АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. август 2023 г.


Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2023 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 633 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 1062 бр.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. юли 2023 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2023 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 707 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на земеделието и храните" => "Сапард" и ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ":

  • Списък на бенефициентите получили субсидии от ЕФГЗ и ЕФРСР за финансовата 2022 година - 45 части

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. юни 2023 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2023 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 981 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 897 бр.