АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. юли 2020 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • ЗАКОН за автомобилните превози
 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за българските лични документи
 • ЗАКОН за движението по пътищата
 • ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
 • ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
 • ЗАКОН за запасите от нефт и нефтопродукти
 • ЗАКОН за защита при бедствия
 • ЗАКОН за здравното осигуряване
 • ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците
 • ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
 • ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
 • ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
 • ЗАКОН за устройство на територията

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 21.07.2020 г. за приемане на Правила за плаване по река Дунав
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 21.07.2020 г. за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“

Наредби:

 • НАРЕДБА № 14 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Социален асистент“
 • НАРЕДБА № Н-9 от 06.07.2020 г. за условията и реда за осъществяване на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
 • НАРЕДБА за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 7 от 30.06.2020 г. по конституционно дело № 11 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 8 от 30.06.2020 г. по конституционно дело № 14 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 9 от 14.07.2020 г. по конституционно дело № 3 от 2020 г.
 • РЕШЕНИЕ № 11 от 23.07.2020 г. по конституционно дело № 15 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 11603 от 31.07.2019 г. по административно дело № 13721 от 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1632 от 31.01.2020 г. по административно дело № 10422 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 17460 от 19.12.2019 г. по административно дело № 3316 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 8294 от 26.06.2020 г. по административно дело № 14350 от 2019 г.
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за сътрудничество в областта на защитата от природни и предизвикани от човека бедствия

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на МС от 15.12.2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
 • НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
 • НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
 • НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
 • НАРЕДБА № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
 • НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 • НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски"

Наредби:

 • НАРЕДБА № 29 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Социален асистент"
 • НАРЕДБА № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица
 • НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ДДС № 04 от 23.06.2020 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2020 г. на бюджетните организации
 • ДДС № 05 от 24.06.2020 г. относно прилагането на чл. 99 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
 • № ФО-26 от 2.07.2020 г. относно отпускането на безлихвени заеми от централния бюджет през 2020 г. на общини във връзка с изпълнението на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето или при временни касови разриви по бюджета на общината в резултат на занижена събираемост на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци спрямо същия период на 2019 г.
 • УКАЗАНИЯ БЮ № 3 от 10.07.2020 г. за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и за годината за изпълнението на програмните бюджети за 2020 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • СТАНОВИЩЕ от 29.06.2020 г. относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1.07.2020 г.
 • СТАНОВИЩЕ № 20-00-111 от 13.07.2020 г. относно попълване на декларация обр. № 1 (приложение № 1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица във връзка с измененията и допълненията в приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.)
 • УКАЗАНИЕ № 20-00-113 от 20.07.2020 г. относно промени в Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, в сила от 20 юни 2020 г.

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-954 от 15.06.2020 г. относно прилагане на чл. 44 и следващите от Закона за местните данъци и такси спрямо дарения на местна коалиция от кандидати за общински съветници
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-917 от 10.06.2020 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност при продажба на недвижими имоти
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-26-М-576 от 26.05.2020 г. относно документиране на сторно операции чрез фискално устройство
 • РАЗЯСНЕНИЕ № М-17-00-256 от 9.06.2020 г. относно прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки съгласно раздел IIIа на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Министерски съвет

 • РЕШЕНИЕ № 429 от 26.06.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на самоосигуряващи се лица и работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-388 от 7.07.2020 г. за утвърждаване на списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • УКАЗАНИЯ на Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България за работа на нощни закрити клубове
 • ЗАПОВЕД № РД-01-402 от 15.07.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-403 от 15.07.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-404 от 15.07.2020 г. за определяне на кръга от лица - потвърдени случаи на COVID-19, които подлежат на домашна изолация и лечение, както и на подлежащите на задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ
 • ЗАПОВЕД № РД-01-405 от 15.07.2020 г. за въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г.

Министерство на културата

 • МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ за Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" във връзка с чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки
 • МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ за обществените библиотеки във връзка с чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки
 • ПРЕПОРЪКИ във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за филмовата индустрия
 • ПРЕПОРЪКИ във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата
 • МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ към председателите на народните читалища във връзка с чл. 4б, т. 1 от Закона за народните читалища
 • МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ на основание чл. 31, т. 1 от Закона за културното наследство до директорите на музеи, художествени галерии, културни институти и организации с дейности в областта на културното наследство

Министерство на туризма

 • УКАЗАНИЯ от 29.06.2020 г. за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение по Постановление № 151 от 3 юли 2020 година
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за работодатели и упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, от секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туристическа агентска и операторска дейност", и други дейности, свързани с пътувания и резервации, за изплащане на компенсации в размер на 290 лв. с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, по Решение № 429 на Министерския съвет от 26 юни 2020 година (съгласувани)

Комисия за финансов надзор

Застрахователен надзор

 • НАСОКИ за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги

Висш съдебен съвет

Актове

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-17-151/2020 г. от 15.05.2020 г. относно групово тестване на служители за COVID-19
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-17-114/2020 г. от 26.05.2020 г. относно обработване на лични данни относно здравето и степен на информиране на служителите в случай на наличие на инфектиран с COVID-19 служител

Агенция по обществени поръчки

 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-10 от 9.07.2020 г. относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-11 от 16.07.2020 г. относно посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-12 от 20.07.2020 г. относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Българска народна банка

 • ПРОМЕНИ, свързани с удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията
 • НАСОКИ EBA/GL/2020/02 от 2.04.2020 г. относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19
 • НАСОКИ EBA/GL/2020/04 от 4.05.2020 г. за определяне на среднопретегления падеж на транша в съответствие с чл. 257, § 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013
 • НАСОКИ EBA/GL/2020/06 от 29.05.2020 г. относно предоставянето и наблюдението на кредити