Публикувани са националните доклади по проекта CrossJustice за правата на обвиняемите в наказателния процес

27 януари 2022

Проектът CrossJustice, съфинансиран от Програма „Правосъдие“ на ЕС, стартира през 2019 г., като си постави за цел да повиши информираността относно правата на лицата, обвинени или заподозрени в престъпления, по-специално в контекста на защитата, която им предоставя правото на ЕС. АПИС Европа си партнира с 6 европейски академични институции, като в резултат на това партньорство беше съдадена свободната онлайн платформа CrossJustice, предоставяща актуална правна информация и помощ при разрешаване на казуси в тази правна област.

Наред с това, в инициативата участваха правни експерти от няколко държави – членки на ЕС, които изготвиха национални доклади относно уредбата на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите във всяка от държавите, участващи в проекта. В тези документи е анализирано законодателството на съответната държава и степента, в която то е приведено в съответствие с европейските директиви относно: правото на информация и правото на превод  в наказателното производство, достъпа до адвокат и безплатна правна помощ, както и процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в наказателния процес. Коментирана е националната съдебна практика и са изведени някои дискусионни въпроси на правоприлагането.

Националните доклади са вече публично достъпни на сайта на проекта: https://site.unibo.it/cross-justice/en/project-results/publications.

Изпълнението на проекта CrossJustice ще завърши през февруари 2022 г., когато ще се проведе и заключителна международна конференция в Болоня, Италия.