Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. юни 2021 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Работник, който е гражданин на държава членка — Договор, сключен с консулско представителство на тази държава членка в друга държава членка;
2. Работници, наети от предприятия, които осигуряват временна работа — Удостоверение A1 — Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си;
Заплащане на акциз за стоки, "освободени за потребление" в една държава членка, държани за търговски цели в друга държава членка; Отговорност спрямо квалифицираните инвеститори в случай на неверен или непълен проспект; Автоматичен отказ за приспадане на ДДС във връзка с облагаеми сделки, предхождащи откриването на производство по несъстоятелност

Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика - Общ режим на облагане с акциз - Стоки, които са "освободени за потребление" в една държава членка и се държат за търговски цели в друга държава членка - Лице, отговорно за плащането на дължимия за тези стоки акциз — Лице, което държи стоките, предназначени за доставка в друга държава членка - Понятие „освобождаване за потребление“
 2. Наличие на постоянен обект за целите на ДДС - Данък върху добавената стойност — Доставки на услуги — Място на данъчна привръзка — Отдаване под наем на недвижим имот в държава членка — Собственик на недвижим имот със седалище на остров Джърси — Понятие “постоянен обект”
 3. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика - Данък върху добавената стойност — Случаи на освобождаване — Възлагане на външен изпълнител — Услуги, предоставяни от трето лице — Понятие "управление" на специален инвестиционен фонд

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейски правила за равното третиране на лица - Искания за получаване на равно заплащане за труд с равна стойност - Единен източник — Работници от различен пол при един и същ работодател — Различни обекти - Понятия „равен труд“, „една и съща работа“ и „труд с равна стойност“
 2. Определяне на приложимото законодателство за наети лица при условията на командироване в рамките на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Социална сигурност — Командироване — Работници, наети от предприятия, които осигуряват временна работа — Удостоверение A1 — Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си — Липса на предоставяне на работници за временна работа на територията на държавата членка, в която е установен работодателят — Понятие „значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности“
 3. Социално осигуряване на българите, работещи в Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Определяне на международната компетентност на съдилищата на държава членка - Работник, който е гражданин на държава членка — Договор, сключен с консулско представителство на тази държава членка в друга държава членка - Служебни задължения на работника — Липса на правомощия на публична власт
 4. Трудова заетост в Република България на граждани на страните извън Европейския съюз

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика - Договори за ипотечен кредит, деноминирани в чуждестранна валута — Погасителна давност — Основен предмет на договора — Клаузи, които излагат кредитополучателя на валутен риск — Ясен и разбираем текст на договорна разпоредба; Риск от свръхзадлъжнялост - Задължение на заемодателя да провери кредитоспособността на потребителя - Ефективен, пропорционален и възпиращ характер на санкцията в случай на неизпълнение на това задължение
 2. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Европейска съдебна практика при пряк иск срещу застрахователя и българското законодателство (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Компетентност по дела във връзка със застраховане — Възможност за предявяване на иск срещу застраховател с местоживеене в държава членка в друга държава членка в случай на искове, предявени от притежателя на полицата, застрахования или трето ползващо се лице, в съдилищата по мястото, където ищецът има местоживеене — Пряк иск, предявен от увредената страна срещу застрахователя — Действие по отношение на лицата — Професионален участник в сектора на застраховането - Понятия „увредена страна“, „клон“, „агенция“ или „друг вид представителство“
 2. Общностна данъчно-правна практика при борсова търговия и прехвърляне на дялове между търговски дружества. Обезценка на дяловете - Задължение за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване - Предложение, отправено едновременно до неквалифицирани и квалифицирани инвеститори - Съдържание на предоставената в проспекта информация — Иск за отговорност - Познаване на икономическото състояние на емитента - Гражданска отговорност спрямо квалифицираните инвеститори в случай на неверен или непълен проспект
 3. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Данък върху добавената стойност — Право на приспадане — Корекция на приспаданията — Производство по несъстоятелност — Национална правна уредба, която предвижда автоматичен отказ да се допусне приспадане на ДДС във връзка с облагаеми сделки, предхождащи откриването на това производство — Понятие „икономически дейности“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Забрани и ограничения, приложими за внос и/или въвеждане на стоки на територията на Република България, включително чрез пощенски и/или куриерски пратки от трети страни
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2021 г.
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

[email protected]