Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. август 2023 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Законодателни актове

Незаконодателни актове

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1571 на Комисията от 24 юли 2023 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания ["Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene" (ЗНП)]
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1579 на Комисията от 31 юли 2023 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2379 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистическите данни за селскостопанските цени (текст от значение за ЕИП)
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1622 на Комисията от 9 август 2023 година относно дизайна на общи логотипи за идентифициране на доставчици на посреднически услуги за данни и организации за алтруистично споделяне на данни, признати в Съюза
 • Делегиран регламент (ЕС) 2023/1640 на Комисията от 5 юни 2023 година относно методиката за определяне на дела на биогоривото и биогаза за транспорта, произведени при преработка на биомаса в общ процес с изкопаеми горива
 • Решение (ЕС) 2023/1560 на Съвета от 20 юли 2023 година за разрешаване на започването на преговори със Съединените американски щати за споразумение за укрепване на веригите за доставка на минерали от критично значение
 • Решение (ЕС) 2023/1575 на Комисията от 27 юли 2023 година относно количеството квоти, които да бъдат издадени в Съюза като цяло за 2024 г. в рамките на системата на ЕС за търговия с емисии (текст от значение за ЕИП)
 • Решение за изпълнение (EC) 2023/1586 на Комисията от 26 юли 2023 година относно хармонизираните стандарти за машините, изготвени в подкрепа на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
 • Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1602 на Комисията от 31 юли 2023 година относно мрежата от първични дилъри и определяне на критериите за допустимост на кандидатите за мандати на водещ или съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки за целите на дейностите по заемане на средства от Комисията от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия
 • Решение (ЕС) 2023/1610 на Европейската централна банка от 28 юли 2023 година за създаване на историческите архиви на Европейската централна банка и за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 (ЕЦБ/2023/17)
 • Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1623 на Комисията от 3 август 2023 година за определяне на стойностите във връзка с резултатите на производителите и групите от производители на нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства за календарната 2021 година и на стойностите, които да се използват за изчисляване на целите за специфичните емисии от 2025 година нататък съгласно Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета и за поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2087 (нотифицирано под номер С(2023) 5068) (само текстовете на английски, естонски, испански, италиански, немски, нидерландски, полски, румънски, словашки, унгарски, френски, чешки и шведски език са автентични) (текст от значение за ЕИП)
 • Решение № 1/2022 на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове от 9 декември 2022 година за изменение на приложения III и IV към Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове [2023/1625]
 • Решение № 1/2023 на Специализирания комитет, създаден по силата на член 8, параграф 1, буква с) от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, от 19 юни 2023 година за въвеждане на стандартен формуляр за исканията за взаимопомощ [2023/1621]
 • Решение № 253 на управителния съвет на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз относно вътрешните правила за ограниченията на определени права на субектите на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на дейностите, извършвани от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз [2023/1585]