АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. декември 2019 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2 – изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г., бр. 95 от 3.12.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 1.01.2015 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 1.10.2014 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 1.03.2016 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 1.03.2016 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 1.09.2017 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Обн., ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 1.03.2018 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Обн., ДВ, бр. 95 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г.)

Българско законодателство на английски език:

 1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019 г., изм., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 2. Закон за чистотата на атмосферния въздух – изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 15.10.2019 г.
 3. Закон за кредитните институции – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 4. Кодекс за социално осигуряване – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 5. Кодекс за застраховането – изм., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 6. Граждански процесуален кодекс – изм., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 7. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране – изм., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 8. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – изм., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 9. Закон за Комисията за финансов надзор – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 10. Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти – изм., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 11. Закон за Българската народна банка – доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 12. Закон за обществените поръчки – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 1.11.2019 г.
 13. Закон за банковата несъстоятелност – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 14. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.
 15. Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г., в сила от 26.11.2019 г.