АПИС и Интерлекс Консулт пускат електронни продукти на ОИСР

30 август 2013

За първи път в досегашната практика на ОИСР, АПИС и Интерлекс Консулт получиха лиценз да издадат в електронен вид на български език последните актуални версии от 2010 г. на „Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото (кратка версия)“ и Ръководство на ОИСР по трансферно ценообразуване за мултинационални предприятия и данъчни администрации“. Те се прилагат във всички държави-членки на ЕС и в повечето от останалите европейски държави.

Това са единствените официално лицензирани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) български преводи  на актуалните версии на тези актове. Двата електронни продукта предлагат всички възможни удобства и улеснения за потребителя - препратки между разпоредбите и между тях и анексите към актовете, различни коментари, практики на Върховния административен съд и административните съдилища, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от България и др.

За удобство на потребителите АПИС разработи иновативен интерфейс, позволяващ едновременно четене на разпоредбите на актовете  и свързаните с тях коментари и анекси.

АПИС е на разположение за демонстрация и инсталиране на продуктите в удобно за желаещите време.