АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. февруари 2020 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

Изменени закони:

 • ВАЛУТЕН ЗАКОН
 • ЗАКОН за Българската народна банка
 • ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
 • ЗАКОН за висшето образование
 • ЗАКОН за защита на потребителите
 • ЗАКОН за кредитните институции
 • ЗАКОН за независимия финансов одит
 • ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
 • ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
 • ЗАКОН за собствеността
 • ЗАКОН за съдебната власт
 • ЗАКОН за туризма
 • ЗАКОН за хазарта

Международни актове:

 • КОНВЕНЦИЯ за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 17.02.2020 г. за приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол

Наредби:

 • НАРЕДБА № Н-2 от 18.02.2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
 • НАРЕДБА за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол
 • НАРЕДБА за сигурността на комуникационните и информационните системи

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № І-1 от 30.01.2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № 8121з-156 на МВР от 5.02.2020 г. относно определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-89 от 30.01.2020 г. за определяне на Списък на общините с равнище на безработица 25 на сто равно или по-високо от средното за страната за 2019 г.

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 1 от 4.02.2020 г. по конституционно дело № 17 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1169 от 23.01.2020 г. по административно дело № 8873 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 11921 от 16.08.2019 г. по административно дело № 14100 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 6815 от 08.05.2019 г. по административно дело № 4626 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 10233 от 02.07.2019 г. по административно дело № 3915 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 101 от 20.02.2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса
 • РЕШЕНИЕ за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03)
 • СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. април 2020 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 на МС от 24.09.2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Наредби:

 • НАРЕДБА № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия
 • НАРЕДБА № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
 • НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора
 • НАРЕДБА № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 • НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
 • НАРЕДБА за опазване на околната среда в морските води
 • НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
 • НАРЕДБА за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Отменени подзаконови актове:

Наредби:

 • НАРЕДБА № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Други:

 • УКАЗ № 1074 от 23.05.1974 г. за ограничаване заемането на отчетнически, материално-отговорни и други длъжности от осъдени лица

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № 8121з-1429 от 23.112017 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за полагане на труд през нощта между 22,00 ч. и 06,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, условията и реда за тяхното изплащане на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ПИСМО № 91-00-21 от 24.01.2020 г. относно допълнителни указания по прилагането на чл. 159 - 161 от ЗПФ в отчетността за СЕС на НОИ и НЗОК и отразяване в отчетността на НАП за сметките за чужди средства на операции по начисляването и превеждането от НОИ, НЗОК и централния бюджет на вноски за ДЗПО
 • МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ № АД-7 от 28.01.2020 г. по прилагането на чл. 90 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година
 • УКАЗАНИЕ № УK-1 от 28.01.2020 г. за изготвяне и предоставяне на информация за целите на регулирането и контрола върху регистрацията на сделките с държавни ценни книжа на вторичния пазар
 • № ФО-3 от 29.01.2020 г. относно извършени плащания през 2019 г. по главница на съществуващ дълг със средства от нов, рефинансиращ дълг
 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № УК-2 от 17.09.2019 г. за осигуряване на съответствие с приложимите правила по държавните помощи
 • № ФО-4 от 5.02.2020 г. относно изготвянето и представянето през 2020 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на общините, както и на информация за очакваното изпълнение на общинския бюджет за 2020 г. по месеци и за очакваните разходи за текущия и за следващия месец по отделни проекти, финансирани чрез средства от Европейския съюз
 • УКАЗАНИЯ БЮ № 1 от 10.02.2020 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021-2023 г.
 • № ФО-5 от 14.02.2020 г. относно реда за планиране и отчитане на разходите за изработване на общи устройствени планове (ОУП), подробни устройствени планове (ПУП), генерални планове за организация на движението (ГПОД), горскостопански планове (ГП) и за други установими нефинансови ресурси (активи), свързани с устройството на териториите

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • ЗАПОВЕД № ЗЦУ-72 от 13.01.2020 г. относно прилагането на чл. 142б, ал. 6 от ДОПК
 • СТАНОВИЩЕ № 20-00-22 от 3.02.2020 г. относно приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1.01.2020 г., при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано
 • СТАНОВИЩЕ № ЕП-04-19-635-3 от 7.02.2020 г. относно изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-94-И-793 от 11.12.2019 г. относно писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-323 от 6.01.2020 г. относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, във връзка с регистриране и отчитане на приходите от стопанска дейност на фондация
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-306 от 7.01.2020 г. относно данъчно третиране и документиране на получен депозит по договор за наем на недвижим имот по Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-303 от 17.12.2019 г. относно данъчно третиране на доходи и осигуряване на български гражданин, нает по трудово правоотношение от работодател, установен в държава-членка на Европейския съюз, който ще полага труда си в Р България
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-33-2 от 23.01.2020 г. относно прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-195 от 31.01.2020 г. относно преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане от земеделски стопанин, избрал да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физически лица
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-184 от 29.01.2020 г. относно прилагане на данъчното законодателство при изплащане на суми в брой по договори за наем и дивиденти
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-158 от 23.01.2020 г. относно прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

Национален осигурителен институт

Писма и указания

 • ОСНОВНИ ПРОМЕНИ в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.

Министерство на образованието и науката

 • ЗАПОВЕД № РД09-118 от 21.01.2020 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 • РЕД И УСЛОВИЯ за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. по изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм., бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини

Национална здравноосигурителна каса

 • ПРАВИЛА за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
 • ПРАВИЛА за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични дейности - 2020 г.
 • УКАЗАНИЕ № РД-16-7 от 28.01.2020 г. между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицински дейности за 2020 - 2022 г., в частта "Болнична медицинска помощ"
 • МЕТОДИКА № РД–НС–04-17 от 14.02.2020 г. за определяне на списък с населени места - практики с неблагоприятни условия на работа за изпълнители на първична извънболнична дентална помощ
 • МЕТОДИКА № РД-НС-04-18 от 14.02.2020 г. за определяне на месечното заплащане за работа в населени места с регистрирани в ИАМН/РЗИ адрес/и с неблагоприятни условия на работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ
 • ПРАВИЛА № РД-16-9 от 12.02.2020 г. за дейността на Комисията в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса и редът за разглеждане на заявления за заплащане на клинична пътека № 168 "Асистирана с робот гинекологична хирургия при злокачествени заболявания"

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-210/2019 г. от 15.07.2019 г. относно копиране и съхранение на свидетелства за управление на моторни превозни средства
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-246/20.06.2019 г. от 12.07.2019 г. относно защита на личните данни по случаи с международен елемент, свързани с деца, нуждаещи се от закрила в страната или в чужбина
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-263/2019 г. от 2.08.2019 г. относно предоставяне на достъп до Регистъра на населението - Национална база данни "Население"

Агенция по обществени поръчки

 • СТАНОВИЩЕ на АОП № 04-00-8 от 21.01.2020 г. относно прилагане на чл. 82, ал. 3 във връзка с чл. 57, ал. 4 и чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-3 от 14.02.2020 г. относно издаване на решения по чл. 22 от Закона за обществените поръчки през Централизираната електронна платформа