Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. март 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – ЗАПИТВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИ СЪД - Препоръка на ЕБО към национален банков орган; Право на вложителя на компенсация; Принцип на предимство на правото на Съюза; Достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза; Процесуална автономия на държавите

Независимост на задължителните одитори — Нарушение; Неправилно фактурирани данъци — Добросъвестност на издателя; Държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС; Облагаеми с ДДС доставки — Случаи на освобождаване

Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика - Взаимопомощ в областта на събирането на някои вземания — Акциз, дължим в две държави членки за едни и същи сделки — Подправяне на придружителния административен документ — Нарушение или нередовност, извършено/извършена при движение на акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз — Неправомерно извеждане на стоки от режим на отложено плащане — „Дублиране на данъчната претенция“ по отношение на акциза — Контрол, извършван от съдилищата на държавата членка по местонахождение на запитвания орган — Отхвърляне на молбата за помощ, подадена от компетентните органи на друга държава членка
 2. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Неправилно фактурирани данъци — Добросъвестност на издателя на фактурата — Риск от загуба на данъчни приходи — Задължения на държавите членки да предвиждат възможност за коригиране на неправилно фактурирания данък — Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност
 3. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и европейското законодателство в тази област - Преобразуване по силата на закона на правото на дългосрочно ползване на недвижим имот в пълно право на собственост — Община, която получава таксите за преобразуванетo — Публичноправни субекти, които се ангажират с дейности или сделки като държавни органи — Понятия „Доставка на стоки“, „Компенсация“ и „Икономическа дейност“
 4. Европейска практика при двойно данъчно облагане на дивидентите и начини за неговото избягване - Двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане - Данъчно облагане на дивиденти, разпределени от чуждестранно дружество, за които друга държава членка вече е удържала данък - Максимален размер на приспаднатия данъчен кредит
 5. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Място на доставката на услуги на данъчнозадължено лице, действащо в това си качество - Място на доставка на услуги по управление на инвестиции, получени от благотворителна фондация във връзка с неикономическа стопанска дейност от установени извън Европейския съюз доставчици - Понятия „икономическа дейност“ и „данъчнозадължено лице“
 6. Европейски практики при възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на територията на страната
 7. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика - Облагаеми с ДДС доставки — Случаи на освобождаване — Предоставяне на медицинска помощ при упражняване на медицински и парамедицински професии — Консултации в областта на храненето — Фитнес и поддържане на добро физическо състояние — Понятия „Медицинска помощ“ и „Единна комплексна доставка“
 8. Задължени лица съгласно европейските директиви за данък върху добавената стойност и МСС 24 Оповестяване на свързани лица (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Данък върху добавената стойност — Данъчнозадължено лице — Централа и клон на дружество, установени в две различни държави членки — Централа, част от ДДС група, в която не влиза клонът — Централа, която предоставя услуги на клона и му начислява разходите за тях
 9. Корекции при вътреобщностните доставки на стоки и действия при недоказани вътреобщностни доставки и придобивания - ДДС - Вътреобщностно придобиване на стоки - Приспадане на дължимия данък по получени доставки във връзка с такова придобиване - Формални изисквания — Материалноправни изисквания — Срок за подаване на справка-декларация - Принцип на неутралност на данъка и принцип на пропорционалност
 10. Мястото на изпълнение при доставка на стоки при облагане с данък върху добавената стойност. Европейска практика - Място на възникване на митническото задължение - Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос - Констатация за неизпълнението на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза - Стока, която физически е въведена на митническата територия на Съюза в една държава членка, но е включена в икономическия оборот на Съюза в държавата членка, в която е била направена констатацията
 11. Особени случаи на вътреобщностни доставки - Намаляване на данъчната основа - Доставки на лекарствени продукти - Предоставяне на отстъпки - Възмездно вътреобщностно придобиване на стоки на територията на държава членка

Счетоводство и одитни стандарти. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Стандарти и изисквания за независимост на одитора, професионалната етика и професионалната тайна - Наемане от одитирано дружество на задължителен одитор - Забрана за заемане на ключов ръководен пост в одитираното дружество — Нарушение — Тежест и продължителност на нарушението - Сключване на трудов договор с одитираното дружество — Независимост на задължителните одитори

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Договор, сключен в дадена държава членка, за полагане на труд в дружество, установено в друга държава членка - Непрестиране на работна сила през целия срок на договора - Изключване на приложимостта на националните правила за определяне на съдебната компетентност - Трудов договор - Място на изпълнение на договора - Задължения на работника или служителя към своя работодател - Понятия „индивидуален трудов договор“ и „място, където работникът или служителят обичайно осъществява дейността си“
 2. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) - Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време - Дежурство в условията на постоянно разположение на повикване - Специфична работа, свързана с поддръжката на телевизионни предаватели, разположени далеч от населени райони - Психосоциални рискове — Задължение за превенция - Понятия „работно време“ и „почивка“
 3. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска практика при забавяне на плащане по търговските сделки и схеми за гарантиране на депозити (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Схеми за гарантиране на депозитите - Препоръка на ЕБО към национален банков орган относно необходимите действия за спазване на Директива 94/19 - Правно действие - Право на вложителя на компенсация - Договорна клауза, която противоречи на Директива 94/19 - Принцип на предимство на правото на Съюза - Оздравяване и ликвидация на кредитните институции - Отговорност на държавите членки при нарушаване на правото на Съюза - Достатъчно съществено нарушение на правото на Съюза - Процесуална автономия на държавите членки - Принцип на лоялно сътрудничество - Принципи на равностойност и ефективност“ - Понятия „Неналичен депозит“ „Компетентни органи“ - Установяване на неналичността на депозитите - Дължими и платими депозити

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2021 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg