АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. ноември 2018 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 • ВАЛУТЕН закон
 • ЗАКОН за авторското право и сродните му права
 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за водите
 • ЗАКОН за данък върху добавената стойност
 • ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
 • ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
 • ЗАКОН за местните данъци и такси
 • ЗАКОН за митниците
 • ЗАКОН за опазване на околната среда
 • ЗАКОН за правната помощ
 • ЗАКОН за професионалното образование и обучение
 • ЗАКОН за счетоводството
 • ЗАКОН за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
 • ЗАКОН за управление на отпадъците
 • ЗАКОН за филмовата индустрия
 • ЗАКОН за частната охранителна дейност

Международни актове:

 • КОНВЕНЦИЯ за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 9 НОЕМВРИ 2018 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Наредби:

 • НАРЕДБА № 25 от 07.11.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“
 • НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
 • НАРЕДБА № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет
 • НАРЕДБА № Н-9 от 07.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, кoито не са български граждани, и членовете на техните семейства

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № РД-01-879 от 22.10.2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Други:

 • ИЗМЕНЕНИЯ и допълнения към Протокола от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
 • МЕТОДИКА за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10782 от 07.09.2018 г. по административно дело № 10561 от 2018 г.
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 08.11.2018 г. по конституционно дело № 5 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1 от 26.10.2018 г. на ВКС и ВАС
 • РЕШЕНИЕ № 15 от 06.11.2018 г. по конституционно дело № 10 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 16 от 06.11.2018 г. по конституционно дело № 4 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 17 от 08.11.2018 г. по конституционно дело № 9 от 2018 г.
 • РЕШЕНИЕ № 2308 от 21.02.2018 г. по административно дело № 927 от 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 2315 от 21.02.2018 г. по административно дело № 3879 от 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 8709 от 27.06.2018 г. по административно дело № 2751 от 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 829 от 22.11.2018 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
 • РЕШЕНИЕ № 845 от 22.11.2018 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 на МС от 22.07.2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" за периода от 2014 г. до 2020 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 • ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ
 • НАРЕДБА № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • НАРЕДБА № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
 • НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
 • Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата
 • НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
 • НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
 • НАРЕДБА № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 от 12.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда

Други:

 • ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия
 • ПРАВИЛА за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието

Отменени подзаконови актове:

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Наредби:

 • НАРЕДБА № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
 • НАРЕДБА № Н-4 от 3.06.2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели
 • НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № Iз-487 от 28.03.2007 г. за реда и организацията за издаване на документите по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на Инспектората на Министерството на финансите
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-955 от 19.10.2018 г. (№ БНБ-108495 от 16.10.2018 г.) за определяне на "инвестиционно злато" за целите на чл. 160а, ал. 1, т. 2 от Закона зa данък върху добавената стойност
 • СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 9.11.2018 г. относно националното законодателство, което ще бъде прието с оглед на установяването на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската народна банка (CON/2018/49)

Национална агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-203 от 5.09.2018 г. относно изискванията по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. при отдаване под наем на бензиностанция, като обект за търговия с течни горива на друго лице
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-220 от 28.09.2018 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на извършени услуги по ишлеме и остатъчни материали, върху които се прехвърля собствеността на доставчика на услугата
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-208 от 21.09.2018 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на извършени ремонтни услуги на дружество от Европейския съюз и замяна на негодни части при осъществяване на ремонтните услуги
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-101 от 3.09.2018 г. относно прилагане нормите на ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО и ЗДДС във връзка с дейността на регистриран земеделски стопанин, който е вписан и като ЕТ
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 08-00-10 от 28.09.2018 г. относно осигурителни вноски върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1817 от 10.10.2018 г. относно данъчно третиране на дейността кинезитерапия
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-120 от 3.10.2018 г. относно прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с получено обезщетение за болестта "туберкулоза по животните"
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-192 от 22.08.2018 г. относно третиране по ЗДДС на добиването и продажбата на биткойни
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-230 от 8.10.2018 г. относно третиране на доставки на услуги по Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-115 от 9.10.2018 г. относно осигуряване на самоосигуряващо се лице през периодите на бременност и раждане и отглеждане на малко дете
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1779 от 2.10.2018 г. относно вписване в публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-231 от 18.10.2018 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател - лице от трета страна, и последващ износ на същите стоки от територията на тази друга държава членка
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-1918 от 26.10.2018 г. относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност при поемане на предприятието от наследник на починал едноличен търговец

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието, храните и горите

 • ЗАПОВЕД № 970 от 29.10.2018 г. за определяне на образец на заявление по чл. 55, ал. 1 от Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Министерство на образованието и науката

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на Инспектората на Министерството на образованието и науката

Национална здравноосигурителна каса

 • ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА № РД-16-45 от 17.10.2018 г. за дейността на комисията в ЦУ на НЗОК и реда за разглеждане на заявления за заплащане на медицински изделия, извън цената на клиничната пътека/амбулаторната процедура
 • МЕХАНИЗЪМ, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-17-865/12.10.2018 г. от 31.10.2018 г. относно приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) в съдебната власт
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-1078/25.10.2018 г. от 12.11.2018 г. относно публикуване на интернет страниците на общинските съвети на списък с имена и документи при процедура за избор на съдебни заседатели
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-01-859/1.08.2018 г. от 27.09.2018 г. относно искане за становище по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 от "Български пощи" ЕАД
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № НДМСПО-17-192/21.03.2018 г. от 2.05.2018 г. относно указания до органите на съдебната власт с оглед точното и еднакво прилагане на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, в частност при публикуване на актовете на органите на съдебната власт и информация за дейността им на официалните им интернет страници

Българска народна банка

 • ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СИСТЕМНИЯ КОМПОНЕНТ TARGET2-BNB
 • ПРАВИЛА за откриване и управление на TIPS специална парична сметка в системния компонент TARGET2-BNB
 • ПРАВИЛА за откриване и управление на T2S специална парична сметка в системния компонент TARGET2-BNB

Висш съдебен съвет

Актове