АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. ноември 2018 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за тонажно измерване на корабите - 1969 г. – доп., ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г., в сила от 28.02.2017 г.
 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.*1 – изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г.
 • КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW) – изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г.
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на туризма
 • ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за трансфер на осъдени лица
 • КОНВЕНЦИЯ за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г. – доп., ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г., в сила от 1.01.2016 г.
 • МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВИЛА за предпазване от сблъскване на море с поправките съгласно Резолюция А.464/XII/81, А.626(15).87г., А.678(16)-89 и А.736(18)-93 на IMO, влязла в сила от 4 ноември 1995 г. – доп., ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г., в сила от 1.01.2016 г.
 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за товарните водолинии - 1966 г. – изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г.
 • КОДЕКС за прилагане на задължителните инструменти на ИМО (ІІІ Code)

Българско законодателство на английски език:

 1. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г., в сила от 20.07.2018 г.
 2. Административнопроцесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 4. Закон за младежта – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 5. Закон за Националния архивен фонд – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 6. Закон за нотариусите и нотариалната дейност – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 7. Закон за обществените поръчки – изм., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 8. Закон за общинската собственост – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 9. Закон за опазване на земеделските земи – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 10. Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 11. Закон за опазване на околната среда – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 12. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – изм., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 13. Закон за подземните богатства – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 14. Закон за правната помощ – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 15. Закон за радиото и телевизията – изм., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 16. Закон за рибарството и аквакултурите – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 17. Закон за сдружения за напояване – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 18. Закон за туризма – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 19. Закон за физическото възпитание и спорта – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., отм., бр. 86 от 18.10.2018, в сила от 18.01.2019 г.
 20. Закон за храните – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 21. Закон за частните съдебни изпълнители – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 22. Закон за чужденците в Република България – изм., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 23. Кодекс за социално осигуряване – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 24. Закон за държавната собственост – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 25. Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти – изм., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 26. Закон за семейни помощи за деца – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 27. Кодекс на труда – изм., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 28. Закон за управление на отпадъците – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 29. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране – изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 30. Закон за публичното предлагане на ценни книжа – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 31. Закон за пощенските услуги – изм., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 32. Закон за техническите изисквания към продуктите – изм., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 33. Закон за движението по пътищата – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 34. Закон за водите – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 35. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги – доп., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.