АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. март 2024 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени кодекси и закони:

 • КОДЕКС на труда
 • НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
 • ЗАКОН за висшето образование
 • ЗАКОН за Държавна агенция "Национална сигурност"
 • ЗАКОН за защита на растенията
 • ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
 • ЗАКОН за насърчаване на заетостта
 • ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
 • ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
 • ЗАКОН за професионалното образование и обучение
 • ЗАКОН за съдебната власт
 • ЗАКОН за фуражите

Международни актове:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. между Министерството на образованието и науката на Република България, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано на 25 юли 2023 г.
 • ПРОГРАМА за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, научните изследвания, развитието и младежта на Словашката република за периода 2024 – 2028 г.

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 от 21.03.2024 г. за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 16.02.2024 г. за придобиване на квалификация по професията „Брокер“
 • НАРЕДБА № Н-1 от 07.03.2024 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-146 от 14.02.2024 г. за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2023 година

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 1730 от 14.02.2024 г. по административно дело № 1535 от 2023 г.
 • РЕШЕНИЕ № 2423 от 29.02.2024 г. по административно дело № 9453 от 2023 г.
 • РЕШЕНИЕ № 11122 от 15.11.2023 г. по административно дело № 2401 от 2023 г.
 • МЕТОДИКА за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания
 • РЕГИСТЪР на Камарата на архитектите в България – 2024 г.
 • РЕШЕНИЕ № 137 от 29.02.2024 г. за признаване на Сдружение с нестопанска цел „Национален алианс за социална отговорност“ за национално представителна организация
 • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-25 на НЗОК от 14.02.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 на МС от 20.12.2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
 • ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
 • НАРЕДБА № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги
 • НАРЕДБА № Н-5 от 29.12.2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите
 • НАРЕДБА № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
 • НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
 • НАРЕДБА за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса
 • НАРЕДБА за специализирана закрила на деца на обществени места

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 от 24.08.2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР

Тарифи:

 • ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
 • ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

Други:

 • НАЦИОНАЛНА МЕТОДИКА за изчисляване на енергийните характеристики на сгради
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната

Наредби:

 • НАРЕДБА № 21 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Брокер"
 • НАРЕДБА № Н-2 от 26.05.2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Тарифи:

 • ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси

Други:

 • МЕТОДИКА за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания
 • РЕШЕНИЕ № 459 на МС от 3.07.2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • УКАЗАНИЯ № БЮ-1 от 19.02.2024 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2025-2027 г.
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-175 от 22.02.2024 г. за координацията при предоставяне на отнети в полза на държавата моторни превозни средства и отмяна на Заповед № ЗМФ-244/24.03.2023 г.
 • ПРИМЕРИ за установяване на нередности и приложени мерки за борба с измамите
 • ПРАВИЛА за дейността и организацията на работа на Експертния консултативен съвет по чл. 246 от Закона за обществените поръчки

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • УКАЗАНИЕ към организаторите на хазартни игри във връзка с предоставянето на информация за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ и нововъведената разпоредба 47е от ЗХ

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-36-83 от 7.02.2024 г. относно прилагането на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатени суми по силата на Общински колективен трудов договор
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-38-77 от 26.02.2024 г. относно прилагане на чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-36-5 от 15.02.2024 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за хазарта във връзка с услуги, предлагани от софтуерни доставчици, агрегиращи игрално съдържание
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-36-80 от 5.03.2024 г. относно прилагане на чл. 171, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс при погасяване по давност на задължения за задължителни осигурителни вноски във връзка с декларации образец 1 и образец 6
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-26-К-124 от 22.02.2024 г. относно приложението на § 22 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 26-T-68 от 27.02.2024 г. относно приложението на чл. 47е от Закона за хазарта
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-101 от 25.01.2024 г. относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин от дружество, извършващо доставки чрез платформа за онлайн игри
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-37-19 от 19.01.2024 г. относно данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане на изграждането на фотоволтаични електрически централи (ФвЕЦ) върху имот, собственост на трето лице, като лицето, страна по договор за присъединяване на обект на производител на ел. енергия, не притежава право на строеж върху имота
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-14 от 23.01.2024 г. относно прилагане на осигурителното законодателство по отношение на положен личен труд от съдружник в дружество с ограничена отговорност, който е пенсионер

Министерство на образованието и науката

 • ФОРМУЛИ за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2024 г.
 • ПРАВИЛА за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в български държавни висши училища съгласно Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228/1997 г. на Министерския съвет за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България през учебната 2024 – 2025 година
 • ЗАПОВЕД № РД09-652 от 15.03.2024 г. за определяне на максимален месечен размер на средствата за компенсиране на разходите на родителите за едно дете за 2024 г., изплащани при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

Министерство на здравеопазването

Национална здравноосигурителна каса

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-81 от 8.11.2023 г. за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Националната здравноосигурителна каса
 • УКАЗАНИЕ № РД-16-14 от 8.03.2024 г. между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023 - 2025 г.
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-12 от 29.02.2024 г. за дейността на Инспектората на Националната здравноосигурителна каса

Сметна палата

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за приемане, регистриране, обработване, публикуване и съхранение на декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията в Сметната палата
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали в Сметната палата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • ИЗИСКВАНИЯ при представянето на годишните (индивидуални) финансови отчети (ГФО) за 2023 г. и годишните консолидирани финансови отчети (ГКФО) за 2023 г. от публичните дружества и другите емитенти, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар
 • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ относно основните изисквания по отношение на представяните ГФО и КГФО за 2023 г. през 2024 г.
 • НАСОКИ относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) съгласно Директива (ЕС) 2019/2034

Комисия за регулиране на съобщенията

 • ЗАПОВЕД РД № 07-613 от 1.12.2023 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за противодействие на корупцията в Комисията за регулиране на съобщенията

Агенция по обществени поръчки

 • ПРОМЕНИ в Закона за обществените поръчки, свързани с някои от изключенията от правилата на ЗОП (обнародвани в ДВ, бр. 88 от 2023 г.)