„АПИС България“ ЕООД се влива в „АПИС Европа“ АД

04 юли 2014

С оглед оптимизиране на фирмената структура на компаниите от групата „АПИС“ на 1 юли 2014 г. бе взето решение дружеството „АПИС България“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „АПИС Европа“ АД, да се влее в акционерното дружество. Необходимите документи за вписване на преобразуването в Търговския регистър са внесени в Агенцията по вписванията. С вписване на вливането „АПИС Европа“ АД става универсален правоприемник на влялото се дружество „АПИС България“ ЕООД.

Във връзка с вливането АПИС уведомява всички свои клиенти и контрагенти, че считано от 01.07.2014 г. „АПИС Европа“ АД поема изпълнението на всички договори, сключени от „АПИС България“ ЕООД. Тъй като съгласно чл. 262, ал. 1 и чл. 263и, ал. 2, изр. първо от Търговския закон при тази форма на преобразуване на търговски дружества всички права и задължения по вече сключени договори от вливащото се дружество „АПИС България“ ЕООД преминават към неговия универсален правоприемник „АПИС Европа“ АД, от посочената по-горе дата „АПИС Европа“ АД ще изпълнява всички задължения, произтичащи от тези договори, респ. всички плащания по тях следва да бъдат правени в полза на „АПИС Европа“ АД.

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище