Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. февруари 2023 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Законодателни актове

Незаконодателни актове

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/430 на Съвета от 25 февруари 2023 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1998 относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/203 на Комисията от 27 октомври 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за управление на рисковете за информационната сигурност с потенциално въздействие върху авиационната безопасност за организациите, обхванати от регламенти (ЕС) № 1321/2014, (ЕС) № 965/2012, (ЕС) № 1178/2011, (ЕС) 2015/340 на Комисията, регламенти за изпълнение (ЕС) 2017/373 и (ЕС) 2021/664 на Комисията, и за компетентните органи, обхванати от регламенти (ЕС) № 748/2012, (ЕС) № 1321/2014, (ЕС) № 965/2012, (ЕС) № 1178/2011, (ЕС) 2015/340 и (ЕС) № 139/2014 на Комисията, регламенти за изпълнение (ЕС) 2017/373 и (ЕС) 2021/664 на Комисията, и за изменение на регламенти (ЕС) № 1178/2011, (ЕС) № 748/2012, (ЕС) № 965/2012, (ЕС) № 139/2014, (ЕС) № 1321/2014, (ЕС) 2015/340 на Комисията и регламенти за изпълнение (ЕС) 2017/373 и (ЕС) 2021/664 на Комисията
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/204 на Комисията от 28 октомври 2022 година за определяне на технически спецификации, стандарти и процедури за единната европейска среда за морско информационно обслужване съгласно Регламент (ЕС) 2019/1239 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/266 на Комисията от 9 февруари 2023 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на предоставянето на информация с референтни дати в периода 31 декември 2022 г. — 30 март 2023 г. в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (текст от значение за ЕИП)
 • Решение за изпълнение (EC) 2023/201 на Комисията от 30 януари 2023 година за определяне на датата, на която започва експлоатацията на Шенгенската информационна система съгласно Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета
 • Решение за изпълнение (ЕС) 2023/220 на Комисията от 1 февруари 2023 година за определяне и разработване на стандарта за универсален формат на съобщенията (UMF) в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета
 • Решение за изпълнение (ЕС) 2023/221 на Комисията от 1 февруари 2023 година за определяне и разработване на стандарта за универсален формат на съобщенията (UMF) в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета
 • Решение за изпълнение (ЕС) 2023/423 на Комисията от 24 февруари 2023 година относно пилотен проект за прилагане на разпоредбите за административно сътрудничество, свързани с регулираните професии, определени в директиви 2005/36/ЕО и (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета, посредством Информационната система за вътрешния пазар, и за интегриране на базата данни на регулираните професии в тази система (текст от значение за ЕИП)
 • Споразумение между Европейския съюз, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и органите на Нова Зеландия, компетентни за борбата с тежката престъпност и тероризма
 • Препоръка № 1/2023 на Специализирания комитет по енергетика, създаден с член 8, параграф 1, буква л) от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, от 7 февруари 2023 година до всяка от страните във връзка с техните искания към операторите на преносни системи за електроенергия с оглед на подготвянето на технически процедури за ефикасно използване на междусистемните електропроводи [2023/425]

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19

 • Решение за изпълнение (EC) 2023/395 на Комисията от 20 февруари 2023 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Азербайджан, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)
 • Решение за изпълнение (EC) 2023/396 на Комисията от 20 февруари 2023 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Специален административен район Хонконг, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

 • Решение на Съда по дело C-638/22 PPU

Правото на Съюза не допуска възможност национални органи да спират без обосновка изпълнението на влязло в сила решение за връщане на дете

Съдът уточнява понятието "изключителни обстоятелства", позволяващи на компетентния съдебен орган да спре принудителното изпълнение на решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание

Актовете, с които се разрешава подслушване на телефони, могат да не съдържат индивидуализирани мотиви

Правото на потребителя да му се намалят общите разходи по кредита, когато предсрочно погасява кредита си за недвижим имот, не обхваща разходите, които не зависят от срока на договора

Техники на генетична модификация: Съдът уточнява статута на произволната мутагенеза in vitro от гледна точка на Директивата за ГМО

Съдът потвърждава незаконосъобразността на две обявления за конкурс на EPSO, ограничаващи избора на втория език до английски, немски или френски

Държавни помощи: Съдът отменя частично решението на Комисията за испанската система "лизинг срещу данък"

Общият съд потвърждава засилените правомощия на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) да взема индивидуални решения по трансгранични въпроси

Общият съд отменя решението на Европейската комисия, с което се утвърждават румънските помощи в полза на Wizz Air на международно летище Тимишоара

Генерален адвокат Collins: след обявяване на недействителността на договор за ипотечен кредит поради наличието на неравноправни клаузи, потребителите могат да предявяват към банките претенции, които надхвърлят връщането на паричната престация, а банките - не могат

Според генералния адвокат Emiliou процедура за повишаване в длъжност на съдиите, която се основава на оценка на тяхната работа и поведение от страна на комисия, съставена от председателя и съдиите от съответния по-висшестоящ съд, е съвместима с правото на Съюза