АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. април 2024 г.


Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ за сигурност между правителството на Република България и Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията за защита на класифицираната информация
 • СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. – нов, обн., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.
 2. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. – изм., ДВ, бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от 31.01.2024 г.
 3. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. – доп., ДВ, бр. 34 от 16.04.2024 г., в сила от 1.04.2024 г.
 4. Кодекс на международното частно право – изм., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 22.12.2023 г.
 5. Кодекс на труда – изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 29.03.2024 г.
 6. Кодекс за социално осигуряване – изм., ДВ, бр. 27 от 29.03.2024 г.
 7. Закон за ветеринарномедицинската дейност – изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., доп., бр. 21 от 12.03.2024 г.
 8. Закон за движението по пътищата – изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., изм. и доп., бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от 13.02.2024 г.
 9. Закон за опазване на земеделските земи – изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., изм. и доп., бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 22.12.2023 г., бр. 16 от 23.02.2024 г., в сила от 23.02.2024 г., доп., бр. 33 от 12.04.2024 г., в сила от 12.04.2024 г.
 10. Закон за подпомагане на земеделските производители – изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.
 11. Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.
 12. Закон за професионалното образование и обучение – изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., доп., бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 1.04.2024 г., изм. и доп., бр. 27 от 29.03.2024 г.
 13. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., изм. и доп., бр. 33 от 12.04.2024 г., в сила от 1.01.2025 г.
 14. Закон за фуражите – изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.
 15. Закон за храните – изм., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.
 16. Закон за социалните услуги – изм., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.
 17. Закон за вероизповеданията – изм., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.
 18. Закон за висшето образование – доп., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.
 19. Закон за "Държавен вестник" – изм., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г
 20. Закон за местното самоуправление и местната администрация – изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 26.01.2024 г., в сила от 1.02.2024 г.
 21. Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 13.02.2024 г.
 22. Закон за защита на класифицираната информация – изм., ДВ, бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България
 23. Закон за противодействие на корупцията – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България
 24. Закон за кредитните институции – изм., ДВ, бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България
 25. Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници – изм., ДВ, бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България
 26. Закон за Министерството на вътрешните работи – изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5.03.2024 г., доп., бр. 33 от 12.04.2024 г.
 27. Закон за Българската народна банка – изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 2.04.2024 г.
 28. Закон за Сметната палата – изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 2.04.2024 г.
 29. Закон за омбудсмана – изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 2.04.2024 г.
 30. Закон за администрацията – доп., ДВ, бр. 33 от 12.04.2024 г.