АПИС Време

"АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. октомври 2018 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

 • КОМЕНТАР: "ПРАВНА УРЕДБА НА ИНСТИТУТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО" - д-р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, главен асистент по търговско право в Института за държавата и правото при БАН

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, във връзка с Решение № 14 на КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД от 9 октомври 2018 г. за обявяване на ЧАСТИЧНА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЕНЕРГЕТИКАТА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НОВИЯ Закон за ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ и СПОРТА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ в хуманната медицина;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на ВЕЩИТЕ ЛИЦА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 5 септември 2018 г. за ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА и за отнемане на незаконно придобитото имущество И ПРОКУРАТУРАТА на Република България за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за ОТПУСКАНЕ на ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ от централния бюджет ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ за ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ за МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 на МС от 26 септември 2018 г. за приемане на НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ и за УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 1 от 2017 г. за реда за УСТАНОВЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ и/или НАКРОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА или техни аналози;
 • и от всички други нормативни актове, обнародвани в бр. 81, ДВ бр. 82, ДВ бр. 83, ДВ бр. 84, ДВ бр. 85, ДВ бр. 86, ДВ бр. 87, ДВ бр. 88, ДВ бр. 89 и в ДВ бр. 90 от 2018 г.