АПИС Процедури

Актуализирани петнадесет процедури в модула за образование; нова процедура за обезпечение на доказателства в гражданския процес ….

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец ноември 2019 г.

Акценти

 • В модул "Образование, наука, култура" са актуализирани петнадесет процедури във връзка с изменението на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г.). На Националния център за информация и документация (НЦИД) му е възложено наред с другите му функции да организира и извършва дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от МОН и неговите звена. Създаден е нов Раздел IVа "Издаване на удостоверение APOSTILLE", където детайлно се регламентира реда, по който това става. Тази и другите изменения в Правилника са отразени в съответните 15 процедури, които се позовават на него;
 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата процедура "Производство по обезпечение на доказателства", заедно с образец на "Молба за обезпечаване на доказателство във връзка с бъдещ иск – експертиза". Производството по обезпечаване на доказателства се налага преди предявяване на иска с цел да се осигури събирането или запазването на доказателства в бъдещ процес, както и по време на висящ спор. Производството има временен характер и е свързано с обезпечаването на бъдещ или висящ иск и в тази връзка обезпечението на доказателства е допустимо, както преди завеждане на иска, така и при висящо производство. Производството цели да осигури за процеса дадено доказателство, преждевременното събиране на което се налага от опасността, че по-късното му събиране ще се затрудни или доказателството ще се изгуби. Непосредствената му цел е да бъде охранена и запазена доказателствената съвкупност по висящо или бъдещо дело, което от своя страна би способствало за правилното разрешаване на материалноправния спор между страните. Образецът на молба е изготвен с искане за обезпечаване на бъдещото доказателствено средство – експертиза, защото се използва най-често.

Модул "Транспорт"

Във връзка с промените в Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние (ДВ, бр. 80 от 11.10.2019 г., в сила от 11.10.2019 г.) е актуализирана следната процедура:

 • Условия и ред за събиране на такса за превозни средства на база време и на база изминато разстояние (тол такса).

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с нова Наредба № 5 от 13.08.2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица (ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.) е актуализирана следната процедура:

 • Одобряване на заявление-спецификация за вписване на географско означение на земеделски или хранителен продукт в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания и Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер. Контролни органи,

заедно със следните 3 нови образеца:

 1. Заявление за вписване на производител на храни със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер в регистъра по чл. 16, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (приложение № 6 от Наредба № 5);
 2. Заявление за заличаване на производител на храни със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер от регистъра по чл. 16, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (приложение № 7 от Наредба № 5);
 3. Декларация относно производство на продукт с определена спецификация (приложение № 2 от Наредба № 5).

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изменението на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (ДВ, бр. 84 от 2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 2. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;
 3. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за Република България;
 4. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с придобиване на висше образование;
 5. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 6. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 7. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 8. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 9. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 10. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 11. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 12. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 13. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 14. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 15. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти.

Модул "Областна администрация"

Във връзка с изменението на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) е актуализирана следната процедура:

 • Ред за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от областния управител.

Модул "Административно – технически процедури"

Във връзка с изменението на Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) са въведени следните нови формуляри:

 1. Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта/пета категория;
 2. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж.

Модул "Процедури за държавния служител"

Във връзка с изм. и доп. на Наредбата за документите за заемане на държавна служба (ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) са актуализирани следните три формуляра:

 1. Заявление за назначаване като държавен служител;
 2. Декларация по чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител;
 3. Заповед за назначаване на държавен служител.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведена е нова процедура:

Във връзка с нова важна съдебна практика - Определение на ВКС № 180 от 30.10.2019 г., са допълнени следните процедури:

 1. Производство по приемане на наследство по опис;
 2. Отказ от наследство.

Във връзка с изменението на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 44 от 2019 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на ГПК (ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е актуализирана процедурата:

Модул "Обществено осигуряване"

Във връзка с изменението на ППЗСПД (ДВ, бр. 60 от 2019 г.) е актуализирана процедурата:

 • Ред и условия за отпускане на месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и на еднократна помощ за дете, записано в първи клас на държавно или общинско училище.

Въведени са следните нови формуляри към съответната процедура:

 1. Формуляр за получаване на финансиране от Агенцията за хората с увреждания по Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания;
 2. Декларация по чл. 28, ал. 1 от Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост.

Във връзка с издадена заповед на Изпълнителния директор на АСП за утвърждаване на образци са актуализирани следните формуляри:

 1. Заявление за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца;
 2. Декларация за ликвидация и несъстоятелност на лицензираните доставчици на социални услуги за деца;
 3. Заявление за издаване на дубликат на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца;
 4. Декларация за отчет на дейността на лицензираните доставчици на социални услуги за деца;
 5. Заявление за подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца;
 6. Описание на социалната услуга за деца;
 7. Заявление за прекратяване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на Наредбата № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър (ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 5.06.2019 г.) е актуализирана процедурата:

 • Процедура по събиране и предоставяне на информация от Централния кредитен регистър на БНБ.

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод" (ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) e актуализирана процедурата:

 • Ред и условия за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод".

Във връзка с утвърдени нови образци от БНБ са актуализирани следните формуляри:

 1. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ;
 2. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове по международен номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ.