АПИС Време

"АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. юни 2018 г.


НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ и МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЗАЩИТА от ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ на ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА и СМЕСИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от Наредба за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 2017 г. за РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 97 от 7 юни 2018 г. за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБАТА за ПЕНСИИТЕ и ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от Наредба за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2016 г. за ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ в УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НАРЕДБА № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за ОРГАНИЗАЦИЯ и ИЗВЪРШВАНЕ на ВИДОВЕТЕ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за ОПРЕДЕЛЯНЕ на ПРИМЕРНА ТИПОВА КЛАСИФИКАЦИЯ на ОБЕКТИТЕ, НА КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОХРАНА по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЧОД;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 92 от 29 май 2018 г. за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на НАРЕДБАТА за ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА на Република България;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НАРЕДБА № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, или за оттегляне на изплатената ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ по чл. 9б, т. 2 от Закона за ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ;
 • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ бр. 46, ДВ бр. 47, ДВ бр. 48, ДВ бр. 49, ДВ бр. 50, ДВ бр. 51, ДВ бр. 52, ДВ бр. 53 и в ДВ бр. 54 от 2018 г.