АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. септември 2019 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • МЕМОРАНДУМ за разбирателство между правителството на Република България, правителството на Република Гърция, правителството на Румъния и правителството на Република Сърбия за създаване на Инициативен организационен комитет за подаване на съвместни кандидатури за домакинства на Европейското първенство по футбол на УЕФА през 2028 г. и на Световното първенство по футбол на ФИФА през 2030 г.
 • МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия за сътрудничество в областта на туризма
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за сътрудничество в областта на вътрешната сигурност

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за хазарта – доп., ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.
 2. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.
 3. Кодекс за застраховането – доп., ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.
 4. Закон за предучилищното и училищното образование – доп., ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.
 5. Закон за кадастъра и имотния регистър – изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.
 6. Закон за насърчаване на инвестициите – изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 4.06.2019 г.
 7. Закон за защита на потребителите – доп., ДВ, бр. 45 от 7.06.2019 г., в сила от 7.06.2019 г.
 8. Закон за авторското право и сродните му права – изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г.
 9. Закон за електронните съобщения – изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г.
 10. Закон за политическите партии – изм., ДВ, бр. 50 от 25.06.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.
 11. Закон за подпомагане на земеделските производители – изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г., в сила от 28.06.2019 г.
 12. Закон за приватизация и следприватизационен контрол – изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г., в сила от 16.07.2019 г.
 13. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие – изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г., в сила от 16.07.2019 г., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.
 14. Закон за управление на отпадъците – изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г., в сила от 16.07.2019 г.
 15. Закон за българските лични документи – изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г.
 16. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги – изм., ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г., в сила от 1.10.2020 г.
 17. Закон за електронната идентификация – изм., ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г., в сила от 1.10.2020 г.
 18. Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 – изм., ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г.
 19. Закон за чужденците в Република България – доп., ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г.
 20. Закон за здравето – изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г.
 21. Закон за закрила на детето – изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г.
 22. Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. – изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.
 23. Изборен кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.
 24. Закон за държавната собственост – изм., ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.
 25. Закон за общинската собственост – изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.
 26. Закон за движението по пътищата – изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.
 27. Закон за концесиите – доп., ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.
 28. Закон за туризма – изм., ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г.
 29. Закон за военното разузнаване – изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.
 30. Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 5.04.2019 г.
 31. Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти – изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 25.06.2019 г.