Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. юни 2020 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд - Изключване на правото на платен годишен отпуск, неизползван през периода от уволнението до възстановяването на работа; Неизпълнение на задължения от държава членка

Облагане с данък върху добавената стойност - Понятие "постоянен обект"; Определяне на мястото на облагаемите сделки; Отказ да се признае право на приспадане поради твърдяно неправомерно поведение на доставчици на данъчнозадълженото лице — Административен акт, издаден от националните данъчни органи, без на съответното данъчнозадължено лице да се предостави достъп до информацията

Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика
 2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС. Облагане на вътреобщностните услуги. Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Неустойка, платена за неспазване на минималния срок на обвързаност с договор от страна на клиентите
 3. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност - Място на данъчна привръзка - Критерии, които доставчик на услуги трябва да вземе предвид, за да определи постоянния обект на получателя - Понятие „постоянен обект”; Прехвърляне на движими вещи в рамките на Европейския съюз с цел доставка на услуги - Право на възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване
 4. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания - Корекция на първоначално определената сума на данъка за приспадане - Намаления, предоставени за вътреобщностни и вътрешни доставки на стоки - Ревизионен акт за установяване на данъчно задължение в резултат от корекция на първоначално определена сума за приспадане след получаването на намаления за вътрешни доставки на стоки
 5. Мястото на изпълнение при доставка на стоки при облагане с данък върху добавената стойност. Европейска практика - Определяне на мястото на облагаемите сделки — Доставка на стоки, изпращани или превозени от доставчика или за негова сметка — Сътрудничество между държавите членки — Обмен на информация
 6. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 7. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Отказ на право на намаляване на ДДС - Данъчнозадължено лице, което не е предявило вземането си в производството по несъстоятелност, образувано срещу длъжника - Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност - Директен ефект

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) - Договаряне на продажбата или на покупката на стоки от името на принципала - Самостоятелно заети търговски представители - Посредник, който няма правомощие да променя условията на продажба и цените на стоките, за чиято продажба отговаря - Понятието „договаря“
 2. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Социална политика — Незаконно уволнен работник, възстановен на работа със съдебно решение — Изключване на правото на платен годишен отпуск, неизползван през периода от уволнението до възстановяването на работа — Липса на право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за същия период при последващо прекратяване на трудовото правоотношение

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Действия на Комисията на Европейската общност при неизпълнение на задължения от страна-членка на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Неизпълнение на задължения от държава членка - Безопасност на железопътния транспорт - Неприемане на разпоредбите, необходими за осигуряване на организационната независимост на разследващия орган, както и на автономния му достъп до достатъчни ресурси
 2. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика - Право на оттегляне във връзка със сключен с доставчик дистанционен договор за кредит; Потребителски кредит - Проверка на неравноправността на клаузите - Неявяване на потребителя - Предели на служебните действия на съда
 3. Прессъобщение на Съда на Европейския съюз след решението на германския конституционен съд от 5 май 2020 г.

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Изготвяне, достъп и връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз - Отказ да се признае право на приспадане поради твърдяно неправомерно поведение на доставчици на данъчнозадълженото лице — Административен акт, издаден от националните данъчни органи, без на съответното данъчнозадължено лице да се предостави достъп до информацията и до документите, въз основа на които е издаден този акт — Подозрение за данъчна измама — Национална практика, която обуславя упражняването на правото на приспадане от притежаването на други удостоверителни документи, освен данъчната фактура
 2. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Взаимопомощ при събиране на вземания — Данъчно вземане на запитващата държава членка, събирано от запитваната държава членка — Качество на това вземане — Прихващане по силата на закона на посоченото вземане с данъчно задължение на запитаната държава членка — Понятие „привилегия“
 3. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Дистанционна търговия на финансови услуги — Договори за финансови услуги, обхващащи начално споразумение, следвано от последователни операции — Допълнително споразумение към договор за кредит, с което се изменя първоначално определеният лихвен процент — Понятие „договор за финансови услуги“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Индекси на равнища на цени за основни групи потребителски стоки и услуги, ЕС 28 = 100
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2020 г.
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg