АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. декември 2021 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ между Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Румънската морска администрация относно проверките на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в българо-румънския участък на р. Дунав
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за контрол и управление на корабните баластни води и седименти – изм., ДВ, бр. 79 от 21.09.2021 г., в сила от 1.06.2022 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (Кодекс FSS)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (Кодекс FSS)
 • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за системите за пожарна безопасност (FSS Code) – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила от 1.01.2020 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Международния кодекс за спасителни средства (LSA CODE)
 • МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС за спасителни средства (LSA Code) – изм., ДВ, бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила от 1.01.2020 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Ревизирана форма на допълнение към Международното свидетелство за предотвратяване замърсяване на въздуха IAPP)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Изменения на Анекс VI към MARPOL) (Електронни дневници и правила за конструктивния индекс за енергийна ефективност – EEDI на кораби с усилена обшивка за плаване в условия на лед)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Изменения на Анекс I, II и V към MARPOL – Електронни дневници)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (Изменения на Анекс II към MARPOL) (Остатъци от товари и измиване на танкове от устойчиви плаващи вещества)
 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.*1,*2 – изм. и доп., ДВ, бр. 85 от 12.10.2021 г., бр. 86 от 15.10.2021 г.

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за устройство на територията – изм. с Решение № 17 от 4.11.2021 г. на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г.
 2. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност – изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 2.04.2021 г., в сила от 1.07.2021 г.
 3. Правилник за организацията и дейността на Конституционния съд – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2.11.2021 г., в сила от 6.11.2021 г.
 4. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание – отм., ДВ, бр. 109 от 21.12.2021 г., в сила от 21.12.2021 г.
 5. Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2.11.2021 г., в сила от 2.11.2021 г.
 6. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина – изм., ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 19.11.2021 г.