Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. май 2019 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат система за измерване на продължителността на дневното работно време

Обезщетенията при уволнение и при отпуск за преквалификация на заето лице, което ползва родителски отпуск при непълно работно време, трябва да се изчисляват въз основа на заплащането му при пълно работно време

Използването на фигуративни знаци, пресъздаващи географския район, с който е свързано защитено наименование на произход, може да представлява неправомерно пресъздаване на това наименование

  • Решение на Общия съд по дело T-795/17

Общият съд на ЕС потвърждава недействителността на регистрацията на марката "NEYMAR" от трето лице

Механизмът за уреждане на спорове между инвеститори и държави, предвиден от Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Канада (CETA), е съвместим с правото на Съюза

Според генералния адвокат Szpunar услуга, като предоставяната от платформата AIRBNB, представлява услуга на информационното общество