АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. декември 2020 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Нови закони:

 • ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
 • ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
 • ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Изменени закони:

 • ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • КОДЕКС за социално осигуряване
 • КОДЕКС на труда
 • КОДЕКС на търговското корабоплаване
 • НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
 • НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • СЕМЕЕН КОДЕКС
 • ЗАКОН за административните нарушения и наказания
 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за данък върху добавената стойност
 • ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАКОН за движението по пътищата
 • ЗАКОН за държавния служител
 • ЗАКОН за задълженията и договорите
 • ЗАКОН за здравето
 • ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
 • ЗАКОН за личната помощ
 • ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците
 • ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
 • ЗАКОН за обществените поръчки
 • ЗАКОН за потребителския кредит
 • ЗАКОН за радиото и телевизията
 • ЗАКОН за резерва на въоръжените сили на Република България
 • ЗАКОН за семейни помощи за деца
 • ЗАКОН за съдебната власт
 • ЗАКОН за хората с увреждания
 • ЗАКОН за юридическите лица с нестопанска цел

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 26.11.2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 от 17.12.2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“
 • ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Националния съвет по храните

Наредби:

 • НАРЕДБА № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
 • НАРЕДБА № Н-4 от 27.11.2020 г. за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 4 от 28.10.2020 г. за реда и сроковете за осъществяване на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (поверително)

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-898 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-899 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-900 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-901 от 26.11.2020 г. за утвърждаване на нов образец на справка по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-979 от 14.12.2020 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-980 от 14.12.2020 г. за одобряване на образец на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1016 от 18.12.2020 г. № У1016-40-947 от 11.12.2020 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 9042 от 08.07.2020 г. по административно дело № 3322 от 2019 г.
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 02.09.2020 г. по административно дело № 9163 от 2020 г.
 • ПРАВИЛА за добра медицинска практика по здравни грижи в Република България
 • РЕШЕНИЕ № 856 от 26.11.2020 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България
 • РЕШЕНИЕ № 857 от 26.11.2020 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
 • РЕШЕНИЕ № 936 от 17.12.2020 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2021 г.
 • СПИСЪК на действащите адвокати в Република България за 2021 г.
 • СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. февруари 2021 г.

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 на МС от 14.07.2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.)

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Наредби:

 • НАРЕДБА № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
 • НАРЕДБА № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
 • НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
 • НАРЕДБА № 32 от 7.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения
 • НАРЕДБА № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
 • НАРЕДБА № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
 • НАРЕДБА № Н-2 от 18.02.2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
 • НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
 • НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗАМ-1766/32-376427 от 28.12.2018 г. за определяне на компетентността на териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция "Митници" при осъществяване на дейности по Закона за акцизите и данъчните складове

Други:

 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-3 от 23.12.2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
 • УКАЗ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство

Отменени подзаконови актове:

Наредби:

 • НАРЕДБА № 3 от 29.10.2004 г. за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети

Други:

 • РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ДДС № 08 от 25.11.2020 г. (№ БНБ-107399/26.11.2020 г.) относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2020 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2021 г.
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-972 от 11.12.2020 г. за определяне размера на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна и общия брой на индивидуалните квоти за 2021 г.

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-675 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г.
 • НАЦИОНАЛЕН ПЛАН на Република България за готовност при пандемия
 • НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България
 • ЗАПОВЕД № РД-01-716 от 18.12.2020 г. за забрана износа на лекарствени продукти, получили разрешение за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Съюза за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата и лекарствени продукти и получили разрешение за употреба по чл. 26, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • ЗАПОВЕД № РД-01-719 от 20.12.2020 г. за въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 17.00 часа на 20.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • УКАЗАНИЯ относно месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 • ЗАПОВЕД № РД-06-42 от 27.11.2020 г. за утвърждаване на Списък с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, с решение на Народното събрание или на Министерския съвет
 • ИНФОРМАЦИЯ за работодатели и работници/служители относно кандидатстване и изплащане на компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г.
 • ИНФОРМАЦИЯ за работодателите, желаещи да участват в Проект "Заетост за теб"

Министерство на образованието и науката

 • ЗАПОВЕД № РД09-3457 от 26.11.2020 г. за обучението на учениците в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. от разстояние в електронна среда
 • ЗАПОВЕД № РД09-3464 от 27.11.2020 г. за осъществяване на педагогическото взаимодействие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите

Министерство на вътрешните работи

 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.

Министерство на отбраната

 • ЗАПОВЕД № ОХ-974 от 30.11.2020 г. за обявяване на Допълнително споразумение към Колективния трудов договор в Министерството на отбраната, обявен с МЗ № ОХ-1149 от 27.12.2019 г., изм. с МЗ № ОХ-156 от 18.02.2020 г.
 • ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ № КП-39-4 от 30.11.2020 г. между Министерството на отбраната и национално представителните синдикални организации в Министерството на отбраната

Министерство на туризма

 • УКАЗАНИЯ от 7.12.2020 г. за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • РАЗЯСНЕНИЕ от 2.12.2020 г. относно данъчното третиране на разходи, свързани с тестване на служители за наличие на коронавирус

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1709 от 4.11.2020 г. относно приложение на разпоредбите на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1762 от 16.11.2020 г. относно прилагане на чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1731 от 10.11.2020 г. относно право на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност във връзка с изпълнение на проект по техническа рекултивация на депо за битови отпадъци

Национална здравноосигурителна каса

 • УСЛОВИЯ И РЕД № РД-16-66 от 20.11.2020 г. за отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, заплащани по реда на Наредба № 3 за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните и Наредба № 2 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка
 • УСЛОВИЯ И РЕД в изпълнение на § 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. за заплащане на стойности за здравноосигурителни плащания за болничната медицинска помощ, определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
 • УСЛОВИЯ И РЕД за прилагане на чл. 12, ал. 5 от НРД за денталните дейности за 2020 - 2022 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
 • УСЛОВИЯ И РЕД в изпълнение на чл. 13 от НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

Българска народна банка

 • УКАЗАНИЕ 13-1020 (№ БНБ-108511 от 30.11.2020 г.) относно кодове за идентификатор на вида сметка, служебно запазени от Българската народна банка

Висш съдебен съвет

Актове

 • РЕШЕНИЕ за определяне на реда и начина на изчисляване на обезщетенията по чл. 225 от ЗСВ

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-115/2020 г. от 30.11.2020 г. относно характера на администрирането на лични данни, осъществявано от Столична община и районните администрации в контекста на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-96/2020 г. от 11.11.2020 г. относно монтиране на система за достъпа в училище с лицево разпознаване и измерване на телесна температура
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-82/2020 г. от 24.09.2020 г. относно публикуване на решения, постановени по дисциплинарни производства пред Висшия дисциплинарен съд и дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-36/2020 г. от 16.04.2020 г. относно промяна в методите на събиране на данни от домакинствата и лицата и използването на актуални комуникационни данни

Агенция по обществени поръчки

 • СТАНОВИЩЕ от 3.12.2020 г. относно съответствие с критериите за подбор на изпълнител в условията на сключен договор или действащо рамково споразумение по Закона за обществените поръчки
 • СТАНОВИЩЕ № 04-00-296 от 16.11.2020 г. относно прилагане на чл. 103, ал. 1 от ЗОП и достъп на възложителя до офертите при провеждане на процедура чрез платформата по чл. 39а от ЗОП (ЦАИС ЕОП)
 • СТАНОВИЩЕ № 04-00-284 от 13.11.2020 г. относно публикации чрез Централизираната автоматизирана електронна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) на обявления за възложена поръчка по договори, сключени въз основа на рамкови споразумения на Централния орган за покупки (ЦОП)