АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. март 2019 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
 • ЗАКОН за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
 • ЗАКОН за социалните услуги

Изменени закони:

 • ИЗБОРЕН КОДЕКС
 • СЕМЕЕН КОДЕКС
 • ЗАКОН за дейностите по предоставяне на услуги
 • ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
 • ЗАКОН за държавния служител
 • ЗАКОН за железопътния транспорт
 • ЗАКОН за закрила на детето
 • ЗАКОН за защита от домашното насилие
 • ЗАКОН за здравето
 • ЗАКОН за концесиите
 • ЗАКОН за социално подпомагане
 • ЗАКОН за устройство на територията
 • ЗАКОН за хората с увреждания

Международни актове:

 • ПРОТОКОЛ от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 от 28.02.2019 г. за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 от 28.02.2019 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Служба „Военна полиция“
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 28.02.2019 г. за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт
 • НАРЕДБА № 6 от 04.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Еколог“
 • НАРЕДБА № 8 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“
 • НАРЕДБА № 8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси

Други:

 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 21.02.2019 г. по конституционно дело № 1 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 2 от 21.02.2019 г. по конституционно дело № 2 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 3 от 07.03.2019 г. по конституционно дело № 16 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 82 от 14.02.2019 г. за приемане на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
 • НАРЕДБА № 2 от 03.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
 • НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
 • НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
 • НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина
 • НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Тарифи:

 • ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
 • ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси

Други:

 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 01.04.2016 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна полиция“

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

Наредби:

 • НАРЕДБА № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители
 • НАРЕДБА № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
 • НАРЕДБА № 7 от 05.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод"
 • НАРЕДБА № 7 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Сервитьор-барман"

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 1285 на КРС от 10.10.2007 г. за технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
 • РЕШЕНИЕ № 1310 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ПИСМО № 91-00-79 от 6.03.2019 г. относно погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на чл. 159, ал. 13 и 14 от Закона за публичните финанси
 • УКАЗАНИЕ № ФО-6 от 15.03.2019 г. относно изготвяне на справка за действително извършените разходи по тримесечия, съгласно списък на заболяванията, състоянията и честотата на пътуванията на правоимащите болни за 2019 г.
 • УКАЗАНИЕ № УК-1 от 22.03.2019 г. относно съставяне на годишни финансови отчети зa 2018 г. на застрахователни и презастрахователни предприятия, на управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, както и на предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар, във връзка с прилагане на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводството, в сила от 1.01.2019 г., и § 56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
 • ДДС № 02 от 22.03.2019 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.03.2019 г. на бюджетните организации

Национална агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-16 от 6.02.2019 г. относно право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност за автомобил
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-112 от 16.01.2019 г. относно определяне на такса битови отпадъци (ТБО) след постановяване на съдебни решения, с които се отменят акт за установяване на задължения (АУЗ) и заповед на кмета, определяща районите и честотата на сметоизвозване
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-9 от 7.02.2019 г. относно промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-20 от 14.02.2019 г. относно осигурителни вноски върху средствата, изплатени за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2016 - 2018 г.
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-34 от 21.02.2019 г. относно данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица на изплатени доходи по извънтрудови правоотношения за работа по проекти на програма "Еразъм+"
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-9 от 4.02.2019 г. относно регистриране и отчитане на продажбите на собствена селскостопанска продукция, реализирани на стоково тържище
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-20 от 8.02.2019 г. относно облагане на доходи от неустойка за забавено изпълнение по договор за строителство, ведно със законната лихва и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • ПРОЕКТ "КАТАЛОЗИ" (Компетентностна Актуализация, Трудово Активиране и Логистика на Обучения, Заетост и Интегритет) - 2019
 • ПРОЕКТ "Успешни ЗАЕДНО - ЗА Едно Достойно Ново Образование" - 2019
 • ПРОЕКТ "ТРУДОВА АКТИВНОСТ" - 2019
 • ПРОЕКТ "НИЕ СЪЩО МОЖЕМ - 2" - 2019
 • ПРОЕКТ "ХОРИЗОНТИ 4" - 2019
 • ПРОЕКТ "НОВО НАЧАЛО ЗА РАБОТА" – 2019
 • ПРОЕКТ "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА" - 2019
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

Министерство на образованието и науката

 • ЗАПОВЕД № РД09-717 от 28.02.2019 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

 • ПРОГРАМА за управление на рисковете и кризите в отрасъл "Земеделие"
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България

Българска народна банка

 • УКАЗАНИЕ № БНБ-28221 от 8.03.2019 г. относно третирането на урегулиран поземлен имот (УПИ) за целите на редуциране на рисковото тегло на 50 % по реда на чл. 126 от Регламент (ЕС) № 575/2013
 • УКАЗАНИЕ № БНБ-28206 от 8.03.2019 г. относно обхвата на застрахователно покритие по смисъла на чл. 208, § 5 от Регламент (EC) 575/2013, за целите на прилагането на чл. 125 и 126 от Регламента

Национална здравноосигурителна каса

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-9 от 18.02.2019 г. за дейността на комисията в ЦУ на НЗОК и реда за разглеждане на заявления за заплащане на медицински изделия, извън цената на клиничната пътека/амбулаторната процедура
 • УКАЗАНИЕ № РД-16-11 от 11.03.2019 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г.
 • УКАЗАНИЕ № РД-16-10 от 19.02.2019 г. между Националната здравноосигурителна каса и Български зъболекарски съюз по прилагане на Националния рамков договор за денталните дейности за 2018 г. относно Договор № РД-НС-01-2-3 от 29.01.2019 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 1.02.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) във връзка със сключване на договори и допълнителни споразумения към договори с НЗОК за оказване на дентална помощ

Национален осигурителен институт

Писма и указания

 • КОДЕКС за поведение на служителите в Националния осигурителен институт

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-17-723/2018 г. от 22.02.2019 г. относно принципен подход на КЗЛД по отношение на представените за одобрение проекти на кодекси за поведение

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ относно минималните критерии, които трябва да бъдат изпълнени по отношение плана за оздравяване на дейността

Агенция по обществени поръчки

 • ПРАВИЛА на Агенцията по обществени поръчки за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол
 • МЕТОДИКА по чл. 232, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
 • ПРАВИЛА за наблюдателите по чл. 232, ал. 8 от Закона за обществените поръчки
 • ЗАПОВЕД № РД-16 от 27.02.2019 г. за определяне на тежестите на елементите към рисковите фактори, които да се прилагат за избор на процедури, върху които да се осъществява контрол по чл. 232 ЗОП, в сила от 1.03.2019 г.
 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-2 от 27.02.2019 г. относно осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки, в сила от 1.03.2019 г.
 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-3 от 27.02.2019 г. относно осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки, в сила от 01.03.2019 г.
 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-4 от 28.02.2019 г. относно осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки, в сила от 1.03.2019 г.

Висш съдебен съвет

Актове

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда за разглеждане на кандидатури за участие в процедури на Европейската комисия (ЕК) за подбор на командировани национални експерти (КНЕ) и командировани експерти в мисии на ЕС във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)