АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. декември 2019 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
 • ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
 • ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
 • ЗАКОН за марките и географските означения

Изменени закони:

 • ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • КОДЕКС за социално осигуряване
 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за данък върху добавената стойност
 • ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАКОН за държавния служител
 • ЗАКОН за защита на потребителите
 • ЗАКОН за здравното осигуряване
 • ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
 • ЗАКОН за кредитните институции
 • ЗАКОН за местните данъци и такси
 • ЗАКОН за Националната агенция за приходите
 • ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
 • ЗАКОН за професионалното образование и обучение
 • ЗАКОН за публичните предприятия
 • ЗАКОН за социалните услуги
 • ЗАКОН за туризма

Отменени закони:

 • ЗАКОН за марките и географските означения

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 13.12.2019 г. за приемане на график за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 от 19.12.2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Наредби:

 • НАРЕДБА № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г.
 • НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
 • НАРЕДБА за концесиите за добив на минерална вода
 • НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1123 от 11.12.2019 г. за утвърждаване образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1172 от 18 декември 2019 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1173 от 18.12.2019 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1187 от 19.12.2019 г. за утвърждаване на нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1188 от 19.12.2019 г. за утвърждаване на образци на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1189 от 19.12.2019 г. и № 1016-40-1502 от 16 декември 2019 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1213 от 20.12.2019 г. за одобряване на образец на данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 9 от 05.12.2019 г. по конституционно дело № 8 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 13963 от 18.10.2019 г. по административно дело № 4906 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 8247 от 03.06.2019 г. по административно дело № 424 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 8834 от 11.06.2019 г. по административно дело № 4906 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 713 от 29.11.2019 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
 • РЕШЕНИЕ № 721 от 04.12.2019 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България
 • СЪОБЩЕНИЕ НА ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. февруари 2020 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране

Правилници:

Наредби:

 • НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,
 • НАРЕДБА № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
 • НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
 • НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
 • НАРЕДБА № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ
 • НАРЕДБА за длъжностните характеристики на държавните служители
 • НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
 • НАРЕДБА за студентските стажове в държавната администрация

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси"

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-05-926 на НСИ от 1.11.2016 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция – 2016 г.

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
 • ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за хазарта

Отменени подзаконови актове:

Наредби:

 • НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • НАРЕДБА за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура"

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ДДС № 05 от 4.12.2019 г. (№ БНБ–132526 от 4.12.2019 г.) относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2019 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2020 г.

Министерство на образованието и науката

 • АНЕКС № Д01-236 от 12.11.2019 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от 11.06.2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

 • ЗАПОВЕД № РД 46-485 от 27.11.2019 г. за одобряване на проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2019, като част от Системата за идентификация на земеделските парцели

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 • ЗАПОВЕД № РД-02-15-213 от 4.12.2019 г. за утвърждаване на образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Национална агенция за приходите

Писма и указания

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-72 от 25.09.2019 г. относно прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-225 от 25.09.2019 г. относно социално и здравно осигуряване и данъчно облагане доходите на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-188 от 21.10.2019 г. относно прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, осигурителното законодателство и Закона за данък върху добавената стойност от самоосигуряващо се лице, регистрирано като ЕТ, което работи по трудов договор и извършва услуги по граждански договори
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 92-00-2 от 25.09.2019 г. относно данъчно деклариране на доходи от наем на фасада на сграда, принадлежаща на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-73 от 21.10.2019 г. относно осигуряване на регистриран земеделски стопанин, който получава доходи от без трудово правоотношение
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-239 от 9.10.2019 г. относно данъчно третиране на дейността на електронен магазин по Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1620 от 21.10.2019 г. относно дължим данък върху добавената стойност от частен съдебен изпълнител за платени такси от взискател съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-264 от 11.11.2019 г. относно осигуряване на собственик и управител на ЕООД
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-203 от 15.11.2019 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на консултантски услуги с получател - лице, установено извън територията на Европейския съюз

Национална здравноосигурителна каса

 • ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на комисиите за експертизи в районните здравноосигурителни каси при отпускане на лекарства по "Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК" (№ РД-16-32 от 28.06.2019 г.)
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-70 от 5.11.2019 г. по прилагане на Закона за достъп до обществена информация в Националната здравноосигурителна каса

Българска народна банка

 • УКАЗАНИЯ за прилагане на Наредба № 18 на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • УКАЗАНИЯ относно тълкуването и прилагането на Закона за пазарите на финансови инструменти при оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение
 • УКАЗАНИЯ относно тълкуването и прилагането на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране при оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение

Висш съдебен съвет

Актове

 • ПРАВИЛА за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

 • ИНСТРУКЦИЯ за минимален обем инженерногеоложки проучвания в инвестиционното проектиране
 • МЕТОДИКА за участие на членовете на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в обществени поръчки в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и основни изисквания към заявителите им

Национален статистически институт

 • ПРОГРАМА на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Патентно ведомство

 • ЗАПОВЕД № 1016 от 9.12.2019 г. за утвърждаване на Инструкция за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на европейски патенти и искания за действие на територията на Република България на издадени европейски патенти
 • ИНСТРУКЦИЯ за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на европейски патенти и искания за действие на територията на Република България на издадени европейски патенти
 • ЕТИЧЕН КОДЕКС за поведение на служителите от Патентното ведомство на Република България