АПИС представя новия продукт EuroCases на европейския пазар

05 октомври 2015

На 1 октомври 2015 г. АПИС представи новия си правно-информационен продукт – EuroCases, ориентиран към нуждите на юристите както на българския, така и на европейския пазар. EuroCases е иновативна уеб базирана информационна услуга, предоставяща достъп до практика на съдилища на държавите членки по прилагане на правото на Еврепейския съюз. Системата има амбицията да отговори на нуждите на десетките хиляди съдии, адвокати, юрисконсулти, експерти в публичната администрация и останалите юристи в Европа, чиято професионална дейност е тясно свързана с прилагането на правото на ЕС.

Основната добавена стойност на услугата е свързана с нейния трансграничен характер – в случаите, когато следва да се приложат норми на правото на ЕС, потребителите могат да почерпят идеи и опит как те са разтълкувани и приложени от съдилища на други държави членки – специфично знание, което не се предлага от техния национален доставчик на правна информация. В допълнение продуктът дава възможност да се следи за наличието на противоречива практика в държавите членки по прилагане на правото на Съюза, което съгласно Решението на Съда на ЕС по делото Filipe Ferreira (C-160/14) от 9 септември 2015 г. е основание за отправяне от националния съд на преюдициално запитване.

При разработването на системата EuroCases АПИС стъпва върху своя опита и доразвива резултатите от изпълнението на европейския проект EUCases (http://eucases.eu), осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия по 7-ма Рамкова програма за изследвания и иновации на Европейския съюз.

Всички юристи, които се интересуват от съдържанието и функционалността на новия продукт, могат да го тестват безплатно, като се регистрират на сайта http://eurocases.eu.