Обнародвани са промените в ПМС № 55/2020 г.

21 април 2020

В бр. 37 на "Държавен вестник" от 21 април 2020 г. беше обнародвано Постановление № 71 на Министерския съвет, с което се изменя и допълва Постановление № 55 от от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. За улеснение на потребителите тук публикуваме консолидирания текст на ПМС № 55, в който са отразени всички изменения и допълнения в неговите разпоредби.