Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

15 юли 2019

През последното десетилетие Европейският съюз и държавите членки насочват услилията си към намаляване на риска в банковия сектор. В тази връзка, след финансовата криза, започва въвеждането на широк набор от мерки. Целта им е да насърчат банките към активно и своевременно управление на необслужваните кредити.Докладът на ЕК показва, че отношенията на необслужваните кредити намаляват през третото тримесечие на 2018 г., като последните данни показват, че отношението на необслужваните кредити за всички банки в ЕС е намаляло допълнително. В планът си за действие Съветът на ЕС приема да разгледа отново въпроса за необслужваните кредити, в т.ч. развитието им в Съюза, както и да оцени постигнатия напредък въз основа на изготвения от Комисията преглед. В заключителната част на доклада, Комисията призовава Европейския парламент и Съвета на ЕС да постигнат споразумение по всеобхватния пакет от законодателни мерки за справяне с необслужваните кредити, предложен през март 2018 г. Акцентирано е върху необходимостта, към напредъка по намаляването на необслужваните кредити, законодателният пакет, изготвен в сътрудничество с ЕБО, ЕЦБ и Европейския съвет за системен риск, да окаже подкрепа на колективните усилия за намаляване на останалите рискове в европейския банков сектор, като поспециално подпомогне завършването на банковия съюз.

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

12 юли 2019

Запис на семинара "Закон за обществените поръчки - експертни насоки за прилагането му"

По време на семинара беше представен новия продукт на Апис: "Досиетата ЗОП" - Уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, публикувани в повече от 5 000 профила на купувача, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на обществените поръчки