АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. март 2019 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията
 • ДОГОВОР за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Република Литва
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с допълненията и измененията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Приложението към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

Българско законодателство на английски език:

 1. Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял – изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 19.11.2018 г.
 2. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 3. Закон за местните данъци и такси – изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 4. Закон за данъците върху доходите на физическите лица – изм., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 5. Закон за здравето – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 6. Кодекс за социално осигуряване – изм., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2020 г.
 7. Закон за обществените поръчки – изм., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 8. Закон за пътищата – изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 9. Закон за радиото и телевизията – доп., ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 10. Закон за Селскостопанската академия – изм., ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г.
 11. Закон за Българската народна банка – изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г.
 12. Закон за културното наследство – изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г.
 13. Закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили – изм., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г.
 14. Закон за българските лични документи – изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г., изм., бр. 12 от 8.02.2019 г.
 15. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги – изм., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 31.12.2018 г.
 16. Закон за електронната идентификация – изм., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 31.12.2018 г.
 17. Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства – изм., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г.
 18. Закон за гражданското въздухоплаване – изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г.
 19. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г.
 20. Закон за чистотата на атмосферния въздух – изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 3.01.2019 г.
 21. Закон за техническите изисквания към продуктите – изм., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 3.01.2019 г.
 22. Закон за опазване на околната среда – изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 3.01.2019 г.
 23. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност – изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г., в сила от 8.01.2019 г., попр., бр. 5 от 15.01.2019 г.
 24. Наказателен кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.
 25. Наказателно-процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г., доп., бр. 16 от 22.02.2019 г.
 26. Закон за акцизите и данъчните складове – доп., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.
 27. Закон за военната полиция – изм., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.
 28. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" – доп., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.
 29. Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест – доп., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.
 30. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража – доп., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.
 31. Закон за Министерството на вътрешните работи – доп., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.
 32. Закон за митниците – изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.
 33. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – доп., ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г.
 34. Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд – изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г., в сила от 2.02.2019 г.
 35. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1.02.2019 г.
 36. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г.
 37. Закон за вътрешния одит в публичния сектор – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г.
 38. Закон за счетоводството – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г.
 39. Закон за частната охранителна дейност – доп., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г.
 40. Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г.
 41. Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 28.01.2019 г.
 42. Закон за движението по пътищата – изм., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 28.01.2019 г.
 43. Закон за лечебните заведения – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 12.02.2019 г.