Длъжни ли са етажните собственици в сгради с централно отопление да участват в разходите за отопление

30 април 2019

С две преюдициални запитвания от България се отправят до Съда на ЕС редица въпроси, които по същество се отнасят до съвместимостта на българската правна уредба на топлоснабдяването с Директива 2011/83/ЕС(2), както и с Директива 2006/32/ЕО(3) и с Директива 2012/27/ЕС(4). 

Запитванията са по повод отказа нa физически лица да заплатят сметките си за отопление. Те оспорват сметките си, като поддържат пред съда, че макар сградите им да са топлоснабдени от районна отоплителна система, те не са давали съгласие да получават централно отопление и не го използват в апартаментите си.

Въпросът, който се поставя е дали правна уредба, доколкото предвижда, че част от разходите за отопление се разпределя между етажните собственици според отопляемия обем на апартаментите им, е съвместима с европейското законодателство, което задължава държавите-членки при определени обстоятелства да гарантират фактуриране на енергията на крайните клиенти „въз основа на действителното потребление“.

Генералният адвокат предлага на Съда да отговори на преюдициалните въпроси на Районен съд Асеновград (България) по дело C‑708/17 и на Софийски районен съд (България) по дело C‑725/17, както следва:

  • По отношение на потребителското право, разпоредбите му трябва да се тълкуват в смисъл, че се допуска национална правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система, етажните собственици са длъжни да участват в разходите за отопление на сградата, макар и индивидуално да не са поръчвали доставката на централно отопление и включително ако не го използват в своя апартамент.
  • По отношение на законодателството за енергийна ефективност, да се тълкуват в смисъл, че допуска национална правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система, определена част от разходите за използваното в сградата отопление, съответстваща на топлоенергията, отдадена от сградната инсталация, се разпределя между етажните собственици според отопляемия обем на апартаментите им, независимо какво количество от тази топлоенергия е реално отдадено във всеки апартамент“.

За пълния текст на заключението: Евро Право -  Практика на Съда на ЕС/Дела, свързани с България/Преюдициални запитвания  -  (Дело C-708/17) (2018/C 094/13)

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище