Важни промени в имиграционното законодателство са в сила от 1 юни, припомнят от „Ърнст и Янг“

03 юни 2021

Значими промени в българското имиграционно законодателство влязоха в сила от 1 юни 2021 г., припомнят експертите на Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг България“ (EY България), което е партньор на „АПИС Европа“ АД при разработването на съвместните информационни продукти „AML Асистент“ и „ДДС Асистент за електронна търговия“.

На 12 март 2021 г. в „Държавен вестник“ бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗИД на ЗЧРБ), с който, освен ЗЧРБ, беше изменен също и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Екипът на EY България взе дейно участие в Обществената консултация относно усъвършенстване на регулирането на обществените отношения и институционалната рамка в областта на миграцията, като част от направените от адвокатското дружество предложения за промяна са имплементирани в новия ЗИД на ЗЧРБ.

Експертите на EY България представят накратко основните промени в законодателната рамка на имиграцията:

Визи

 •         Въведена е възможност за подаване на заявление за виза по електронен път;
 •         Посочват се конкретни срокове на валидност на краткосрочните многократни визи.

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“

 •         Срокът за валидност на разрешението е удължен до 3 години или до срока на продължителността на договора, когато срокът на трудовия договор е по-кратък от 3 години;
 •         Отпада изискването при кандидатстване за разрешение тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ чужденецът да се намира извън територията на Република България;
 •         Въведен е централизиран метод за кандидатстване пред дирекция „Миграция“, която разпределя получените документи между отделните институциите вътрешно (Агенция по заетостта; МВнР и др.);
 •         Въведен е срок не по-дълъг от 2 месеца за приключване на процедурата, като при фактическа и правна сложност този срок може да бъде удължен с 2 месеца.

Синя карта на ЕС

 •         Въведен е централизиран метод за кандидатстване пред дирекция „Миграция“, която вътрешно разпределя получените документи между отделните институциите (Агенция по заетостта; МВнР и др.);
 •         Заявлението за издаване на разрешение тип Синя карта на ЕС може да се подава не само от работодателя или упълномощено от него лице, но и лично от чужденеца, в случай че той вече има разрешение за продължително пребиваване на територията на страната;
 •         В случаите когато заявлението е подадено от работодател или упълномощено от него лице, чужденецът в 7-дневен срок след влизането си в страната с получена виза, трябва да се яви лично в дирекция „Миграция“, за да представи копие на страницата от паспорта си с положената виза и валидна медицинска застраховка на територията на Република България за целия срок на пребиваване на чужденеца в страната;
 •         Предвижда се комуникацията между институциите, а също и комуникацията със заявителя да се осъществява по електронен път;
 •         Въведен е срок за приключване на процедурата, не по-дълъг от 3 месеца;
 •         Уведомлението за прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца вече се извършва пред дирекция „Миграция“.

Вътрешнокорпоративен трансфер

 •         Въведен е централизиран метод за кандидатстване пред дирекция „Миграция“, която вътрешно разпределя получените документи между отделните институциите (Агенция по заетостта; МВнР и др.);
 •         В случаите когато заявлението е подадено от работодател или упълномощено от него лице, чужденецът в 7-дневен срок след влизането си в страната с получена виза, трябва да се яви лично в дирекция „Миграция“, за да представи копие на страницата от паспорта си с положената виза и валидна медицинска застраховка на територията на Република България за целия срок на пребиваване на чужденеца в страната;
 •         Въведен е срок за приключване на процедурата, не по-дълъг от 3 месеца.

Повече информация и данни за контакт с екипа на EY България можете да намерите на адрес: https://www.ey.com/bg_bg.