Новости в данъчното законодателство за 2022 г.

18 февруари 2022

В ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г. са обнародвани Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (в сила от 18.02.2022 г. с изключение на § 1 и 4, които влизат в сила от 1.01.2022 г.) и Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (в сила от 18.02.2022 г. с изключение на някои разпоредби, които влизат в сила от 1.01.2021 г. и 1.07.2022 г.).

Изменения в ЗКПО

- Привеждане в съответствие с Директива (ЕС) 2016/1164 за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар;

- Прецизирани са разпоредби във връзка с необходимостта от изрично уточняване на данъчното третиране на резултата от продажбата на дълготрайни активи с обратен оперативен лизинг, в случаите, в които се прилагат Международните счетоводни стандарти.

С въвеждането на измененията в ЗКПО се очаква ограничаване на случаите, които водят до избягване на данъчно облагане или до значително по-ниско облагане, и се цели намаляване на възможностите за злоупотреби.

Изменения в ЗДДС

Промените целят привеждане в съответствие с разпоредби на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС и с практиката на Съда на Европейския съюз по въпроси на облагането с ДДС:

- Приети са нови разпоредби, които уреждат корекциите при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт, разпоредби, свързани с анулиране на погрешно съставени документи, корекция на начислен данък или ползван данъчен кредит, както и с упражняване на данъчен кредит по новоиздадени документи;

- Прецизирани са действащите от 1.07.2021 г. режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен път към получатели – данъчно незадължени лица, както и разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона;

- Предвидено е ваучерите за храна също да се облагат с ДДС. С данък върху добавената стойност ще се облагат и доставките, платени с ваучери, които са издадени в данъчен период, следващ този, в който законът е влязъл в сила.

В Апис Право, Евро Право и Евро Финанси констатираните несъответствия в ЗКПО и ЗДДС бяха своевременно отразени още при установяването им.

В Апис Право можете да намерите актуалните текстове на данъчните закони, заедно с историята на приетите изменения, предишните редакции и изрично отбелязване на датите на влизане в сила на изменените разпоредби.

Във финансовите информационни системи - Апис Финанси и Евро Финанси, перидично се публикуват актуални материали във връзка със законодателните промени в данъчната материя и новостите във финансовата практика.