АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. май 2019 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови списъци в подпапка "Данъчни регистри - списъци" => "НАП - длъжници и други списъци" => "Актуални списъци":

 • Публичен списък на активните електронни магазини
 • Публичен списък на електронните магазини с прекратена дейност

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 1039 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2132 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерски съвет" => "Комисия за регулиране на съобщенията":

 • Информация за брой абонати съгласно чл. 33, ал. 2, т. 6 от ЗЕС

Нов списък в подпапка "Указател на административни структури" => "Списъци по Закона за мерките срещу изпирането на пари" => "Списъци на лица, заемащи висши публични длъжности " => "Списъци, публикувани през 2016 - 2019 г.":

 • Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности, за които проверката по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ е приключила с несъответствие - към 17.05.2019 г.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. април 2019 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 738 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1891 бр.

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на финансите" => "Други":

 • Списък на ЮЛ, контролирани от държавата и/или общините, с общ размер на задълженията към 31.12.2017 г. над 0,1 на сто от брутния вътрешен продукт на страната

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Общини" => "Регистри - други":

 • Регистър на разпоредителните сделки в Община Плевен за 2017 и 2018 г.
 • Регистър на разпоредителни сделки с общинска собственост на Община Сливен
 • Временни разрешения за ползване на търговски площи, издадени от Община Сливен

Нови списъци в подпапка "Избори" => "Регистрирани партии":

 • Публичен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. март 2019 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 697 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2367 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

 • Решения и определения – 1001 бр.

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Общини" => "Регистри - други":

 • Регистър на недвижими имоти, публична общинска собственост, отдадени на концесия - Община Враца
 • Регистър на разпоредителни сделки с общинска собственост на Община Разград