АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. ноември 2022 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.
 • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. – доп., ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW)
 • КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW) – изм., ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.
 • ВТОРО ИЗМЕНЕНИЕ на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството на Република Унгария, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, правителството на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, правителството на Кралство Швеция и Департамента по отбрана на Съединените американски щати относно способности за стратегически въздушни превози

Българско законодателство на английски език:

 1. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание – нов, обн., ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 г., в сила от 11.11.2022 г.
 2. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност – изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г., в сила от 26.07.2022 г.
 3. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите – изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 14.10.2022 г., в сила от 14.10.2022 г.
 4. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина – изм., ДВ, бр. 82 от 14.10.2022 г., в сила от 1.11.2022 г.
 5. Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 23.11.2022 г.
 6. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание – изм., ДВ, бр. 86 от 28.10.2022 г., в сила от 28.10.2022 г., отм., бр. 90 от 11.11.2022 г., в сила от 11.11.2022 г.
 7. Закон за здравето – изм. с Решение № 14 от 17.11.2022 г. на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 94 от 25.11.2022 г.