АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. февруари 2020 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща – обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г., в сила от 17.01.2020 г., попр., бр. 15 от 21.02.2020 г.

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за маслодайната роза – обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.
 2. Закон за патентите и регистрацията на полезните модели – изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.
 3. Закон за промишления дизайн – изм., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.
 4. Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни – изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.
 5. Закон за вътрешния одит в публичния сектор – изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 6. Закон за предучилищното и училищното образование – изм., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., бр. 101 от 27.12.2019
 7. Закон за военноинвалидите и военнопострадалите – изм., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 8. Закон за Националния дарителски фонд "13 века България" – изм., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 9. Закон за закрила и развитие на културата – изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 10. Закон за електронните съобщения – изм., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 11. Закон за пощенските услуги – изм., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 12. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража – изм., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 13. Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. – изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 20.12.2019 г.
 14. Закон за държавния служител – изм., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 20.12.2019 г.
 15. Закон за акцизите и данъчните складове – доп., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 16. Закон за туризма – изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., доп., бр. 13 от 14.02.2020 г., в сила от 14.02.2020 г.
 17. Граждански процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.
 18. Закон за защита на потребителите – изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.
 19. Закон за социалните услуги – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 20. Семеен кодекс – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 21. Закон за социално подпомагане – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 22. Закон за закрила на детето – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 23. Закон за защита от домашното насилие – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 24. Закон за здравето – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 25. Закон за лечебните заведения – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 26. Закон за здравното осигуряване – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 27. Закон за семейни помощи за деца – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 28. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 29. Закон за чужденците в Република България – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 30. Закон за убежището и бежанците – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 31. Закон за правната помощ – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 32. Закон за българските лични документи – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 33. Закон за данъците върху доходите на физическите лица – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 34. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019, бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 35. Закон за данък върху добавената стойност – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019, доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 36. Закон за местните данъци и такси – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019, бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 37. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 38. Закон за хората с увреждания – изм., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019
 39. Закон за митниците – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 40. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.
 41. Закон за Комисията за финансов надзор – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.
 42. Закон за пазарите на финансови инструменти – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.
 43. Закон за публичното предлагане на ценни книжа – изм., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.
 44. Закон за електронното управление – доп., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г.
 45. Закон за особените залози – изм., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 31.12.2019 г.