АПИС Време

"АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. януари 2020 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 381 от 30 декември 2019 г. за ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от НАРЕДБА № Н-13 от 17 декември 2019 г. за СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, начина и РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ за осигурените при тях лица, както и от САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИД на НИД на НАРЕДБА № Н-18 от 2006 г. за РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА на ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ и продукти от нефтен произход;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 6 от 22 януари 2020 г. за създаване на НАЦИОНАЛЕН БОРД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ във ВЪЗДУШНИЯ, ВОДНИЯ и ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ и за приемане на ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на НБРПВВЖТ;
  • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ бр. 1; ДВ бр. 2, ДВ бр. 3, ДВ бр. 4, ДВ бр. 5, ДВ бр. 6, ДВ бр. 7, ДВ бр. 8 и ДВ бр. 9 от 2020 г.