Длъжни ли са етажните собственици в сгради с централно отопление да участват в разходите за отопление

30 април 2019

С две преюдициални запитвания от България се отправят до Съда на ЕС редица въпроси, които по същество се отнасят до съвместимостта на българската правна уредба на топлоснабдяването с Директива 2011/83/ЕС(2), както и с Директива 2006/32/ЕО(3) и с Директива 2012/27/ЕС(4). 

Запитванията са по повод отказа нa физически лица да заплатят сметките си за отопление. Те оспорват сметките си, като поддържат пред съда, че макар сградите им да са топлоснабдени от районна отоплителна система, те не са давали съгласие да получават централно отопление и не го използват в апартаментите си.

Въпросът, който се поставя е дали правна уредба, доколкото предвижда, че част от разходите за отопление се разпределя между етажните собственици според отопляемия обем на апартаментите им, е съвместима с европейското законодателство, което задължава държавите-членки при определени обстоятелства да гарантират фактуриране на енергията на крайните клиенти „въз основа на действителното потребление“.

Генералният адвокат предлага на Съда да отговори на преюдициалните въпроси на Районен съд Асеновград (България) по дело C‑708/17 и на Софийски районен съд (България) по дело C‑725/17, както следва:

  • По отношение на потребителското право, разпоредбите му трябва да се тълкуват в смисъл, че се допуска национална правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система, етажните собственици са длъжни да участват в разходите за отопление на сградата, макар и индивидуално да не са поръчвали доставката на централно отопление и включително ако не го използват в своя апартамент.
  • По отношение на законодателството за енергийна ефективност, да се тълкуват в смисъл, че допуска национална правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост, топлоснабдени от районна отоплителна система, определена част от разходите за използваното в сградата отопление, съответстваща на топлоенергията, отдадена от сградната инсталация, се разпределя между етажните собственици според отопляемия обем на апартаментите им, независимо какво количество от тази топлоенергия е реално отдадено във всеки апартамент“.

За пълния текст на заключението: Евро Право -  Практика на Съда на ЕС/Дела, свързани с България/Преюдициални запитвания  -  (Дело C-708/17) (2018/C 094/13)

Още новини

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват

12 юли 2019

Запис на семинара "Закон за обществените поръчки - експертни насоки за прилагането му"

По време на семинара беше представен новия продукт на Апис: "Досиетата ЗОП" - Уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, публикувани в повече от 5 000 профила на купувача, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на обществените поръчки

03 юли 2019

Съдът на ЕС с тълкуване на чл. 90 от Директивата за ДДС във връзка с прилагането на чл. 115 от ЗДДС по делото на „УниКредит Лизинг“ ЕАД срещу НАП

Съдът на Европейския съюз днес се произнесе по преюдициално запитване на България относно общата система на данъка върху добавената стойност. По дело C‑242/18, образувано по преюдициално запитване на Върховен административен съд се даде тълкуване на чл. 90 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност.