Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. септември 2021 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19

  • Препоръка (ЕС) 2021/1433 на Комисията от 1 септември 2021 година относно процедурите за оценяване на съответствието и за надзор на пазара в контекста на заплахата от COVID-19
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/1476 на Комисията от 14 септември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Андора, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/1477 на Комисията от 14 септември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Албания, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/1478 на Комисията от 14 септември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Фарьорските острови, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/1479 на Комисията от 14 септември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Монако, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/1480 на Комисията от 14 септември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Панама, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/1481 на Комисията от 14 септември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Кралство Мароко, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/1482 на Комисията от 14 септември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Държавата Израел, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Според Съда гражданин на трета страна, който е жертва на домашно насилие, извършено от неговия съпруг, гражданин на Съюза, не се намира в сходно положение с гражданин на трета страна, който е жертва на домашно насилие, извършено от неговия съпруг, гражданин на трета страна

Гражданите на трети държави, притежаващи единно разрешение за работа, получено по силата на италианското законодателство, с което се транспонира директива на Съюза, имат право да получат предвидените в италианската правна уредба помощ за раждане и помощ за майчинство

Обжалване EPSU: Комисията не е длъжна да уважи искането на социалните партньори за изпълнение на сключеното от тях споразумение на равнището на Съюза

Унгарската правна уредба, забраняваща обявяването за недействителен на договор за заем, изразен в чуждестранна валута, тъй като съдържа неравноправна клауза относно курсовата разлика, изглежда съвместима с правото на Съюза

Съдът отменя решенията на Съвета за прилагане на Споразумението за партньорство с Армения

Съдът изяснява редица разпоредби от регламента за правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища

Общият съд отменя решенията, с които Комисията установява, че арбитражно решение, определящо цена на електроенергията, за която се твърди, че е преференциална, не предполага предоставяне на предимство на производителя на алуминий Mytilinaios

Общият съд отхвърля жалбата на Altice Europe срещу решението на Комисията, с което са му наложени две глоби в общ размер на 124,5 милиона евро във връзка с придобиването на PT Portugal

Според генералния адвокат Rantos инсталирането на софтуер, променящ в зависимост от външната температура и надморската височина нивото на емисиите на замърсяващи газове от превозните средства, е в разрез с правото на Съюза и такова превозно средство не съответства на договора за продажба по смисъла на Директива 1999/44