Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. юни 2021 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Документи на ЕС във връзка с Брекзит

  • Известие относно датата на влизане в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Норвегия съгласно член ХХVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19

  • Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Текст от значение за ЕИО)
  • Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (Текст от значение за ЕИО)

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Може да има пряко позоваване в спорове между частноправни субекти на принципа за равно заплащане на мъжете и жените, закрепен в правото на Съюза, както за "равен труд", така и за "труд с равна стойност"

За да се счита, че предприятие, което осигурява временна работа, "обичайно осъществява дейността си" в държава членка, това предприятие трябва да извършва значителна част от дейността си по предоставяне на работници в полза на предприятия ползватели, които са установени и упражняват дейностите си на територията на посочената държава членка

Статия в печатен вестник, която дава неправилен здравен съвет относно използването на растение, чието спазване е причинило вреди на здравето на читател, не представлява дефектна стока по смисъла на правото на Съюза

За потребителя, който е сключил деноминиран в чуждестранна валута договор за кредит и който не знае, че включена в този договор клауза е неравноправна, изобщо не може да бъде предвиден давностен срок относно връщането на сумите, платени въз основа на тази клауза

Правото на Съюза относно защитата на данните не допуска латвийската правна уредба, която задължава Органа за безопасност на движението по пътищата да предоставя достъп на обществеността до данните относно точки, наложени на водачите за пътнотранспортни нарушения

Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД): Съдът уточнява какви са условията за упражняване на правомощията на националните надзорни органи във връзка с трансграничното обработване на данни

Систематичното записване на IP адреси на потребители и съобщаването на техните имена и пощенски адреси на притежателя на права върху интелектуална собственост или на трето лице, за да може да предяви иск за обезщетение, е допустимо при определени условия

При сегашното състояние на правото на Съюза самите оператори на интернет платформи по принцип не извършват публично разгласяване на защитено с авторско право съдържание, което техните потребители качват незаконно в интернет

Гражданинът на Съюза, адресат на решение за експулсиране, може да се ползва от ново право на пребиваване на територията на приемащата държава членка едва след като реално и ефективно е престанал да пребивава на тази територия

Мерките за изпълнение на решение за извеждане на гражданин на Съюза и на членове на неговото семейство по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, представляват ограничения на правото на движение и пребиваване, които могат да бъдат обосновани, когато се основават изключително на личното поведение на съответното лице и са в съответствие с принципа на пропорционалност

Съдът отхвърля жалбата на Унгария срещу резолюцията на Парламента, с която се задейства процедурата за констатиране на наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на тази държава членка на ценностите, на които се основава Съюзът

Венецуела има процесуална легитимация да обжалва регламент, който въвежда ограничителни мерки срещу нея

Общият съд отменя поради непълнота на мотивите решението на Комисията, с което се одобрява държавната помощ на Германия в полза на авиокомпанията Condor Flugdienst

Общият съд отменя решението на Комисията, в което се констатира, че неначисляването на депозит за някои опаковки за напитки, продавани в германски погранични търговски обекти на пребиваващи в Дания клиенти, не съставлява държавна помощ

Генералният адвокат Bobek: Съдът следва да отхвърли жалбите срещу решението на Общия съд, с което се отменят установените от Комисията вследствие на скандала "дизелгейт" прекалено високи гранични стойности на емисиите на азотни оксиди за изпитвания в реални условия на движение

Генералният адвокат Bobek: Директивата за услугите се прилага за дисциплинарни производства, образувани срещу адвокати, чийто резултат може да засегне способността на тези адвокати да предоставят правни услуги

Генералният адвокат Hogan: държава членка не е длъжна да ограничава обсега на областите, в които конкретен оператор има право да извършва проучване, изследване и производство на въглеводороди като нефт и природен газ