Ново в данъчното законодателство – 2022 г.

02 ноември 2021

Предложения за промени, в резултат на констатирани несъответствия с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС) Предложения за промени, свързани с привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз.

В Апис Право, Евро Право и Евро Финанси своевременно са отразени констатираните несъответствия от момента на тяхното установяване.