Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. декември 2020 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

За разлика от европейската заповед за арест, европейската заповед за разследване може да бъде приета от прокуратурата на държава членка, за която съществува риск да получава конкретни указания от изпълнителната власт

Гражданин на Съюза може да бъде екстрадиран в трета страна само след допитване до държавата членка, чийто гражданин е

Услуга, която свързва директно посредством мобилно приложение клиентите с шофьорите на таксиметрови автомобили представлява услуга на информационното общество, когато не е неразделна част от една обща услуга, чийто главен компонент е транспортна услуга

Директивата относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги е приложима към транснационалното предоставяне на услуги в сектора на автомобилния транспорт

Правото на Съюза забранява възпроизвеждането на формата или на външния вид на продукт, защитен от защитено наименование за произход, при определени обстоятелства

  • Решение на Съда по дело C-336/19

За да насърчат хуманното отношение към животните при обредното клане държавите членки могат, без да нарушат прогласените в Хартата основни права, да изискват извършването на обратимо зашеметяване, което не може да доведе до смъртта на животното

Съдът отменя решение на Комисията, с което за да се запази конкуренцията на пазарите предложените от предприятие ангажименти стават задължителни

Съдът отхвърля подадените от Унгария и Полша жалби за отмяна на директивата за подсилване на правата на командированите работници

Като е извършила едностранно изземването на документи от архивите на ЕЦБ, Словения не е изпълнила задължението си да спазва принципа на неприкосновеност на архивите на Съюза

Унгария не е изпълнила задълженията си по правото на Съюза в областта на процедурите за предоставяне на международна закрила и за връщане на граждани на трети страни, които са в незаконен престой

Съдът потвърждава решенията на Общия съд в частта, в която се отхвърлят предявените от няколко частни лица и дружества искове за обезщетение поради актове и действия на институциите на Съюза, приети в рамките на финансова помощ, предоставена на Република Кипър и поставена в зависимост от преструктурирането на банковия ? сектор

Общият съд потвърждава, че правилата на Международния съюз по кънки (ISU), които предвиждат строги санкции за спортистите, участващи в състезания по бързо пързаляне с кънки, непризнати от ISU, противоречат на правилата на ЕС в областта на конкуренцията