GDPR Инфо

Ново: Примерна документация за съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали. Вижте повече тук.

 

Предоставя пълна и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

Модулът е интегриран с останалите правно-информационни продукти на АПИС, което гарантира бързото и ефективно търсене на необходимата информация:

Законодателство на ЕС

Всички действащи нормативни актове, уреждащи защитата на личните данни в ЕС.

Българско законодателство

Цялата българска нормативна уредба, отнасяща се до защитата на личните данни.

Практика на ЕС

Решенията на Съда на ЕС по прилагане на европейските разпоредби, регламентиращи защитата на личните данни.

Практика на държави-членки на ЕС

Решения на националните съдилища на държави-членки на ЕС, които третират материята по защитата на личните данни.

Практика на ЕСПЧ

Решения на Европейския съд по правата на човека, отнасящи се до нарушения на неприкосновеността на личния живот и по-специално неприкосновеността на кореспонденцията.

Практика, становища и указания на КЗЛД

Комисията за защита на личните данни има богата практика по прилагане на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове.

Българска съдебна практика

Практика на българските съдилища по казуси, свързани със защитата на личните данни.

Актове на Европейския комитет по защита на данните

Включва указания и становища на Комитета, новини, обществени консултации относно документи, които предстои да бъдат одобрени и публикувани. Съгласно чл. 94 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) , позоваванията на отменената директива се тълкуват като позовавания на регламента. Позоваванията на Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена по силата на член 29 от Директива 95/46/ЕО, се тълкуват като позовавания на Европейския комитет по защита на личните данни, създаден с ОРЗД. Поради това, като част от тази информация, са включени и документите на Работната група по чл. 29.

Актове на Работната група по член 29

Указания и становища по прилагане на GDPR. Работната група е създадена в съответствие с член 29 от Директива 95/46/ЕО като независим европейски консултативен орган за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Експертни разработки и образци

Практически ориентирани експертни теми по прилагане на разпоредбите на Общия регламент за защита на данните, разработени от специалисти в областта. Богата колекция от примерни образци на документи, които се изискват от GDPR.