АПИС Време

АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. февруари 2020 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

 

  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за СЪДЕБНАТА ВЛАСТ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за СОБСТВЕНОСТТА;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ТУРИЗМА;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 от 17 февруари 2020 г. за приемане на Наредба за ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ, условията, реда и начина за техния контрол;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от НАРЕДБА № Н-2 от 18 февруари 2020 г. за утвърждаване на ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ за ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ и други книжа във връзка със ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО;
  • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ бр. 10, ДВ бр. 11, ДВ бр. 12, ДВ бр. 13, ДВ бр. 14, ДВ бр. 15, ДВ бр. 16, ДВ бр. 17 и ДВ бр. 18 от 2020 г.