Вписано е вливането на "АПИС България" ЕООД в "АПИС Европа" АД в Търговския регистър

22 юли 2014

На 18.07.2014 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията беше вписано вливането на “АПИС България” ЕООД в “АПИС Европа” АД и акционерното дружество стана универсален правоприемник на влялото се дружество „АПИС България“ ЕООД.

Във връзка с вливането АПИС уведомява всички свои клиенти и контрагенти, че считано от 01.07.2014 г. „АПИС Европа“ АД е поело изпълнението на всички договори, сключени от „АПИС България“ ЕООД. Тъй като съгласно чл. 262, ал. 1 и чл. 263и, ал. 2, изр. първо от Търговския закон при тази форма на преобразуване на търговски дружества всички права и задължения по вече сключени договори от вливащото се дружество „АПИС България“ ЕООД преминават към неговия универсален правоприемник „АПИС Европа“ АД, от посочената по-горе дата „АПИС Европа“ АД изпълнява всички задължения, произтичащи от тези договори, респ. всички плащания по тях следва да бъдат правени в полза на „АПИС Европа“ АД.