АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. април 2021 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Международни актове:

 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 09.04.2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавния авиационен оператор

Наредби:

 • НАРЕДБА № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
 • НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
 • НАРЕДБА за планирането на социалните услуги

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № І-2 от 23.03.2021 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-01-73 от 22.03.2021 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма

Други:

 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 30.03.2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г.
 • РЕШЕНИЕ № 6808 от 08.06.2020 г. по административно дело № 9424 от 2019 г.
 • ПРАВИЛА за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна
 • РЕШЕНИЕ № 64 на БНБ от 18.03.2021 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета „Нестинарство“ от серията „Български традиции и обичаи“
 • РЕШЕНИЕ за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи
 • РЕШЕНИЕ по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
 • УКАЗ № 110 за свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и пето Народно събрание на 15 април 2021 г. от 9,00 ч.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 5.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • НАРЕДБА № 31 от 12.08.2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
 • НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
 • НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
 • НАРЕДБА № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
 • НАРЕДБА за документите за заемане на държавна служба
 • НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1276 от 11.10.2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД01-526 от 1.08.2019 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Други:

 • МЕТОДИКА за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга
 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
 • РЕШЕНИЕ № 545 на МС от 28.06.2004 г. за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър

Отменени подзаконови актове:

Наредби:

 • НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
 • НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
 • НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-914 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи
 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-915 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения
 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-953 от 8.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации
 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-955 от 8.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма

Други:

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-204 от 16.03.2021 г. (№ 95-00-142 от 9.03.2021 г. на МВнР) за утвърждаване списък на държавите, на чиито местни лица ще се възстановява данък добавена стойност
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в Министерството на финансите
 • УКАЗАНИЯ БЮ № 2 от 5.04.2021 г. за определяне на формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за 2021 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет
 • СПИСЪЦИ с кодове, сметки и обслужващи банки за 2021 г.

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Националната агенция за приходите
 • МЕТОДИКА за тестване на функционалността на централните компютърни системи и контролните локални сървъри на организатори на онлайн залагания съгласно Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-300 от 9.03.2021 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице (български гражданин, живеещ в САЩ)
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-317 от 10.03.2021 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане при договор за лизинг и при безвъзмездно извършени строително-монтажни работи, свързани с преустройство на наета сграда
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-415 от 30.03.2021 г. относно право на ползване на данъчно облекчение съгласно Закона за местните данъци и такси
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-70 от 15.03.2021 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност във връзка с доставка на ресторантьорска услуга
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-39 от 2.04.2021 г. относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на извършването на клинични изпитания с лекарствени продукти, възложени от лица, установени извън територията на страната

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • ЗАПОВЕД № РД-06-9 от 2.04.2021 г. за утвърждаване на Списък с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, с решение на Народното събрание или на Министерския съвет

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-196 от 31.03.2021 г. за въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-220 от 8.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Министерство на образованието и науката

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища"
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час" - 2021
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Роден език и култура зад граница" - 2021
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Професионално образование и обучение" - 2021
 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Обучение за ИТ умения и кариера" - 2021
 • ЗАПОВЕД № РД09-856 от 9.04.2021 г. за организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии

Министерство на земеделието, храните и горите

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019 – 2023 година (Ревизия № 2.2)

Министерски съвет

Министерство на вътрешните работи

Министерство на икономиката

Българска народна банка

Висш съдебен съвет

Актове

 • ПРАВИЛА за избор на прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник
 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дисциплинарната дейност на съдийската колегия на ВСС