Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. септември 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Системата на ДДС - Сделка по доставка на поземлен имот; Пряко данъчно облагане — Капиталови печалби от замяна на ценни книжа; Бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити; Дейност като самостоятелно заето лице; Иск за установяване на вземане с цел включването му в списъка на вземанията в производство по несъстоятелност; Дистанционен договор за потребителски кредит. Право на оттегляне от договора

Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - Случаи на освобождаване от ДДС— Болнична и медицинска помощ — Предоставяне на медицинска помощ при упражняване на медицински и парамедицински професии — Липса на отношения на доверие между пациента и доставчика на медицинска помощ — Понятия „медицинска помощ“ и „предоставяне на медицинска помощ“
 2. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Национална правна уредба, ограничаваща прилагането на намалената ставка на ДДС само до фотографиите с художествен характер — Понятие “Произведения на изкуството”; Сделка по доставка на поземлен имот, в който към датата на тази доставка има сграда, коята не може да се квалифицира като доставка на „земя за строеж“
 3. Мястото на изпълнение при доставка на стоки при облагане с данък върху добавената стойност. Европейска практика - ДДС при внос на стока - Възникване на митническо задължение при нарушения на митническото законодателство - Изискване за включване на стоката в икономическия оборот на Европейския съюз - Превоз на стоката в държава членка, различна от тази, в която е възникнало митническото задължение - Понятие за „внос“
 4. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане - Пряко данъчно облагане — Капиталови печалби от замяна на ценни книжа — Прехвърляне на получени при замяната ценни книжа — Капиталова печалба, поставена под режим на отложено облагане — Облагане по различни правила за определяне на данъчната основа и данъчната ставка — Данъчни облекчения при определянето на данъчната основа, с които се отчита срокът на притежаване на ценните книжа

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Осигурителни права на работниците-мигранти в рамките на Европейския съюз - Дейност като самостоятелно заето лице - Гражданка на държава членка, престанала да упражнява дейност като самостоятелно заето лице поради физически ограничения, свързани с последните етапи на бременността и последиците от раждането — Запазване на качеството на самостоятелно заето лице
 2. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Забрана на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане - Работник, който е особено чувствителен към професионалните рискове по смисъла на националното право - Уволнение по обективни причини, основано на критерии относно производителността, многофункционалността при изпълнение на задачите на работното място в предприятието, както и относно отсъствията — Поставяне на лица с увреждания в неблагоприятно положение

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро — Единна зона за плащания в евро (SEPA) - Плащане чрез директен дебит
 2. Еврото - основни характеристики. Електронни пари. Платежни услуги във вътрешния пазар
 3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика - Потребителски кредит - Информация, която трябва да се съдържа в договора. Национална правна уредба, която предвижда задължението за посочване на разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвите и разходите; Предсрочно погасяване — Право на потребителя на намаляване на общите разходи по кредита, отнасящи се до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора
 4. Приключване на подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 1 ноември 2019 г. - COM (2019) 394

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Иск за установяване на вземане с цел включването му в списъка на вземанията в производство по несъстоятелност - Съдържание на изявлението за предявяване на вземане - Главно и вторично производство по несъстоятелност - Висящ процес (lis pendens) и свързани искове
 2. Търговски практики при дистанционните продажби и финансовите услуги (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Дистанционен договор за потребителски кредит. Право на оттегляне от договора — Упражняване на правото на оттегляне, след като изпълнението на договора е напълно приключено по изричното искане на потребителя. Съобщаване на информацията относно правото на потребителя да се оттегли от договора

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България
 2. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки
 3. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България
 4. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки
 5. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2019 г.
 6. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 7. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 8. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Номинален ефективен валутен курс, ЕС-28
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 8. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 9. Реален ефективен валутен курс, ЕС-28
 10. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg