Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. ноември 2022 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Законодателни актове

Незаконодателни актове

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2094 на Комисията от 28 октомври 2022 година за определяне на техническите елементи на масивите от данни, установяване на техническите формати за предаване на информация и определяне на подробните изисквания и съдържанието на докладите за качеството във връзка с организацията на извадково изследване в област "Потребление" в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2120 на Комисията от 13 юли 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите и форматите за данните, както и на образците и процедурите за докладване на информация за проекти, финансирани чрез платформи за колективно финансиране (текст от значение за ЕИП)
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2121 на Комисията от 13 юли 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и ЕОЦКП във връзка с европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията (текст от значение за ЕИП)
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2122 на Комисията от 13 юли 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията (текст от значение за ЕИП)
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2123 на Комисията от 13 юли 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за уведомленията относно националните изисквания за маркетинговите съобщения, приложими за доставчиците на услуги за колективно финансиране, изпращани от компетентните органи до ЕОЦКП (текст от значение за ЕИП)
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2282 на Комисията от 21 ноември 2022 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с референтни дати в периода 30 септември 2022 г. — 30 декември 2022 г. в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (текст от значение за ЕИП)
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2299 на Комисията от 15 ноември 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на структурата, формата, техническите подробности и процедурите относно интегрираните национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2301 на Комисията от 23 ноември 2022 година за определяне на графика на запълване с междинни цели за 2023 г. за всяка държава членка, която има подземни съоръжения за съхранение на газ на територията си, пряко свързани с нейната пазарна зона (текст от значение за ЕИП)
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2312 на Комисията от 25 ноември 2022 година относно променливите с осемгодишна периодичност в областта на работната сила по отношение на "Младите хора на пазара на труда", "Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование" и "Съвместяване на професионалния и семейния живот" съгласно Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
 • Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2206 на Комисията от 11 ноември 2022 година за определяне на образеца за докладване за годишните доклади на държавите членки до Европейския комитет по защита на данните относно упражняването на правата на субектите на данни във връзка с Шенгенската информационна система
 • Решение (ЕС) 2022/2242 на Съвета от 14 ноември 2022 година относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от страните по Европейския фонд за развитие за финансиране на този фонд, като се определят горната граница за 2024 г., годишната сума за 2023 г., първата част от вноската за 2023 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2025 и 2026
 • Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
 • Решение (ОВППС) 2022/2269 на Съвета от 18 ноември 2022 година относно подкрепа от страна на Съюза за изпълнението на проект "Насърчаване на отговорни иновации в областта на изкуствения интелект за мир и сигурност"
 • Решение (ЕС) 2022/2278 на Европейската централна банка от 8 ноември 2022 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2023 година (ЕЦБ/2022/40)
 • Решение (ЕС) 2022/2296 на Съвета от 21 ноември 2022 година относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки
 • Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2297 на Комисията от 19 октомври 2022 година за създаване на Европейска научноизследователска инфраструктура за слънчева енергия в областта на концентрираната слънчева енергия (EU-SOLARIS ERIC) (нотифицирано под номер С(2022) 7351) (само текстовете на гръцки, испански, немски, португалски и френски език са автентични) (текст от значение за ЕИП)

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Директива относно борбата с изпирането на пари: разпоредбата, която предвижда, че информацията за действителните собственици на дружества, учредени на територията на държавите членки, е достъпна във всички случаи за всеки член на широката общественост, е невалидна

Защитата на поверителността в областта на възлагането на обществени поръчки трябва да бъде претеглена с изискванията за прозрачност и ефективна съдебна защита

Автоматично признаване на извънсъдебните разводи: акт за развод, изготвен от длъжностното лице по гражданско състояние на държава членка, съдържащ сключено от съпрузите споразумение за развод, потвърдено от тях пред това длъжностно лице в съответствие с предвидените в правната уредба на тази държава членка условия, представлява решение по смисъла на Регламент Брюксел IIа

Гражданин на трета държава, който страда от тежко заболяване, не може да бъде изведен, ако при липсата на подходящо лечение в държавата по местоназначение има опасност да бъде изложен в тази държава на бързо, значително и необратимо усилване на болката, свързана с това заболяване

Националният съд е длъжен по собствен почин да проверява дали взетата спрямо незаконно пребиваващ чужденец или търсещо убежище лице мярка за задържане е законосъобразна

Акредитираните сдружения за опазване на околната среда трябва да могат да оспорват пред съд типово одобрение на ЕО за превозни средства, оборудвани с "измервателно-коригиращи устройства", които могат да бъдат забранени

"Tax rulings": Съдът приема, че Общият съд неправилно е потвърдил възприета от Комисията референтна рамка за прилагането на принципа на сделката между несвързани лица към интегрираните дружества в Люксембург, като не е взела предвид специалните правила за прилагане на този принцип от посочената държава членка

Общият съд потвърждава съобщението на Комисията, с което тя отказва да предприеме исканите в европейската гражданска инициатива "Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe" действия

Общият съд отменя Делегирания регламент на Комисията от 2019 г. в частта му относно хармонизираното класифициране и етикетиране на титановия диоксид като канцерогенно вещество при вдишване в различни прахообразни форми