Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. ноември 2018 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Годишни финансови отчети съгласно Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност за 2018 г.

ЗАПИТВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИ СЪД - Наето лице, подчинено на законодателството на държавата членка, в която е установен работодателят Метод за определяне на данъчната основа - Изчисляване на ДДС въз основа на предполагаем оборот; Обхват на правото на приспадане - Липса на фактури – Използване на съдебна експертиза

Данъчна политика

 1. Европейска практика при данъчно облагане на финансовия лизинг - метод за определяне на подлежащата на възстановяване част от ДДС - Разделяне на лизинговите договори на две отделни сделки - Стоки и услуги, използвани за извършването както на облагаеми, така и на освободени доставки - Подлежаща на приспадане част
 2. Европейска практика при двойно данъчно облагане на дивидентите и начини за неговото избягване - данък, удържан при източника, върху брутния размер на дивиденти с национален произход, изплатени на чуждестранни дружества - Отлагане на данъчното облагане на дивиденти, разпределяни на местно дружество, имащо отрицателен финансов резултат - Различно третиране - Балансирано разпределение на данъчните правомощия между държавите членки - Ефективност на събирането на данъка – Дискриминация
 3. Европейски правила относно ограниченията при избягване на двойното данъчно облагане съгласно ДФЕС - доходи, получени в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване - Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане - Разпределяне на данъчна компетентност - Правомощие за данъчно облагане на държавата на пребиваване - Фактори на привръзка
 4. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане - Производство по установяване на задължения за данъци - Индуктивен метод за определяне на данъчната основа - Национален закон, предвиждащ изчисляване на ДДС въз основа на предполагаем оборот; Обхват на правото на приспадане –Тежест на доказване на правото на приспадане - Липса на фактури – Използване на съдебна експертиза
 5. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - освобождаване от ДДС при внос - Внос, последван от вътреобщностна доставка - Риск от данъчна измама - Последващ контрол на митническите декларации
 6. Митнически съюз и свободно движение на стоки. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - освобождаване от ДДС на сделки за автомобилни превози, пряко свързани с износа на стоки - Доставки, извършвани от посредници, участващи в такива сделки - Правила за доказване на износа на стоките - Митническа декларация - Карнет ТИР
 7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - възмездна доставка - Разграничение между необлагаеми обезщетения за вреди и облагаеми доставки на услуги срещу заплащане на "компенсация"
 8. Общностна данъчно-правна практика при прехвърляне на дялове между търговски дружества и обезценка на дяловете - право на приспадaне на платения ДДС върху разходи, направени в рамките на сделка по продажба на акции в непряко дъщерно дружество

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Годишни финансови отчети съгласно СС 1 и Директива 2013/34/ЕС

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) - услуги в рамките на вътрешния пазар - Деклариране на работници - Съхраняване и превод на документи за трудово възнаграждение - Спиране на плащанията - Обезпечаване на глоба, която евентуално може да бъде наложена на доставчика на услуги
 2. Обезщетения, получавани без вноски в рамките на Европейския съюз - координиране на правото на държавите членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители - Самостоятелно зает посредник, упражняващ дейността си от предприятието на принципала - Изпълнение на други задачи освен свързаните с договарянето на продажбата или покупката на стоки за принципала
 3. Определяне на приложимото законодателство за наети лица при условията на командироване в рамките на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Командировани работници - Приложимо законодателство - Удостоверение образец А1 - Наето лице, подчинено на законодателството на държавата членка, в която е установен работодателят — Условия (преюдициално запитване от български съд)
 4. Особености при организацията на работното време в рамките на ЕС - прекратяване на трудово правоотношение поради смърт на работника - Национална правна уредба, която не допуска изплащане на наследниците на работника на финансово обезщетение за неизползвания от работника платен годишен отпуск - Задължение за съответстващо тълкуване на националното право - Позоваване в рамките на спор между частноправни субекти
 5. Равно третиране на работещите родители относно отпуските за гледане на деца в рамките на ЕС - организация на работното време и право на платен годишен отпуск - Родителски отпуск, който не се счита за период на действително полагане на труд

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация. Европейска съдебна практика - право на достъп до информация от обществения сектор - Информация, която трябва да бъде оповестена от кредитните институции и инвестиционните посредници - Търговска информация, която се смята за търговска тайна или поверителна информация - Пруденциални изисквания
 2. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика - облигации, емитирани от държава членка - Участие на частния сектор в преструктурирането на публичния дълг на тази държава - Едностранно изменение с обратно действие на условията по заема - Клаузи за колективно действие - Иск срещу посочената държава, предявен от частни кредитори, които държат тези облигации като физически лица - Отговорност на държавата за действия или бездействия при упражняването на държавна власт - Понятие „граждански и търговски дела“
 3. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка COM(2018) 850 - 13 ноември 2018 г.

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество - А12
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество - А13
 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси със седалище в Република България - А10
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава-членка - А11
 5. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - съдебно сътрудничество по граждански дела - съдебно сътрудничество по граждански дела - Производство по несъстоятелност - Международна компетентност - Отменителен иск - Изключителна компетентност на съдилищата на държавата членка, на чиято територия е образувано производството по несъстоятелност (преюдициално запитване от български съд)
 6. Процесуални правила в ЕС за искове с малък материален интерес - европейска процедура за искове с малък материален интерес - Презгранични дела - Дело. в което страната, завела делото, и ответната страна са с местоживеене или обичайно пребиваване в същата държава членка, в която е сезираният съд или правораздавателен орган - Понятие „страни“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2018 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Темп на прираст на БВП в страните - членки на ЕС
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg