АПИС Практика

Новости в АПИС ПРАКТИКА

Новости към 31.07.2020 г.

  1. Погасяват ли се по чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените в производството по несъстоятелност и неупражнените права, когато производството по несъстоятелност е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ без да се е развила фаза по предявяване и приемане на вземанията?
  2. Какви са последиците от спиране на основание чл. 632, ал. 5 ТЗ на производството по несъстоятелност по отношение предявяването на исковете по чл. 649, ал. 1 ТЗ и чл. 694 ТЗ, развитието на производството по тях и течението на срока по чл. 649, ал. 1 ТЗ?

Новости към 30.06.2020 г.

  • НОВО Тълкувателно решение № 1 от 4.06.2020 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2018 г., ОСГК по следния въпрос: Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването, надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество, т.е. преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно допустимо ли е образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), чл. 74 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок.

Новости към 29.05.2020 г.

  • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => " Търговско право"):
  1. Критичен преглед на съдебната практика по съответствието на измененията на чл. 59, ал. 5 от Закона за банковата несъстоятелност с европейското право и международните договори, по които Република България е страна*

Новости към 28.04.2020 г.

  • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => " Търговско право"):
  1. Основанията за изключване на съдружник в ООД по чл. 126, ал. 3 от Търговския закон – коментар на практиката на ВС и ВКС
  • НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => "Решаване на делото"):
  1. По проблема за противоречивата съдебна практика относно силата на пресъдено нещо на постановеното по възражението за прихващане решение, с което възражението се уважава или отхвърля, когато насрещното вземане на ответника е по-голямо от вземането на ищеца