АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. май 2019 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст) – изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. – нов, обн., ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г.
 2. Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. – нов, обн., ДВ, бр. 22 от 15.03.2019 г.
 3. Закон за защита на търговската тайна – нов, обн., ДВ, бр. 28 от 5.04.2019 г.
 4. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 5. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 6. Закон за защита на потребителите – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 7. Закон за защита на растенията – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 8. Закон за Комисията за финансов надзор – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 9. Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 10. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 11. Закон за движението по пътищата – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 12. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 13. Закон за опазване на околната среда – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 14. Закон за убежището и бежанците – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 15. Закон за управление на етажната собственост – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 16. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.
 17. Закон за насърчаване на заетостта – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 18. Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика – изм., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., в сила от 2.05.2019 г., изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 22.03.2019 г.
 19. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., в сила от 1.03.2019 г., попр., бр. 20 от 8.03.2019 г.
 20. Закон за съдебната власт – изм. с Решение № 2 от 21.02.2019 г. на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 19 от 5.03.2019 г.
 21. Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2019 г.
 22. Семеен кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 23. Закон за социално подпомагане – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 24. Закон за закрила на детето – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 25. Закон за защита от домашното насилие – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 26. Закон за здравето – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 27. Закон за лечебните заведения – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 28. Закон за здравното осигуряване – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 29. Закон за предучилищното и училищното образование – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 30. Закон за семейни помощи за деца – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 31. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 32. Закон за чужденците в Република България – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 33. Закон за правната помощ – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 34. Закон за българските лични документи – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 35. Закон за данъците върху доходите на физическите лица – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 36. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 37. Закон за данък върху добавената стойност – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 38. Закон за местните данъци и такси – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 9.04.2019 г. - бр. 32 от 16.04.2019 г.
 39. Закон за военноинвалидите и военнопострадалите – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 40. Закон за дейностите по предоставяне на услуги – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., бр. 34 от 23.04.2019 г.
 41. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 42. Закон за устройство на територията – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., изм. и доп., бр. 25 от 26.03.2019 г.
 43. Закон за ветеринарномедицинската дейност – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 44. Закон за хората с увреждания – изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 45. Закон за гражданската регистрация – изм., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.
 46. Закон за държавната собственост – изм., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г., в сила от 26.03.2019 г.
 47. Изборен кодекс – изм., ДВ, бр. 29 от 8.04.2019 г., в сила от 8.04.2019 г.
 48. Закон за митниците – изм. с Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 9.04.2019 г. - ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.
 49. Закон за банковата несъстоятелност – изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г., в сила от 19.04.2019 г.
 50. Закон за мерките срещу изпирането на пари – изм., ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г.