Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. май 2019 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд - Иск за плащане на парични вноски - действителност на решения на органите на търговски дружества или други юридически лица или сдружения; Организация на работното време - задължение за въвеждане на система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време; Понятия „доставка на стоки“ и „отпускане и договаряне на кредит“

Данъчна политика

 1. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане и европейската съдебна практика - Задължения на националните юрисдикции - Съществуващи помощи и нови помощи - Възстановяване на данък върху дивидентите - Обхват на данъчен режим, разширен по отношение на дружества, установени извън територията на съответната държава членка
 2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС. Облагане на вътреобщностните услуги. Европейски практики (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Момент на настъпване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС във връзка с извършването на строителни или строително-монтажни работи - Неиздаване или късно издаване на фактура за предоставена услуга
 3. Доставки и придобивания, освободени от ДДС. Европейска съдебна практика - Освобождавания в полза на други дейности - Карти за гориво - Понятия "доставка на стоки" и "отпускане и договаряне на кредит"
 4. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС и европейското законодателство в тази област - Данъчнозадължено лице, осъществяващо едновременно икономически и неикономически дейности - Стоки и услуги, придобити за осъществяването както на облагаеми, така и на необлагаеми с ДДС сделки - Липса на критерии за разделяне в националната правна уредба - Принцип на законоустановеност на данъчното облагане
 5. Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право в областта на облагането с ДДС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Правила за възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка - Преклузивен срок за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване
 6. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Освобождаване от ДДС на малки предприятия с годишен оборот под определен праг - Едновременна доставка на две недвижими вещи с една сделка - Преминаване на годишния праг на оборота заради продажната цена на едната от двете вещи - Задължение за внасяне на целия данък върху добавената стойност по сделката
 7. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност - Предоставяне на услуги - Място на облагаемите сделки - Данъчна привръзка - Интерактивни сесии с еротичен характер пред камера, предавани на живо по интернет - Място на фактическо извършване на услугите
 8. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Невъзможност за приспадане на ДДС във връзка с фиктивни сделки - Възникване на данъчно задължение вследствие на издаване на фактура - Допълнителна санкция в размер на пълната сума на отказаното приспадане
 9. Облагане на туристическите услуги. Европейска практика - Право на приспадане на ДДС, платен за закупуването на услуги за нощуване и хранене, въведено преди присъединяването на държава - членка към Съюза и запазено в сила след това - Изключване на правото на приспадане
 10. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Пълно или частично неплащане от страна на длъжник на сума, дължима на данъчнозадължено лице във връзка с облагаема доставка по ДДС - Коригиране на данъчната основа по ДДС

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейската съдебна практика и свободите на гражданите на страните-членки (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Иск за плащане на парични вноски за поддръжка на сграда въз основа на решение на етажна собственост без самостоятелна правосубектност - Изключителна компетентност по дела с предмет действителността на решения на органите на търговски дружества или други юридически лица или сдружения (преюдициално запитване от български съд)
 2. Обезщетения при безработица за пограничните работници в рамките на ЕС
 3. Особености при организацията на работното време в рамките на ЕС - Организация на работното време - Мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място - Задължение за въвеждане на система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела - Договор за потребителски кредит - Максимален размер на кредита - Понятиe "потребител"

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос в Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Общностна данъчно-правна практика при прехвърляне на дялове между търговски дружества и обезценка на дяловете - Прехвърляне на предприятия - Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия - Критерии за преценка на прехвърлянето - Прехвърляне на клиенти - Прехвърляне на всички финансови услуги от банка на инвестиционен посредник с изключение на персонала

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2019 г.
 2. ПРЕПОРЪКИ към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания (2018/C 257/01)
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg