Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. февруари 2020 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане - Финансови отчети в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти); Коментар за същността на всеобхватния доход по МСС 1; Данъчно облагане на дивиденти; Санкциониране на едно и също противоправно деяние — Принцип ne bis in idem

Данъчна политика

 1. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз - Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки — Избягване на двойното данъчно облагане — Забрана за данъчно облагане на получената печалба — Включване на разпределените от дъщерното дружество дивиденти в данъчната основа на дружеството майка — Приспадане на разпределените дивиденти от данъчната основа на дружеството майка и пренасяне на остатъка за следващите данъчни години без ограничение във времето — Ред на приспадане на данъчните намаления от печалбата
 2. Европейска практика при двойно данъчно облагане на дивидентите и начини за неговото избягване - Свободно движение на капитали и свобода на плащанията — Данъчно облагане на дивиденти, изплатени на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) — Възстановяване на удържания данък върху дивидентите — Обективни разграничителни критерии — Критерии, които по своето естество или на практика поставят в по-благоприятно положение местни данъчнозадължени лица
 3. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Данъчни санкции и наказателното преследване за престъпления против данъчната и осигурителната система — Национална система, която включва две отделни производства, административно и наказателно, за санкциониране на едно и също противоправно деяние — Принцип ne bis in idem — Съдебна практика — когато тя отказва на националния съд правомощието да направи цялостна преценка, евентуално със съдействието на Съда на Европейския съюз, за съвместимост на посочената разпоредба с Хартата
 4. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане - Данък върху борсовите сделки, сключени или изпълнени в държава членка - Различно третиране в ущърб на получателите на услуги, които използват чуждестранни професионални посредници

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Анализ на Концептуалната рамка за финансово отчитане
 2. Доклад на Комисията до Европейския парламент и съвета относно дейностите на Фондацията за международните стандарти за финансово отчитане, Европейската консултативна група за финансова отчетност и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес през 2017 г. (COM (2018) 705)
 3. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 4. Коментар за същността на всеобхватния доход по МСС 1

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Насърчаване на заетостта. Европейски практики
 2. Право на свободно движение и пребиваване в рамките на ЕС - Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки - Придобиване на право на постоянно пребиваване преди изтичането на непрекъснат период на пребиваване от пет години - Работник или служител, който към момента на преустановяване на трудовата си дейност е навършил възраст, която му позволява да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика - Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Информация, която трябва да бъде посочена в договорите за кредит — Годишен процент на разходите — Непосочване на конкретен такъв процент — Процент, посочен като диапазон между 21,5 % и 22,4 %
 2. Основните свободи в ЕС и свободата на стопанска инициатива - Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Право на публично разгласяване — Предоставяне на разположение — Право на разпространение — Електронни книги — Виртуален пазар на електронни книги „втора употреба“ — Понятия „Публично разгласяване“, „Предоставяне на публично разположение“ и „Публика“
 3. Решение на Съда от 28 януари 2020 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство - Пряко животозастраховане — Право на отказ — Невярна информация относно реда и условията за упражняване на правото на отказ — Условия за форма на изявлението за отказ — Последици върху задълженията на застрахователното предприятие — Срок — Погасяване на правото на отказ — Възможност за отказ след прекратяването на договора — Изплащане на откупната стойностна договора — Връщане на направените вноски — Право на възнаградителни лихви — Погасителна давност
 2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Защита за кредиторите на придобиващото дружество и за кредиторите на придобиваното дружество - Разделяне на дружествата с ограничена отговорност - Защита на интересите на кредиторите на разделяното дружество - Недействителност на разделянето - Павлов иск - Понятие „Недействителност“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2020 г.
 2. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 3. Темп на прираст на БВП в страните - членки на ЕС
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg