АПИС представя новия продукт EuroCases на европейския пазар

05 октомври 2015

На 1 октомври 2015 г. АПИС представи новия си правно-информационен продукт – EuroCases, ориентиран към нуждите на юристите както на българския, така и на европейския пазар. EuroCases е иновативна уеб базирана информационна услуга, предоставяща достъп до практика на съдилища на държавите членки по прилагане на правото на Еврепейския съюз. Системата има амбицията да отговори на нуждите на десетките хиляди съдии, адвокати, юрисконсулти, експерти в публичната администрация и останалите юристи в Европа, чиято професионална дейност е тясно свързана с прилагането на правото на ЕС.

Основната добавена стойност на услугата е свързана с нейния трансграничен характер – в случаите, когато следва да се приложат норми на правото на ЕС, потребителите могат да почерпят идеи и опит как те са разтълкувани и приложени от съдилища на други държави членки – специфично знание, което не се предлага от техния национален доставчик на правна информация. В допълнение продуктът дава възможност да се следи за наличието на противоречива практика в държавите членки по прилагане на правото на Съюза, което съгласно Решението на Съда на ЕС по делото Filipe Ferreira (C-160/14) от 9 септември 2015 г. е основание за отправяне от националния съд на преюдициално запитване.

При разработването на системата EuroCases АПИС стъпва върху своя опита и доразвива резултатите от изпълнението на европейския проект EUCases (http://eucases.eu), осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия по 7-ма Рамкова програма за изследвания и иновации на Европейския съюз.

Всички юристи, които се интересуват от съдържанието и функционалността на новия продукт, могат да го тестват безплатно, като се регистрират на сайта http://eurocases.eu.

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище