АПИС и Ърнст & Янг организират обучителни уебинари за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм

16 октомври 2020

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ организират на 20 и 29 октомври отворено уеб обучение, насочено към представителите на държавната и общинската администрация и на държавните и общински предприятия като задължени лица по чл. 4, т. 23 и 24 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 5 от Закона за обществените поръчки.

По време на обучението ще бъде представен и новият продукт „AML Асистент“, разработен от АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, който предоставя информация за действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики, образци на документация, коментари и идентифицираща информация с цел да подпомогне потребителя да изгради съответствие с изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Програмата на предлаганото обучение включва:

1. Кратък, практически насочен лекционен курс относно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

В рамките на лекционния курс предлагаме на Вашето внимание следните обучителни теми:

1.1. Основни положения в ЗМИП:

 • задължени лица;
 • основни задължения по ЗМИП;
 • комплексна проверка (видове и обхват на комплексната проверка);
 • ВПЛ и свързани с ВПЛ лица;
 • санкции.

1.2. Идентификация на клиент:

 • идентификация на клиент физическо лице; идентификация на клиент юридическо лице;
 • идентификация на действителен собственик;
 • проверка на идентификацията;
 • документиране на действията по идентификацията;
 • съхранение на информацията.

2. Представяне на съдържанието и функционалностите на новия продукт „AML Асистент“, разработен от АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, и на информационните услуги за проверка на видни политически личности и свързаните с тях лица.

Темите по т. 1 от програмата на обучението ще бъдат представени от адв. Ирина Янева, мениджър в „Ърнст и Янг“, с ориентировъчно времетраене от 45 минути и кратка сесия за въпроси и отговори.

Обучението ще се проведе на две дати по идентичен начин и при една и съща програма – на 20 и 29 октомври 2020 г., от 14.00 до 16.00 часа. Регистрираните участници ще получат линк за достъп до виртуалната зала.

Не се заплаща такса за обучението. Желаещите да участват, моля да се регистрират:

 • За дата 20 октомври – тук;
 • За дата 29 октомври – тук.

На разположение сме за допълнителни въпроси и уточнения на телeфон: 02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00.

Още новини

21 август 2020

Коментар за новите категории услуги в обхвата на 9% ДДС

С любезното съдействие на авторите, АПИС Ви представя коментар, изготвен от Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг", за последните промени в ЗДДС във връзка с новите услуги, които попадат в обхвата на намалената 9% ДДС ставка

20 август 2020

Съвместен продукт на АПИС и „Ърнст и Янг“ за мерките срещу изпирането на пари

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта „AML Асистент“ - информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари

13 август 2020

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Една от промените, предвидени в проекта на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, е свързана с решение на Съда на ЕС, постановено по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд