Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. ноември 2020 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Финансови отчети по МСФО - пълен комплект; Българското законодателство и пряк иск срещу застрахователя - преюдициално запитване от български съд; Финансови отчети на икономическа група; Корекция на приспаданията на платения по получени доставки ДДС; Борба със забавяне на плащане по търговските сделки — Обществена поръчка

Данъчна политика

 1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз - Право на приспадане на ДДС, заплатен по предходни доставки от смесено холдингово дружество за консултантски услуги във връзка с пазарно проучване с оглед на евентуалното придобиване на дялови участия в други дружества — Отказ от проектите за придобиване — ДДС, платен по получени доставки за банкова комисиона за организация и структуриране на облигационен заем, предназначен да осигури на дъщерните дружества необходимите средства за извършване на инвестиции — Неосъществени инвестиции — Понятие „Данъчнозадължено лице“
 2. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Освобождаване на доставката на услуги, предоставени от самостоятелни групи лица на техни членове — Приложимост по отношение на ДДС групите - Териториален обхват — Група, установена в трета държава - Връзка с груповото данъчно облагане
 3. Митнически съюз и свободно движение на стоки. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Митнически кодекс на Общността - Определяне на митническата стойност - Плащания, които купувачът на стока извършва в допълнение към покупната цена, в зависимост от приходите си - Договорна стойност на внасяните стоки - Плащане срещу предоставянето на право на изключителна дистрибуция - Понятие „условие за продажбата“
 4. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Обща система на данъка върху добавената стойност - Приспадане на данъка, платен за получена доставка - Отказ от първоначално планираната дейност - Корекция на приспаданията на платения по получени доставки ДДС - Дейност в областта на недвижимите имоти

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Финансови отчети на икономическа група. Консолидация и оповестяване
 2. Финансови отчети по МСФО - пълен комплект

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Декларация по чл. 40в от Закона за здравното осигуряване за освобождаване от здравни вноски на българи с двойно гражданство
 2. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 3. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 4. Издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 5. Създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейския съюз - Социална политика — Колективни уволнения — Начини за изчисляване на броя на уволнените работници — Референтен период, който да се вземе предвид — Понятие „Колективно уволнение“
 6. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз
 7. Уведомление за анулиране на Европейска здравноосигурителна карта
 8. Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Еврото - основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар - Права и задължения, свързани с платежните услуги - Дерогация за платежните инструменти с ниска стойност - Платежен инструмент, който не може да бъде блокиран - Платежен инструмент, използван анонимно - Персонализирани многофункционални банкови карти - Функция за комуникация в близък обсег - Ограничаване на действието на съдебното решение във времето
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Борба със забавяне на плащане по търговските сделки — Обществена поръчка за строителство — Понятия „търговска сделка“, „доставка на стоки“ и „предоставяне на услуги“
 2. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Отнемане на лиценза на застрахователна компания — Назначаване на временен ликвидатор - Липса на съдебно решение за откриване на производството по ликвидация в държавата членка по произход - Спиране на съдебните производства по отношение на съответното застрахователно предприятие в държавите членки, различни от държавата членка по произход на това предприятие - Понятие „Решение за откриване на производство за ликвидация на застрахователно предприятие“
 3. Изготвяне, достъп и връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз - Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела — Договорна клауза за предоставяне на компетентност, сключена от пътник, който има качеството на потребител — Вземане на пътника спрямо авиокомпанията — Прехвърляне на вземането на дружество за събиране на вземания — Противопоставимост на клаузата за предоставяне на компетентност от авиокомпанията на дружеството, на което е прехвърлено вземането на пътника

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2020 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Темп на прираст на БВП в страните - членки на ЕС
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg