Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. януари 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане; Годишен финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти; Промени в МСФО и нови стандарти; Данък върху доходите - Приспадане на вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване

Данъчна политика

 1. Данъчни облекчения за доходите на физически лица и европейската практика
 2. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз - Стоки и услуги, използвани едновременно за облагаеми и за освободени сделки - Определяне на подлежащата на приспадане на ДДС част - Клон, установен в държава членка, различна от тази на централата на дружеството - Разходи на клона, предназначени единствено за извършените от централата сделки
 3. Данъци, удържани при източника. Европейски практики (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 4. Данъчно и счетоводно третиране на правителствените помощи. Европейски практики (вкл. преюдициално запитване от български съд) - Данък върху придобиването на недвижими имоти и oсвобождаване от него - Прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, настъпило в резултат на преобразуване, извършено в рамките на някои групи от дружества. Понятие "Държавна помощ"
 5. Европейска съдебна практика при данъчното третиране на липсите и брака (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) - Сделки, чиято насрещна престация се състои отчасти от услуги или стоки — Договор за извършване на разрушителни работи — Договор за покупка с цел демонтиране
 6. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност
 7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика
 8. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. преюдициално запитване от български съд) - Наказателно производство за престъпления във връзка с ДДС - Разрешение, издадено от некомпетентен съдебен орган за събиране на доказателства чрез телефонни подслушвания (вкл. и преюдициални запитвания от български съд)
 9. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика - Специален режим за туристически агенти — Определяне на надбавката на туристическия агент — Данъчно облагане на авансови плащания, извършени преди доставката на туристически услуги от туристическия агент; Специален режим за туристически агенти — Предоставяне на ваканционно жилище, наето от други данъчнозадължени лица — Естество на дадена услуга като основна или съпътстваща — Намалени данъчни ставки
 10. Прилагане на режима на вътреобщностни доставки на стоки в случаите, когато транспортирането на стоките се осъществява между страни-членки на ЕС и доставката е между лица, регистрирани за целите на ЗДДС в две страни-членки - Вътреобщностни придобивания на продукти, подлежащи на облагане с акцизи - Един-единствен вътреобщностен превоз на тези продукти при режим отложено плащане на акциз
 11. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - Прехвърляне на съвкупност или част от активи — Освобождаване на отдаването под наем на недвижимо имущество — Договор за наем на използван за търговска дейност недвижим имот и на необходимите за тази дейност движими вещи — Престации във връзка с недвижимия имот, при които е направено приспадане на ДДС

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 2. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 3. Промени в МСФО и нови стандарти, приети за приложение в ЕС - тема от семинар
 4. Промени в МСФО, приложими за финансовата отчетност през 2018 г. - тема от семинар

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Приспадане на вноските към професионален пенсионен фонд и за частно пенсионно осигуряване - Данък върху доходите - Изключване на чуждестранните лица
 2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход. Европейски практики при здравното осигуряване
 3. Особености при организацията на работното време в рамките на ЕС - Организация на работното време - Право на платен годишен отпуск - Правна уредба на държава членка, която позволява да се предвиди с колективен трудов договор, вземането предвид на периоди на работа на непълно работно време за целите на изчисляването на възнаграждението, изплащано за годишен отпуск
 4. Право на свободно движение и пребиваване в рамките на ЕС - Удостоверение A 1. Разширяване на правото на ползване на удостоверение A 1 по отношение на лицата, които пребивават законно на територията на държава членка

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Еврото - основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар - Пруденциален надзор на дейността на институциите за електронни пари. Собствен капитал, изискван за осъществяването на дейности, свързани с издаването на електронни пари. Издаване на електронни пари в полза на продавача по номинална стойност на получените средства

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Класификатор по държави

 1. Географски особености на прилагането на ДДС в общността
 2. Еволюция на ставките на ДДС, приложими в страните-членки
 3. Прилагане на "Паркингова" (преференциална) ставка в някои страни-членки
 4. Прилагане на намалени ставки на ДДС от страните членки по отношение на категориите стоки и услуги, съдържащи се в Анекс III на Директива 2006/112/ЕС
 5. Случаи, в които нулевата ставка се прилага към потреблението в законодателството на страните членки (Раздел VIII, Част IV от Директива за ДДС 2006/112/ЕС)
 6. Списък на ДДС ставките, прилагани в страните-членки
 7. Списък на свръхнамалените ставки (по-малко от 5%), прилагани в някои страни членки
 8. Ставки на ДДС, общо прилагани в страните-членки към някои продукти или услуги

Справочник

 1. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България
 2. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки
 3. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България
 4. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки
 5. Календар за тръжни операции на Евросистемата през 2019 г.
 6. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2018 г.
 7. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 8. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 9. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg