Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

15 юли 2019

През последното десетилетие Европейският съюз и държавите членки насочват услилията си към намаляване на риска в банковия сектор. В тази връзка, след финансовата криза, започва въвеждането на широк набор от мерки. Целта им е да насърчат банките към активно и своевременно управление на необслужваните кредити.Докладът на ЕК показва, че отношенията на необслужваните кредити намаляват през третото тримесечие на 2018 г., като последните данни показват, че отношението на необслужваните кредити за всички банки в ЕС е намаляло допълнително. В планът си за действие Съветът на ЕС приема да разгледа отново въпроса за необслужваните кредити, в т.ч. развитието им в Съюза, както и да оцени постигнатия напредък въз основа на изготвения от Комисията преглед. В заключителната част на доклада, Комисията призовава Европейския парламент и Съвета на ЕС да постигнат споразумение по всеобхватния пакет от законодателни мерки за справяне с необслужваните кредити, предложен през март 2018 г. Акцентирано е върху необходимостта, към напредъка по намаляването на необслужваните кредити, законодателният пакет, изготвен в сътрудничество с ЕБО, ЕЦБ и Европейския съвет за системен риск, да окаже подкрепа на колективните усилия за намаляване на останалите рискове в европейския банков сектор, като поспециално подпомогне завършването на банковия съюз.

Още новини

01 септември 2022

Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар

31 август 2022

Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

09 август 2022

Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите.