Съдии и адвокати от цялата страна взеха участие в семинара по проект CrossJustice относно правата на обвиняемите в наказателния процес

24 юни 2021

На 23 юни 2021 г. в  София, в зала 201 на Националния институт на правосъдието се проведе практически семинар за юристи на тема: „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“. Събитието беше организирано от АПИС Европа като част от дейностите в работен пакет 5 „Тестване, изграждане на умения и разпространение на резултатите“ по проекта CrossJustice и бе насочено към съдии и адвокати, практикуващи в сферата на наказателното право и защитата на основните човешки права. Наред с присъстващите в залата, чрез платформата Zoom се включиха и участници от цялата страна.

В началото накратко бе представен проектът и беше направена демонстрация в реално време на онлайн платформата CrossJustice и функционалностите на нейните два модула - Правна база данни и Правен помощник. Като лектори на семинара бяха поканени гл. ас. д-р Мирослава Манолова (СУ „Св. Кл. Охридски“) и доц. д-р Екатерина Салкова (Институт за държавата и правото при БАН), които разгледаха актуални въпроси по прилагането на правилата на европейските директиви относно процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателното производство. Последната част на събитието бе посветена на дискутиране и решаване на наказателноправни казуси с практическа насоченост. На участниците в семинара беше дадена възможност да се запознаят с два предварително подготвени казуса, касаещи процесуалните права на лицата. При последвалата дискусия бeше демонстрирано по какъв начин платформата CrossJustice може да бъде полезна при търсене на информация и при сравнителноправен анализ на уредбата на правата на обвинените лица в различни държави – членки на ЕС.

Получи се ползотворен дебат между между различните представители на професионалната общност. Бяха изказани положителни мнения от участниците за платформата CrossJustice и много от тях споделиха, че биха я използвали занапред при работата си.

hall