АПИС Време

"АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. март 2019 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

 • КОМЕНТАР: "ОТГОВОРНОСТТА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ДОПК" – проф. д-р ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ, преподавател в УНСС; член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките; председател на Сметната палата на Република България от 07.04.2005 г. до 30.04.2014 г.

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НОВИЯ ЗАКОН за СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за КОНЦЕСИИТЕ
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ВОДИТЕ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НОВИЯ ЗАКОН за ПРЕБРОЯВАНЕ на НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД в Република България през 2021 г.;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на ИЗБОРНИЯ КОДЕКС;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 47 от 18 март 2019 г. за изменение и допълнение на УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК на ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ по ХАЗАРТА и на нейната администрация
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 40 от 6 март 2019 г. за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за ПРИЛАГАНЕ на ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ на Република България;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 3 от 2015 г. за условията и реда за ПРИЛАГАНЕ на СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НОВИЯ ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
 • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ бр. 18, ДВ бр. 19, ДВ бр. 20, ДВ бр. 21; ДВ бр. 22, ДВ бр. 23, ДВ бр. 24, ДВ бр. 25 и ДВ бр. 26 от 2019 г.