АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. януари 2019 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • КОДЕКС за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW) – попр., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ на Част А на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс STCW) – обн., ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г., в сила от 1.01.2017 г., попр., бр. 107 от 28.12.2018 г.
 • СПОРАЗУМЕНИЕ относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране
 • ИЗМЕНЕНИЕ от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за физическото възпитание и спорта – нов, обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.
 2. Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика – нов, обн., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., в сила от 2.05.2019 г.
 3. Закон за киберсигурност – нов, обн., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.
 4. Закон за енергетиката – изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 9.10.2018 г., бр. 91 от 2.11.2018 г.
 5. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 12.10.2018 г., доп., бр. 91 от 2.11.2018 г.
 6. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 12.10.2018 г.
 7. Закон за лечебните заведения – изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 12.10.2018 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г.
 8. Закон за държавния дълг – доп., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г.
 9. Закон за висшето образование – доп., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.
 10. Закон за туризма – изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.
 11. Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия – изм., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.
 12. Наказателно-процесуален кодекс – изм. с Решение № 14 от 9.10.2018 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 87 от 19.10.2018 г.; изм. и доп., бр. 96 от 20.11.2018 г.
 13. Закон за защита на класифицираната информация – изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.
 14. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" – изм., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.
 15. Закон за военното разузнаване – изм., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.
 16. Закон за електронното управление – изм., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., изм. и доп., бр. 94 от 13.11.2018 г.
 17. Търговски закон – изм., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.
 18. Закон за закрила и развитие на културата – доп., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г., бр. 94 от 13.11.2018 г.
 19. Закон за филмовата индустрия – доп., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.
 20. Закон за семейните помощи за деца – изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 21. Кодекс за социално осигуряване – доп., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
 22. Закон за обществените библиотеки – доп., ДВ, бр. 89 от 26.10.2018 г., бр. 94 от 13.11.2018 г.
 23. Закон за държавната собственост – изм., ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г.
 24. Закон за приватизация и следприватизационен контрол – доп., ДВ, бр. 90 от 30.10.2018 г.
 25. Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г.
 26. Закон за здравето – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г.
 27. Кодекс на труда – изм., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., изм. и доп., бр. 92 от 6.11.2018 г.
 28. Закон за признаване на професионални квалификации – доп., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г.
 29. Закон за енергията от възобновяеми източници – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г.
 30. Закон за рибарството и аквакултурите – изм. и доп., бр. 91 от 2.11.2018 г., в сила от 2.11.2018 г.
 31. Закон за корпоративното подоходно облагане – доп., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., в сила от 2.05.2019 г.
 32. Закон за социално подпомагане – изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., в сила от 2.05.2019 г.
 33. Закон за насърчаване на заетостта – изм., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., в сила от 2.05.2019 г.
 34. Закон за правната помощ – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.
 35. Закон за частната охранителна дейност – изм., ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.
 36. Закон за професионалното образование и обучение – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.
 37. Закон за предучилищното и училищното образование – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.
 38. Закон за здравното осигуряване – доп., ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.
 39. Валутен закон – изм. и доп., бр. 93 от 9.11.2018 г., в сила от 10.02.2019 г.
 40. Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения – изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.
 41. Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – доп., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.
 42. Закон за електронните съобщения – доп., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.
 43. Закон за електронната търговия – доп., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.
 44. Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност – изм., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.
 45. Изборен кодекс – изм., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.
 46. Закон за мерките срещу изпирането на пари – изм., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 1.10.2018 г.
 47. Закон за авторското право и сродните му права – изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г.