Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

03 август 2020

Като част от мерките, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), беше регламентирано, че от датата на обявяване на извъредното положение – 13 март 2020 г., до отмяната му, няма да се прилагат последиците от забавеното плащане на определени задължения на частноправните субекти. Впоследствие законът беше изменен, като срокът на действие на мярката се удължи - до два месеца след отмяната на извънредното положение, т. е. до 14 юли 2020 г., като същевременно се стесни кръга от субекти, които могат да се ползват от нея. Тези промени следва да се вземат предвид при изчисляването на лихви и неустойки за забава за периода 13 март – 14 юли 2020 г. В резултат от приетите законови изменения се обособиха три периода – в зависимост от кръга на включените субекти, за които не се начисляват лихви:

- 13 март – 8 април 2020 г.;

- 9 април – 13 май 2020 г.;

- 14 май – 14 юли 2020 г.

В тази връзка за гражданите, търговците, работодателите и за всички специалисти в областта на финансите, е важно да имат предвид разпоредбите на ЗМДВИП, когато пресмятат просрочени задължения към държавата или към частни субекти.

За да бъдем полезни в актуалната обстановка, отразихме промените в изчислителните системи, които са достъпни чрез продуктите Апис Финанси и Евро Финанси. В зависимост от вида на задължението можете да изберете съответния калкулатор за автоматично изчисляване на лихви - Изчисляване на лихви върху държавни вземанияИзчисляване на законна лихва или Изчисляване на законна лихва по валутни задължения в CHF, GBP, JPY. След като въведете стойностите на главницата, началната и крайната дата на начисляването, ще получите размера на натрупаната лихва за просрочие. Ако в зададения от Вас период попада времето между 13 март и 14 юли 2020 г., системата ще ви насочи как правилно да изчислите лихвата за този период.

Анализ на уредбата на лихвите, в който са разгледани последните изменения в чл. 6 ЗМДВИП и е посочена нова съдебна практика, можете да намерите в Апис Финанси - Лихва – договорна и законна.