АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. май 2019 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
 • ЗАКОН за геодезията и картографията
 • ЗАКОН за енергетиката
 • ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
 • ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
 • ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • ЗАКОН за счетоводството
 • ЗАКОН за устройство на територията

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 25.04.2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централното военно окръжие
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекцията за национален строителен контрол

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 08.05.2019 г. за реда за обявяване и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги
 • НАРЕДБА № 3 от 02.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност
 • НАРЕДБА № 10 от 24.04.2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
 • НАРЕДБА за критериите за определяне на университетски болници

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-16-435 от 29.03.2019 г. за утвърждаване на списък на общините с равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната за 2018 г.

Други:

 • МЕТОДИКА за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта
 • ПРАВИЛА за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии
 • РЕШЕНИЕ № 5 от 19.04.2019 г. по конституционно дело № 12 от 2018 г.
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 09.05.2019 г. по конституционно дело № 11 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 15528 от 12.12.2018 г. по административно дело № 11647/2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 15844 от 18.12.2018 г. по административно дело № 6218 от 2018 г.
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Република Македония за сътрудничество при бедствия

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
 • ПРАВИЛНИК на Фонд „Научни изследвания“

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
 • НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
 • НАРЕДБА № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
 • НАРЕДБА № 17 от 27.05.2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки
 • НАРЕДБА № 21 от 3.05.2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
 • НАРЕДБА № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 • НАРЕДБА № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
 • НАРЕДБА № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване
 • НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
 • НАРЕДБА № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
 • НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
 • НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
 • НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
 • НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

Други:

 • МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 на МС от 20.01.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централното военно окръжие
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекцията за национален строителен контрол

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности
 • НАРЕДБА № 10 от 26.11.2003 г. за вътрешния контрол в банките
 • НАРЕДБА № 16 от 25.04.2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция
 • НАРЕДБА № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-09-1153 на МЗГАР от 16.09.1999 г. за приемане на Правилник по безопасност на труда в горите

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • УКАЗАНИЯ за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • РАЗЯСНЕНИЯ относно възможностите за импорт на данни за продажби в СУПТО във връзка с изискванията в т. 9 от Приложение № 29 на Наредба № Н-18/2006 г.
 • ЗАПОВЕД № ЗЦУ-621 от 25.04.2019 г. за определяне на юрисдикции, за които българските финансови институции следва да предоставят информация за отчетната 2018 г.

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 68 от 12.02.2019 г. относно приложение на ЗДДС при получени услуги от данъчно задължени лица, установени в Европейския съюз (ЕС), без валиден ДДС номер
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 99 от 19.02.2019 г. относно данъчно третиране на плавания до сондажен кораб, който се намира в изключителната икономическа зона на България – от териториално море, преди открито море
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 124 от 22.02.2019 г. относно деклариране на получени доходи от домоуправител за 2018 г.
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-П-28 от 21.02.2019 г. относно данъчно третиране на получени плащания от Държавен фонд "Земеделие" съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 24-39-140 от 15.02.2019 г. относно промени в образците на дневник за продажбите, дневник за покупките, справка-декларация за данък върху добавената стойност и VIES-декларация – приложения към Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в параметрите, структурата и изискванията към файловете, съдържащи тези декларации, и във формулярите за деклариране на пристигания и изпращания по системата Интрастат
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-34 от 12.03.2019 г. относно изискванията към фискалните устройства, вградени в автомати на самообслужване, които приемат еврова валута
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 92-00-1130 от 6.02.2019 г. относно данъчно третиране по ЗДДС на доставки на "топъл обяд" във връзка с изпълнението на проект "Предоставяне на топъл обяд на територията на община ………" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-56 от 21.03.2019 г. относно осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-69 от 10.04.2019 г. относно прилагане на чл. 171 от ДОПК, във връзка с дължими задължения по ЗМДТ
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-483 от 18.03.2019 г. относно данъчно облекчение за платени лични вноски за доброволно здравно осигуряване съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-40 от 21.03.2019 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на услуга по организиране на мероприятие с развлекателен характер, предлагана на туроператори
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-561 от 27.03.2019 г. относно подаване на информация от лице, което извършва продажба на стоки чрез електронен магазин
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-78 от 18.04.2019 г. относно прилагане на данъчното законодателство във връзка с разходи по договор за обучение и придобиване на квалификация на наето по трудово правоотношение лице, изпратено на обучение в Германия и определяне на приложимото осигурително законодателство спрямо лицето

Министерство на земеделието, храните и горите

 • СТРАТЕГИЯ за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България

Българска народна банка

 • НАСОКИ относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа
 • НАСОКИ относно критериите за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-161/2019 г. от 25.04.2019 г. относно публикуване в интернет пространството на общодостъпна информация с клиентска база на фирма "АРТЕКС"

Агенция по обществени поръчки

 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-6 от 22.04.2019 г. относно възможността да се получават оферти по електронен път до влизане в сила на задължителното използване на националната централизирана платформа за електронно възлагане на обществени поръчки

Държавен фонд "Земеделие"

 • УКАЗАНИЯ от 9.04.2019 г. за предоставяне на минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316, на тютюнопроизводители по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, претърпели финансови щети от предходни години

Централна избирателна комисия

 • РЕШЕНИЕ № 174-ЕП от 17.04.2019 г. относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания "на изхода" в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 • УКАЗАНИЯ относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес
 • РЕШЕНИЕ № 287-ЕП от 10.05.2019 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 358-ЕП от 20.05.2019 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 304-ЕП от 13.05.2019 г. относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от районните избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.