АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. март 2021 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
 • ЗАКОН за индустриалните паркове
 • ЗАКОН за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Изменени закони:

 • КОДЕКС за социално осигуряване
 • ЗАКОН за автомобилните превози
 • ЗАКОН за българските лични документи
 • ЗАКОН за българското гражданство
 • ЗАКОН за движението по пътищата
 • ЗАКОН за електронните съобщения
 • ЗАКОН за енергетиката
 • ЗАКОН за енергийната ефективност
 • ЗАКОН за защита на потребителите
 • ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
 • ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
 • ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
 • ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
 • ЗАКОН за пътищата
 • ЗАКОН за управление на отпадъците
 • ЗАКОН за устройство на територията
 • ЗАКОН за филмовата индустрия
 • ЗАКОН за чужденците в Република България

Отменени закони:

 • ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел

Международни актове:

 • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за прилагане на процедури за пожарни изпитания, 2010 г. (FTP Code 2010)

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 05.03.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за научни изследвания и иновации

Наредби:

 • НАРЕДБА № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им
 • НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
 • НАРЕДБА за изискванията към бързо замразените храни
 • НАРЕДБА за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви
 • НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-16-275 от 22.02.2021 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2020 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 3 от 23.03.2021 г. по конституционно дело № 11 от 2020 г.
 • РЕШЕНИЕ № 158 от 25.02.2021 г. за обявяване на 30 октомври за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти
 • РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
 • СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. май 2021 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Наредби:

 • НАРЕДБА № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 • НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
 • НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
 • НАРЕДБА за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

Други:

 • КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
 • УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд

Наредби:

 • НАРЕДБА № 15 от 3.08.2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване
 • НАРЕДБА № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 • НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
 • НАРЕДБА за изискванията към бързо замразените храни
 • НАРЕДБА за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за финансова грамотност на Република България
 • СТАНОВИЩЕ № 26-00-141 от 17.02.2021 г. относно счетоводното отразяване на приходи от правителствено финансиране
 • УКАЗАНИЕ № УК-1 от 2.03.2021 г. относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от СОVID-19
 • ДДС № 02 от 17.03.2021 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.03.2021 г. на бюджетните организации

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • СТАНОВИЩЕ № 20-00-43 от 10.03.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г.)
 • СТАНОВИЩЕ № 20-00-49 от 19.03.2021 г. относно координация на системите за социална сигурност между държавите членки на Европейския съюз и Обединеното кралство след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия, от една страна и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-188 от 12.02.2021 г. относно данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-151 от 5.02.2021 г. относно данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания с оглед промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1.01.2021 г.
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-208 от 16.02.2021 г. относно прилагане на разпоредбите на чл. 36б от Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - 2021
 • ПРИМЕРИ за изчисляване на новата компенсация по мярката "Запази ме" след 1.01.2021 г. - лесни стъпки за работодатели и служители
 • ПРОГРАМА за заетост и обучение на бежанци - 2021

Министерство на образованието и науката

 • ЗАПОВЕД № РД09-458 от 22.02.2021 г. за утвърждаване на Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2021 г.
 • СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Дигитална квалификация"
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Система за национално стандартизирано външно оценяване" - 2021
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Осигуряване на съвременна образователна среда" - 2021
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Квалификация" - 2021
 • ЗАПОВЕД № РД09-695 от 16.03.2021 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2021 г.
 • СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)
 • ЗАПОВЕД № РД09-747 от 19.03.2021 г. за провеждане на педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите
 • ЗАПОВЕД № РД09-748 от 19.03.2021 г. за осъществяване в електронна среда на обучението на учениците от 1 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение

Министерство на здравеопазването

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 години в Република България 2021 – 2025 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-150 от 10.03.2021 г. за забрана на износа на на нискомолекулярни хепарини и лекарствени продукти от групата на миорелаксантите, които се прилагат при лечение на пациенти с COVID-19
 • ЗАПОВЕД № РД-01-1 от 4.01.2021 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването по Закона за публичните предприятия
 • ЗАПОВЕД № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Министерство на туризма

 • ПРАВИЛА за прилагане на противоепидемични мерки в туристическите обекти през летен сезон 2021
 • УКАЗАНИЯ от 15.03.2021 г. за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

Министерство на земеделието, храните и горите

 • ПРАВИЛА относно ограничаване на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, въведени в националното законодателство

Комисия за финансов надзор

Застрахователен надзор

 • УКАЗАНИЯ относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал. 1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти
 • УКАЗАНИЯ относно тълкуването и прилагането на чл. 290, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането във връзка с разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги от застрахователните посредници
 • ПРАКТИКА относно установяването на факти и обстоятелства при извършване на проверки на място на застрахователни посредници

Българска народна банка

 • НАСОКИ относно подходящите подгрупи от секторни експозиции, към които компетентни или определени органи могат да прилагат буфер за системен риск в съответствие с чл. 133, § 5, буква е) от Директива 2013/36/ЕС

Централна избирателна комисия

 • РЕШЕНИЕ № 2115-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
 • РЕШЕНИЕ № 2159-НС от 2.03.2021 г. на ЦИК относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
 • РЕШЕНИЕ № 2248-НС от 18.03.2021 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от районните избирателни комисии в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.
 • РЕШЕНИЕ № 2261-НС от 19.03.2021 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
 • РЕШЕНИЕ № 2278-НС от 22.03.2021 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.