Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. март 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС; Международни счетоводни стандарти — ОВ, 15/03/2019 (в сила от 01.01.2019 г.); Доходи от пасивна дейност на дружество, установено в трета страна; Действителен бенефициер на разпределените печалби; Клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит; Отговорност на доставчика на платежните услуги

Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика - Случаи на освобождаване от акциз на продукти, които не са предназначени за потребление от хора - Алкохол, денатуриран в съответствие с изискванията на всяка от държавите членки, който се съдържа в козметични продукти които, въпреки че като такива не са предназначени за потребление от хора, все пак се потребяват като алкохолни напитки
 2. Европейска практика по прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица - Установено в държава членка дружество, което плаща лихви на установено в друга държава членка свързано дружество, при което цялата или почти цялата сума на лихвите впоследствие се прехвърля извън територията на Европейския съюз; Освобождаване на печалбите, които дружества от една държава членка разпределят на дружества от други държави членки - Действителен бенефициер на разпределените печалби
 3. Европейски практики при данъчното третиране на дейността на висшите училища и образователните услуги - Доставка на услуги, състоящи се в предоставяне на достъп до образователни събития - Общо правило за определяне на мястото за данъчно привързване на доставките на услуги; Освобождавания за някои дейности от обществен интерес - Понятие „училищно или университетско образование"
 4. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК. Европейска съдебна практика - Взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки - Принудително събиране от органите на запитаната държава членка на вземания на запитващата държава членка - Производство по иск за връщане на тези вземания в масата на несъстоятелността на дружество, установено в запитаната държава членка
 5. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - Освобождаване от ДДС за отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти - Договор за прехвърляне на стопанисване
 6. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие - Движение на капитали между държавите членки и трети страни — Доходи на установено в трета страна дружество от вземания към дружество, установено в държава членка — Включване на такива доходи в облагаемата основа на данъчнозадължено лице, което е местно лице за данъчни цели в държава членка — Доходи от пасивна дейност на дружество, установено в трета страна

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International accounting standard (IAS) 12 Income taxes
 2. International accounting standard (IAS) 19 Employee Benefits
 3. International accounting standard (IAS) 23 Borrowing Costs
 4. International financial reporting standard (IFRS) 3 Business Combinations
 5. International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Joint Arrangements
 6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации
 7. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 11 Съвместни предприятия
 8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода
 9. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наети лица
 10. Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми
 11. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Право на свободно движение и пребиваване в рамките на ЕС
 2. Свободно движение на работна сила в рамките на Европейския съюз - Забрана за дискриминация, основана на гражданство — Право на платен годишен отпуск в зависимост от трудовия стаж на работника при работодателя — Зачитане само отчасти на предходен трудов стаж, придобит при други работодатели — Различие между схемите и законодателствата на държавите членки
 3. Уведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика - Вреди, причинени от картел, забранен по силата на чл. 101 ДФЕС - Определяне на субектите, задължени да поправят вредите
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика - Запазване на договора след премахването на неравноправната клауза - Национална система за еднакво тълкуване на правото; Клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит — Правомощия на националния съд при наличие на клауза, квалифицирана като „неравноправна“ — Заместване на неравноправната клауза с норма от националното право; Договор за жилищен заем, предоставен от работодател на негов служител и на съпруга на този служител, който е солидарен съдлъжник - Клауза за автоматично прекратяване на договора за заем в случай, че съответният служител престане да бъде член на персонала
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежно нареждане за кредитен превод — Неточно посочен от платеца уникален идентификатор — Изпълнение на платежната операция въз основа на уникалния идентификатор — Отговорност на доставчика на платежните услуги на получателя

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2019 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 6. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg