AML Асистент

Предназначение

AML Асистент е информационен продукт, който предоставя на потребителя информация за действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики, образци на документация, коментари и идентифицираща информация, за да подпомага потребителя да изгради съответствие с изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари, борбата с тероризма и противодействието на корупцията. Продуктът е съвместна разработка на „АПИС Европа“ АД (по-долу за краткост "АПИС") и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ (по-долу за краткост "EY").

Основната нормативна база, върху която се изгражда съдържанието на модула, включва следните европейски и български актове: Директива (ЕС) 2015/849 (известна като Четвърта Директива), изменена и допълнена с Директива (ЕС) 2018/843 (Пета), Закон за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма и Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Описание на съдържанието на продукта

I. Правно-информационна част

 • Международно право

  - Международни договори в предметната област на продукта

 • Право на ЕС

  - Нормативни актове

  - Съдебна практика

 • Българско право

  - Нормативни актове

  - Съдебна практика

 • Указания, образци и други документи на компетентните български институции

  - ДАНС

  - БНБ

  - КПКОНПИ

  - Други

 • Практики, насоки и указания на международни организации

  - Работна група за финансово действие (Financial Action Task Force, FATF)

  - Европейски банков орган (ЕБО)

  - Експертен комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL)

  (Забележка: Повечето документи в тази категория са обект на авторско-правна закрила, поради което са представени само с кратка информация за тяхното съдържание и препратка към сайта на съответната международна организация.)

II. Авторски статии и коментари

В тази част от съдържанието на AML Асистент водещи експерти от EY публикуват авторски коментари, статии, анализи и др., които обсъждат актуални теми и проблеми, свързани с прилагането на законодателството относно мерките срещу изпирането на пари.

III. Примерна документация

Целта на примерната документация е да подпомогне потребителя при разработването на пакет от документи за съответствие в задължените организации. Документацията е изготвена от екип на EY с експертиза и опит в предметната област. По същество, тя представлява пакет от примерни образци на документи, които помагат на задължените лица да изградят собствена политика на съответствие с изискванията на законодателството, регламентиращо мерките срещу изпирането на пари, борбата с тероризма и противодействието на корупцията. Сред предложените образци на документи са примерни вътрешни правила, процедура за извършване на комплексна проверка на клиентите, въпросник „Опознай своя клиент“ и др.

IV. Интерактивни форми

Тази част от продукта предлага на потребителя няколко интерактивни форми, които имат да цел да го подпомогнат при вземането на решения относно въвеждането и практическото осъществяване на политика за съответствие с изискванията на законодателството, както и при документирането на извършваните дейности.

По-важни примери за подобни интерактивни форми са:

 • Регистър на риска – таблица (по същество, потребителска база данни) с полета за текущо попълване на информация за идентифицираните рискове и предприеманите мерки за тяхното намаляване;
 • Въпросник за самооценка на съответствието – съдържа списък с въпроси (под формата на „checklist“ за нуждите на провеждане на вътрешен одит) относно дейностите, които следва да се предприемат в организацията, като въз основа на получените отговори програмата води до обоснован извод за клиента относно постигнатата степен на съответствие с изискванията на законодателството;
 • План за действие – интерактивна форма, подпомагаща потребителя да документира планираните и предприети действия от организацията за постигане на съответствие с изискванията на законодателството.

Информационна справка с цел идентификация на клиента

Това е отделна функционалност, разработена от АПИС по поръчка на български банки, въз основа на данни, съдържащи се в продукта „АПИС Регистър+“. Понастоящем информационната справка се базира върху данните от публичните декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Целта на справката е да предоставя информация дали дадено лице е:

 • Видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП;
 • „Свързано лице“ по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП с тази категория лица, като информация за свързаността се извлича от декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и от данните за търговците в Търговския регистър.

В продукта AML Асистент се предвижда да се изгради на един следващ етап интерфейс за връзка с модул за идентификация на клиента. Тази връзка ще позволява на потребителя да прави индивидуални заявки за конкретно лице дали попада в някоя от посочените по-горе категории, както и да поиска да бъде известяван автоматизирано за промени в статуса на дадена група или на всички свои клиенти или контрагенти по отношение на принадлежността им към горепосочените категории лица.