АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. септември 2019 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 от 10.09.2019 г. за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“
 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

Наредби:

 • НАРЕДБА № 18 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Програмист“
 • НАРЕДБА № 19 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“
 • НАРЕДБА за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 7 от 17.09.2019 г. по конституционно дело № 7 от 2019 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 06.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
 • НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването
 • НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № І-8 от 2.11.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на Националния контратерористичен център, и реда за предоставяне на данните

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. за приемане на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 на МС от 5.02.2015 г. за създаване на Национален съвет по миграция и интеграция

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"

Наредби:

 • НАРЕДБА № 20 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Програмист"
 • НАРЕДБА № 26 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник"

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № Iз-507 от 26.03.2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-741 от 26.08.2019 г. (№ БНБ-93925 от 26.08.2019 г.) за определяне на "инвестиционно злато" за целите на чл. 160а, ал. 1, т. 2 от Закона зa данък върху добавената стойност
 • УКАЗАНИЯ за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор
 • УКАЗАНИЯ БЮ № 3 от 30.08.2019 г. за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.
 • ПИСМО № 91-00-276 от 12.09.2019 г. относно установени пропуски при някои общини по отношение на отчитането на касова и начислена основа на операциите по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

Национална агенция за приходите

Писма и указания

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-65 от 3.04.2019 г. относно прилагането на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-26-П-97 от 21.03.2019 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на услуги по предпроектни проучвания за генериране на слънчева енергия, използвана за собствени нужди в избрани индустриални обекти в трета страна
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-36-20 от 15.03.2019 г. относно определяне на облагаем оборот за целите на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност при доставки на услуги, свързани с организиране на мероприятие - изложение на автомобили на територията на друга държава членка и при доставка на обща туристическа услуга

Министерство на земеделието, храните и горите

 • УКАЗАНИЯ за прилагане на Схема за държавна помощ с регистрационен номер SA. 46425 "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" за 2019 г.

Министерство на туризма

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерството на туризма

Министерство на културата

 • ПРАВИЛА за дейността на Комисията за преценка на направените предложения по чл. 3, ал. 1 от Наредба за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 • УКАЗАНИЕ от 20.08.2019 г. относно прекратяване издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Държавен фонд "Земеделие"

Комисия за финансов надзор

Застрахователен надзор

 • УПЪТВАНЕ за кредитори за подаване на претенции спрямо застрахователна компания "ОЛИМПИК" за застрахователни полици, издадени в други държави членки на ЕС

Централна избирателна комисия

 • РЕШЕНИЕ № 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 795-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 796-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК относно приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания
 • РЕШЕНИЕ № 848-МИ от 28.08.2019 г. на ЦИК относно реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 943-МИ от 2.09.2019 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 944-МИ от 3.09.2019 г. на ЦИК относно определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1055-МИ от 11.09.2019 г. на ЦИК относно преброяване на предпочитанията (преференциите) при произвеждане на избори за общински съветници
 • РЕШЕНИЕ № 1112-МИ от 16.09.2019 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.