Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. август 2020 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Законна лихва по валутни задължения в CHF, GBP, JPY – Автоматични изчисления; Корекция на приспаданията на ДДС; Облагане с ДДС на лице, упражняващо професията адвокат; Търгуване с виртуални валути; Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език - Понятие „основен предмет на договора“

Данъчна политика

 1. Възстановяване или опрощаване на мита. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Определяне и корекция на митническата стойност - Роялти, свързани с остойностяваните стоки. Роялти, представляващи „условие за продажбата“ на остойностяваните стоки. Роялти, платени от купувача на неговото дружество майка за предоставяне на ноу-хау, необходимо за производството на крайни продукти - Стоки, закупени от трети лица и представляващи компоненти за включване в лицензирани продукти (преюдициално запитване от български съд)
 2. Европейски практики при лихви, глоби и неустойки и данъчното им третиране (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 3. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Облагане с ДДС на дейността на лице, упражняващо професията адвокат - Влязъл в сила правораздавателен акт - Принцип на силата на пресъдено нещо - Обхват на посочения принцип, ако този акт е несъвместим с правото на Съюза - Понятие „данъчнозадължено лице“
 4. Частично (пропорционално) приспадане на данъчен кредит в европейското право - Корекция на приспаданията на ДДС - Промяна на полагащото се приспадане - Дълготраен актив, използван за извършването както на облагаеми, така и на освободени сделки - Преустановяване на дейността, която дава право на приспадане - Остатъчно използване само за извършването на освободени сделки

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Насърчаване на заетостта. Европейски практики
 2. Обезщетения при безработица за пограничните работници в рамките на ЕС
 3. Определяне на приложимото законодателство за наети лица при условията на командироване в рамките на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Социална сигурност за работници мигранти - Шофьори на товарни автомобили, които обичайно осъществяват дейност като наети лица в две или повече държави членки или държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Шофьори на товарни автомобили, които са сключили трудов договор с едно предприятие, но спрямо които действителната власт упражнява друго предприятие, установено в държавата членка, където тези шофьори пребивават - Определяне на предприятието, което има статут на „работодател“ - Понятия „лице, което е член на екипажа на предприятие“ и „работодател“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика - Клауза, с която всички разноски по учредяване и заличаване на ипотека се възлагат на кредитополучателя - Последици от обявяването на посочените клаузи за нищожни - Правомощия на националния съд при наличието на клауза, квалифицирана като „неравноправна“ - Разпределение на разноските - Преценка на неравноправни договорни клаузи - Изключване на клаузите относно основния предмет на договора или на актуализацията на цените или възнаграждението - Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език - Съдебни разноски - Погасителна давност - Понятие „основен предмет на договора“

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Физическо лице, което не упражнява независима стопанска или професионална дейност - Оборима презумпция, съгласно която центърът на основните интереси на това лице е мястото на обичайното му пребиваване - Положение, в което единственият недвижим имот на длъжника се намира извън държавата членка на обичайното му пребиваване - Понятие „център на основните интереси“
 2. Рискове при купуване, държане или търгуване с виртуални валути (биткойн). Европейска съдебна практика

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на законна лихва по валутни задължения в CHF, GBP, JPY

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2020 г.
 2. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg