АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. септември 2018 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството

Наредби:

 • НАРЕДБА № 5 от 03.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
 • НАРЕДБА № 11 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Треньор“
 • НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища
 • НАРЕДБА за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори

Други:

 • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Националния статистически институт на Република България и Статистическата служба на Република Сърбия за сътрудничество в областта на статистиката като основа за водене на преговори

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"

Наредби:

 • НАРЕДБА № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки
 • НАРЕДБА № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти

Тарифи:

 • ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
 • ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 2152 на КРС от 21.11.2012 г. за приемане на Технически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

Отменени подзаконови актове:

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища
 • НАРЕДБА № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането
 • НАРЕДБА № 16 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Треньор"

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • УКАЗАНИЕ № УК-1 от 31.08.2018 г. относно прилагането на Решение на Министерския съвет № 592 от 21 август 2018 година за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
 • ДР № 4 от 4.09.2018 г. относно Насоки за разработване на предложения за размера на субсидиите и другите текущи трансфери, както и на капиталовите трансфери от централния бюджет на юридическите лица с нестопанска цел за 2019 г.

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-271 от 11.09.2018 г. за утвърждаване на Указания за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

 • ЗАПОВЕД № РД 09-757 от 10.08.2018 г. за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове, заявени за подпомагане за кампания 2018 г.

Министерство на образованието и науката

Национална здравноосигурителна каса

 • УКАЗАНИЕ № РД-16-33 от 27.07.2018 г. между Националнатa здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за денталните дейности зa 2018 г.
 • УКАЗАНИЕ № РД-16-34 от 30.07.2018 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз по прилагане на Националния рамков договор за денталните дейности за 2018 г. относно дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст на ЗОЛ от 65 до 69 години включително, в сила от 1.09.2018 г.

Българска народна банка

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ на Българската народна банка за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба № 18 на БНБ
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ на Българската народна банка за закупуване на едро и последващо продаване на дребно на възпоменателни монети и комплекти с монети от банки и доставчици на услуги (разпространители)
 • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ относно платежна сметка за основни операции
 • ПРАВИЛА за дейността на Комитета на ползвателите на системата за регистрация и сетълмент на ДЦК в Българската народна банка

Патентно ведомство

 • ИНСТРУКЦИЯ за оформяне, подаване, формална експертиза и регистрация на заявките за топологии на интегралните схеми
 • ЗАПОВЕД № 445 от 11.09.2018 г. за уеднаквяване на практиката при прилагане на чл. 38г, ал. 6 от Закона за марките и географските означения

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-17-604/20.06.2018 г. от 17.09.2018 г. относно постъпило искане от "Спиди" АД по въпроси, касаещи прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679

Комисия за енергийно и водно регулиране

 • УКАЗАНИЯ за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "норма на възвръщаемост на капитала"

Национална агенция за приходите

Писма и указания

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-91 от 20.08.2018 г. относно задължения по Закона за данък върху добавената стойност при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1535 от 15.08.2018 г. относно дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имот, придобит по давност, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1607 от 28.08.2018 г. относно задължителна регистрация съгласно чл. 96 от Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1522 от 13.08.2018 г. относно право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 24-00-1 от 29.08.2018 г. относно налагане на имуществена санкция за нарушение по чл. 54, ал. 4 от Закона за местни данъци и такси