АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. септември 2020 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

Изменени закони:

 • ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
 • ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
 • ЗАКОН за горите
 • ЗАКОН за подземните богатства
 • ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Отменени закони:

 • ЗАКОН за изпълнение на Регламент на Съвета № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 27.08.2020 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 от 14.09.2020 г. за създаване на Държавна агенция за научни изследвания и иновации
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 24.09.2020 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж за нуждите на Военновъздушните сили към Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Наредби:

 • НАРЕДБА № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
 • НАРЕДБА № 23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката
 • НАРЕДБА № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие
 • НАРЕДБА за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № 03-РД/2529 от 19.08.2020 г. за одобряване на Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Други:

 • РЕШЕНИЕ за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
 • СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари
 • СПОГОДБА между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане
 • СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. ноември 2020 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 26.03.2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане

Наредби:

 • НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
 • НАРЕДБА № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
 • НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • НАРЕДБА № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование
 • НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
 • НАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
 • НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • НАРЕДБА № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
 • НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
 • НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
 • НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР

Други:

 • МЕТОДИКА за определяне на линията на бедност за страната
 • МЕТОДИКА за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД
 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Отменени подзаконови актове:

Наредби:

 • НАРЕДБА № 7 от 13.03.2008 г. за условията и реда за упражняване на контрол върху дейността на развъдните организации
 • НАРЕДБА № 79 от 11.03.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен аниматор"
 • НАРЕДБА № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар

Други:

 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • УКАЗАНИЯ БЮ № 4 от 1.09.2020 г. за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2023 г.

Национална агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1327 от 12.08.2020 г. относно счетоводно и данъчно третиране на извършени апортни вноски с дялове
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 1-ИТ-00-82 от 11.08.2020 г. относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност във връзка с предоставяне на ресторантьорска услуга
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1372 от 21.08.2020 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин при продажба на дигитални продукти чрез платформата ETSY
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 07-00-201 от 17.08.2020 г. относно данъчно облагане на приходите от дейността на предприятие - професионален домоуправител по договор за управление и поддръжка на жилищен комплекс
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-31-61 от 18.08.2020 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство спрямо самоосигуряващо се лице, което получава доходи от България и Ирландия
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-199 от 6.08.2020 г. относно дължими осигурителни вноски за председател на сдружение с нестопанска цел

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-487 от 31.08.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-488 от 31.08.2020 г. за въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-489 от 31.08.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
 • НАСОКИ за родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Министерство на земеделието, храните и горите

 • УКАЗАНИЯ за прилагане на Схема за държавна помощ с регистрационен номер SA. 46425 "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" за 2020 г.
 • РЪКОВОДСТВО за прилагане на законоустановените изисквания за управление
 • ЗАПОВЕД № РД09-565 от 16.07.2020 г. за утвърждаване на Правила за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
 • УКАЗАНИЯ към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене и обекти за търговия с храни, по прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите, във връзка с т. I.10 и т. ІІ от Заповед № РД 01-393 от 9.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването, на основание Заповед № РД 09-538/9.07.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

Министерство на образованието и науката

 • НАСОКИ за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19
 • КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР № Д01-197 от 17.08.2020 г. за системата на предучилищното и училищното образованиe

Министерство на отбраната

 • ЗАПОВЕД № ОХ-644 от 14.08.2020 г. за обявяване на образци на договор за военна служба, допълнителни споразумения към него и декларации

Министерство на околната среда и водите

 • УКАЗАНИЕ № 04-00-1549 от 4.08.2020 г. относно предоставяне на становище относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на проектни предложения по подмярка 5.2 "Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-87/2020 г. от 28.08.2020 г. относно предоставяне на данни от ЕСГРАОН

Министерски съвет

 • РЕШЕНИЕ № 609 от 28.08.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. и Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г.

Национален осигурителен институт

Въпроси и отговори

Комисия за финансов надзор

Застрахователен надзор

 • ПРАКТИКА по упражняване на надзор за спазването на чл. 306 от Кодекса за застраховането във връзка с изпълнение на задължението за превеждане на застрахователни премии за застрахователя, съответно на застрахователни обезщетения или суми за ползвателя на застрахователни услуги, посредством специална клиентска сметка

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ относно стрес тестовете за ликвидност в предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и алтернативните инвестиционни фондове

Централна избирателна комисия

 • РЕШЕНИЕ № 1871-МИ от 20.08.2020 г. на ЦИК относно определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и изготвяне на избирателни списъци за нови и частични избори
 • РЕШЕНИЕ № 1880-МИ от 1.09.2020 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в нови и частични избори