Изменения в наредбите, уреждащи командировките в страната и чужбина

24 март 2023

В "Държавен вестник", брой 27 от 24.03.2023 г., са обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за командировките в страната. Съгласно промените минималният размер на дневната сума при командировка в България се увеличава. Така на командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, ще се заплащат дневни пари в размер на 40 лв. за всеки ден от командировката.

По преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители, на командирования ще се заплащат дневни пари в размер до 200 на сто от нормативно определения минимум, т.е. до 80 лв.

Целта на измененията е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при командироване на фона на ръста на инфлацията. 

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно.

В същия брой на "Държавен вестник" се изменя и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

В Приложение № 2 - Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари, са определени нови размери на дневните и квартирните пари, които работниците и служителите имат право да получат при командироване в чужбина.

С дневните пари се осигуряват сред­ства за храна, градски транспорт и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи ще са за сметка на ведомството или предприятието и ще се отчитат срещу представен разходооправ­дателен документ.

Средствата за междуградски транспорт ще се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка.

Повече информация можете да намерите в актуализираните разработки, налични в продукта АПИС Финанси"Командировки в страната" и "Командировки в чужбина".

Oтносно продуктите на АПИС можете да се свържете с нас на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или да ни пишете на e-mail: [email protected].