Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

13 август 2020

Представяме Ви мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс предвижда няколко основни групи промени, една от които е свързана с Решение на Съда (седми състав) от 25 юли 2018 година по дело C-553/16 („ТТЛ" ЕООД срещу Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" — София), постановено по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд.

Своевременно от наша страна, решението е отбелязано в текста на кодекса с бележка на редактор.

С въпросното решение Съдът постановява, че разпоредбата на чл. 175, ал. 2, т. 3 от ДОПК противоречи на чл. 56 от Договора за функционирането на ЕС, забраняващ въвеждането на ограничения за свободното предоставяне на услуги. В тази връзка със законопроекта се предлага отмяна на т. 3 в чл. 175, ал. 2 от ДОПК, съгласно която от датата на изтичането на срока за внасянето на данъци, подлежащи на удържане при източника, на чуждестранно лице, до деня, когато чуждестранното лице докаже наличието на основание за прилагане на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане, се дължи лихва.

Детайлно въпросът е разгледан в експертната разработка, налична в продукта Евро Финанси - „Данъци, удържани при източника. Европейски практики“.

Още новини

21 август 2020

Коментар за новите категории услуги в обхвата на 9% ДДС

С любезното съдействие на авторите, АПИС Ви представя коментар, изготвен от Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг", за последните промени в ЗДДС във връзка с новите услуги, които попадат в обхвата на намалената 9% ДДС ставка

20 август 2020

Съвместен продукт на АПИС и „Ърнст и Янг“ за мерките срещу изпирането на пари

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта „AML Асистент“ - информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.