Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. април 2021 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Правото на Съюза не допуска национална правна уредба, съгласно която съдът, сезиран с иск за обезщетение, чието основание е твърдяна дискриминация, не може да установява дали такава съществува, когато ответникът се съгласява да изплати исканото обезщетение, без да признава тази дискриминация

Национални разпоредби на държава членка, които предоставят на министър-председателя правомощие за вземане на решения за назначаване на съдии, като същевременно предвиждат участие на независим орган, на когото е възложено да оценява кандидатите за съдии и да дава становище, не противоречат на правото на Съюза

Търсещото убежище лице трябва да може да изтъква обстоятелства, настъпили след приемането на обжалваното от него решение за прехвърляне

Услуга за връзка с интернет на борда на самолетите: мобилна спътникова система, която по отношение на капацитета на предаваните данни се основава главно на допълнителни наземни елементи, инсталирани така, че да обхване цялата територия на Съюза, не е непременно несъвместима с европейската правна уредба

Само пренасочването на полет към близко летище не дава право на обезщетение с фиксиран размер

Гаранцията на Финландия в полза на авиокомпанията Finnair, която има за цел да помогне последната да получи от пенсионен фонд заем в размер на 600 милиона евро за покриване на нуждите ? от оборотен капитал поради пандемията от COVID-19, е съвместима с правото на Съюза

Мерките за помощ, приети от Швеция и Дания в полза на SAS за вредите вследствие на отмяната или промяната на разписанието на полетите в резултат на налагането на ограничения за пътуване, свързани с пандемията от COVID19, са съвместими с правото на Съюза

Генерален адвокат Bobek: Съдът трябва да преразгледа практиката си (формулираните в решение CILFIT критерии) относно задължението на националните юрисдикции от последна инстанция да отправят преюдициално запитване

По отношение на признаването в Съюза на произхода на дете на еднополова брачна двойка генералният адвокат Kokott счита, че трябва да се намери баланс между националната идентичност на държавите членки и правото на свободно движение на детето и на неговите родители