АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. юли 2020 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката и индустрията на Държавата Катар за сътрудничество в областта на енергетиката
 • СПОГОДБА между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход – изм., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 5.06.2020 г.
 2. Закон за Държавна агенция "Разузнаване" – изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г.
 3. Кодекс за социално осигуряване – изм., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г.
 4. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" – доп., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г.
 5. Закон за движението по пътищата – доп., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г.
 6. Закон за електронните съобщения – изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г.
 7. Закон за противодействие на тероризма – доп., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г.
 8. Закон за ветеринарномедицинската дейност – изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г., бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.
 9. Закон за фуражите – изм., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г.
 10. Закон за защита на растенията – изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г.
 11. Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – изм., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г., бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.
 12. Закон за посевния и посадъчния материал – доп., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г.
 13. Закон за животновъдството – доп., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г.
 14. Закон за виното и спиртните напитки – изм., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г.
 15. Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната верига – изм., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г.
 16. Закон за данък върху добавената стойност – изм., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.
 17. Закон за защита на потребителите – изм., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.
 18. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – изм., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г.