Линк за излъчване на финансовия уебинар "Годишен финансов отчет за 2020 г. - рамка за финансово отчитане"

14 декември 2020

Излъчването на финансовия уебинар "Годишен финансов отчет за 2020 г. - рамка за финансово отчитане", който ще се проведе на 15.12.2020 г. от 09.30 ч., е на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTI4YTczOTYtMDU1Yi00ZDc5LWIyZWYtY2Q3YWZmNGYyYmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268086dd8-c0be-4fa1-a7ee-4a87dc310d5a%22%2c%22Oid%22%3a%22ed1edd60-937b-457f-9bfb-6e986737880f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Основната тема на уебинара е:

  • Изготвяне на Годишния финансов отчет за 2020 г. Концептуална рамка за финансово отчитане

лектор доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, регистриран одитор

Програмата включва още:

  • Новите моменти в българската и европейската финансова практика, както и законодателните промени в областта на данъчното и финансовото законодателство;
  • Данъчни и осигурителни казуси от икономическото законодателство при нововъзникнали въпроси и спорове, които не са били обект на тълкуване от компетентните институции - ВАС и ВКС, и са предмет на обстойно разглеждане във финансовите системи на АПИС.