Достъпна е финална версия на платформата CrossJustice за правата на обвиняемите в наказателния процес

01 декември 2021

През ноември 2021 г. беше завършена окончателната версия на онлайн платформата CrossJustice (https://crossjustice.eu), създадена в рамките на европейския проект CrossJustice. Достъпът до платформата е свободен и всички нейни функционалности са вече на разположение на потребителите. Насочена е главно към практикуващи юристи – съдии, прокурори, следователи и адвокати, но може да бъде полезна също и за студенти по право, НПО и всички граждани на ЕС. Целта е да се предостави информация и помощ при разрешаване на казуси, касаещи правата на лицата в наказателния процес, като акцентът в съдържанието е поставен върху директивите на ЕС в тази област и степента, в която те са транспонирани в законодателствата на 11 от държавите – членки на ЕС.

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по Програма "Правосъдие" и се реализира с участието на шест европейски академични институции, чийто координатор е Университетът на Болоня. Приносът на АПИС се състои в разработването на софтуера за двата модула на платформата CrossJustice – "Правна база данни"  и "Правен помощник", а попълването на правната информация за България се осъществи със сътрудничеството на гл. ас. д-р Мирослава Манолова, преподавател по наказателно право в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски".

За представянето и популяризирането на платформата през 2021 г. се проведоха серия от семинари в България, Нидерландия, Полша и Италия, по време на които бяха демонстрирани възможностите й пред аудитория от практикуващи юристи и представители на академичната общност.

Правни експерти от държавите, участващи в проекта, изготвиха национални доклади относно уредбата на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите във всяка от държавите. Дейностите по проекта ще завършат в началото на 2022 г. със заключителна международна конференция, на която ще бъдат обсъдени постигнатите резултати.