Европейската заповед за арест във фокуса на проекта FACILEX

25 май 2023

През април 2023 г. в новото 49-о Народно събрание беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. В мотивите към предложението е изтъкната спешната необходимост да се осигури пълното въвеждане на разпоредби от Рамково решение 2002/584/ПВР относно Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки на ЕС. С Решение от 10 март 2021 г. по дело C-648/20 PPU  Съдът на ЕС постанови, че България не е изпълнила изискванията за ефективна съдебна защита, от която трябва да се ползва лице, срещу което е издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА), ако както ЕЗА, така и актът, на който тя се основава, са издадени от прокурор, който може да бъде квалифициран като „издаващ съдебен орган“ по смисъла на член 6, параграф 1 от това рамково решение, но не подлежат на съдебен контрол.

Текстът на законопроекта може да бъде намерен на сайта на Парламента: https://parliament.bg/bg/bills/ID/164709.

АПИС следи развитието на тази законодателна инициатива и във връзка с участието си в проекта FACILEX, съфинансиран по Програма "Правосъдие" на ЕС, в който си сътрудничи с Университета на Болоня и още пет европейски академични институции. Във фокуса на проекта е именно изследването на степента, в която националното законодателство на държавите - членки на ЕС, е приведено в съответствие с европейската уредба относно взаимното признаване на актове в рамките на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Като част от предвидените дейности правни експерти от девет държави членки (България, Хърватия, Франция, Германия, Италия, Полша, Португалия, Испания, Нидерландия) ще разгледат как се прилагат от тези държави правилата за издаване и изпълнение на Европейска заповед за арест, както и правилата относно Европейската заповед за разследване и актовете за обезпечаване и конфискация. Резултатите от проучването ще бъдат интегрирани в онлайн платформа, предоставяща на практикуващите юристи персонализирана правна оценка на казуси в предметната област и бърза справка за нивото на транспониране на европейската уредба в националното законодателство на държавите членки.

За изпълнението на тези цели АПИС разработи инструмент, с помощта на който експертите от деветте държави да въведат по унифициран начин информация относно националната си законодателна уредба, съдебна практика и ниво на съответствие с европейската уредба. На 4 май 2023 г. беше проведена онлайн среща – обучение за партньорите по проекта, на което представители на АПИС демонстрираха начина на работа с така създадената вътрешна редакторска програма. След събирането на необходимата информация от експертите, ще бъде показана демоверсия на платформата FACILEX, която ще бъде със свободен достъп и ще може да се изпробва от потребителите юристи.

Повече за FACILEX може да намерите на уебсайта на проекта: https://site.unibo.it/facilex/en.