Важни промени в имиграционното законодателство са в сила от 1 юни, припомнят от „Ърнст и Янг“

03 юни 2021

Значими промени в българското имиграционно законодателство влязоха в сила от 1 юни 2021 г., припомнят експертите на Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг България“ (EY България), което е партньор на „АПИС Европа“ АД при разработването на съвместните информационни продукти „AML Асистент“ и „ДДС Асистент за електронна търговия“.

На 12 март 2021 г. в „Държавен вестник“ бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗИД на ЗЧРБ), с който, освен ЗЧРБ, беше изменен също и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Екипът на EY България взе дейно участие в Обществената консултация относно усъвършенстване на регулирането на обществените отношения и институционалната рамка в областта на миграцията, като част от направените от адвокатското дружество предложения за промяна са имплементирани в новия ЗИД на ЗЧРБ.

Експертите на EY България представят накратко основните промени в законодателната рамка на имиграцията:

Визи

 •         Въведена е възможност за подаване на заявление за виза по електронен път;
 •         Посочват се конкретни срокове на валидност на краткосрочните многократни визи.

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“

 •         Срокът за валидност на разрешението е удължен до 3 години или до срока на продължителността на договора, когато срокът на трудовия договор е по-кратък от 3 години;
 •         Отпада изискването при кандидатстване за разрешение тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ чужденецът да се намира извън територията на Република България;
 •         Въведен е централизиран метод за кандидатстване пред дирекция „Миграция“, която разпределя получените документи между отделните институциите вътрешно (Агенция по заетостта; МВнР и др.);
 •         Въведен е срок не по-дълъг от 2 месеца за приключване на процедурата, като при фактическа и правна сложност този срок може да бъде удължен с 2 месеца.

Синя карта на ЕС

 •         Въведен е централизиран метод за кандидатстване пред дирекция „Миграция“, която вътрешно разпределя получените документи между отделните институциите (Агенция по заетостта; МВнР и др.);
 •         Заявлението за издаване на разрешение тип Синя карта на ЕС може да се подава не само от работодателя или упълномощено от него лице, но и лично от чужденеца, в случай че той вече има разрешение за продължително пребиваване на територията на страната;
 •         В случаите когато заявлението е подадено от работодател или упълномощено от него лице, чужденецът в 7-дневен срок след влизането си в страната с получена виза, трябва да се яви лично в дирекция „Миграция“, за да представи копие на страницата от паспорта си с положената виза и валидна медицинска застраховка на територията на Република България за целия срок на пребиваване на чужденеца в страната;
 •         Предвижда се комуникацията между институциите, а също и комуникацията със заявителя да се осъществява по електронен път;
 •         Въведен е срок за приключване на процедурата, не по-дълъг от 3 месеца;
 •         Уведомлението за прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца вече се извършва пред дирекция „Миграция“.

Вътрешнокорпоративен трансфер

 •         Въведен е централизиран метод за кандидатстване пред дирекция „Миграция“, която вътрешно разпределя получените документи между отделните институциите (Агенция по заетостта; МВнР и др.);
 •         В случаите когато заявлението е подадено от работодател или упълномощено от него лице, чужденецът в 7-дневен срок след влизането си в страната с получена виза, трябва да се яви лично в дирекция „Миграция“, за да представи копие на страницата от паспорта си с положената виза и валидна медицинска застраховка на територията на Република България за целия срок на пребиваване на чужденеца в страната;
 •         Въведен е срок за приключване на процедурата, не по-дълъг от 3 месеца.

Повече информация и данни за контакт с екипа на EY България можете да намерите на адрес: https://www.ey.com/bg_bg.

 

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.