Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. септември 2020 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19

  • Решение (ЕС) 2020/1253 на Съвета от 4 септември 2020 година за допълнително удължаване на временната дерогация от Процедурния правилник на Съвета, въведена с Решение (ЕС) 2020/430 и удължена с решения (ЕС) 2020/556, (ЕС) 2020/702 и (ЕС) 2020/970, с оглед на трудностите при пътуване, предизвикани от пандемията от COVID-19 в Съюза
  • Решение (ЕС) 2020/1282 на Комисията от 31 август 2020 година за предоставяне на разрешение на Франция да приложи удължаване на някои срокове, посочени в членове 11, 16 и 17 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2020) 6027) (само текстът на френски език е автентичен)
  • Решение (ЕС) 2020/1235 на Комисията от 26 август 2020 година за предоставяне на разрешение на Гърция да приложи удължаване на някои срокове, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2020) 5742) (само текстът на английски език е автентичен)
  • Препоръка (ЕС) 2020/1307 на Комисията от 18 септември 2020 година относно общ инструментариум на Съюза за намаляване на разходите за разгръщане на мрежи с много голям капацитет и гарантиране на своевременен и благоприятен за инвестициите достъп до радиочестотния спектър за 5G с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Ограничаваща свободата мярка, наложена на лице, посочено в първа европейска заповед за арест (ЕЗА) за деяния, предходни и различни от деянията, за които е поискано неговото предаване в изпълнение на втора ЕЗА, не противоречи на правото на ЕС, ако това лице е напуснало доброволно държавата членка, издала първата ЕЗА

  • Решение на Съда по съединени дела C-724/18, C-727/18

Национална правна уредба, която изисква разрешение за многократното и краткосрочно отдаване под наем на жилищно помещение на преминаващи клиенти, които не смятат да живеят там за постоянно, е в съответствие с правото на Съюза

Пътник с отменен или много закъснял полет може да изисква изплащане на предвиденото в правото на ЕС обезщетение в националната валута по неговото местоживеене

Съдът тълкува за първи път регламента на Съюза относно "мрежовата неутралност"

  • Решение на Съда по дело C-594/18 P

Съдът потвърждава решението на Комисията, с което се одобряват британските помощи в полза на атомната електроцентрала "Hinkley Point C"

Общият съд отхвърля жалбата на Словения за отмяна на делегирания регламент, по силата на който наименованието "Teran" може да бъде посочвано върху етикета на хърватските вина

Испанската система за данъчно облагане, приложима към някои споразумения за финансов лизинг, сключени от корабостроителници, представлява схема за помощи

Според генералния адвокат Szpunar вграждането на интернет страница на публикувани на други интернет страници произведения посредством автоматични връзки (inline linking) се нуждае от разрешението на притежателя на правата върху тези произведения

Според генералния адвокат Szpunar услуга, при която клиентите се свързват директно с таксиметровите шофьори посредством мобилно приложение, представлява услуга на информационното общество

Според генералния адвокат Bobek временното назначаване на главния инспектор на Съдебния инспекторат и националните разпоредби относно създаването на специализиран отдел на прокуратурата с изключителна компетентност в областта на наказателното преследване за престъпления, извършени от членове на съдебната власт, противоречат на правото на ЕС