АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. септември 2020 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • СПОГОДБА между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на извънредните ситуации

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за управление на агрохранителната верига – нов, обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г.
 2. Закон за храните – нов, обн., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.
 3. Закон за запасите от нефт и нефтопродукти – изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 5.06.2020 г.
 4. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.
 5. Закон за закрила и развитие на културата – изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г.
 6. Закон за опазване на околната среда – изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г.
 7. Закон за техническите изисквания към продуктите – изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г., в сила от 16.06.2020 г.
 8. Закон за лечебните заведения – изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г., в сила от 16.06.2020 г., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.
 9. Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането – изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г., в сила от 16.06.2020 г.
 10. Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки – изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г., в сила от 16.06.2020 г.
 11. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. – изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., в сила от 1.07.2020 г.
 12. Закон за енергетиката – изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г., в сила от 26.06.2020 г.
 13. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците – изм., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.
 14. Закон за движението по пътищата – изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г., изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.
 15. Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника – изм., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.
 16. Закон за чужденците в Република България – изм., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.
 17. Закон за гражданското въздухоплаване – изм., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г.
 18. Закон за пътищата – изм., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 28.03.2020 г.
 19. Закон за подпомагане на земеделските производители – изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 17.07.2020 г.
 20. Кодекс за социално осигуряване – изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 21.08.2020 г.
 21. Закон за приватизация и следприватизационен контрол – доп., ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г.
 22. Закон за социалните услуги – изм. с Решение № 9 на Конституционния съд на РБ от 14.07.2020 г. - ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г.
 23. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.
 24. Закон за защита на класифицираната информация – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.
 25. Закон за Държавна агенция "Разузнаване" – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.
 26. Закон за Националната служба за охрана – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.
 27. Закон за електронното управление – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.
 28. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.
 29. Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.
 30. Закон за противодействие на тероризма – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.
 31. Закон за мерките срещу финансирането на тероризма – изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.
 32. Закон за меценатството – изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.
 33. Закон за социално подпомагане – изм., ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.