АПИС Време

АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. април 2021 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

  • ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗ на промените в ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, приети със ЗИД на ИК, в сила от 01 май 2021 г.
  • ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗ на промените в Закона за ПЪТИЩАТА, приети със ЗИД на ЗП, в сила от 16 март 2021 г.

НОВИ СРОКОВЕ:

  • СРОКОВЕ - нормативни дати от Закона за ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ, във връзка с РЕШЕНИЕ № 4 на Конституционния съд от 20 април 2021 г. по конституционно дело № 1 от 2021 г. – относно абсолютната погасителна давност;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 22 април 2021 г. за ИД на ПРАВИЛНИКА за ПРИЛАГАНЕ на ЗАКОНА за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПИД на ПРАВИЛНИКА за ПРИЛАГАНЕ на Закона за ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ за ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО и реда ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 2 от 7.07.2020 г. за ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО на ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ за ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС;
  • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ, бр. 27, ДВ. бр. 28, ДВ. бр. 29, ДВ. бр. 30, ДВ. бр. 31, ДВ. бр. 32, ДВ. бр. 33, ДВ. бр. 34 и ДВ. бр. 35 от 2021 г.