Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. декември 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Право на ефективна съдебна защита срещу разпореждане за предоставяне на информация; Компетентност по дела във връзка със застраховането - Иск, предявен от увреденото лице срещу застрахователя и застрахования собственик; Платежни услуги - Договори с продължително изпълнение, сключени преди транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2366

Данъчна политика

 1. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Право на приспадане на ДДС - Заличаване на регистрацията за целите на ДДС на данъчнозадължено лице - Отказ да се признае право на приспадане - Формални предпоставки
 2. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Право на приспадане на платения по получени доставки данък - Материалноправни условия за правото на приспаданe - Качество "данъчнозадължено лице" на доставчика - Тежест на доказване - Отказ да се признае правото на приспадане, когато действителният доставчик не е известен
 3. Обмен на информация с други държави, съгласно ДОПК. Европейска съдебна практика - Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане — Разпореждане за предоставяне на информация — Отказ да се изпълни разпореждането — Санкция — Липса на поименна и индивидуална идентификация на съответните данъчнозадължени лица — Мотивиране на искането за информация — Обхват — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на ефективна съдебна защита срещу разпореждането за предоставяне на информация — Ограничаване — Зачитане на основното съдържание на правото — Понятия „самоличност на проверяваното или разследвано лице“ и „предполагаема значимост“
 4. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Обща система на данъка върху добавената стойност — Сделка, която подлежи на облагане с ДДС — Право на приспадане на платения ДДС по получени доставки — Отказ — Рекламни услуги, които според данъчния орган са прекомерно скъпи и не носят изгода — Липса на оборот, генериран в полза на данъчнозадълженото лице

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements
 2. International accounting standard (IAS) 7 Statement of Cash Flows
 3. International accounting standard (IAS) 16 Property, plant and equipment
 4. International accounting standard (IAS) 19 Employee Benefits
 5. International Accounting Standard (IAS) 28 Investments in Associates and Joint Ventures
 6. International accounting standard (IAS) 32 Financial instruments: presentation
 7. International accounting standard (IAS) 36 Impairment of assets
 8. International accounting standard (IAS) 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
 9. International accounting standard (IAS) 38 Intangible assets
 10. International accounting standard (IAS) 40 Investment Property
 11. International financial reporting standard (IFRS) 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
 12. International financial reporting standard (IFRS) 3 Business Combinations
 13. International financial reporting standard (IFRS) 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
 14. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial instruments: disclosures
 15. International financial reporting standard (IFRS) 9 Financial instruments
 16. International financial reporting standard (IFRS) 15 Revenue from contracts with customers
 17. International financial reporting standard (IFRS) 17 Insurance Contracts
 18. SIC Interpretation 27: Evaluating the substance of transactions involving the legal form of a lease
 19. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
 20. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации
 21. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
 22. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 23. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти
 24. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти
 25. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори
 26. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 27. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци
 28. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наети лица
 29. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
 30. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне
 31. Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи
 32. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
 33. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи
 34. Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти
 35. ПКР Разяснение 27: Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг
 36. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 37. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 НА КОМИСИЯТА), примери и приложения

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Еврото - основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар - Платежни услуги - Транспониране и прилагане - Договори с продължително изпълнение, сключени преди датата на транспониране на Директива (ЕС) 2015/2366 - Такси за инициираните след тази дата платежни операции без директен дебит
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Компетентност по дела във връзка със застраховането — Искане за обезщетяване на вредите, претърпени от частноправен субект с местоживеене в държава членка след злополука, настъпила в жилище под наем в друга държава членка — Иск, предявен от увреденото лице срещу, от една страна, застрахователя и от друга, застрахования собственик на това жилище — Понятие „дела във връзка със застраховане“
 2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Предявяване на вземания в провеждано в държава членка вторично производство по несъстоятелност от синдика по провеждано в друга държава членка главно производство по несъстоятелност - Краен срок, предвиден в правото на държавата на откриване на вторичното производство по несъстоятелност

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове

Справочник

 1. Индекси на относителни равнища на цени: 2016 – 2020
 2. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, (ЕС-27_2020 = 100)
 3. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2021 г.
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

[email protected]