АПИС Строй

АПИС Строй – актове и протоколи е уникален продукт на АПИС, без аналог на българския пазар. Той предоставя на потребителите – фирми осъществяващи строителен надзор и технически ръководители на обекти, електронна платформа, която подпомага и оптимизира дейностите, свързани с попълването на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството.

Продуктът е предназначен за:

 • ръководителите на строителните обекти: лесно и бързо могат да въведат в ред цялата строителна документация, да извършват своевременно корекции и да въвеждат нови документи;
 • консултантите упражняващи строителен надзор – улеснява съставянето на строителните досиета, удобно и прегледно систематизира досиетата на всички строежи;
 • Проджект мениджърите – улеснява контрола на изпълнените работи, представяйки информацията систематизирано в прегледни справки;
 • мениджърите на строителните фирми: лесен и удобен достъп до документацията (строителните досиета) на всичките строителни обекти и мониторинг във всеки момент и на всяко ниво от строителния процес чрез различните видове справки;
 • инвеститорите/възложителите (частни, държавни или общински): от продукта, който се ползва от строителната фирма има възможност да се предостави директен достъп (тип read-only) и на инвеститора за наблюдение на процесите в реално време.

Потребителите на системата могат да се възползват от редица функционални предимства при работата си с АПИС Строй:

 • организация на актовете и протоколите на ниво строителен обект;
 • контрол на достъпа на различните потребители до всеки обект;
 • автоматичното зареждане на данни от предходни протоколи, както и на повтаряща се информация в текущо попълвания документ, ускорява работния процес и повишава ефективността неколкократно, като същевременно минимизира възможността за грешки и пропуски;
 • основните данни могат да се въведат предварително или от конкретен документ, което създава удобство и гъвкавост при работа с платформата;
 • възможност за разделяне на строителния обект на етапи и части и определяне на прилежащите им документи;
 • възможност за копиране на информацията от вече създаден обект в нов – участници в строителния процес и/или актове и протоколи;
 • при редактиране на данни във вече изготвен документ, софтуерът дава възможност за нанасяне на промените във всички или само в избрани свързани актове и протоколи;
 • при търсене на документ могат да се използват няколко филтъра по различни критерии, което ускорява процеса;
 • генериране на справка – списък на изготвените актове и протоколи за даден обект и техния статус;
 • експорт на всички документи във файлови формати DOCX и PDF.

АПИС Строй осигурява сигурност и стабилност на информацията, създавана в организацията на потребителя във връзка с документирането на строителния процес според нормативните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, посредством:

 • облачно решение;
 • криптиране на базата данни;
 • защитена връзка и сигурност при преноса на данни;
 • софтуерни функционалности за улесняване на работата с документите.

Технически изисквания за работа с продукта:

 • Интернет връзка;
 • Инсталиран един от следните браузъри: Chrome, Edge или Firefox.

Запознаване с продукта:

 • Можете да изпробвате демо-версията на продукта тук:
  https://web.apis.bg/stroi-demo
 • Вижте видео с кратко представяне на продукта:

 • Вижте въвеждащо видео с първи стъпки за работа с продукта:

 

Продуктът е разработен съвместно с консултантска фирма КЗТ Инженеринг ЕООД и със съдействието на консултантска фирма Гравити консултинг ЕООД, осъществяващи строителен надзор