Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. ноември 2018 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Работникът не може да изгуби автоматично придобитото от него право на платен годишен отпуск, тъй като не е поискал да го ползва

Наследниците на починал работник могат да искат от бившия работодател на последния финансово обезщетение за неизползвания от работника платен годишен отпуск

Вкусът на хранителен продукт не може да се ползва от авторскоправна закрила

Правна уредба на държава членка, която позволява да се разпореди на получателя на услуга да спре плащанията и да учреди гаранция, за да обезпечи плащането на евентуална глоба, която може да бъде наложена на доставчика на услугата, установен в друга държава членка, за нарушение на трудовото право на първата държава членка, противоречи на правото на Съюза

Брекзит: искането на тринадесет британски граждани, живеещи в държави от ЕС, различни от Обединеното кралство, за отмяна на решението за разрешаване на започването на преговорите за Брекзит, не е допустимо

Генералният адвокат Танчев предлага на Съда да постанови, че национален закон, който допуска договорите за кредит, сключени с чуждестранни кредитори, които нямат разрешение да предоставят кредитни услуги в тази държава, да бъдат обявени за нищожни с обратно действие, противоречи на правото на Съюза, при положение че същият закон не се прилага спрямо хърватските кредитори