АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. януари 2019 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 от 28.12.2018 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-33 от 10.01.2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗАМ-1758 от 27.12.2018 г. за определяне на кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България
 • ЗАПОВЕД № ЗАМ-1766/32-376427 от 28.12.2018 г. за определяне на компетентността на териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция „Митници“ при осъществяване на дейности по Закона за акцизите и данъчните складове
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
 • ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (Приложения № 1 - 3)
 • ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (Приложения № 4 - 6)
 • ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1899 на НСИ от 18.12.2018 г. и № РД-05-1054 на НАП от 20.12.2018 г. за определяне на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД) и консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (Приложения № 7 - 15)
 • ЗАПОВЕД № РД01-1097 от 20.12.2018 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 35 от 03.01.2019 г. по административно дело № 11676 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 4344 от 03.04.2018 г. по административно дело № 12492 от 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 9376 от 09.07.2018 г. по административно дело № 857 от 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 959 от 31.12.2018 г. за утвърждаване на Списък на републиканските пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 5.08.2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
 • НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 • НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
 • НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор
 • НАРЕДБА № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • НАРЕДБА № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
 • НАРЕДБА № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд
 • НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • НАРЕДБА № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица
 • НАРЕДБА № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
 • НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
 • НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
 • НАРЕДБА за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
 • НАРЕДБА за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Заповеди:

Тарифи:

 • ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси

Други:

 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 на МС от 10.05.2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 от 01.09.2017 г. за създаване на Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗАМ-1126/32-309808 от 4.11.2016 г. за определяне на кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-858 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
 • ЗАПОВЕД № РД-01-848 от 25.10.2017 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 1212 на КРС от 27.09.2007 г. за технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
 • РЕШЕНИЕ № 945 на МС от 1.12.2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1252 от 19.12.2018 г. за определяне на комбинация от елементи за проверка на автентичността на защитния елемент (бандерол), прилаган за потребителските опаковки на тютюневите изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
 • ДДС № 08 от 21.12.2018 г. относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2018 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2018 г. на бюджетните организации
 • ДДС № 09 от 27.12.2018 г. относно Единната бюджетна класификация за 2019 г. и други въпроси
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-827 от 4.09.2018 г. за одобряване на стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1365 от 29.12.2016 г. за одобряване на стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки
 • УКАЗАНИЯ ДР № 1 от 11.01.2019 г. относно изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година
 • УКАЗАНИЯ ДР № 2 от 11.01.2019 г. относно съдържанието, реда и сроковете за представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания през 2019 година
 • СПИСЪЦИ с кодове, сметки и обслужващи банки за 2019 г.
 • УКАЗАНИЯ ФО № 1 от 15.01.2019 г. относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година
 • КОНЦЕПЦИЯ за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД в т. нар. Регистър А
 • УКАЗАНИЯ ДР № 3 от 18.01.2019 г. относно месечното разпределение и отчитането на субсидиите и другите текущи трансфери и на капиталовия трансфер от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел, посочени в чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • УКАЗАНИЕ относно реда за удържане и внасяне на данък при източника от фирмите в България, които начисляват доходи на чуждестранни юридически лица
 • СТАНОВИЩЕ № 20-00-13 от 15.01.2019 г. относно прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

Национален осигурителен институт

Писма и указания

 • ПРОМЕНИ в областта на пенсионното осигуряване, влизащи в сила от 1.01.2019 г.
 • МЕТОДИКА за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.

Министерство на образованието и науката

 • ЗАПОВЕД № РД09-342 от 17.01.2019 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г.

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-3 от 14.01.2019 г. за утвърждаване на списък с лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

Агенция по обществени поръчки

 • НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ГРЕШКИ, установени от Агенцията по обществени поръчки при проверка на документи, постъпили за контрол чрез случаен избор
 • ЗАПОВЕД № РД-53 от 28.08.2018 г. за определяне на тежестите на елементите към рисковите фактори, които да се прилагат за избор на процедури, върху които да се осъществява контрол по чл. 232 и чл. 233, ал. 2, т. 2 ЗОП, в сила от 1.09.2018 г.
 • МЕТОДИКА по чл. 232, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
 • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ на Агенцията по обществени поръчки относно Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
 • РЪКОВОДСТВО ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ относно избягване на най-често допусканите грешки при проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ на ESMA относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № РД-18-10/2018 г. от 22.11.2018 г. относно произнасяне на становище по заявления за достъп до обществена информация
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-264/2018 г. от 22.11.2018 г. относно правила за небанкови финансови институции за еднозначно разпознаване на физически лица във виртуална среда при предоставяне на финансови услуги от разстояние
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-17-949/28.11.2018 г. от 21.12.2018 г. относно въпроси, свързани с карти "Multisport"
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-1026/2018 г. от 29.10.2018 г. относно публикуване на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане на лични данни, вкл. медицинска информация, с оглед прилагането на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужда или на възраст над седем години
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-299/2018 г. от 12.09.2018 г. относно искане с вх. № НДМСПО-01-299 от 2018 г. от Община Б., област Пловдив, по въпроси, касаещи предоставянето от страна на администрацията на Община Б. на лични данни на починали лица, във връзка с отчетността към Регионалната Здравноосигурителна каса
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-841/2018 г. от 12.09.2018 г. относно искане с вх. № НДМСПО-01-841/2018 г. от г-жа Н.К. – Директор на ДГ № ..., гр. София, по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни, изискани на основание Закона за достъп до обществена информация
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-17-916/1.11.2018 г. от 21.12.2018 г. относно монтиране на входно-изходни камери за лицево разпознаване, свързани с електронния дневник на училище "Д.И.Б.", гр. П.
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-1174/10.12.2018 г. от 11.01.2019 г. относно искане за становище във връзка с определяне на качествата администратор и обработващ лични данни