АПИС Време

АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. юни 2023 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ

  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ЗИД на НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, приети със ЗИД на НПК (оспорени частично пред КС);
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от Правилника за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на ПРАВИЛНИКА за прилагане на ЗАКОНА за ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ЗИД на Закона за ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ, приети със ЗИД на ЗОБ;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 на МС от 1.06.2023 г. за ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ на Република България за 2022 г.;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на МС от 1.06.2023 г. за определяне на национални правила за ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ, финансирани от ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от Наредба за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И КЛИЕНТИ на електрическа енергия КЪМ ПРЕНОСНАТА ИЛИ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от НОВАТА НАРЕДБА № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят ПЛОЩАДКИТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ ИЛИ ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, за разполагане на СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ и за ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от Наредба за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБА № 4 от 2009 г. за условията и реда за ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ;
  • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ. бр. 48, ДВ. бр. 49, ДВ. бр. 50, ДВ. бр. 51, ДВ. бр. 52, ДВ. бр. 53, ДВ. бр. 54, ДВ. бр. 55 и ДВ, бр. 56 от 2023 г.