АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. септември 2021 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • КОДЕКС за социално осигуряване
 • НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
 • ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
 • ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
 • ЗАКОН за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Международни актове:

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 от 17.09.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наредби:

 • НАРЕДБА за изискванията към екстрактите от кафе и цикория
 • НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата
 • НАРЕДБА № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език
 • НАРЕДБА № РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-780 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол „DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-781 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-782 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 538-ПВР/НС от 16.09.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
 • РЕШЕНИЕ № 557-ПВР/НС от 17.09.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
 • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-95 от 26.08.2021 г. за утвърждаване на „Изисквания на НЗОК“
 • РЕШЕНИЕ за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България
 • УКАЗ № 245 за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
 • УКАЗ № 246 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България
 • ПРАВИЛНИК за организацията, задачите и функциите на Военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Наредби:

 • НАРЕДБА за заплащането на правната помощ
 • НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 • НАРЕДБА № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
 • НАРЕДБА № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование
 • НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
 • НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
 • НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
 • НАРЕДБА № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1161 от 5.09.2017 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи
 • ИНСТРУКЦИЯ № Iз-417 от 10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

Други:

 • КОДЕКС за устойчивост в неповредено състояние
 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на отбраната
 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
 • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система

Наредби:

 • НАРЕДБА № 15 от 8.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
 • НАРЕДБА № Н-17 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - администратор"
 • НАРЕДБА за изискванията към екстрактите от кафе и цикория

Заповеди:

  • ЗАПОВЕД № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
  • ЗАПОВЕД № ЗМФ-360 от 25.04.2019 г. за вписване на допълнителни реквизити в образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
  • ЗАПОВЕД № ЗМФ-859 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар
  • ЗАПОВЕД № ЗМФ-860 от 18.09.2017 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол „DUTY FREE“ за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за търговските обекти, лицензирани за безмитна

Подобрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

   • УКАЗАНИЯ ДР № 3 от 15.09.2021 г. относно текущо наблюдение на финансовото изпълнение на инвестиционни проекти със сметна стойност над 50 млн. лв. и на договори, с предмет дейности по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на стойност над 1 млн. лв.

Национална агенция за приходите

Писма и указания

   • НАСОКИ към организаторите на хазартни игри във връзка с изпълнение на изискванията на нормативната уредба за одобряване на системите им за подаване на информация към сървър на НАП

Разяснения

   • РАЗЯСНЕНИЕ № 24-39-70-1 от 10.06.2021 г. относно прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите, във връзка с доходи, получени от разпореждане с акции
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-33-30 от 12.05.2021 г. относно регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-28-163 от 18.05.2021 г. относно право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност за покупката на автомобил с места за сядане "6+1"
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 04-15-6 от 11.05.2021 г. относно задължително здравно осигуряване при отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
   • РАЗЯСНЕНИЕ № М-70-00-50 от 28.05.2021 г. относно възстановяване на начислен данък върху добавената стойност на данъчно задължено лице, установено в страната и регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на други държави членки на Европейския съюз
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-31-28 от 2.06.2021 г. относно подаване на декларация обр. ОКд-5 "Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" от земеделски стопанин
   • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-31-27 от 4.06.2021 г. относно определяне вида на осигуряване на самоосигуряващо се лице – собственик на ЕООД
   • РАЗЯСНЕНИЕ № М-19-00-66-1 от 18.09.2021 г. относно издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС от получател на доставка на услуга

Министерство на здравеопазването

   • ЗАПОВЕД № РД-01-733 от 27.08.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 1.09.2021 г. до 30.11.2021 г.
   • ЗАПОВЕД № РД-01-742 от 30.08.2021 г. за забрана на износа на лекарствени продукти, получили разрешение за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Съюза за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата и лекарствени продукти и получили разрешение за употреба по чл. 26, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
   • ЗАПОВЕД № РД-01-743 от 31.08.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.09.2021 г. до 30.11.2021 г.
   • ЗАПОВЕД № РД-01-746 от 1.09.2021 г. за одобряване на образец на заявление за получаване на одобрение за извършване на дейностите по клинично обучение на студенти по медицина, дентална медицина и фармация, клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи" и/или следдипломно обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
   • ЗАПОВЕД № РД-01-748 от 2.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 7.09.2021 г. до 31.10.2021 г.

Министерство на образованието и науката

   • НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
   • НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини

Министерство на земеделието, храните и горите

   • УКАЗАНИЯ за прилагане на Схема за държавна помощ с регистрационен номер SA. 60138 "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" за 2021 г.

Комисия за финансов надзор

Застрахователен надзор

   • УКАЗАНИЯ относно прилагането на чл. 102, ал. 1 от Наредба № 71 от 22.07.2021 г. за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите на Комисията за финансов надзор във връзка със спазването на Насоките за сигурност и управление на информационните и комуникационните технологии, издадени от Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA- BoS-20/600)
   • УКАЗАНИЯ относно прилагането на чл. 75, ал. 1 от Наредба № 71 от 22.07.2021 г. за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите на Комисията за финансов надзор във връзка със спазването на Насоките за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги, издадени от Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA-BoS-20-002)

Национална здравноосигурителна каса

   • ПРАВИЛА № РД-16-44 от 17.09.2021 г. за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с COVID-19 за времето на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на посоченото остро инфекциозно заболяване

Централна избирателна комисия

  • РЕШЕНИЕ № 527-МИ от 8.09.2021 г. на ЦИК относно гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори
  • РЕШЕНИЕ № 537-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК относно приемане на хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
  • РЕШЕНИЕ № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация в ЦИК на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
  • РЕШЕНИЕ № 556-ПВР/НС от 17.09.2021 г. на ЦИК относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.