АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. януари 2023 г.

Подбрани нови, изменени или отменени кодекси и закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт
 • ЗАКОН за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Изменени кодекси и закони:

 • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • КОДЕКС за социално осигуряване
 • НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
 • ЗАКОН за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за здравето
 • ЗАКОН за здравното осигуряване
 • ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
 • ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
 • ЗАКОН за концесиите
 • ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
 • ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност
 • ЗАКОН за устройство на територията
 • ЗАКОН за хората с увреждания
 • ЗАКОН за чужденците в Република България
 • ЗАКОН за българския жестов език

Международни актове:

 • КОНВЕНЦИЯ за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)
 • РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси
 • МЕМОРАНДУМ за сътрудничество между Република България и Международната морска организация (ИМО) относно участието в схемата за одит на държава – членка на ИМО

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Наредби:

 • НАРЕДБА за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
 • НАРЕДБА № 1 от 13.01.2023 г. за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления
 • НАРЕДБА № Н-5 от 29.12.2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-31 от 13 януари 2023 г. за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г.
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г. за утвърждаване на списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1492 от 23.12.2022 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – образец 2001, 2021, 2061, 2081, 2010, 2013 и 2001в
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1493 от 23.12.2022 г. и № 1016-40-1254 от 20.12.2022 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1494 от 23.12.2022 г. за утвърждаване на образец на справка за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1513 от 29.12.2022 г. за утвърждаване на образец на служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г.
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1514 от 29.12.2022 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 467 на БНБ от 22 декември 2022 г. за изваждане от обращение на банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1 от 24.01.2023 г. по конституционно дело № 17 от 2022 г.
 • РЕШЕНИЕ № 3799 от 20.04.2022 г. по административно дело № 6299 от 2021 г.
 • РЕШЕНИЕ № 7741 от 19.08.2022 г. по административно дело № 11516 от 2021 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България
 • ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
 • НАРЕДБА № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи
 • НАРЕДБА № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
 • НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
 • НАРЕДБА за медицинската експертиза
 • НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
 • НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
 • НАРЕДБА за специално ползване на пътищата
 • НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
 • ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
 • ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-781 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар

Отменени подзаконови актове:

Наредби:

 • НАРЕДБА за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
 • НАРЕДБА за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1303 от 21.12.2016 г. за утвърждаване на списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ДДС № 08 от 22.12.2022 г. относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2022 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2022 г. на бюджетните организации
 • ДДС № 09 от 23.12.2022 г. относно Единната бюджетна класификация за 2023 г.
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-4 от 3.01.2023 г. за определяне размера на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна и общия брой на индивидуалните квоти за 2023 г.
 • УКАЗАНИЯ за годишното докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 г. в организациите от публичния сектор
 • УКАЗАНИЯ № ДР-1 от 11.01.2023 г. относно съдържанието, реда и сроковете за представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания и друга информация до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и постановлението за неговото изпълнение
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-30 от 12.01.2023 г. за утвърждаване на образец на декларация по § 8, ал. 7, т. 1 и ал. 8, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
 • ДДС № 01 от 18.01.2023 г. относно изготвянето и представянето през 2023 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
 • № ФО-1 от 20.01.2023 г. относно изготвянето и представянето през 2023 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на общините, за капиталовите разходи, както и на информация за очакваното изпълнение на общинския бюджет за 2023 г. по месеци и за очакваните разходи за текущия и за следващия месец по отделни проекти, финансирани чрез средства от Европейския съюз и други въпроси

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • СТАНОВИЩЕ № ЕП-04-19-1234 от 21.12.2022 г. относно прилагане на § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.)
 • СТАНОВИЩЕ № 94-Т-337 от 29.12.2022 г. относно прилагане на разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 26.07.2022 г.
 • СТАНОВИЩЕ № 20-00-4 от 6.01.2023 г. относно прилагане на осигурителното законодателство за 2023 г.
 • ЗАПОВЕД № З-ЦУ-2452 от 22.12.2022 г. за утвърждаване на структура и формат на съобщенията, начин за подаването им и ред за предоставяне на достъп за ползване на публичен приложно-програмен интерфейс (API) за електронна услуга "Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта"

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-206 от 31.10.2022 г. относно прилагане разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство спрямо физическо лице, извършващо стопанска дейност по извънтрудови правоотношения
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-205 от 26.10.2022 г. относно данъчното облекчение по чл. 19 от ЗДДФЛ
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-265 от 25.10.2022 г. относно прилагане на системата на "обратно начисляване" по чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност спрямо услуга по сметосъбиране и сметоизвозване
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 1-ИТ-00-109 от 27.10.2022 г. относно приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху доходите на физическите лица, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване във връзка със заплатени от работодател парични суми за наем на жилища на работниците и служителите
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-394 от 17.10.2022 г. относно прилагане на специалния режим на облагане по чл. 143 от ЗДДС при продажба на автомобил

Министерски съвет

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за изпълнение на младежки дейности, финансирани със средства по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025)

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-19-9 от 29.12.2022 г. за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г.

Министерство на земеделието

 • ЗАПОВЕД № РД 09-1225 от 3.11.2022 г. за определяне на отстъпка от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2021 г. по схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство"
 • УКАЗАНИЯ за прилагане на схема за държавна помощ SA.60138 "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" за 2023 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 • УКАЗАНИЕ № 91-00-38 от 16.06.2022 г. относно прилагане на § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ, бр. 20 от 2022 г.).
 • СТАНОВИЩЕ № 03-01-210 от 6.10.2022 г. относно прилагане на глава тринадесета "Жилища в нови многофамилни сгради или сгради със смесено значение" от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Българска народна банка

 • НАСОКИ относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-93/2022 г. от 9.12.2022 г. относно искане за предварителна консултация относно използването на биометрични данни за контрол на достъпа чрез техническите системи за сигурност на ДП "РВД"
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-100/2022 г. от 19.12.2022 г. относно постъпило в МОН искане от г-жа А. К. за обмен на информация за български граждани