АПИС Време

АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. май 2024 г.

НОВИ АНАЛИЗИ:

 • ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗ на промените в ЗАКОНА за ХАЗАРТА, приети със ЗИД на ЗХ, в сила в основната им част от 18 май 2024 г.;
 • ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗ на промените в ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, приети със ЗИД на ГПК, в сила от 5 май 2024 г.;
 • ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗ на промените в НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, приети със ЗИД на НК, в сила от 5 май 2024 г. ;
 • ЕКСПРЕСЕН АНАЛИЗ на промените в ЗАКОНА за ЕНЕРГЕТИКАТА, приети със ЗИД на ЗЕ, в сила от 1 май 2024 г. и от 1 юли 2025 г.;

НОВИ СРОКОВЕ

 • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 на МС от 28 май 2024 г. за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за ИЗДАВАНЕ на БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ;
 • СРОКОВЕ – нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за РЕГУЛИРАНЕ на ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ;
 • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПМС № 168 от 16 май 2024 г. за допълнение на ПМС № 371 на МС от 2020 г. за определяне на МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА НАЙ-НИСКАТА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА;
 • СРОКОВЕ – нормативни дати от Постановление № 167 на МС от 16 май 2024 г. за допълнение на ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, събирани от АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА;
 • СРОКОВЕ – нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 5 от 2016 г. за ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ;
 • СРОКОВЕ – нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № Н-10 от 2006 г. за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, които не са установени на територията на Европейския съюз;
 • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПМС № 150 от 29 април 2024 г. за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за прилагане на ЗАКОНА за МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ;
 • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ. бр. 39, ДВ. бр. 40, ДВ. бр. 41, ДВ. бр. 42, ДВ. бр. 43, ДВ. бр. 44, ДВ, бр. 45 и ДВ бр. 46 от 2024 г.