Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. март 2021 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Документи на ЕС във връзка с Брекзит

  • Решение № 1/2021 на Съвета за партньорство, създаден от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна от 23 февруари 2021 година относно датата, на която временното прилагане съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество трябва да бъде прекратено [2021/356]

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Когато работник е сключил няколко трудови договора с един и същ работодател, минималната продължителност на междудневна почивка се прилага към тези договори в тяхната цялост, а не към всеки договор поотделно

Период на дежурство в условията на постоянно разположение на повикване представлява в своята цялост "работно време" само ако наложените на работника ограничения засягат чувствително неговата възможност да организира през този период свободното си време

Държавите членки могат да разрешават частичен достъп до някоя от професиите, обхванати от механизма за автоматично признаване на професионални квалификации, включително определени здравни професии

Когато носителят на авторското право е приел или наложил ограничителни мерки срещу фрейминга (framing), вграждането на произведение на уебсайта на трето лице чрез тази техника представлява предоставяне на разположение на това произведение на нова публика

Държава членка не може да разреши метод на улов на птици, водещ до прилов, когато приловът, може да причини на съответните видове значителни увреждания

Достъпът, за целите на наказателни разследвания, до съвкупност от данни от електронни съобщения за трафика или за местонахождението, позволяващи да се направят точни изводи относно личния живот, е разрешен само с цел борба с тежката престъпност или за предотвратяване на сериозни заплахи за обществената сигурност

Юрисдикция на държава членка е длъжна да упражни правото, което ? предоставя националното законодателство, да установи, че тази държава е транспонирала неправилно директива на Съюза и че е длъжна да предприеме действия, за да поправи това положение

Съдът отхвърля жалбите, подадени от Slovak Telekom и Deutsche Telekom срещу решенията на Общия съд относно антиконкурентните практики на словашкия пазар на далекосъобщенията

Възможно е последователните изменения на полския закон за Националния съдебен съвет, чиято последица е премахването на ефективния съдебен контрол върху решенията на този съвет, с които на президента на Републиката се предлагат кандидати за назначаване на съдийски длъжности във Върховния съд, да нарушават правото на Съюза

Полският данък върху продажбите на дребно и унгарският данък върху рекламата не нарушават правото на Съюза в областта на държавните помощи

Съдът отменя решението на Общия съд, с което той е отменил решението на Комисията, квалифициращо като държавна помощ данъчния режим на четири испански професионални футболни клуба

Съдът отхвърля жалбата на Комисията срещу решение на Общия съд относно мерки, приети от консорциум на италиански банки в подкрепа на един от неговите членове

Генералният адвокат Gerard Hogan предлага на Съда да постанови, че въпреки подписването на Истанбулската конвенция от Европейския съюз Съветът има правото, но не и задължението, да изчака общото съгласие на всички държави членки да бъдат обвързани от тази конвенция, преди да реши дали и в каква степен Съюзът ще се присъедини към нея

Според генералния адвокат Pikamae стачка, организирана от синдикати на пилоти, по принцип е извънредно обстоятелство, което може да освободи авиокомпанията от задължението ? за изплащане на обезщетения за отмяна или голямо закъснение на съответните полети

Според генералния адвокат Rantos в контекста на политиката си на неутралитет работодател може да разреши на неговите служители да носят малки по размер религиозни символи

Според генералния адвокат Bobek решения на Конституционен съд, с които се обявява за незаконосъобразно сформирането на съдебни състави на върховен съд поради нарушаване на правото на независим и безпристрастен съд и с които се обявяват за противоконституционни мерки за техническо наблюдение от национална разузнавателна служба в рамките на наказателно производство са съвместими с правото на Съюза