АПИС Време

"АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. януари 2019 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПИД на ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от Закона за ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ на КОРУПЦИЯТА и ОТНЕМАНЕ на НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЧИСТОТАТА на АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 357 от 31 декември 2018 г. за приемане на ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 1 от 2004 г. за минималните размери на АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИ на НАРЕДБА № 4 от 2017 г. за НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 на МС от 14 януари 2019 г. за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА за ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ "
  • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ бр. 1, ДВ бр. 2, ДВ бр. 3, ДВ бр. 4, ДВ бр. 5, ДВ бр. 6, ДВ бр. 7, ДВ бр. 8 ДВ бр. 9 и ДВ бр. 10 от 2019 г.