АПИС представя „Лицата на властта“ – нова информационна система за политическите и публичните личности

28 септември 2021

Лицата на властта е най-новата информационна система на АПИС, която има за цел да подпомогне задължените организации и корпоративни структури при изпълнението на изискванията по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Продуктът съдържа данни за:

  • Видните политически личности в Република България – по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
  • Лицата, заемащи висши публични длъжности – по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ);
  • „Свързаните лица“ – лицата, свързани с горните две категории, като информацията за свързаността се извлича от декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и от данните в Търговския регистър за действителните собственици.

Информацията в продукта е организирана по категории на длъжностите, съгласно ЗМИП и ЗПКОНПИ, институции и заемана длъжност.

Системата предоставя функционалност за търсене по имена на лицата или техни идентификационни данни: ЕГН за физическите лица или ЕИК/БУЛСТАТ за юридическите лица – с цел проверка за участие в тях на лица, попадащи в обхвата на единия или на двата закона.

Разработена е и функционалност, позволяваща интеграция на данните от продукта „Лицата на властта“ със системи на потребителите чрез използване на приложно-програмен интерфейс (API – Application Programing Interface).