АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. декември 2021 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • ЗАКОН за данък върху добавената стойност

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 от 01.12.2021 г. за условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 от 09.12.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430 от 09.12.2021 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451 от 22.12.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

Наредби:

 • НАРЕДБА за хранителните добавки
 • НАРЕДБА № 13 от 30.11.2021 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов
 • НАРЕДБА № 13 от 06.12.2021 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
 • НАРЕДБА № 14 от 09.12.2021 г. за хигиената на храните

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № РД-04-5 от 30.11.2021 г. за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход между органите на Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология
 • ИНСТРУКЦИЯ РЕг. № RB 212001-001-04-03-171 от 24.11.2021 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Държавна агенция „Разузнаване“ при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица (поверително)
 • ИНСТРУКЦИЯ РЕг. № RB 212001-001-04-03-173 от 24.11.2021 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица (поверително)

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № 1016-40-1269 от 26.11.2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука
 • ЗАПОВЕД № 8121з-1597 от 25.11.2021 г. относно определяне на размера на допълнителното възнаграждение за времето на разположение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1175 от 9.12.2021 г. за одобряване на образец на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси
 • ЗАПОВЕД № РД-01-976 от 26.11.2021 г. за утвърждаване на списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решение на Европейската комисия за невключване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1260 от 21.12.2021 г. за утвърждаване на образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1261 от 21.12.2021 г. за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – образец 2001, 2011, 2021, 2031, 2041, 2051, 2061, 2091, 2010 и 2001в
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1262 от 21.12.2021 г. за утвърждаване на образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1263 от 21.12.2021 г. № 1016-40-1362 от 16.12.2021 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Други:

 • ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения
 • ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия“, „идентификация на свързаната линия“ и „тонално номеронабиране“
 • РЕШЕНИЕ № 832 от 01.12.2021 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
 • РЕШЕНИЕ № 833 от 01.12.2021 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България
 • РЕШЕНИЕ № 864 от 09.12.2021 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2022 г.
 • РЕШЕНИЕ за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19
 • РЕШЕНИЕ за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
 • РЕШЕНИЕ за справяне с ценовата криза на електроенергията
 • СПИСЪК на действащите адвокати в Република България за 2022 г.
 • УКАЗАНИЯ относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател
 • УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
 • ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 14.10.2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Наредби:

 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 • НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
 • НАРЕДБА № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
 • НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 • НАРЕДБА № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
 • НАРЕДБА № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
 • НАРЕДБА № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 от 17.08.2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи
 • ИНСТРУКЦИЯ № КОВ-04-02-351 от 15.08.2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-782 от 14.09.2021 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар

Тарифи:

 • ТАРИФА за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози

Други:

 • АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
 • ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия
 • РЕШЕНИЕ за избиране на Министерски съвет на Република България
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Селскостопанската академия

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 на МС от 15.01.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 на МС от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните
 • НАРЕДБА № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми
 • НАРЕДБА № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № RB 421133-001-09/4а-11 от 1.02.2021 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и главни дирекции "Изпълнение на наказанията" и "Охрана" към министъра на правосъдието при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (поверително)
 • ИНСТРУКЦИЯ № RB 421133-001-09/4а-114 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита при главния прокурор (поверително)

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № 232 от 20.06.2006 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука

Други:

 • ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения
 • ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата "идентификация на линията на викащия", "идентификация на свързаната линия" и "тонално номеронабиране"
 • ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга
 • ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление

Изменителни актове:

 • ЗАКОН за изменение на Закона за местните данъци и такси
 • ЗАКОН за изменение на Закона за данък върху добавената стойност
 • НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ДДС № 06 от 30.11.2021 г. (№ БНБ-127899 от 1.12.2021 г.) относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2021 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2022 г.
 • ДДС № 05 от 30.11.2021 г. (№ БНБ-128864 от 3.12.2021 г.) относно прилагане на сметки с идентификатори за вид сметка 38 и 39, както и изисквания за преводи към сметки с идентификатор за вид сметка 80

Национална агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1430 от 21.10.2021 г. относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, извършени чрез електронен магазин
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-38-78 от 18.11.2021 г. относно прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 08-Б-28 от 19.11.2020 г. относно прекратяване на данъчното облагане при отказ от право на собственост върху превозно средство
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-129 от 18.10.2021 г. относно прилаганe на осигурителното законодателство спрямо управител на еднолично търговско дружество в България, който пребивава и е осигурен по трудово правоотношение във Великобритания
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-36-70 от 1.12.2020 г. относно прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-968 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-977 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-973 от 26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-1031 от 15.12.2021 г. за утвърждаване на образци на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за извършена ваксинация срещу COVID-19 за поставена бустерна доза (реваксинация) срещу COVID-19

Министерство на туризма

 • ПРАВИЛА за прилагане на противоепидемични мерки при извършване на туристическа дейност през зимен сезон 2021/2022
 • УКАЗАНИЯ от 2.12.2021 г. за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в България

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • ЗАПОВЕД № РД-01-342 от 10.12.2021 г. за утвърждаване на списък с нови длъжностни наименования в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Министерство на образованието и науката

 • НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа
 • ЗАПОВЕД № РД09-4813 от 3.12.2021 г. за организацията на обучението от разстояние в електронна среда във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки

Министерски съвет

 • СТРАТЕГИЯ за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 година

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ относно прилагане на стандартите за финансова информация

Висш съдебен съвет

Актове

Българска народна банка

 • НАСОКИ относно вътрешното управление съгласно Директива 2013/36/ЕС
 • НАСОКИ за определяне на критериите за оценяване на извънредните случаи, в които институциите превишават максималните размери на големите експозиции по чл. 395, § 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и срока и мерките за възобновяване на спазването по чл. 396, § 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013
 • НАСОКИ за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции
 • НАСОКИ за разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно Директива 2013/36/ЕС

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-17-206/2021 г. от 29.11.2021 г. относно заличаване на лични данни от базата данни на съда