АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. ноември 2023 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • ПРИЛОЖЕНИЕ А към Конвенция Минамата относно живака, изменена от Конференцията на страните на четвъртото й заседание (СОР 4)
 • КОНВЕНЦИЯ МИНАМАТА относно живака – изм., ДВ, бр. 89 от 24.10.2023 г., в сила от 28.09.2023 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ на Приложения А, Б и/или В на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители с включване на нови химични вещества в тях
 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ на приложения А и/или Б на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители с включване на нови химични вещества в тях
 • СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители – изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 24.10.2023 г.

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. – нов, обн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 1.01.2023 г.
 2. Закон за противодействие на корупцията – нов, обн., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 3. Закон за Комисията за финансов надзор – изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 28.07.2023 г.
 4. Търговски закон – изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.
 5. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 1.01.2023 г.
 6. Закон за платежните услуги и платежните системи – изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.
 7. Закон за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 1.08.2023 г.
 8. Закон за чужденците в Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.
 9. Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства – изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.
 10. Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест – изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.
 11. Закон за Министерството на вътрешните работи – изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.
 12. Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна – изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.
 13. Закон за концесиите – изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г.
 14. Закон за горите – изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г., в сила от 4.08.2023 г.
 15. Закон за автомобилните превози – изм., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г., доп., бр. 88 от 20.10.2023 г., в сила от 22.12.2023 г.
 16. Закон за движението по пътищата – изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4.08.2023 г., изм., бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 17. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина – изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 15.08.2023 г.
 18. Закон за храните – доп., ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г.
 19. Закон за здравето – изм., ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г.
 20. Закон за електронното управление – изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 19.09.2023 г.
 21. Закон за административните нарушения и наказания – изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 31.03.2024 г., доп., бр. 84 от 6.10.2023 г.
 22. Закон за гражданската регистрация – изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 19.09.2023 г.
 23. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – изм., ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 19.09.2023 г.
 24. Закон за местните данъци и такси – доп., ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 19.09.2023 г.
 25. Административнопроцесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 19.09.2023 г.
 26. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – изм., ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 19.09.2023 г.
 27. Закон за администрацията – изм., ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г., в сила от 19.09.2023 г.
 28. Закон за енергетиката – доп., ДВ, бр. 82 от 29.09.2023 г., в сила от 29.09.2023 г.
 29. Валутен закон – изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 29.09.2023 г.
 30. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 3.10.2023 г., в сила от 3.10.2023 г.
 31. Наказателен кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г.
 32. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 33. Закон за държавния служител – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 34. Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 35. Закон за закрила и развитие на културата – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 36. Закон за защита на класифицираната информация – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 37. Закон за защита на конкуренцията – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 38. Закон за защита на личните данни – изм., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.
 39. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред – изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., в сила от 1.06.2025 г.
 40. Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход – изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г., в сила от 13.10.2023 г.
 41. Закон за индустриалните паркове – изм., ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г., в сила от 13.10.2023 г.
 42. Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт – изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 17.11.2023 г., в сила от 17.11.2023 г.