Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. декември 2021 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Законодателни актове

Незаконодателни актове

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19

  • Решение за изпълнение (EC) 2021/2187 на Комисията от 9 декември 2021 година за установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Ливан, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета, с це
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/2188 на Комисията от 9 декември 2021 година за установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от Обединените арабски емирства, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/2189 на Комисията от 9 декември 2021 година за установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Кабо Верде, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (ЕС) 2021/2296 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Тунис, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/2297 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Черна гора, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (ЕС) 2021/2298 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Източна република Уругвай, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/2299 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Тайланд, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
  • Решение за изпълнение (EC) 2021/2300 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Тайван (Настоящото решение не следва да се тълкува като отразяващо официалната позиция на Европейския съюз по отношение на правния статут на Тайван.), със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Ненавършило пълнолетие дете, гражданин на Съюза, чийто акт за раждане, съставен от приемащата държава членка, посочва като негови родители две лица от един и същ пол: държавата членка, на която това дете е гражданин, е задължена да му издаде карта за самоличност или паспорт, без да изисква предварително съставяне на акт за раждане от своите национални власти

Наказателен орган, който разследва действия на управител на централна банка на държава членка и установи, че те очевидно не са осъществени при изпълнение на служебните му задължения, може да продължи производството си срещу този управител, тъй като имунитетът му по отношение на съдебни производства не важи

Разпространяване в интернет на изявления, за които се твърди, че са злепоставящи: може да се поиска обезщетение за вредата, причинена в резултат на тези изявления на територията на държава членка, пред съдилищата на тази държава членка

Правото на Съюза допуска върховният съд от системата на общите съдилища в държава членка да не може да отмени постановено в нарушение на правото на Съюза решение на върховния съд от системата на административните съдилища в тази държава членка

По гражданско дело може да се прави позоваване на установената в правото на Съюза забрана да се спазват вторичните санкции, наложени от Съединените щати на Иран

Полетът трябва да се счита за "отменен", когато опериращият въздушен превозвач изтегли полета за по-ранен час с повече от един час

Според генералния адвокат Richard de la Tour държавите членки могат да позволят на сдруженията за защита на интересите на потребителите да предявяват представителни искове при посегателства срещу защитата на личните данни

  • Заключения на генералния адвокат по дела C-156/21, C-157/21

Генерален адвокат Campos Sanchez-Bordona: трябва да се отхвърлят жалбите на Унгария и Полша срещу режима на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза в случай на нарушения на принципите на правовата държава