АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. август 2021 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2021 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1820 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на финансите" => "Други":

  • Списък с договорите на публичните предприятия на стойност над 1 млн. лева с доставчици на строителство, стоки и услуги за периода 01.01.2019 - 30.04.2021 г.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. юли 2021 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2021 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 912 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 1957 бр.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. юни 2021 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2021 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1487 бр.

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на околната среда и водите":

  • Сключени договори за изпълнение на основни дейности по проекти, финансирани от ОПОС 2014-2020 г.
  • Сключени договори от Изпълнителната агенция по околна среда с изпълнители по компонент ВОДИ за периода 2016-2020 г.
  • Сключени договори за СМР и строителен надзор по инфраструктурни проекти по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г.
  • Информация от ПУДООС за действащи договори по Елементи на околната среда (ЕИОС) към дата 31.05.2021 - Ос "Води"

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на финансите" => "Други":

  • Списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) - Рестриктивни мерки и Други мерки (санкционирани лица по Закона "Магнитски")