АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. февруари 2023 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • КОНВЕНЦИЯ за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)
 • ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. – нов, обн., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 2. Закон за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г., в сила от 1.03.2023 г., бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 3. Закон за висшето образование – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
 4. Закон за развитието на академичния състав в Република България – изм., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
 5. Закон за правната помощ – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
 6. Граждански процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
 7. Aдминистративнопроцесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
 8. Закон за данъците върху доходите на физическите лица – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 9. Закон за Националната агенция за приходите – доп., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 10. Закон семейни помощи за деца – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.
 11. Закон за социално подпомагане – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.06.2023 г.
 12. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 13.12.2022 г., изм., бр. 104 от 30.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 13. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – изм., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 14. Закон за административно-териториалното устройство на Република България – изм., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 15. Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход – изм., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 16. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – изм., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г., изм. и доп., бр. 104 от 30.12.2022 г.
 17. Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – изм., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 18. Закон за рибарството и аквакултурите – изм., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 19. Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление – изм., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 20. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове – доп., ДВ, бр. 103 от 24.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 21. Изборен кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.
 22. Закон за Българската народна банка – изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.
 23. Кодекс на труда – изм., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.