АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. септември 2018 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна
 • СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 26.06.2018 г.
 2. Закон за водите – изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г.
 3. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност – изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г., в сила от 13.07.2018 г.
 4. Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника – изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г.
 5. Кодекс за социално осигуряване – изм., ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.
 6. Закон за приватизация и следприватизационен контрол – доп., ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г., в сила от 3.08.2019 г.
 7. Закон за държавната собственост – доп., ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г., в сила от 3.08.2019 г.
 8. Закон за енергетиката – изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г., в сила от 3.08.2018 г.
 9. Граждански процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г., в сила от 7.08.2018 г.
 10. Закон за особените залози – изм., ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г., в сила от 7.08.2018 г.
 11. Закон за данък върху добавената стойност – доп., ДВ, бр. 65 от 7.08.2018 г., в сила от 7.08.2018 г.
 12. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите – изм., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.