АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Промените в уредбата на етажната собственост; допълнителни образци за подаването на сигнали; актуализирани основно процедурите за борба срещу корупцията …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец ноември 2023 г.

Акценти

Модул "Общински административно- правни процедури"

Във връзка с изменението на Закона за етажната собственост (ДВ, бр. 82 от 29.09.2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Управление на етажна собственост с общо събрание;
 2. Създаване и регистрация на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост;
 3. Извършване на ремонт, обновяване и поддържане на общите части в сграда в режим собственост;
 4. Управление на етажна собственост със сдружение на собствениците.

Модул "Процедури за държавния служител"

Във връзка с изменението на Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Задължение за деклариране на имущество и интереси на държавните служители;
 2. Деклариране и установяване конфликт на интереси от лица, заемащи висши публични длъжности и публичните служители.

Модул "Транспорт"

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 93 от 7.11.2023 г., в сила от 7.11.2023 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС), заедно с новия образец на "Изпитвателен протокол от лаборатория за изпитване към техническа служба";
 2. Издаване на транзитни табели с регистрационен номер на моторно превозно средство (МПС);
 3. Издаване на свидетелство за временна регистрация на моторно превозно средство (МПС).

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

В модула са въведени образците:

 1. Декларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта;
 2. Договори на лечебни заведения по чл. 15а от ЗТОТК;
 3. Уведомление за отказ от трансплантация;
 4. Отговорни лица по чл. 15г от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и техни заместници;
 5. Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план;
 6. Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди;
 7. Заявление за проверка на непартньорски донори на сперматозоиди;
 8. Заявление за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум;
 9. Заявление за уведомяване за промени по извършената регистрация и във вписаните обстоятелства в разрешението за осъществяване на лечебна дейност.

Актуализиран е справочният файл:

 • Договорени отстъпки в полза на пациента за лекарствени продукти от Приложение № 1 на ПЛС, считано от 1.11.2023 г.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (последно изм. и доп., бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г., бр. 88 от 20.10.2023 г.) и необходимия пакет документи за съответствие са актуализирани и са въведени следните документи:

както и новите образци на документи:

 1. Указания за отстраняване на допуснати нередовности в сигнал по ЗЗЛПСПОИН;
 2. Декларация по чл. 14, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
 3. Информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали.

Във връзка с изменението на Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 84 от 2023 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и приемането на новия Закон за противодействие на корупцията (обн., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Подаване на декларации по реда на Закона за противодействие на корупцията. Проверка на декларациите и последици;
 2. Отнемане на имущество и противодействие на корупцията съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на ЗМИП (изм. и доп., бр. 84 от 6.10.2023 г.) и ППЗМИП (ДВ, бр. 89 от 24.10.2023 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари, заедно с примерния образец на "Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма";
 2. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 3. Изисквания към дейността на обменните бюра;
 4. Откриване на "Бинго" зала.

И са въведени новите формуляри:

 1. Уведомление за съмнителна операция/сделка/клиент - Образец ЗМИП 2020;
 2. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца;
 3. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания;
 4. Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ;
 5. Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2023 г. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Във връзка с изменението на Закона за хазарта (ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Кодекса за застраховането (ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Издаване на лиценз за застрахователна дейност на територията на Република България;
 2. Регистрация на застрахователен брокер.

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с изменението на ЗОП (ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) е актуализирана процедурата: