АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. януари 2021 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за системите за пожарна безопасност (FSS Code) – oбн., ДВ, бр. 86 от 6.10.2020 г., в сила за Република България от 1.07.2002 г., изм., бр. 86 от 6.10.2020 г.
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code) (Приети с Резолюция MSC.206(81) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 18 май 2006 г. В сила за Република България от 1.07.2010 г.) (ДВ, бр. 86 от 2020 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code) (Приети с Резолюция MSC.217(82) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 8 декември 2006 г.) (ДВ, бр. 86 от 2020 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code) (Приети с Резолюция MSC.292(87) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 май 2010 г. В сила за Република България от 1.01.2012 г.) (ДВ, бр. 86 от 2020 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code) (Приети с Резолюция MSC.311(88) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 3 декември 2010 г. В сила за Република България от 1.07.2012 г.) (ДВ, бр. 86 от 2020 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code) (Приети с Резолюция MSC.327(90) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25 май 2012 г. В сила за Република България от 1.01.2014 г.) (ДВ, бр. 86 от 2020 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code) (Приети с Резолюция MSC.339(91) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 30 ноември 2012 г. В сила за Република България от 1.07.2014 г.) (ДВ, бр. 86 от 2020 г.)
 • ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code) (Приети с Резолюция MSC.367(93) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 22 май 2014 г. В сила за Република България от 1.01.2016 г.) (ДВ, бр. 86 от 2020 г.)
 • УСТАВ на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
 • СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на Палестинската власт) за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
 • СПОРАЗУМЕНИЕ за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз
 • ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Република Куба за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Българско законодателство на английски език:

 1. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 12.06.2020 г., в сила от 12.06.2020 г., доп., бр. 82 от 18.09.2020 г.
 2. Закон за автомобилните превози – изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.
 3. Закон за подземните богатства – изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 8.09.2020 г.
 4. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. – доп., ДВ, бр. 84 от 29.09.2020 г., в сила от 29.09.2020 г.
 5. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. – изм., ДВ, бр. 84 от 29.09.2020 г.
 6. Закон за съдебната власт – изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 6.10.2020 г.
 7. Закон за частните съдебни изпълнители – изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 6.10.2020 г.
 8. Изборен кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 13.10.2020 г.
 9. Наказателен кодекс – доп., ДВ, бр. 88 от 13.10.2020 г., изм. и доп., бр. 103 от 4.12.2020 г.
 10. Закон за чужденците в Република България – изм., ДВ, бр. 89 от 16.10.2020 г., изм. и доп., бр. 98 от 17.11.2020 г.
 11. Закон за промишления дизайн – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.
 12. Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.
 13. Закон за топологията на интегралните схеми – изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.
 14. Закон за устройство на територията – изм. с Решение № 14 от 15.10.2020 г. на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.
 15. Закон за регистър БУЛСТАТ – изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 3.11.2020 г., в сила от 4.01.2022 г.
 16. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание – доп., ДВ, бр. 95 от 6.11.2020 г., в сила от 6.11.2020 г.
 17. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците – изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.; изм. с Решение № 15 от 17.11.2020 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 101 от 27.11.2020 г.
 18. Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. – доп., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила от 17.11.2020 г.
 19. Закон за закрила на детето – изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г.
 20. Закон за защита от шума в околната среда – изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 27.11.2020 г.
 21. Закон за българските лични документи – изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г.
 22. Закон за електронните съобщения – изм. с Решение № 15 от 17.11.2020 г. на Конституционния съд на РБ - ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г.
 23. Закон за задълженията и договорите – доп., ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 2.06.2021 г.
 24. Закон за опазване на околната среда – изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 27.11.2020 г.
 25. Наказателно-процесуален кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.
 26. Семеен кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.
 27. Закон за народните читалища – доп., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.
 28. Закон за държавните такси – доп., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г.
 29. Търговски закон – изм., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.
 30. Кодекс на труда – изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 12.12.2020 г.