АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. юни 2021 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на извънредните ситуации, подписано на 29 март 2019 г. в Букурещ
 • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Латвия за сътрудничество в областта на отбраната
 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2 – изм., ДВ, бр. 30 от 13.04.2021 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 32 от 16.04.2021 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 33 от 20.04.2021 г., изм. и доп., бр. 34 от 23.04.2021 г., бр. 35 от 27.04.2021 г., бр. 37 от 7.05.2021 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Изменения на правило 1, допълнение към правило 12А, последващи изменения на Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт и изменения на правило 21 от ревизирания Анекс I към MARPOL 73/78)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Добавяне на нова глава 8 към Анекс I към MARPOL 73/78 и последващи изменения на Допълнението към IOPP свидетелството, Форма В)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Изменения на правила 1, 12, 13, 17 и 38 от Анекс I към MARPOL 73/78, на допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването с нефт и на части I и II от Дневника за нефтените операции)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Разпоредби за особените райони и определяне на Балтийско море за особен район по Анекс IV към MARPOL 73/78)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г. към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Изменения на Анекс I към MARPOL 73/78 относно задължителните изисквания към превоз за постигане устойчивост)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс VI към MARPOL 73/78 (Система за събиране на данни за разхода на течни горива от кораби)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. Изменения на Анекс VI към MARPOL 73/78 (ECA и изискуеми EEDI за ро-ро товарни кораби и ро-ро пътнически кораби)

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за кредитните институции – изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 12.02.2021 г., бр. 21 от 12.03.2021 г.
 2. Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и посредници – изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 12.02.2021 г.
 3. Закон за местните данъци и такси – изм., ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г., бр. 16 от 23.02.2021 г.
 4. Закон за управление на отпадъците – изм., ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г., доп., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 2.03.2021 г.
 5. Закон за управление на етажната собственост – изм., ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.
 6. Административнопроцеусален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 19.02.2021 г.
 7. Граждански процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 19.02.2021 г.
 8. Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход – изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 19.02.2021 г., в сила от 19.02.2021 г.
 9. Закон за кадастъра и имотния регистър – доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.
 10. Закон за общинската собственост – доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г., бр. 17 от 26.02.2021 г.
 11. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие – изм., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2021 г.
 12. Наказателно-процесуален кодекс – доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г., изм., бр. 20 от 9.03.2021 г.
 13. Закон за съдебната власт – изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.
 14. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – изм., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.
 15. Закон за гражданското въздухоплаване – изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.
 16. Закон за държавните такси – доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г., изм., бр. 20 от 9.03.2021 г.
 17. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – изм., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.
 18. Закон за концесиите – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.
 19. Закон за водите – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.
 20. Закон за данък върху добавената стойност – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.
 21. Закон за културното наследство – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.
 22. Закон за лечебните растения – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.
 23. Закон за мерките срещу изпирането на пари – доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.
 24. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.
 25. Закон за насърчаване на инвестициите – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.
 26. Закон за пътищата – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.
 27. Закон за подземните богатства – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.
 28. Правилник за организацията и дейността на конституционния съд – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 2.03.2021 г.
 29. Закон за филмовата индустрия – изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 2.03.2021 г.
 30. Закон за чистотата на атмосферния въздух – изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.
 31. Закон за движението по пътищата – доп., ДВ, бр. 18 от 2.03.2021 г.
 32. Закон за счетоводството – изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5.03.2021 г.
 33. Закон за регистър БУЛСТАТ – изм., ДВ, бр. 19 от 5.03.2021 г.
 34. Закон за гарантиране на влоговете в банките – изм., ДВ, бр. 19 от 5.03.2021 г.
 35. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – доп., ДВ, бр. 19 от 5.03.2021 г., в сила от 5.03.2021 г.
 36. Закон за ограничаване на изменението на климата – изм., ДВ, бр. 19 от 5.03.2021 г., в сила от 5.03.2021 г.
 37. Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура – доп., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г.
 38. Закон за защита на потребителите – доп., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г.
 39. Закон за Министерството на вътрешните работи – доп., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г.
 40. Закон за противодействие на тероризма – изм., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г.
 41. Закон за радиото и телевизията – изм., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г.
 42. Закон за българското гражданство – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.