АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. август 2021 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
 • СПОГОДБА между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – нов, обн., ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.
 2. Закон за енергетиката – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 12.03.2021 г.
 3. Закон за признаване на професионални квалификации – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 4. Закон за чужденците в Република България – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 5. Закон за насърчаване на инвестициите – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 6. Закон за опазване на земеделските земи – доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 7. Закон за горите – доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 8. Закон за енергията от възобновяеми източници – изм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 9. Закон за административните нарушения и наказания – изм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 10. Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране – изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 11. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 12. Закон за пазарите на финансови инструменти – изм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 13. Кодекс за застраховането – изм., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 14. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност – доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.
 15. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците – доп., ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 6.04.2021 г.
 16. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите – изм., ДВ, бр. 24 от 23.03.2021 г., в сила от 23.03.2021 г.
 17. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 2.04.2021 г.
 18. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки – изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 27.04.2021 г.
 19. Наказателно-процесуален кодекс – изм. с Решение № 7 от 11.05.2021 г. на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 41 от 18.05.2021 г.
 20. Закон за съдебната власт – изм. с Решение № 7 от 11.05.2021 г. на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 41 от 18.05.2021 г.; Решение № 6 от 11.05.2021 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 43 от 21.05.2021 г.
 21. Закон за банковата несъстоятелност – изм. с Решение № 8 от 27.05.2021 г. на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 48 от 8.06.2021 г.