АПИС Процедури – Последици на фактическата раздяла между съпрузи

11 октомври 2018

Макар да не е изрично и детайлно уредено в закон като процедура, регистрация, последици и т.н., фактическото съпружеско съжителство, както и фактическата раздяла между съпрузи е често срещана форма, водеща до определени правни последици, сходни до тези при развод.

Правните последици на фактическата раздяла могат да бъдат свързани с режим на лични отношения на родителите с детето, родено от брака/фактическото съжителство, със задълженията за плащане на издръжка, с определени имуществени отношения между съпрузите в режим на фактическа раздяла и т.н.

Фактическа раздяла е налице когато продължително, трайно и окончателно е прекъсната връзката между съпрузите - тук се има предвид всякаква емоционална, физическа, икономическа и духовна връзка между тях. Фактическа раздяла между съпрузи е налице най-често, когато единият съпруг е напуснал семейното жилище и въпреки, че няма развод между страните, те живеят разделено. Няма се предвид краткотрайната раздяла между съпрузите, която би могла да бъде преодоляна, а раздяла, при която съпрузите са преустановили връзка помежду си и отношенията им са се превърнали във формални, независимо че не е постановен развод.

Тъй като фактическата раздяла не е уредена детайлно в българското законодателство съдебната практика е източник на уредбата, има три Тълкувателни решения на ВКС, които касаят материята: № 5 от 24.06.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2014 г., ОСГК, № 1 от 3.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 1/2016 г., ОСГК, № 7 от 2.11.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГК.

Пълният текст на процедурата може да видите от тук.