Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

15 юли 2019

През последното десетилетие Европейският съюз и държавите членки насочват услилията си към намаляване на риска в банковия сектор. В тази връзка, след финансовата криза, започва въвеждането на широк набор от мерки. Целта им е да насърчат банките към активно и своевременно управление на необслужваните кредити.Докладът на ЕК показва, че отношенията на необслужваните кредити намаляват през третото тримесечие на 2018 г., като последните данни показват, че отношението на необслужваните кредити за всички банки в ЕС е намаляло допълнително. В планът си за действие Съветът на ЕС приема да разгледа отново въпроса за необслужваните кредити, в т.ч. развитието им в Съюза, както и да оцени постигнатия напредък въз основа на изготвения от Комисията преглед. В заключителната част на доклада, Комисията призовава Европейския парламент и Съвета на ЕС да постигнат споразумение по всеобхватния пакет от законодателни мерки за справяне с необслужваните кредити, предложен през март 2018 г. Акцентирано е върху необходимостта, към напредъка по намаляването на необслужваните кредити, законодателният пакет, изготвен в сътрудничество с ЕБО, ЕЦБ и Европейския съвет за системен риск, да окаже подкрепа на колективните усилия за намаляване на останалите рискове в европейския банков сектор, като поспециално подпомогне завършването на банковия съюз.

Още новини

01 октомври 2019

Свалете безплатно приложението „GDPR в твоя джоб“, разработено по проекта SMEDATA

Мобилно приложение "GDPR в твоя джоб" е достъпно за изтегляне от магазините за приложения на Google и Apple. Приложението представя GDPR по лесен за използване и лесен за разбиране начин

25 септември 2019

Обучителни семинари по GDPR (Проект SMEDATA) – регистрация за участие

В рамките на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на 24 обучения насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия. Целта им е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни.

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)