АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. март 2019 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 697 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2367 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

 • Решения и определения – 1001 бр.

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Общини" => "Регистри - други":

 • Регистър на недвижими имоти, публична общинска собственост, отдадени на концесия - Община Враца
 • Регистър на разпоредителни сделки с общинска собственост на Община Разград

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. февруари 2019 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 855 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2424 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Общини" => "Регистри - строителство":

 • Регистър на издадените разрешения за строеж от 2015 г. до 2018 г. - община Варна

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. януари 2019 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 287 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1244 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

 • Решения и определения – 1313 бр.

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Комисия за финансов надзор" => "Управление "Застрахователен надзор"":

 • Регистър на лицата, задължени по § 1д от ДР на ЗППЦК да представят годишни финансови отчети пред КФН

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Общини" => "Регистри - други":

 • Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници от Община Варна