Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. септември 2018 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд:
- Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне ДДС върху получената доставка;
- Удържане при източника на данък върху доходите;
Приспадане на данъка върху добавената стойност, платен за получена доставка - Възникване и обхват на правото на приспадане; Заповедно производство по запис на заповед, с който се обезпечават задълженията, произтичащи от договор за потребителски кредит; Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“

Данъчна политика

 1. Данъци, удържани при източника. Европейски практики (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Задължение за удържане при източника на данък върху доходите от източник в страната, изплатени на чуждестранно дружество - Задължение за заплащане на лихви, дължими от датата на изтичането на законовия срок за плащане до деня, в който се докажат основания за прилагането на спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане
 2. Европейска съдебна практика при вътреобщностните доставки (ВОД) - Приспадане на данъка върху добавената стойност, платен за получена доставка - Възникване и обхват на правото на приспадане
 3. Европейски директиви относно общата система на данъка върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - основни характеристики на ДДС - Национални данъци, с характеристики на данъци върху оборота — Местен данък върху продажбите - Понятие "данък върху оборота"
 4. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Право на приспадане на ДДС - Покупки, направени от данъчнозадължено лице, обявено за „неактивно“ от данъчната администрация - Отказ на правото на приспадане - Принципи на пропорционалност и неутралитет на ДДС
 5. Обекти на облагане и задължени лица по Закона за данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Първоначално предназначение на недвижим имот за дейност, при която не се извършва приспадане на ДДС, а впоследствие и за дейност, която подлежи на облагане с ДДС - Включване на дълготрайния актив в съответните активи при все още неясно намерение за използването му за извършване на икономическа дейност
 6. Правото на данъчен кредит и европейското законодателство (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне ДДС върху получената доставка - Събиране от данъчната администрация на ДДС в размер, който - след като националният закон не дава възможност за коригиране на ДДС след приключило ревизионно производство - надвишава обикновено дължимия
 7. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - Обща система на данъка върху добавената стойност - Освобождаване - Сделки, засягащи плащания и преводи - Разплащателен план за дентално лечение чрез директен дебит

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали въпроси при защитата на работниците в случай на обявяване в несъстоятелност на техния работодател (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Допълнителни пенсионни схеми - Закрила на правата във връзка с пенсии - Гарантирано равнище на минимална закрила
 2. Здравноосигурителни институции в държавите членки на ЕС
 3. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Дисциплинарно уволнение на постоянен работник в поделение на публичната администрация - Различно третиране между постоянния работник и временния работник за определен или неопределен срок - Последици от дисциплинарно уволнение, признато за „незаконно“
 4. Удостоверяване на приложимото законодателство на самостоятелно заето лице при командироване в рамките на държави-членки от Европейския съюз - Работници, командировани в държава членка, различна от тази, в която работодателят обичайно осъществява дейността си - Издаване на удостоверения A1 от държавата членка на произход след признаването от приемащата държава членка на подчиняването на работниците на нейната социалноосигурителна схема - Обвързващ характер и обратно действие на тези удостоверения

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика - Неравноправни клаузи в потребителските договори - Заповедно производство по запис на заповед, с който се обезпечават задълженията, произтичащи от договор за потребителски кредит - Защита на потребителите
 2. ЗЕЛЕНА КНИГА Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания
 3. ЗЕЛЕНА КНИГА относно бъдещето на ДДС За по-опростена, по-солидна и по-ефективна система на ДДС {SEC(2010) 1455 окончателeн}

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз - Задължение на националните органи, упражняващи пруденциален надзор над кредитните институции, за опазване на професионална тайна - Кредитна институция в производство за принудителна ликвидация - Разкриване на поверителна информация в производства по граждански или търговски дела
 2. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки - Изпълнение на споразумения за финансово обезпечение — Образуване на производство по несъстоятелност спрямо обезпеченото лице — Включване на финансовото обезпечение в масата на несъстоятелността — Задължение за удовлетворяване на вземанията първо от финансовото обезпечение
 3. Право на обезщетение при задължителна застраховка "Гражданска отговорност" - Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства - Задължение за сключване на застрахователен договор - Превозно средство, паркирано в частен имот - Право на органа за изплащане на обезщетения да предяви иск срещу собственика на незастраховано превозно средство

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. ISO - Кодове на държавите от Европа (ЕС, ЕИП)
 2. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България
 3. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки
 4. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България
 5. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки
 6. Минимална работна заплата и покупателна способност в страните-членки от Европейския съюз
 7. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2018 г.
 8. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС
 9. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 10. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 11. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg