Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. юни 2022 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Законодателни актове

Незаконодателни актове

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Възрастова граница, предвидена в устав на организация на работници като условие за избиране на длъжността ръководител на тази организация, попада в приложното поле на Директивата за борба с дискриминацията

Индексирането на семейните обезщетения и на различни данъчни предимства, предоставени от Австрия в полза на работниците в зависимост от държавата по пребиваване на техните деца, противоречи на правото на Съюза

Удължаването на периода на експлоатация на депо за отпадъци само по себе си не представлява съществена промяна на разрешителното за инсталацията

Проект за модернизиран Договор за Енергийната харта: искането за становище на Белгия е недопустимо поради неговата преждевременност

Забранени измервателно-коригиращи устройства в дизеловите автомобил: генералният адвокат Rantos счита, че на купувача на превозно средство, оборудвано с такова устройство, трябва да се признае право да бъде обезщетен от производителя на автомобили

Онлайн продажба на нарушаващи марката "Louboutin" обувки: според генералния адвокат Szpunar специфичният начин на функциониране на Amazon не позволява да се заключи, че е налице използване на знак по смисъла на правото на Съюза