Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. юли 2020 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Държавите членки трябва да предоставят обезщетение на всички жертви на извършено с насилие умишлено престъпление, включително на пребиваващите на тяхната територия

Работодател на шофьори на тежкотоварни превозни средства, наети на работа в международния автомобилен транспорт, е транспортното предприятие, което упражнява спрямо тях действителната власт, понася разходите за заплатите им и разполага с действителното право да ги уволни

Съдът обявява за невалидно Решение 2016/1250 относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ

Договорна клауза, която не е била договорена, но отразява правило, което според националните правни норми при отсъствие на други уговорки в това отношение се прилага между страните, не попада в обхвата на правото на Съюза относно неравноправните клаузи в потребителските договори

При незаконно качване на филм на онлайн платформа като YouTube притежателят на правата може, съгласно Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, да поиска от оператора единствено пощенския адрес на съответния потребител, но не и неговия електронен адрес, IP адрес или телефонен номер

Срещу производител на автомобили, чиито незаконосъобразно манипулирани превозни средства са препродадени в други държави членки, може да се предяви иск пред юрисдикциите на тези държави

В национална правна уредба може да се предвиди давностен срок за иск за възстановяване на основание на неравноправна клауза в договор, сключен между продавач или доставчик и потребител

Публичноправните юридически лица могат да носят отговорност за екологичните щети, причинени от дейности, извършвани в интерес на общността по силата на делегирана по закон задача, като експлоатацията на помпена станция за отводняване на земеделски площи

Румъния и Ирландия са осъдени да заплатят на Комисията еднократна сума в размер съответно на 3 000 000 EUR и на 2 000 000 EUR