Решение на Съда на ЕС от 20 май 2021 г. по тълкуване на разпоредби от Директивата за ДДС

28 май 2021

На 20 май 2021 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решение по дело C-4/20, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд на България във връзка с прилагането на Директива 2006/112 относно общата система на ДДС, и по специално по въпроса – дали солидарната отговорност на регистрираното лице — получател по облагаема доставка, за невнесения от неговия доставчик ДДС включва, освен главното задължение за ДДС на доставчика, и акцесорното задължение за обезщетение за забавено изпълнение в размер на законната лихва върху главницата.

Изследвайки националната уредба, регламентирана с чл. 177 от Закона за ДДС, СЕС заключава, че след като за прилагането на такава разпоредба се изисква да се докаже, че съдоговорителят на платеца на дължимия данък е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит, като е знаел или е бил длъжен да знае, че последният няма да внесе този данък, от това следва, че е пропорционално и в съответствие с принципа на правна сигурност такъв съдоговорител — за когото поради доброволното му участие в злоупотреба с ДДС се счита, че от самото начало е подкрепил незаконосъобразното намерение на платеца да не внесе посочения данък — да е длъжен да отговаря за последиците от забавеното плащане на този данък.

Така на поставените от ВАС  въпроси Съдът отговаря, че чл. 205 от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, съгласно която солидарно отговорното лице трябва да плати не само размера на ДДС, който не е внесен от платеца на този данък, но и лихвите за забава, дължими върху посочения размер, когато е доказано, че това лице е упражнило правото си на приспадане на данъчен кредит, като е знаело или е било длъжно да знае, че посоченият платец няма да плати данъка.

Повече по темата можете да намерите в Евро Финанси - Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.