Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. ноември 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд - Европейска заповед за запор на банкови сметки - Процедура за получаване - Национална заповед за изпълнение на парично задължение, срещу която може да се подаде възражение;
Финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане и Международните счетоводни стандарти за 2019 г.; Промени в МСФО и нови стандарти, приети за приложение в ЕС

Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - Случаи на освобождаване от ДДС - Доставки на услуги, извършвани от самостоятелни групи лица - Услуги, предоставяни на лица от и извън членския състав
 2. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Акцизи - Длъжник за плащането на акциз след неправомерно въвеждане на стоки на територията на държава членка - Дружество, носещо гражданска отговорност за деянията, извършени от неговия управител
 3. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно облагане съгласно ДФЕС - Данъчно облагане на пенсионните фондове — Различно третиране на местните и на чуждестранните пенсионни фондове — Правна уредба на държава членка, която допуска местните пенсионни фондове да намалят облагаемия си финансов резултат с предвидените за изплащането на пенсиите резерви и да приспаднат данъка, удържан върху дивидентите, от корпоративния данък
 4. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната - Освобождавания при износ - Условия, определени от държавите членки - Принцип на пропорционалност - Принцип на данъчен неутралитет - Практика на държава членка да отказва право на освобождаване, когато приобретателят на изнесените стоки не е известен
 5. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - Случаи на освобождаване — Сделки, свързани с отпускането и договарянето на кредит, както и управлението на кредит — Сделки, свързани с дългове, с изключение на събирането на дългове — Възмездно прехвърляне в полза на трето лице на процесуално качество в изпълнително производство за събиране на вземане, признато със съдебно решение

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Възникване, оценка и признаване на отсрочен данъчен актив и пасив съгласно МСС 12 Данъци върху дохода
 2. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 3. Промени в МСФО и нови стандарти, приети за приложение в ЕС - тема от семинар

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за предоставяне на право за пребиваване на чужденец в Република България/Application for Granting of a Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Европейска заповед за запор на банкови сметки - Процедура за получаване - Национална заповед за изпълнение на парично задължение, срещу която може да се подаде възражение (преюдициално запитване от български съд)
 2. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка COM(2019) 498 - 22 октомври 2019 г.

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Менителница - Договори за потребителски кредити - Законосъобразност на обезпечаването на вземането, произтичащо от този договор, чрез бланков запис на заповед - Искане за плащане на менителничния дълг
 2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Производство по несъстоятелност — Процедура за европейска заповед за плащане — Неплащане на договорно вземане преди обявяването в несъстоятелност — Възражение за прихващане, основано на договорно вземане, възникнало преди обявяването в несъстоятелност — Понятие „производство по несъстоятелност и последиците от него“
 3. Ред за издаване на Европейска заповед за плащане. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Европейска заповед за запор на банкови сметки - Процедура за получаване - Национална заповед за изпълнение на парично задължение, срещу която може да се подаде възражение (преюдициално запитване от български съд)
 4. Удостоверение по член 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции
 5. Удостоверение по член 4 от Рамково решение 2006/783/ПВР относно прилагането на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Информация за съдебната ваканция на Съда на Европейските общности
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2019 г.
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Темп на прираст на БВП в страните - членки на ЕС
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 6. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg