АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. юни 2022 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • МЕМОРАНДУМ за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Република България и правителството на Черна гора
 • СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар
 • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО, с който се изменя Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за въздушни съобщения от 1992 г.

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за Комисията за финансов надзор – изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 29.03.2022 г.
 2. Закон за здравното осигуряване – изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 26.04.2022 г.
 3. Закон за здравето – изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 26.04.2022 г., доп., бр. 41 от 3.06.2022 г., в сила от 3.06.2022 г.
 4. Закон за съдебната власт – изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 27.07.2022 г.
 5. Наказателно-процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 27.07.2022 г.
 6. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина – изм., ДВ, бр. 36 от 13.05.2022 г.
 7. Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България – изм., ДВ, бр. 36 от 13.05.2022 г., в сила от 13.05.2022 г.
 8. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 27.05.2022 г.
 9. Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд – изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 27.05.2022 г.
 10. Закон за професионалното образование и обучение – изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 3.06.2022 г., в сила от 3.06.2022 г.
 11. Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност – изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 3.06.2022 г., в сила от 3.06.2022 г.
 12. Закон за акцизите и данъчните складове – изм., ДВ, бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.