Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

15 юли 2019

През последното десетилетие Европейският съюз и държавите членки насочват услилията си към намаляване на риска в банковия сектор. В тази връзка, след финансовата криза, започва въвеждането на широк набор от мерки. Целта им е да насърчат банките към активно и своевременно управление на необслужваните кредити.Докладът на ЕК показва, че отношенията на необслужваните кредити намаляват през третото тримесечие на 2018 г., като последните данни показват, че отношението на необслужваните кредити за всички банки в ЕС е намаляло допълнително. В планът си за действие Съветът на ЕС приема да разгледа отново въпроса за необслужваните кредити, в т.ч. развитието им в Съюза, както и да оцени постигнатия напредък въз основа на изготвения от Комисията преглед. В заключителната част на доклада, Комисията призовава Европейския парламент и Съвета на ЕС да постигнат споразумение по всеобхватния пакет от законодателни мерки за справяне с необслужваните кредити, предложен през март 2018 г. Акцентирано е върху необходимостта, към напредъка по намаляването на необслужваните кредити, законодателният пакет, изготвен в сътрудничество с ЕБО, ЕЦБ и Европейския съвет за системен риск, да окаже подкрепа на колективните усилия за намаляване на останалите рискове в европейския банков сектор, като поспециално подпомогне завършването на банковия съюз.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.