Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

12 юли 2021

В Официален вестник на ЕС (OB L 234, 2.07.2021 г.) е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в следните международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО):

- МСС 16: Имоти, машини и съоръжения

- МСС 37: Провизии, условни пасиви и условни активи

- МСС 41: Земеделие

- МСФО 1: Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

- МСФО 3: Бизнес комбинации

- МСФО 9: Финансови инструменти

Предприятията следва да започнат да прилагат измененията най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на или след 1 януари 2022 г.

В продукта на Апис - Евро Финанси, в секция Счетоводство и одитни стандарти, можете да намерите консолидираните версии на горепосочените стандарти, които включват тези последни изменения. Чрез функцията „Редакции на документа“, налична в лявата лента при отварянето на конкретен акт, можете лесно да придобиете представа коя негова част е изменена и да направите сравнение с по-старите му версии.

Актуалните текстове на всички стандарти са достъпни и на английски език.

Още новини

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.

03 юни 2021

Важни промени в имиграционното законодателство са в сила от 1 юни, припомнят от „Ърнст и Янг“

Измененията целят усъвършенстване на институционалната рамка в областта на миграцията, като част предложенията на "EY България", направени по време на обществените консултации, са имплементирани в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.