Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. септември 2019 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Забраната да се обработват някои категории чувствителни лични данни се прилага и по отношение на лицата, управляващи интернет търсачки

Лицето, управляващо интернет търсачка, не е длъжно да извършва премахване от резултатите при търсене във всички версии на своята търсачка

Германската разпоредба, която забранява на интернет търсачките да използват откъси ("snippets") от периодични издания без разрешението на издателя, е неприложима, ако Комисията не е уведомена предварително

Авторскоправната закрила не може да бъде предоставяна на модели само защото, надхвърляйки полезната цел, за която служат, произвеждат специфично естетическо въздействие

Далекосъобщителните предприятия трябва да предоставят безплатно на органа, който отговаря за спешните повиквания на телефон 112 информация, която позволява локализиране на лицето, осъществяващо повикването

Генералният адвокат Bobek: Общият съд правилно е потвърдил решението на Комисията да не подава законодателно предложение в контекста на Европейската гражданска инициатива "Един от нас"