АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. януари 2019 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

  • обществени поръчки – 287 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

  • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1244 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

  • Решения и определения – 1313 бр.

Нови списъци в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Комисия за финансов надзор" => "Управление "Застрахователен надзор"":

  • Регистър на лицата, задължени по § 1д от ДР на ЗППЦК да представят годишни финансови отчети пред КФН

Нови списъци в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Общини" => "Регистри - други":

  • Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници от Община Варна

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. декември 2018 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2018 година":

  • обществени поръчки – 517 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2018 година":

  • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1841 бр.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. ноември 2018 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2018 година":

  • обществени поръчки – 978 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2018 година":

  • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2772 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

  • Решения и определения – 1366 бр.