GDPR Асистент

Уеб базирано софтуерно решение за създаване на политика по защита на данните и за водене на изискваната според новата правна уредба документация и отчетност

GDPR Асистент предоставя на потребителя регистри, електронен дневник на исканията на субектите, наръчници и примерни документи за въвеждане на изискванията и водене на отчетност съгласно GDPR:

 • Насоки за практическите стъпки за прилагане на Общия регламент за защита на данните;
 • Примерна документация за изграждането на система за защита на личните данни в организацията, съдържаща образци на документи, готови за попълване;
  • Образци на вътрешни процедури и правила;
  • Образци на искания и декларации;
  • Образци на договори и договорни клаузи във връзка с GDPR;
 • Въпросници (чек-листи), които помагат потребителя да провери съответствието с основни изисквания на Регламента:
  • Оценка на необходимостта от назначаване на Длъжностно лице по защита на данните;
  • Анализ на несъответствията на изградената система за защита на личните данни;
  • Практически мерки, които следва да се предприемат с цел осигуряване на адекватно ниво на защита на данните;
 • Основни понятия, свързани със защитата на лични данни – речник на основните понятия и контекстното им използване в текстовете на Общия регламент за защита на данните;
 • Регистри, които потребителят е задължен да поддържа в качеството си на администратор и/или обработващ данни. Всеки регистър е обособен като софтуерен модул със съответната изисквана номенклатура и функционалност.

GDPR Асистент дава сигурност и стабилност на информацията, създавана в организацията на потребителя във връзка с въвеждането и спазването на изискванията на GDPR, чрез:

 • Облачно решение;
 • Криптиране на базата данни;
 • Защитена връзка и сигурност при преноса на данни;
 • Възможност за използването на продукта като сигурен „контейнер“ за изискваната документация;
 • Софтуерни функционалности за улесняване на работата с документите и регистрите.