сигурност, както трябва да бъдат доказани със сигурност пропуснатите ползи, причинени от неизпълнение на договорно задължение?
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 17.01.2023 г. на ВАС по т. д. № 7/2021 г., ОСС, І и ІІ колегия, по следния въпрос: По каква процедура се развива административното производство пред Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) по обжалване на индивидуални административни актове за отказ, прекратяване или отнемане на издадено разрешение за достъп до класифицирана информация и по-конкретно - по реда на глава V, раздел I АПК "Индивидуални административни актове" или по реда на чл. 62 - 67 от специалния ЗЗКИ?
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Финансово право"):
 1. Актуална практика по данъчни дела на ВАС, свързани с прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

Новости към 29.11.2022 г.

 1. Допустимо ли е касационно производство, останало висящо след частичен отказ по чл. 233 ГПК от спорното право пред ВКС, в резултат на което процесуално действие цената на предявения иск е под прага, установен в чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК?
 2. Какви са правните последици при частичен отказ от иск, заявен по реда на чл. 233 ГПК в касационното производство, относно частта от спорното право, с разглеждането на която съдът е десезиран, и останалата част от спорното право, по отношение на която не е налице десезиране по спора?
 1. Какъв е обхватът на съдебната проверка по реда на чл. 463 ГПК относно законосъобразността на оспорваното разпределение – ограничен ли е съдът от оплакванията в жалбата или може служебно да провери законосъобразността на обжалваното разпределение?
 2. Какви са правомощията на съда след отмяна на обжалвано пред него разпределение, изготвено от съдебния изпълнител, респ. след отмяна на решение на окръжния съд, с което се потвърждава оспореното разпределение – да реши въпроса по същество, като сам извърши ново разпределение, или да върне делото на съдебния изпълнител, респ. на окръжния съд за извършване на ново разпределение?
 3. Ползват ли се с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД дължимите, но незаплатени авансово от взискателя такси по изпълнителното производство?
 4. Представлява ли таксата "битови отпадъци" привилегировано вземане по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД?

Новости към 28.10.2022 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 25.10.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2021 г., ОСГК по следния въпрос: Може ли съсобственик да предяви отрицателен установителен иск за собственост за идеални части от имота, надхвърлящи собствената му идеална част?
 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 14.10.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2019 г., ОСГТК по следния въпрос: До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на давността на основание чл. 116, б. "а" от Закона за задълженията и договорите?
 • НОВО Тълкувателно решение № 6 от 27.10.2022 г. на ВКС по т. д. № 6/2021 г., ОСС, І и ІІ колегия, по следния въпрос: При установяване на данъчни и осигурителни задължения на работодатели в ревизионно производство по ДОПК, разполагат ли органите по приходите с правомощия инцидентно да обявяват (констатират) съществуването на трудови правоотношения, прикрити от привидни граждански договори по ЗЗД, когато работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2 КТ, или такава компетентност имат само и единствено контролните органи на Инспекцията по труда, по реда на чл. 405а КТ?

Новости към 29.08.2022 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 1.08.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2021 г., ОСГТК по следния въпрос: При прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съда за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в рамките на претендираната от пострадалия с исковата молба сума, или размерът на справедливото обезщетение, което се намалява според установеното съпричиняване, не е обусловен от заявената претенция, но не може да се присъди сума, надхвърляща поисканата в петитума.

Новости към 29.07.2022 г.

 1. Следва ли да се присъжда законна лихва в производството по чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата за вреди /ЗОДОВ/ при уважен иск за обезщетяване на имуществени вреди, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение в производството по обжалване на наказателно постановление, което е отменено от съда и, ако се дължи, кой е началният момент - влизане в сила на решението за отмяна на наказателното постановление или завеждане на исковата молба?
 2. Дължи ли се обезщетение за вреди по изплатените адвокатски възнаграждения и държавни такси в производствата пред административните съдилища за искове по чл. 28, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРРЮЛНЦ/ във вр. с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, предявени за възстановяване на имуществени вреди от незаконосъобразни действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията и представляват ли те пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ?

Новости към 28.06.2022 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 23.06.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2018 г., ОСГТК по следния въпрос: Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?
 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 30.05.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2020 г., ОСГТК по следния въпрос: За приложението на чл. 26, ал. 2 пр. 2 и чл. 31, ал. 1 от ЗЗД - нищожен поради липса на съгласие или унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си?

Новости към 31.05.2022 г.

Новости към 29.04.2022 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 27.04.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2020 г., ОСГК по следния въпрос: Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила възражения за нищожност?
 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 14.04.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2019 г., ОСГК по следния въпрос: При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена.
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 11.04.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2021 г., ОСГК, по следния въпрос: Необходимо ли е, за да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, допуснатите до делба имоти да са еднакви по вид и предназначение (еднородни)?

Новости към 29.03.2022 г.

 1. При направено възражение за прихващане (съдебна компенсация) от кой момент се смятат погасени двете насрещни вземания, когато едно от тях или и двете са спорни/неликвидни, респ. от кой момент поражда действие съдебното възражение за прихващане?
 2. При произнасяне на съда (с уважаване, съответно отхвърляне) по заявено възражение за прихващане с вземане на ответника, надвишаващо по размер исковата претенция, силата на пресъдено нещо цялото вземане на ответника ли обхваща или само тази част, съответстваща на размера на иска?
 3. При уважаване на възражението в хипотезата на т. 2 може ли ответникът да претендира разликата до пълния размер на своето вземане в последващ процес?

Новости към 25.02.2022 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 6 от 11.02.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2017 г., ОСГК, по следния въпрос: В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите на прекратено служебно правоотношение.
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 2.02.2022 г. на ВАС по т. д. № 8/2020 г., ОСС, І и ІІ колегия по следните въпроси:
 1. Налице ли е законова презумпция, че доходът с неустановен произход е от трудова дейност и представлява осигурителен доход, в случаите на определена данъчна основа за облагане по чл. 122, ал. 2 ДОПК, представляваща установен при ревизията недостиг на парични средства на ревизираното лице, които са му били необходими, за да направи доказаните разходи през съответния данъчен период, но не е установен източникът на парични средства (доходи), осигурили въпросните разходи, респ. укритите доходи, вследствие на постъпили в патримониума на физическото лице – ревизиран субект парични средства от различни източници в страната и/или чужбина, но недекларирани от него?
 2. В тези случаи, чия е тежестта за доказване на посочения факт в съдебното производство по оспорване на ревизионен акт, с който при посочените фактически установявания, са определени осигурителни задължения по чл. 124а ДОПК за периоди след 15.02.2011 г.?

Новости към 28.01.2022 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 24.01.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2018 г., ОСНК по следния въпрос: Необходима ли е отмяната изцяло или отчасти на постановленията на Пленума на Върховния съд, постановени в периода 1953 г. – 1994 г.
 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 21.01.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2019 г., ОСГТК по следния въпрос: При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД - от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?
 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 5.01.2022 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2020 г., ОСГК по следния въпрос: При иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, може ли и в кои случаи съдът да уважи искането за предаване владението върху претендираната идеална част.
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 21.01.2022 г. на ВАС по т. д. № 4/2019 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: Недопустима или нередовна е касационна жалба, подадена персонално или чрез пълномощник, от страна (юридическо лице, държавно учреждение или орган в тези структури), при липса на тъждество с участвалите в производството пред първоинстанционния съд страни, респективно, без разглеждане или без движение следва да бъде оставена такава жалба?

Новости към 30.12.2021 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 2.12.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2019 г., ОСГК, по следния въпрос: От кога тече двуседмичният срок за явяване на работа по чл. 345, ал. 1 КТ – само от получаване на нарочно съобщение от първоинстанционния съд, разгледал делото, или и от узнаването за влязлото в сила решение за възстановяване на предишната работа, което не съдържа съобщение за явяване на работа в определен срок?
 • НОВО Тълкувателно решение № 14 от 21.12.2021 г. на ВАС по т. д. № 3/2021 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: Извършват ли се две отделни административни нарушения с едновременното осъществяване на деянието в хипотезите на чл. 213, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите при административното наказване по чл. 266, ал. 1 от същия закон или деянието е едно и не поражда множественост на административните нарушения?
 • НОВО Тълкувателно решение № 13 от 20.12.2021 г. на ВАС по т. д. № 1/2021 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: Отказите по чл. 174, ал. 3 ЗДвП на водач за извършване на проверка за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта две самостоятелни нарушения ли са или едно нарушение, и ако са две нарушения приложима ли е нормата на чл. 18 ЗАНН?
 • НОВО Тълкувателно решение № 12 от 9.12.2021 г. на ВАС по т. д. № 9/2019 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия има ли материалноправна компетентност (извън случаите по чл. 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия) да се произнася с второ и последващи решения за конкретно лице с обявена принадлежност към органите по чл. 1 ЗДРДОПБГДСРСБНА при едни и същи доказателства, след като то е заемало и друго публично качество, след постановяване на първоначалния административен акт, предвид императивната разпоредба на чл. 26 ЗДРДОПБГДСРСБНА?
 • НОВО Тълкувателно решение № 11 от 3.12.2021 г. на ВАС по т. д. № 3/2020 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: При извършване на данъчна ревизия по общия ред на физическо лице, може ли на лицето да се определят данъчни задължения на основание чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ върху данъчна основа, равна на превишението с неустановен произход на разходите над приходите за годишния данъчен период или ревизията следва да е извършена по реда на чл. 122 и следващите от ДОПК?

Новости към 30.11.2021 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 26.10.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2019 г., ОСГТК по следния въпрос: Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или друго населено място?

Новости към 29.10.2021 г.

 1. В производството по реда на раздел пети, глава трета на Закона за административните нарушения и наказания районният съд има ли правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление изпълнително деяние, подвеждайки установените от административнонаказващия орган факти под друга нарушена законова разпоредба?
 2. В касационното производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, след като отмени решението на районния съд, административният съд има ли правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление изпълнително деяние, подвеждайки установените от административнонаказващия орган факти под друга нарушена законова разпоредба?
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => "Изпълнително производство"):
 1. Пропорционалната такса по т. 26 ТТРЗЧСИ и чл. 53 ТДТССГПК и разпределението по чл. 460 ГПК в изпълнителния процес * (научно-практически коментар)

Новости към 28.09.2021 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 9 от 16.09.2021 г. на ВАС по т. д. № 6/2020 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 3б, вр. чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържища и във вр. с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Вещно право"):
 1. Правото на строеж по чл. 63, ал. 1 от Закона за собствеността – анализ на съдебната практика

Новости към 30.07.2021 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 02.07.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2019 г., ОСГТК по следния въпрос, по който е констатирана противоречива практика на състави на ВКС: Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?

Новости към 28.05.2021 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 18.01.2021 г. на ВАС по т. д. № 5/2019 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: Имат ли юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), в чиито предмет на дейност се включва осъществяване на граждански контрол върху дейността на местната власт, анализ за съответствие на действащите общински наредби с нормативни актове от по-висока степен и предприемане на действия по оспорване на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове на местната власт, правен интерес да оспорват всички подзаконови нормативни актове, действащи на територията на страната?
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 24.03.2021 г. на ВАС по т. д. № 10/2019 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: Допустимо ли е обжалването на определението по чл. 200, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от административния орган, издател на акта?
 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 29.03.2021 г. на ВАС по т. д. № 1/2019 г., ОСС, І и ІІ колегия по следните въпроси:
 1. Налице ли е правен интерес от страна на малолетен или непълнолетен чужденец, който фактически е настанен в Специален дом за временно настаняване на чужденци към дирекция "Миграция" на МВР (СДВНЧ), да обжалва заповедта за настаняване, с която в СДВНЧ е настанен пълнолетния чужденец, записан в акта като негов придружител? Ако отговорът на този въпрос е отрицателен, то следва ли да се счита, че независимо от това правен интерес възниква в хипотезите, когато малолетното или непълнолетното лице оспорва своята придруженост и свързаност с пълнолетния чужденец, в чиято заповед е вписан от издаващия административен орган? В случай, че отговорите на горните два въпроса са отрицателни, какъв е редът за защита на малолетното или непълнолетното лице срещу фактическото му настаняване в СДВНЧ?
 2. При прилагане на чл. 44, ал. 9 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) в тежест на административния орган ли е да установи каква е конкретната връзка съобразно легалната дефиниция на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за убежището и бежанците между малолетното или непълнолетно лице и пълнолетния чужденец, посочен от органа като негов придружител? Представлява ли докладната записка на полицейския орган официален документ по смисъла на чл. 179 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) вр. чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), за да се ползва с обвързваща доказателствена сила по отношение на твърденията за свързаност между пълнолетния чужденец и малолетното или непълнолетно лице?
 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 29.03.2021 г. на ВАС по т. д. № 3/2019 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: Откога започва да тече срокът за съставяне на акт за установяване на нарушение в случаите по чл. 210 а от Закона за защита на потребителите – от датата на издаване на заповед по чл. 68л от Закона за защита на потребителите от председателя на Комисията за защита на потребителите за забрана прилагането на нелоялна търговска практика или от откриване на нарушителя, съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания?
 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 29.03.2021 г. на ВАС по т. д. № 7/2019 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: Отговорността по чл. 19, ал. 1 и 2 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс на третото задължено лице включва ли установеното задължение за лихви на главния длъжник?
 • НОВО Тълкувателно решение № 6 от 15.04.2021 г. на ВАС по т. д. № 6/2019 г., ОСС, І и ІІ колегия по следния въпрос: Нищожен ли е ревизионен акт, издаден на регистрирано лице - получател по облагаема доставка, на основание чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност, когато с предходен ревизионен акт на същото лице не е коригирано извършеното от него приспадане на данъка, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен от друго лице данък, в случай, че въпросният акт не е издаден по реда на чл. 133 и чл. 134 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс за изменение на задължения, установени с влязъл в сила РА?
 • НОВО Тълкувателно решение № 7 от 15.04.2021 г. на ВАС по т. д. № 8/2019 г., ОСС, І и ІІ колегия по следните въпроси:
 1. Образуването на изпълнително дело по реда на чл. 220, ал. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс прекъсва ли давността?
 2. Съобщението по чл. 221, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс прекъсва ли давността и от кой момент – от изпращането или от връчването му?
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => " Наказателно право"):
 • Споразумение с наказващия орган или плащане в срока на обжалване – какво да изберем?

Новости към 27.04.2021 г.

 • НОВО Определение № 2 от 15.04.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2020 г., ОСНК по следните въпроси:
 • В какви случаи и при какви условия прокурорът на основание чл. 198, ал. 1 НПК може да разреши разгласяване на материалите по разследването?
 • Съвместимо ли е с презумпцията за невиновност разгласяване на материали, подкрепящи тезата на обвинението, когато това не се налага за опазване на националната сигурност или провеждането на ефективно разследване чрез търсене на съдействие от обществото?
 • Допустимо ли е да се разгласяват материали по разследването, когато самото разгласяване съставлява престъпление?
 • Допустимо ли е разгласяване на материали, които се отнасят за трето лице извън кръга на обвиняемите в досъдебното производство?
 • НОВО Определение № 2 от 20.04.2021 г. на ВКС по т. д. № 1/2019 г., ОСГТК и ОСС на Първа и Втора колегия на Върховния административен съд по следния въпрос: В хипотезите на чл. 10, ал. 2, респ. на чл. 10, ал. 3 ЗОДОВ дължи ли ищецът разноски за юрисконсултско възнаграждение, когато юридическото лице - ответник по иска съгласно чл. 205 АПК е представлявано в съдебното производство от юрисконсулт?

Новости към 30.03.2021 г.

 1. Кой е компетентният съд, който следва да разгледа искова молба с правно основание член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, с която се търси отговорността на държавата за нарушение на правото на Европейския съюз? и
 2. Кой е приложимият процесуален ред за разглеждане на искова претенция с правно основание член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз?

Новости към 26.02.2021 г.

 1. 1. Налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за прекратяване на трудовия договор, ако работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълнение на длъжността:
 2. А/. Когато при сключването на трудовия договор, изискванията за образование или професионална квалификация са били въведени от работодателя;
 3. Б/. Когато при сключването на трудовия договор, изискванията за образование или професионална квалификация са били нормативно установени.
 4. 2. Промяната на кои изисквания за заемане на длъжността след сключване на трудовия договор са основание за прекратяването му, на основание чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ – всички изисквания или не се включват тези за промяна на образованието и професионалната квалификация?
 5. 3. В заповед за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ задължен ли е работодателят да посочи липсващите качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата (чрез изброяването им или като изложи конкретни данни, мотивирали волята му да приложи това основание за уволнение) или това не е необходимо?

Новости към 29.01.2021 г.

 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => " Наказателно право"):
 1. Новата уредба в ЗАНН на погасяване по давност на отговорността на юридическите лица при извършено престъпление

Новости към 27.11.2020 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 25.11.2020 г. на ВКС по т. д. № 2/2019 г., ОСГК по следния въпрос: Допустима ли е молба по реда на ЗЗДН за съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл. 5 ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл?

Новости към 31.07.2020 г.

 1. 1. Погасяват ли се по чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените в производството по несъстоятелност и неупражнените права, когато производството по несъстоятелност е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ без да се е развила фаза по предявяване и приемане на вземанията?
 2. Какви са последиците от спиране на основание чл. 632, ал. 5 ТЗ на производството по несъстоятелност по отношение предявяването на исковете по чл. 649, ал. 1 ТЗ и чл. 694 ТЗ, развитието на производството по тях и течението на срока по чл. 649, ал. 1 ТЗ?

Новости към 30.06.2020 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 4.06.2020 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2018 г., ОСГК по следния въпрос: Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването, надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество, т.е. преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), чл. 74 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок.

Новости към 29.05.2020 г.

 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => " Търговско право"):
 1. 1. Критичен преглед на съдебната практика по съответствието на измененията на чл. 59, ал. 5 от Закона за банковата несъстоятелност с европейското право и международните договори, по които Република България е страна*

Новости към 28.04.2020 г.

 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => " Търговско право"):
 1. Основанията за изключване на съдружник в ООД по чл. 126, ал. 3 от Търговския закон – коментар на практиката на ВС и ВКС
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => "Решаване на делото"):
 1. По проблема за противоречивата съдебна практика относно силата на пресъдено нещо на постановеното по възражението за прихващане решение, с което възражението се уважава или отхвърля, когато насрещното вземане на ответника е по-голямо от вземането на ищеца

Новости към 31.12.2019 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 20.12.2019 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2019 г., ОСТК по следния въпрос: Кои са надлежните страни в производството по предявен иск по чл. 59, ал. 3 и чл. 59, ал. 5 от Закона за банковата несъстоятелност и по-конкретно - следва ли обявената в несъстоятелност банка да участва като страна (ответник) в производството по тези искове?
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 2.12.2019 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2019 г., ОСГК по следните въпроси:
 1. От кой момент възниква и става изискуемо задължението по чл. 350, ал. 1 КТ на работодателя да предаде незабавно на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение, от кой момент работодателят изпада в забава за изпълнението му, кога и как той се освобождава от последиците на тази забава?
 2. Кога е налице незаконно задържане на трудовата книжка по смисъла на чл. 226, ал. 2 КТ и кога възниква правото на работника или служителя да получи, съответно - задължението на работодателя да заплати обезщетението по чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изр. 2 КТ?

Новости към 29.11.2019 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 21.11.2019 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2017 г., ОСГТК по следния въпрос: При връщане на дадено при начална липса на основание в хипотезата на чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД, от кой момент се дължи обезщетението за забава?

Новости към 30.08.2019 г.

 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Търговско право"):
 1. Oбезсилване на ценни книги по съдебен ред (коментар на нормативната уредба и на съдебната практика)
 • НОВО - В папка Върховен касационен съд, към всяка от подпапките Граждански дела, Търговски дела и Наказателни дела са създадени нови подпапки Решения с особено мнение. В тях са включени съдебните актове, по които има изложено особено мнение на член на съдебния състав.

Новости към 30.07.2019 г.

 1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК?
 2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?
 1. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
 2. Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК между производството по предявен от кредитора иск за вземането му и предявения иск по чл. 135 ЗЗД за обявяване относителната недействителност на извършени от длъжника действия, увреждащи кредитора?
 3. Какъв е редът за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил с имуществото си?

Новости към 30.04.2019 г.

 1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането?
 2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното право при предявен в друг исков процес иск за разликата до заявения пълен размер на вземането, произтичащо от същото право?
 3. Налице ли е процесуалната пречка от чл. 126 ГПК за допустимост на частичния иск, когато между същите страни, на същото основание и за същото вземане е предявен частичен иск, по който по-рано заведеното дело е висящо?
 1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ? Ако е допустимо, по отношение на кои вноски следва да се уважи искът - вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство по чл. 422, ал. 1 ГПК?
 2. Условие ли е за уважаване на иска по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост, когато тя не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението, вноските с настъпил и ненастъпил падеж да бъдат разграничени в заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, в извлечението от счетоводни книги и в исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК?
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => " Граждански процес" => " Изпълнително производство"):
 1. Приключване на изпълнителния процес

Новости към 29.03.2019 г.

 1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично задължение настъпва при условията и в поредността по чл. 76, ал. 1 ЗЗД или при условията и в поредността по чл. 76, ал. 2 ЗЗД?
 2. Как следва да се определи размерът на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит - само в размер на непогасения остатък от предоставената по договора парична сума или се включва уговореното в договора възнаграждение (възнаградителни лихви) и/или законните лихви?
 1. Поражда ли вещнопрехвърлителен ефект постановлението за възлагане в хипотезата, при която имотът, обект на изпълнението, е възложен на привиден кредитор?
 2. Има ли качеството на длъжник в изпълнителното производство или е трето за изпълнението лице този, който е дал своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг в хипотезата, при която изпълнението е насочено върху това имущество?
 3. По какъв процесуален ред може да се релевира недействителността на публичната продажба по чл. 496, ал. 3 ГПК?
 4. Допустим ли е иск за обявяване недействителност на извършено от длъжника разпореждане със запорирана вещ или вземане, респ. разпореждане с имот след вписване на възбрана, предявен от лицето, в чиято полза е наложен запорът или възбраната?
 5. Дали има качеството на длъжник в изпълнителното производство или трето за изпълнението лице платилият трудовото възнаграждение на длъжника въпреки наложения запор, без да удържи сумата по запора /чл. 512, ал. 3 ГПК, сега със ЗИД, ДВ, бр. 86/2017 г., чл. 512, ал. 4 ГПК/?
 6. Може ли да бъде издаден по реда на чл. 245, ал. 3, изр. второ ГПК обратен изпълнителен лист за разноските, събрани в изпълнителното производство в полза на взискателя от длъжника, срещу когото е било допуснато предварително изпълнение?
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 7.03.2019 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2018 г., ОСТК относно допустимостта и основателността на предявените установителни искове и евентуални конститутивни искове:
 1. Налице ли е правен интерес за застрахователя от предявяване на иск за прогласяване нищожността на договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, по който той е страна, при липса на възникнал конкретен правен спор, свързан с този договор?
 2. Допустимо ли е прогласяване на нищожност на договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите поради липса на съгласие; поради липса на представителна власт; поради първоначално декларирани от застрахования неверни данни относно самоличността на лицата по чл. 477, ал. 2 КЗ?;
 3. Неточното и/ или премълчано обявяване на обстоятелства, оказващи въздействие за настъпване на застрахователното събитие или за увеличаване на размера на вредите, основание ли е за унищожаване на договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите на основание общата разпоредба на чл. 29 ЗЗД или по отношение на него е приложима специалната уредба на чл. 485 КЗ?
 4. Съдебното решение, с което е прогласена недействителност на договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите противопоставимо ли е на трети лица по смисъла на чл. 477, ал. 3, пр. 1 във вр. с ал. 1 КЗ и на Гаранционния фонд?
 • НОВО Тълкувателно постановление № 2 от 18.03.2019 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2017 г., ОСГТК и ОСС на Първа и Втора колегия на Върховния административен съд по следния въпрос: Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б. "в" от Закона за задълженията и договорите, независимо от изпълнителното производство, в хода на което е отправена поканата?
 • НОВО В продукта АПИС Практика е създадена нова папка "Обществени поръчки", която включва разработени от утвърдени специалисти теми, анализиращи правната уредба и съдебната практика по Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му. В тези теми са разгледани всички етапи и процедури, свързани с обществените поръчки, включително и обжалването на актовете на възложителите.

Новости към 29.01.2019 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 16.01.2019 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2018 г., ОСГТК по следния въпрос: Попадат ли в обхвата на дължимата от съдията по вписванията проверка материалноправните предпоставки по чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието /ДВ, бр. 13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./, при вписване на анекс към договор за аренда в земеделието или на нов договор за аренда в земеделието, сключени след изменението на нормата?
 • НОВО Тълкувателно постановление № 1 от 16.01.2019 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2016 г., ОСГК и ОСС на Първа и Втора колегия на Върховния административен съд по следните въпроси:
 1. На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация, за установяване на нарушението по този закон, респективно за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения?
 2. Ако при постановяване на Тълкувателно постановление по т. д. № 1/2016 г. Общото събрание приеме, че исковете по чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация са родово подсъдни на районния съд, да се произнесе и по въпроса, на кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 3 ЗЗДискр., като обяви за изгубило актуалност Тълкувателно постановление № 2/2014 г. от 19.05.2015 г. по т. д. № 2/2014 г. на ВКС и ВАС в частта му по т. 4.
 • НОВО Тълкувателно решение № 6 от 15.01.2019 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2017 г., ОСГТК по следния въпрос: Намират ли приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. второ ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд?
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => " Наказателно право "):
 1. Обогатяването на юридическите лица от престъпление, като основание за реализация на имуществената им отговорност, в практиката на съда

Новости към 29.12.2018 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 11.12.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2017 г., ОСГК по следния въпрос: Може ли съдът при иск по чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ да определи обезщетението за имуществени вреди, съставляващи адвокатско възнаграждение, в размер, по-малък от платения в наказателния процес?
 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 7.12.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2016 г., ОСГК по следния въпрос: Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата, прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.), извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.)?
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 3.12.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2017 г., ОСТК относно въпроси от производството по търговска несъстоятелност, по които е налице противоречива или неправилна съдебна практика.
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Търговско право"):
 1. Искът по чл. 57, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност

Новости към 30.11.2018 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 29.11.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2015 г., ОСГК по следния въпрос: Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава съсобствен между тях, в последващ исков процес да се установява по-голям дял на единия съпруг на основание частична трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 СК 1985 г. (отм.), респективно чл. 23, ал. 2 СК от 2009 г.?

Новости към 30.10.2018 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 7 от 4.10.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2017 г., ОСГТК относно противоречива практика на съдилищата при решаване на съдебните спорове по предявени от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници срещу крайни снабдители или срещу оператори на електроразпределителни мрежи, искове, съответно по чл. 327 от ТЗ и по чл. 55, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД, относно дължимостта на вече заплатени цени за достъп до електроразпределителната мрежа, след отмяна на Решение № Ц-33/2012 г. на ДКЕВР, определящо временни цени за достъп и подлежащо на предварително изпълнение по силата на закона.

Новости към 28.09.2018 г.

 1. Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал. 7 от Закона за устройство на територията (преклузивен или инструктивен), в който началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) или упълномощено длъжностно лице следва да се произнесе по постъпилите жалба или протест, заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт?
 2. Какви са правните последици при непроизнасяне в срок от началника на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице по жалби или протест, подадени на основание чл. 216 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)?

Новости към 31.07.2018 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 12.07.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2015 г., ОСГТК по следния въпрос: Кои са определенията, с които се дава разрешение по същество на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК и кои от тях подлежат на отмяна по реда на Глава Двадесет и четвърта ГПК?
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 10.07.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2015 г., ОСГТК по следните въпроси:
 1. Допустимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ, предмет на особен залог, срещу трето лице, придобило вещта след вписването на договора за особен залог, и има ли то положението на залогодател по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗОЗ (редакция до ЗИДЗОЗ, ДВ. бр. 105/2016 г., в сила от 30.12.2016 г.), ако разпореждането с вещта не е вписано по неговата партида?
 2. Оригинерен или деривативен способ на придобиване на собственост върху имота е продажбата на недвижим имот като част от заложено по реда на ЗОЗ (редакция до ЗИД ЗОЗ, ДВ. бр. 105/2016 г., в сила от 30.12.2016 г.), търговско предприятие и съответно дали с извършване на проданта по реда на ЗОЗ се погасяват наложени възбрани и / или вписани ипотеки върху имота?
 3. След извършване на публична продан на недвижим имот, подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?

Новости към 29.06.2018 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2016 г., ОСНГТК по следния въпрос: Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък?

Новости към 29.05.2018 г.

 1. Кой правен субект дължи цената на доставената топлинна енергия за битови нужди съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката в хипотезата, при която топлоснабденият имот е предоставен за ползване по силата на договорно правоотношение - собственикът, респ. носителят на ограниченото вещно право, или титулярът на облигационното право на ползване?
 2. Прекратява ли се облигационното правоотношение между топлопреносното предприятие и клиентите на топлинна енергия в съответната сграда - етажна собственост в случаите на чл. 78 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването?
 1. Има ли правомощие председателят на кооперация или кооперативен съюз по Закона за кооперациите да сключва сделки на разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях без решение на общото събрание по чл. 15, ал. 4, т. 10 от Закона за кооперациите.
 2. Наличието на решение на общото събрание на кооперацията по чл. 15, ал. 4, т. 10 от Закона за кооперациите необходимо условие ли е за действителност на разпоредителна сделка със собствен на кооперацията недвижим имот или с вещно право върху такъв имот, сключена от представляващия кооперацията орган.

Новости към 27.04.2018 г.

 • НОВО Тълкувателно постановление № 2 от 3.04.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2017 г., ОСГТК и ОСС на Първа и Втора колегия на Върховния административен съд по следните въпроси, свързани с установена противоречива практика на смесени петчленни състави на ВКС и ВАС:
 1. На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу актове на кметове на общини по § 15, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. в ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) за прекратяване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които в срока по ал. 1 и ал. 2 не са приведени в съответствие с чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ?
 2. На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу откази на кмета на общината за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4 - 6 ППЗСПЗЗ?

Новости към 27.02.2018 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 6.02.2018 г. на ВКС по т. д. № 4/2017 г. по повод констатирана противоречива и неправилна практика на съдилищата при паралелни конкурентни административнонаказателни и наказателни производства, водени спрямо едно и също лице за едно и също деяние.
 • НОВО Тълкувателно решение № 6 от 19.02.2018 г. на ВКС по т. д. № 6/2017 г. по следните въпроси:
 1. Представлява ли непълнотата или противоречието в събраните на досъдебното производство доказателства необоснованост на обвинителния акт и съставлява ли съществено процесуално нарушение на специалните правила по чл. 246 от НПК, което е основание за връщане на делото в досъдебното производство?
 2. Представлява ли необоснованост на обвинителния акт несъответната, според съда, правна оценка на фактите по обвинението и основание ли е за връщане на делото в досъдебното производство?
 3. Дължи ли се и при какъв стандарт, с оглед уредбата в чл. 246 от НПК анализ на посочения в обвинителния акт доказателствен материал и мотиви, с които да се обоснове правната квалификация на повдигнатото обвинение? Отсъствието им съставлява ли отстранимо съществено процесуално нарушение, което е основание за връщане на делото?

Новости към 29.12.2017 г.

 1. Тече ли давностен срок по чл. 82 от НК по отношение на подлежащо на изпълнение наказание пробация в периода след влизане в сила на съдебния акт, с който е наложено, до отпадане на основанията по чл. 228, ал. 3 ЗИНЗС?
 2. Подлежат ли на замяна на основание чл. 43а т. 1 и т. 2 НК, включени в наказанието пробация пробационни мерки, чието изпълнение е преустановено при условията на чл. 228, ал. 3 ЗИНЗС, когато ефективно изтърпяваното наказание лишаване от свобода или прилаганите мерки за неотклонение "задържане под стража" или "домашен арест" са с по-дълъг срок от давностния, по чл. 82, ал. 4, вр. ал. 1, т. 5 НК?

Новости към 28.11.2017 г.

 1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС.
 2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС.
 3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето право.

Новости към 28.07.2017 г.

 1. Вписването, предвидено в чл. 27,ал. 2 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/, е приложимо на общо основание при прекратяване на договор за аренда със срок до 10 години поради извънсъдебното му разваляне при неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от три месеца, съгласно чл. 28, ал. 1, изр.първо във вр. с чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ. За предвиденото в чл. 27, ал. 2 ЗАЗ вписване на прекратяването - развалянето на арендния договор на основанието по чл. 28, ал. 1, изр. първо ЗАЗ, е необходимо пред съдията по вписванията да се представи актът /писменият документ/, материализиращ изявлението за разваляне на договора по причина забава в плащанията на арендната вноска повече от три месеца и да се удостовери достигането му до адресата. Прекратяването на арендния договор се регистрира в съответната общинска служба по земеделие след вписването му в службата по вписванията. Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията, е тази по т. 6 ТР № 7/2012 г. от 25.04.2013 г. на ОСГТК на ВКС.
 2. Договорът за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, към който са приложими разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, е действителен, независимо от наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обекти, посочени в чл. 1, ал. 3 от специалния ЗАЗ.
 3. Сключеният не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на земеделска земя, се конвертира в действителен договор за наем, ако са налице предпоставките за конверсията.
 1. Не може да се извърши въвод във владение срещу трето лице, което е придобило владението върху имота преди завеждане на делото, по което е постановено изпълняваното решение, и ако такъв бъде извършен, това лице може да защити правата си чрез обжалването му по реда на чл. 435, ал. 5 ГПК. В случай, че третото лице пропусне срока за обжалване на извършения въвод, то може да предяви владелчески иск по чл. 75 или чл. 76 от ЗС срещу взискателя. Това лице не може да се ползва от предвидената в чл. 523, ал. 2 и чл. 524 ГПК защита.
 2. На обжалване по реда на чл. 435, ал. 2 ГПК подлежи всеки акт на съдебния изпълнител, в който се определя размера на задължението на длъжника за разноските по изпълнението.
 3. Изпълнителният способ, чрез който се провежда принудителното изпълнение на определения от съда режим на лични отношения между родител и дете, е този по чл. 528, ал. 5 ГПК, като в този случай глобата по чл. 527, ал. 3 ГПК представлява санкция за неизпълнението на задължението по чл. 528, ал. 2 от страна на длъжника, а не изпълнителен способ, чрез който се реализира изпълнението.
 4. Искът по чл. 440, ал. 1 ГПК е допустим и в случаите, когато третото лице се намира във владение на вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение в деня на запора, възбраната или предаването й, ако се отнася за движима вещ с изключение на случаите, когато това трето лице е упражнило правото си на жалба по чл. 435, ал. 4 ГПК и жалбата е била уважена.
 5. Изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът няма сметка в съответната банка, представлява действие по налагане на запор, но длъжникът не отговаря за разноските по извършването му и те остават за сметка на взискателя.
 1. Съдът може да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването на ненавършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем.
 2. Разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение по упражняването им.

Новости към 30.06.2017 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 6 от 22.06.2017 г. на ВАС по т. д. № 6/2016 г. по следния въпрос: При неизпълнение на повече от едно условие на комплексното разрешително, извършва ли операторът на инсталация едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?

Новости към 30.05.2017 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 18.05.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2015 г., ОСГК по следния въпрос: При придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, ако същата представлява самостоятелен обект на правото на собственост, не намира приложение правилото на чл. 92 от ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане е придобита собствеността и върху сградата. В случай че същата представлява несамостоятелен обект на собственост, правилото на чл. 92 от ЗС се прилага на общо основание?
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 25.05.2017 г. на ВКС по т. д. № 2/2016 г., ОСГК по въпроса: За отношенията, възникващи при доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда - етажна собственост, се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката, които не противоречат на разпоредбата на чл. 62 във връзка с § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.?

Новости към 28.04.2017 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2016 г., ОСНК по следния въпрос: Следва ли да се приеме за изгубило сила приетото в т. 3 от Тълкувателно решение № 3/12.11.2013 г. по т. д. № 3/2013 г., че "Положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието, освен ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след зачитане на положения труд."?
 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. на ВАС по т. д. № 5/2016 г. по следните два въпроса:
 1. Дължи ли се държавна такса при подаване на частна жалба против съдебни актове по административни дела съгласно чл. 213, т. 3 във вр. чл. 236 АПК, във вр. т. 2б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието?
 2. Съгласно чл. 151, т. 3 АПК във връзка с т. 2б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, за подадена жалба срещу един административен акт се дължи една такса, независимо от броя на жалбоподателите или такава е дължима за всеки един от жалбоподателите?

Новости към 28.02.2017 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 3.02.2017 г. на ВКС по т. д. № 4/2015 г., ОСГТК по следния въпрос: Може ли да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск?
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Търговско право"):
 1. Нова практика относно защитата срещу вписването на особен залог в Търговския регистър.

Новости към 30.01.2017 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 30.01.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2016 г., ОСГТК относно правото на пострадалия да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по задължителната застраховка по риска "Гражданска отговорност" на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.

Новости към 30.12.2016 г.

 1. Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя?
 2. Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът?
 3. Какъв е видът недействителност на договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 от ЗЗД?

Новости към 29.11.2016 г.

 1. Може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласието на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК;
 2. Допустимо ли е молба за пълно осиновяване по чл. 82, ал. 2 и 3 СК да бъде подадена направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя, предвид изискването на чл. 96, ал. 2 СК за подаването й чрез съответната регионална дирекция за социално подпомагане.

Новости към 29.09.2016 г.

 • НОВО Тълкувателно постановление № 1 от 29.09.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2015 г., ОСГТК и ОСС на Първа и Втора колегия на Върховния административен съд за уеднаквяване на съдебната практика по въпроса: Какъв е порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните съдилища?

Новости към 28.06.2016 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 7.06.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2016 г., ОСНК, по следния въпрос: Осъществява ли се от субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК в случаите, когато наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН?
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 6.06.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2015 г., ОСГК, по следния въпрос: Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на разноските, направени в производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред?

Новости към 29.03.2016 г.

 1. Относно цената на някои искове;
 2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост;
 3. Относно допустимостта на някои искове за собственост.
 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 12.03.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2015 г., ОСНК, относно противоречива практика на съдилищата по материалноправни и процесуални въпроси, свързани с приложението на чл. 255 от НК, чл. 255а от НК и чл. 256 от НК, респ. чл. 255 – 257 от НК.

Новости към 26.02.2016 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 8 от 23.02.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2014 г., ОСГК относно някои въпроси за иск за собственост по чл. 53, ал. 2 ЗКИР
 • НОВО ВКС образува тълкувателно дело № 1/2016 г., ОСНК, във връзка с установена противоречива практика на съдилищата, свързана с приложението на чл. 343в, ал. 3 от НК, в случаите, в които наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред е връчено при условията на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН - виж Искане от председателя на ВКС за приемане на тълкувателно постановление относно установена противоречива практика на съдилищата свързана с приложението на чл. 343в, ал. 3 от НК, в случаите, в които наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред е връчено при условията на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН.

Новости към 29.01.2016 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2015 г., ОСНК, относно противоречива практика на съдилищата по прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) при конкуренция между наказателна отговорност и административнонаказателна отговорност спрямо едно и също лице за едно и също деяние.
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 1 от 2014 г., ОСТК, по някои въпроси, свързани със застрахователни правоотношения, по които е налице противоречива съдебна практика.

Новости към 27.11.2015 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 7 от 16.11.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2014 г., ОСГК - Прокуратурата на Република България при въззивно и касационно обжалване като ответник по иск за обезщетение на вреди по ЗОДОВ е освободена от държавна такса.

Новости към 30.10.2015 г.

 1. Размерът на обезпечението по решения за парични вземания съгласно чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК се определя от размера на предявените и уважени за конкретна сума искове по главните и акцесорни вземания, предмет на предявения иск, респ. искове, които се включват в понятието "присъдена сума";
 2. Съдът не представлява трето задължено лице по смисъла на чл. 508 ГПК по отношение на вземания за суми, внесени като гаранция по сметка на съда;
 3. Не подлежи на обжалване определението на съда за освобождаване на внесени като разноски и гаранции суми. Изискуемостта на вземането за връщането на сумите настъпва с влизане в сила на съдебния акт, с който е приключил исковия процес.

Новости към 31.07.2015 г.

Новости към 30.06.2015 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 15.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2013 г., ОСГК, по следния въпрос: легитимиран ли е съдът да представлява държавата по искове за вреди по чл. 2 ЗОДОВ и в кои случаи?
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 19.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2015 г., ОСНК, относно противоречива практика на съдилищата по индивидуализиране на наказанието по чл. 58а от НК в случаите на предвидени алтернативни наказания "лишаване от свобода", доживотен затвор" и "доживотен затвор без замяна", както и по отношение на приложимия материален закон във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК
 • НОВО Протокол от 25.06.2015 г. на ВКС за прекратяване на тълк. д. № 1/2015 г., ОСНК
 • НОВО Тълкувателно решение № 6 от 25.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2014 г., ОСГК, по следния въпрос: намира ли приложение предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие в хипотезата, при която работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа и заемането на длъжността в срока по чл. 345 КТ?

Новости към 29.05.2015 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 12.05.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2014 г., ОСГК, относно давностния срок за предявяване на иска за възстановяване на предишната работа.
 • НОВО Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2014 г., ОСГК и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, относно необходимостта от уеднаквяване на практиката на смесените петчленни състави на ВКС и ВАС съд по делата по чл. 135, ал. 4 АПК, с които се решават спорове за подсъдност между административни и общи съдилища.

Новости към 6.05.2015 г.

Новости към 27.02.2015 г.

Новости към 30.01.2015 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 21.01.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2014 г., ОСНК, относно противоречива съдебна практика във връзка с квалифицирането на пренасянето /държането/ на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, през границата на страната /външна или вътрешна за Европейския съюз/ и са осъществени едновременно с това и елементи от състава на престъплението по чл. 242, ал. 1 НК.

Новости към 30.12.2014 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 3.12.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2014 г., ОСНК, относно прилагането на чл. 263, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс в случаите, в които по делата има веществени доказателствени средства, придобити чрез специални разузнавателни средства.
 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 22.12.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2014 г., ОСНК, относно прилаганенто на чл. 227б, ал. 2 от НК.
 • НОВО Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2013 г., ОСГТК, по противоречива практика свързана с проблемите на съпружеската имуществена общност.

Новости към 28.11.2014 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 12.11.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2014 г., ОСНК, относно прилагането на нормата на чл. 113 от Наказателно-процесулния кодекс.
 • НОВО Тълкувателно решение № 8 от 14.11.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2013 г., ОСГК, относно включване на нормативно определеното време за хранене при непрекъсваем производствен процес /смени, дежурства/ и изчисляването на извънреден труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време.
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 19.11.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2014 г., ОСГТК по следния въпрос: Обусловено ли е по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК висящото гражданско дело, спорът по което е пряко свързан с приложението на подзаконов нормативен акт, от административното дело, образувано по оспорване на същия с искане да бъде обявен за нищожен или отменен?
 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 20.11.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2014 г., ОСНК, относно прилагането на чл. 378, ал. 4 от НПК.

Новости към 31.10.2014 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 27.10.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2014 г., ОСГТК, относно приложимостта на правилата на чл. 1 и чл. 2 от Закона за деноминация на лева спрямо числовата стойност на определената по реда на чл. 55-58 ГПК /отм./ окончателна цена на иска, в хода на производството за преценка за допустимостта на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2 ГПК.
 • НОВА СТАТИЯ (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Облигационно право"):
 1. Застраховката "Гражданска отговорност", погасителната давност и деликтното обезщетение при ексцес.

Новости към 27.06.2014 г.

Новости към 31.05.2014 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 8 от 7.05.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2013 г., ОСГТК, относно спорни правни въпроси, свързани със спирането на граждански и търговски дела поради образувано тълкувателно дело пред ВКС.

Новости към 30.04.2014 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 2.04.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2014 г., ОСГТК, относно подлежат ли на доказване отрицателните фактически твърдения на страните в гражданския процес, по какъв начин и как се разпределя доказателствената тежест.
 • НОВА СТАТИЯ на проф. д-р Поля Голева (в "Статии и анализи на съдебната практика" => "Статии"):
 1. Някои въпроси относно същността на отнемането от държавата на незаконно придобито имущество.

Новости към 28.03.2014 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК, относно предявяването на бъдещ иск, наличието на обезпечителна нужда от налагане на обезпечителна мярка "възбрана" и обжалване на определението на съда по обезпечение на иска.
 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на ВАС по тълк. д. № 1/2013 г. относно дали техническото средство, установяващо и заснемащо нарушение по ЗДвП, следва да бъде монтирано само стационарно, или може да бъде и мобилно.

Новости към 28.02.2014 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 11.02.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., ОСНК, относно присъждането на разноски на досъдебната и на съдебната фаза на наказателното производство.
 • Филтър "Анотирана практика" Ви дава възможност бързо да намирате съдебни актове, които имат изведена в началото анотация (т.е. кратко изложение на основен правен извод от мотивите на акта).
Екранно изображение

Новости към 31.01.2014 г.

 • НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС:
 1. Тълкувателно решение № 2 от 18.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСНК, относно тълкуване на санкционната част на нормата на чл. 234, ал. 1 НК;
 2. Тълкувателно решение № 3 от 19.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2013 г., ОСГК, по някои спорни въпроси за делбата и приемането на наследство по опис;
 3. Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., ОСГК, относно предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ;
 4. Тълкувателно решение № 5 от 16.01.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2013 г., ОСНК, относно правомощията по чл. 249, ал. 2, във връзка с ал. 1, и с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК на Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура.

Новости към 20.12.2013 г.

 • НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС:
 1. Тълкувателно решение № 2 от 12.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГК, относно по какъв начин се изчислява обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ;
 2. Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГТК, относно:
 • правомощията на въззивната инстанция при проверка на правилността на първоинстанционното решение;
 • предявяването на възражение за прихващане и на възражение за право на задържане от ответника;
 • обжалваемостта на определенията и разпорежданията на първо- и второинстанционния съд;
 • приложимостта на Тълкувателно решение № 1 от 17.07.2001 г. на ВКС при действието на новия ГПК и констатиране на нередовност на исковата молба.

Новости към 29.11.2013 г.

 • НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС:
 1. Тълкувателно решение № 8 от 27.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2012 г., ОСГТК, относно правния интерес от предявяване на положителен и отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права;
 2. Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК, относно държавните такси и разноски, включително и за адвокатско възнаграждение;
 3. Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2013 г., ОСГТК, относно дали решението на ОС на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ е необходимо условие за действителност на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството или вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството орган (управител/управители);
 4. Тълкувателно решение № 3 от 12.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2013 г., ОСНК, относно производството по чл. 457 от НПК.

Новости към 30.10.2013 г.

Новости към 27.09.2013 г.

 • НАД 4 000 АНОТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в областта на данъчното и осигурителното законодателство, общинската и държавната собственост, по устройство на територията и др.

Новости към 30.08.2013 г.

 • НОВИ ТЕМИ С ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ В ПАПКА "АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО":
 1. "Обжалване на административно-наказателни постановления по съдебен ред";
 2. "Обжалване на наказателни постановления по ЗДвП".
 • НОВ КОМЕНТАР (в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => "Производство по обезпечаване на бъдещи искове"):
 1. По някои въпроси относно допускането на обезпечение на иска и обжалването на определението по допускането, противоречиво решавани от съдебната практика - проблемни въпроси и противоречия в съдебната практика на проф. д-р Валентина Попова.

Новости към 5.08.2013 г.

 1. Решение № 63 от 21.06.2013 г. на ВКС по т. д. № 1133/2011 г. по делото за договора за "златните принтери".

Новости към 28.06.2013 г.

 • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Административно право и процес"):
 1. Изискването за съобразяване с целта на закона при издаване на административния акт в практиката на Върховния административен съд.
 • НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Достъп до над 1.100.000 съдебни акта в АПИС ПРАКТИКА!

АПИС осигурява на потребителите на продукта АПИС ПРАКТИКА възможността да ползват най-пълната колекция от актове на районните, окръжните, апелативните, военните, административните и върховните съдилища в Република България. Базата данни на системата съдържа повече от 1.100.000 решения, определения, присъди, постановления, разпореждания и други съдебни актове. За да не се отнема от дисковото пространство на потребителите, ползващи на своите компютри десктоп версията на системата, достъпът до и търсенето в пълните текстове на близо 700.000 от тези съдебни актове се осъществява през Интернет.

За да активирате новата функционалност за достъп до и търсене в пълните текстове на над 700.000 съдебни акта през Интернет, натиснете бутона "Продължи" и в появилото се меню за настройки на системата "Апис Практика" поставете отметки в следните две полета за отметки:

 • Търсене в пълните текстове на съдебните актове, качени на уеб сървър на АПИС
 • Автоматично зареждане през Интернет на текста на съдебните актове, качени на уеб сървър на АПИС
Екранно изображение

В случай че не желаете след търсене в съдебна практика в резултата да се появяват актовете на всички съдилища (това е настройката по подразбиране), а само актовете на избрани от Вас съдилища, то в менюто за настройки на системата "Апис Практика" поставете отметка в следното поле за отметки:

 • Филтрирай резултата от търсене по съд

след което поставете отметки само за съдилищата, чиито актове желаете да се появяват в резултата от търсене в съдебната практика.

Екранно изображение

Ако не сте потребител на АПИС ПРАКТИКА, Вашият компютър няма достъп до интернет или разполагате с бавна и несигурна връзка с интернет, натиснете по-долу бутона "Отказ". Винаги можете на по-късен етап да активирате новата функционалност за достъп през интернет до съдебните актове, качени на уеб сървър на АПИС, като направите гореописаните настройки от меню "Настройки" => "На системата" => "Апис Практика".

Новости към 31.05.2013 г.

Новости към 30.04.2013 г.

 • НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС:
 1. Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК, относно прилагането на Правилника за вписванията;
 2. Тълкувателно решение № 13 от 10.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 13/2012 г., ОСГК, относно допустимо ли е да се иска разпределение ползването на съсобствена вещ по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС от съсобственик.

Новости към 29.03.2013 г.

 • НОВИ КОМЕНТАРИ (в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => "Изпълнително производство"):
 1. Принудително изпълнение върху несеквестируеми вещи и вземания на длъжника – проблемни въпроси и противоречия в съдебната практика на проф. д-р Валентина Попова;
 2. По някои въпроси за таксите и разноските в изпълнителното производство, противоречиво решавани от съдебната практика на проф. д-р Валентина Попова.
 • НОВОСправка за тълкувателните дела на ВКС, ОСГК, ОСТК и ОСГТК – в удобен табличен вид са подредени всички тълкувателни дела на ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС с препратки към документите по тях (искания, разпореждания и т.н.) и постановените тълкувателни решения.
 • НОВО Тълкувателно решение № 11 от 21.03.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 11/2012 г., ОСГК, относно ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК, с обвързваща материална доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост.
 • НОВО Тълкувателно решение № 12 от 11.03.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 12/2012 г., ОСГК, относно срока за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК.

Новости към 1.03.2013 г.

 • НОВ КОМЕНТАР (в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => "Въззивно и касационно обжалване"):
 1. За правомощията на въззивния съд, във връзка с доклада по делото и предвид разпоредбата на чл. 269, изр. 2-ро ГПК на проф. д-р Анелия Мингова.
 1. Решение № 1321 от 25.02.2013 г. на АдмС - София по адм. д. № 5765/2012 г. по делото срещу платеното паркиране в София.

Новости към 29.01.2013 г.

 • НОВО - арбитражна практика на Националния институт за помирение и арбитраж по колективни трудови спорове.

Новости към 28.12.2012 г.

 • НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС:
 1. Тълкувателно решение № 3 от 12.12.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2012 г., ОСГТ, относно предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за изграждане на обект;
 2. Тълкувателно решение № 10 от 5.12.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 10/2012 г., ОСГК, относно допустимо ли е придобиването на имот, собствеността върху който се възстановява по реда на ЗСПЗЗ, на основание петгодишен давностен срок по чл. 79, ал. 2 ЗС след влизане в сила на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ, когато и заличеният давностен срок е бил петгодишен.
 • НОВ АКТ ПО ДЕЛА С ГОЛЯМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС:
 1. Присъда № 350 от 18.10.2012 г. на РС - Пловдив по н. ч. х. д. № 1601/2012 г. по делото на съдия Тодорова срещу министър Цветанов.

Новости към 30.11.2012 г.

 • НОВА ТЪРСАЧКА за съдебната практика – дава възможност за бързо търсене по дума и фраза, по съд, по вид на делото и на съдебния акт, по номера и годината на делото или акта в комбинация с опция за избор на нормативен акт и разпоредби от него.

За да улесни работата на своите потребители с непрекъснато нарастващия брой съдебни актове, АПИС разработи нова търсачка "Търсене в съдебна практика", достъпна чрез бутона.

Екранно изображение

С нея се дава възможност за бързо и лесно откриване на търсената съдебна практика и удобно преглеждане на намерените резултати.

Предоставена е възможност на потребителите да съчетават различни критерии за търсене – например дума или фраза, която искат да се използва в съдебните актове, с практиката на избран от тях съд и разпоредби от нормативен акт и т.н. Чрез комбиниране на тези критерии се пести ценното време на потребителите като се избягват последователни търсения в списъци с намерени съдебни актове и се постига резултат, който е най-близък и в максимална степен съответства на желанието на потребителите.

Екранно изображение

Чрез новата търсачка "Търсене в съдебна практика" се предоставят следните възможности:

 1. търсенето да обхване практиката на всички съдилища, на конкретен съд, на няколко съдилища или на група съдилища едновременно, чиито съдебни актове представляват интерес за потребителя;
Екранно изображение
 1. търсенето да обхване всички съдебни актове или само конкретни по вид (решения, определения, постановления и т.н), избрани от потребителя;
Екранно изображение
 1. търсенето да обхване всички видове съдебни дела или само избрани от потребителя (административни, граждански, търговски и наказателни);
Екранно изображение
 1. търсене на конкретен съдебен акт, когато потребителят разполага с информация за неговия номер, респ. за този на делото и годината на постановяването му;
 2. търсене на свързана съдебна практика - възможност на потребителя да намери съдебни актове, постановени по избрани от него нормативни актове или конкретни разпоредби от тях.
Екранно изображение

Резултатът от търсенето е списък, подреден по йерархия. Потребителят може да сортира допълнително резултата по релевантност, дата или заглавие.

 • НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС:
 1. Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2012 г., ОСНК, относно отчитането на постановяването на осъдителна присъда и налагането на ефективно наказание "лишаване от свобода" от решаващия съд при произнасяне по реда на чл. 309, ал. 1 от НПК (чл. 317, във вр. с чл. 309, ал. 1 от НПК от въззивната инстанция);
 2. Тълкувателно решение № 5 от 14.11.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2012 г., ОСГТК, относно иска за установяване на неистинност на документ по чл. 124, ал. 4, изр. 1 от ГПК;
 3. Тълкувателно решение № 7 от 2.11.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГК, относно личното ползване по смисъла на чл. 31, ал. 2 от ЗС;
 4. Тълкувателно решение № 8 от 31.10.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2012 г., ОСГК, относно искане за спиране на изпълнението на въззивното решение относно вещни права по реда на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК;
 5. Тълкувателно решение № 9 от 7.11.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 9/2012 г., относно защитата на ответника по иск за собственост, основан на земеделска реституция, който противопоставя върху имота права по § 4а или § 4б ПЗР на ЗСПЗЗ.
 • НОВИ АКТОВЕ ПО ДЕЛА С ГОЛЯМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС:
 1. Присъда № 23 от 21.09.2012 г. на САС по в. н. о. х. д. № 251/2011 г. по делото "САПАРД";
 2. Присъда № 22 от 10.06.2011 г. на ОС - Пазарджик по н. о. х. д. № 11/2011 г. по делото "Белнейски".

Новости към 30.10.2012 г.

 • НОВОТълкувателно решение № 2 от 23.10.2012 г. на ВКС по т. д. № 2/2012 г. относно възстановяването на предишна работа на работник или служител при дисциплинарно уволнение, извършено в срока на дадено предизвестие от него до работодателя за прекратяване на договора по чл. 326, ал. 1 КТ, ако заповедта за дисциплинарно уволнение е отменена, но междувременно е изтекъл срокът на предизвестието.
 • НОВО – Анотирана практика на Върховния административен съд по дела, свързани с прилагането на Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, Закона за защита на конкуренцията и др.

Новости към 28.09.2012 г.

Новости към 31.08.2012 г.

 • НОВО - дисциплинарна практика на Висшия адвокатски съвет.

Новости към 31.07.2012 г.

 • НОВО Тълкувателно решение от 28.06.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2012 г., ОСГК, относно приложението на презумпцията по чл. 69 от ЗС в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от наследяването.

Новости към 29.06.2012 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 06.06.2012 г. на ВКС по т. д. № 1/2010 г., ОСТК, относно допустимостта на прекия иск на увреденото лице по чл. 407, ал. 1 ТЗ /отм./, съответно по действащия чл. 226, ал. 1 КЗ срещу застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" при уважен иск срещу делинквента по чл. 45 ЗЗД;
 • НОВА СТАТИЯ на проф. д-р Анелия Мингова (в "Статии и анализи на съдебната практика" => "Статии"):
 1. Допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по чл. 124, ал. 1, изр. 1 ГПК, ако ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК?
 • НОВО – Практика на Специализирания наказателен съд.

Новости към 29.05.2012 г.

 1. Коментар относно противоречиво решавания в практиката на ВКС въпрос: "При направеното от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на въззивното решение относно вещни права по реда на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, как въз основа на обжалваемия интерес се определя размерът на обезпечението?" на проф. д-р Валентина Попова.

Новости към 27.04.2012 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 30.03.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2010 г., ОСГК, относно надлежния ответник по исковете по чл. 344, ал. 1 КТ, предявени от работник или служител, чийто трудов договор е сключен при условията на чл. 61, ал. 2, изречение първо КТ.

Новости към 30.03.2012 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 29.02.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2011 г., ОСГТК, относно отказ за издаване на тълкувателно решение по въпроса: в кои случаи правната квалификация е свързана с допустимостта (включително кога е нарушено диспозитивното начало) или неправилността на обжалваното решение - при различни видове искове, определящи вида на търсената защита, при различни институти на правото (договорна или деликтна отговорност), при приложимостта на общия исков ред или на особените искови производства, при неправилна правна квалификация и други.
 • НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Финансово право"):
 1. Други ревизионни актове, издадени от приходната администрация. Актове за прихващане и възстановяване.

Новости към 28.02.2012 г.

 1. наръчници, речници и други учебни материали по антидискриминационно право;
 2. богата и разнообразна практика по видове дискриминационни признаци.

Новости към 31.01.2012 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2011 г., ОСГК, относно правото на подбор на работодателя по чл. 329 от Кодекса на труда.
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 21.12.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2011 г., ОСНК относно субектите на престъплението "изнудване" и отнемането на предмета на това престъпление в полза на държавата.
 • НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Финансово право"):
 1. Обжалване действията на публичния изпълнител.
 • АНОТИРАНА практика на Върховния касационен съд – над 9 000 анотирани решения и определения по граждански, търговски и наказателни дела.
 • ДВУСТРАННИ ВРЪЗКИ между определенията по допустимост и решенията по същество на Върховния касационен съд.

Новости към 3.01.2012 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 4 от 12.12.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2011 г., ОСГК относно от кой момент влиза в сила новото /промененото/ щатно разписание, предвиждащо съкращаване на щата в училищата и какво е значението на изискването за съгласуване на списък образец № 1, част от който е щатното разписание на училищата с началника на Регионалния инспекторат по образованието.
 • НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Финансово право"):
 1. Обжалването в данъчно-осигурителния процес.
 • ТАБЛИЦА на съответствието между разпоредбите на ЗППЦК (дял ІV) и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Новости към 29.11.2011 г.

 • НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Финансово право"):
 1. Гласни доказателства в данъчно-осигурителния процес.
 • АНОТИРАНА практика на Върховния касационен съд – над 8300 анотирани решения и определения по граждански, търговски и наказателни дела.
 • ПРАКТИКА на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ).

Новости към 28.10.2011 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 25.10.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2011 г., ОСНК относно правомощията на касационната инстанция, когато установи наличие на материалните предпоставки за приложението на чл. 78а от НК.
 • НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Финансово право"):
 1. Писмени доказателства в данъчно-осигурителния процес.
 • НОВИ ТЕМИ във връзка с производството по несъстоятелност (в "Производство по несъстоятелност" => "Теми"):
 1. Обявяване в несъстоятелност - предпоставки, легитимирани лица и съдържание на решението. Видове съдебни решения. Правни последици и действия от обявяване на длъжника в несъстоятелност;
 2. Осребряване на имуществото - предпоставки, обхват, метод и условия на оценка. Ред и начин на осребряване. Видове търгове. Възлагане, въвод. Продажба по чл. 639б от ТЗ. Особени случаи на продажба по чл. 718 от ТЗ. Продажба по чл. 718а от ТЗ;
 3. Сметка за разпределение – условия, ред на вземания, видове сметки, заделяне на суми, оспорване, одобряване, изпълнение;
 4. Приключване на производството по несъстоятелност. Решение за прекратяване на производството по несъстоятелност - действие и последици. Възобновяване на производството – условия, легитимирани лица, действие;
 5. Извънсъдебно споразумение – условия и легитимирани лица. Възобновяване на производството по несъстоятелност.

Новости към 30.09.2011 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 28.09.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2010 г., ОСГКТК относно "противоречиво разрешавани въпроси" по смисъла на чл. 292 ГПК.
 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 13.09.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2011 г., ОСГК, докладчик съдията Снежанка Николова относно понятието "сграда" по смисъла на § 4а ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с § 1в, ал. 3 ДР на ППЗСПЗЗ.
 • АНОТИРАНА практика на Върховния касационен съд – над 7300 анотирани решения и определения по граждански, търговски и наказателни дела.
 • НОВИ АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ на съдебната практика на Върховния административен съд (в "Анализи на съдебната практика" => "Административно право и процес"):
 1. Изискването за материална законосъобразност на административния акт в практиката на Върховния административен съд;
 2. Изискването за компетентност на автора на административния акт в практиката на Върховния административен съд;
 3. Изискването за спазване на законоустановената форма при издаване на административния акт в практиката на Върховния административен съд.
 • НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Финансово право"):
 1. Връчване на съобщения в данъчно-осигурителния процес.
 • НОВА ТЕМА във връзка с производството по несъстоятелност (в "Производство по несъстоятелност" => "Теми"):
 1. Оздравяване на предприятието – предлагане, допускане, приемане и утвърждаване и действие на оздравителния план. Възобновяване на производството по несъстоятелност.

Новости към 30.08.2011 г.

 • АНОТИРАНА практика на Върховния касационен съд – вече над 6100 анотирани решения и определения по граждански, търговски и наказателни дела.
 • НОВИ СТАТИИ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд по Закона за устройство на територията (в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Вещно право"):
 1. Спиране на строежи с нарушения – същност и анализ на съдебната практика;
 2. Спиране на незаконни строежи или на части от тях – същност и анализ на съдебната практика;
 3. Премахване на незаконни строежи или на части от тях – анализ на съдебната практика;
 4. Премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане – анализ на съдебната практика;
 5. Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи – анализ на съдебната практика;
 6. Премахване на законен строеж, извън случаите, когато същият е негоден за ползване или застрашаващ сигурността, или когато това се налага във връзка с нов строеж – същност и анализ на съдебната практика;
 7. Въвеждане на строежите в експлоатация - същност и преглед на съдебната практика;
 8. Забрана за ползване на невъведени в експлоатация строежи или части от тях - същност и преглед на съдебната практика;
 9. Стабилитет на влезлите в сила строителни книжа и преглед на съдебната практика по тяхната отмяна;
 10. Обжалване на издадените строителни книжа - същност и преглед на съдебната практика.
 • НОВИ СТАТИИ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" => "Гражданско право" => "Финансово право"):
 1. Страни в данъчно-осигурителния процес;
 2. Срокове в данъчно-осигурителния процес.

Новости към 01.07.2011 г.

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРАКТИКА на Върховния касационен съд по чл. 290 от ГПК - всички решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 от ГПК по уеднаквяване на съдебната практика и за точното прилагане на закона и развитието на правото, са АНОТИРАНИ и обособени в отделна папка с цел улесняване на достъпа до тях поради изключителното им значение с оглед правоприлагането и допустимостта на касационното обжалване.
 • АНОТИРАНА практика на Върховния касационен съд - всички решения и подбрани важни определения на ВКС по граждански, търговски и наказателни дела са анотирани и обособени в отделни папка.
 • НОВИ СТАТИИ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд:
 1. Търпими строежи - същност и анализ на съдебната практика;
 2. Устройствени планове и виза за проектиране - анализ на съдебната практика на ВАС.
 • НОВА ТЕМА в папка "Производство по несъстоятелност" - "Маса на несъстоятелността - запазване, попълване, отменителни искове" с посочване на най-важната съдебна практика по засегнатите проблеми.

Новости към 31.03.2011 г.

 • ПЪЛНО ДОСИЕ на делата на Върховния административен съд – възможност от текста на съдебните актове да бъдат проследени всички документи по съответното дело: протоколи от съдебни заседания, обжалвани актове и др. подобни.

Новости към 02.11.2010 г.

 • НОВА ТЕМА в "Статии и анализи на съдебната практика" на проф. д-р МЕТОДИ МАРКОВ:
 1. "Въпроси на недействителността и ревандикацията, обсъдени в ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 от 2010 г. на ОСГК НА ВКС във връзка с ПРОТИВОРЕЧИВАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА".

Новости към 25.10.2010 г.

 • НОВО Тълкувателно решение № 2 от 21.10.2010 г. по т.д. № 2/2010 г. на ОСНК относно приложимостта на ограничението по чл. 78а, ал. 7 от НК при продължаваните престъпления.
 • НОВО Решение № 12053 от 18.10.2010 г. по адм. д. № 9660/2010 г. на Върховния административен съд по делото за хонорара на Ахмед Доган.

Новости към 23.07.2010 г.

 • НОВИ СТАТИИ в "Статии и анализи на съдебната практика" с автор д-р Иван Мангачев, асистент по Търговско право:
 1. Права и задължения на страните при обезпечителния договор за залог с право на ползване;
 2. Изменение на ипотеката и вписване на допълнителни обстоятелства;
 3. Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ.

Новости към 30.06.2010 г.

 • ПРАКТИКА на ВОЕНЕН СЪД – Плевен!

Новости към 15.05.2010 г.

 • НОВА ТЕМА в "Статии и анализи на съдебната практика":
 1. "Материалноправни предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност – коментар на съдебната практика" с обстоен професионален анализ на съдебните актове на Върховния касационен съд.

Новости към 01.04.2010 г.

 • НОВИ СТАТИИ в "Статии и анализи на съдебната практика":
 1. Влияние на Немския закон за преобразуванията върху уредбата на защита на съдружниците и акционерите при вливане и сливане на капиталови търговски дружества според Търговския закон;
 2. Иск за парично уравняване при преобразуване на търговски дружества;
 3. Последваща защита на съдружниците и акционерите при преобразуване на търговски дружества според Търговския закон;
 4. Право на оспорване на преобразуването на търговски дружества.

Новости към 21.03.2010 г.

 • НОВА ТЕМА в "Статии и анализи на съдебната практика":
 1. "Преглед на противоречивата съдебна практика по заповедното производство" с обстоен професионален анализ на съдебни актове на всички инстанции.

Новости към 01.03.2010 г.

 • ТАБЛИЦА на съответствието между разпоредбите на действащия и отменения ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.
 • ВЪЗМОЖНОСТ съдебната практика по ЗЗК (отм.) да се ползва чрез съответната разпоредба от новия ЗЗК!