„АПИС България“ ЕООД се влива в „АПИС Европа“ АД

04 юли 2014

С оглед оптимизиране на фирмената структура на компаниите от групата „АПИС“ на 1 юли 2014 г. бе взето решение дружеството „АПИС България“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „АПИС Европа“ АД, да се влее в акционерното дружество. Необходимите документи за вписване на преобразуването в Търговския регистър са внесени в Агенцията по вписванията. С вписване на вливането „АПИС Европа“ АД става универсален правоприемник на влялото се дружество „АПИС България“ ЕООД.

Във връзка с вливането АПИС уведомява всички свои клиенти и контрагенти, че считано от 01.07.2014 г. „АПИС Европа“ АД поема изпълнението на всички договори, сключени от „АПИС България“ ЕООД. Тъй като съгласно чл. 262, ал. 1 и чл. 263и, ал. 2, изр. първо от Търговския закон при тази форма на преобразуване на търговски дружества всички права и задължения по вече сключени договори от вливащото се дружество „АПИС България“ ЕООД преминават към неговия универсален правоприемник „АПИС Европа“ АД, от посочената по-горе дата „АПИС Европа“ АД ще изпълнява всички задължения, произтичащи от тези договори, респ. всички плащания по тях следва да бъдат правени в полза на „АПИС Европа“ АД.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.