АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. август 2023 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
 • ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
 • ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Изменени закони:

Международни актове:

 • ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за период три години

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 9.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и на нейната администрация

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 27.07.2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни
 • НАРЕДБА № 11 от 28.07.2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед
 • НАРЕДБА № 12 от 23.08.2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита
 • НАРЕДБА за администриране на нередности по Европейските фондове при споделено управление
 • НАРЕДБА за определяне на условията и правилата за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, изпълнението на финансовите инструменти и правилата за управление и контрол

Други:

 • ПРАВИЛА за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Българска енергийна търговска платформа“ – АД
 • РЕШЕНИЕ № 1952-МИ от 03.08.2023 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-56 на НЗОК от 11.08.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
 • РЕШЕНИЕ № 6467 от 15.06.2023 г. по административно дело № 7094 от 2022 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 на МС от 11.12.2008 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите

Наредби:

 • НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • НАРЕДБА № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
 • НАРЕДБА № 8121з-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
 • НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета
 • НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина

Заповеди:

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • УКАЗАНИЯ № БЮ-3 от 24.07.2023 г. за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и за годината за изпълнението на програмните бюджети за 2023 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-536 от 28.07.2023 г. (№ БНБ-83134 от 24.07.2023 г.) за определяне на "инвестиционно злато" за целите на чл. 160а, ал. 1, т. 2 от Закона зa данък върху добавената стойност
 • № ФО-14 от 1.08.2023 г. относно натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2023 г. на общините
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-543 от 3.08.2023 г. за утвърждаване на Списък на стоки с висок фискален риск с кодове по Комбинираната номенклатура
 • ПИСМО № 91-00-428 от 9.08.2023 г. относно предоставяне на информация за индикатори за изпълнение на натуралните и стойностните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по култура
 • УКАЗАНИЯ № ДР-3 от 16.08.2023 г. относно изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от Eвропейския съюз за 2023 година
 • УКАЗАНИЯ № ДР-4 от 16.08.2023 г. относно съдържанието, реда и сроковете за представяне в Министерството на финансите на заявките за лимити за плащания през 2023 година

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • СТАНОВИЩЕ № 20-00-100 от 2.08.2023 г. относно прилагане на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.)

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-36-25 от 3.05.2023 г. относно задължително здравно осигуряване на украинска гражданка с предоставена временна закрила
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-105 от 19.05.2023 г. относно прилагане на чл. 13, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-68 от 11.05.2023 г. относно прилагане на осигурителното законодателство спрямо лице, което е пенсионер и упражнява трудова дейност като собственик на ЕООД
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-110 от 26.05.2023 г. относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на инструментална екипировка (тулинг)
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-46 от 23.05.2023 г. относно прилагане на чл. 41, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-95 от 9.05.2023 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност при извършване на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

Министерство на образованието и науката

 • ЗАПОВЕД № РД09-1555 от 20.07.2023 г. за определяне размер на средствата за един служител (образователен медиатор, социален работник и/или помощник на учителя) при нормална продължителност на работния ден за периода 1.07. - 31.12.2023 г.
 • ЗАПОВЕД № РД09-1726 от 4.08.2023 г. за утвърждаване на Политика на Министерството на образованието и науката за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности като Структура за наблюдение и докладване по Плана за възстановяване и устойчивост
 • ЗАПОВЕД № РД09-1836 от 15.08.2023 г. за утвърждаване на норматив за кариерен консултант за 2023 г.

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-19-5 от 2.08.2023 г. за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г.

Министерство на земеделието и храните

 • УКАЗАНИЯ за схема за държавна помощ "Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък" - 2023 г.
 • УКАЗАНИЯ за прилагане на схема за държавна помощ с регистрационен номер SA. 60138 "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" за 2023 г.

Министерство на отбраната

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в Министерството на отбраната

Българска народна банка

 • ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ за работа на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS
 • УКАЗАНИЕ № БНБ-80542 от 18.07.2023 г. за определяне на съдържанието и реда за предоставяне на информация за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

Национална здравноосигурителна каса

 • ПРАВИЛА за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични дейности за 2023 г.
 • ПРАВИЛА за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ относно прилагането на обстоятелствата, при които се счита, че даден централен контрагент е проблемен или има вероятност да стане проблемен (член 22, § 6 от Регламента за възстановяване и преструктуриране на ЦК)

Централна избирателна комисия

 • РЕШЕНИЕ № 1951-МИ от 3.08.2023 г. на ЦИК относно приемане на хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1954-МИ от 3.08.2023 г. на ЦИК относно определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК и специалистите към ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1955-МИ от 3.08.2023 г. на ЦИК относно указание към избирателите и кандидатите относно условието да са "живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" (принцип на уседналост) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1958-МИ от 3.08.2023 г. на ЦИК относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1960-МИ от 3.08.2023 г. на ЦИК относно регистрация на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.