АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. април 2021 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • СПОГОДБА между Република България и Япония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода – попр., ДВ, бр. 26 от 30.03.2021 г.
 • МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на здравеопазването на Република България и Министерството на здравеопазването на Черна гора за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
 • СПОРАЗУМЕНИЕ за взаимната защита на военна класифицирана информация между правителството на Република България и правителството на Кралство Дания
 • ПРОТОКОЛ № 11 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно преустройството на контролния механизъм, установен от конвенцията – попр., ДВ, бр. 97 от 9.11.1999 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Ревизиран Анекс III към MARPOL 73/78)
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (Приемни съоръжения извън особените райони и изхвърляне на отпадъчни води)
 • МЕЖДУНАРОДEН КОДЕКС за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за данък върху добавената стойност – изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.
 2. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм., бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 31.12.2020 г., изм. и доп., бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.
 3. Кодекс на търговското корабоплаване – изм. и доп., ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г.
 4. Закон за подпомагане на земеделските производители – изм., ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г.
 5. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г.
 6. Закон за храните – изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г.
 7. Закон за водите – доп., ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г.
 8. Закон за хазарта – изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.
 9. Закон за националната стандартизация – доп., ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.
 10. Закон за държавните резерви и военновременните запаси – доп., ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.
 11. Закон за семейни помощи за деца – доп., ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.
 12. Закон за социалните услуги – изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.
 13. Закон за адвокатурата – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.