АПИС Процедури

Актуализирани 18 процедури в общественото осигуряване; нови стандартизирани образци на заявления за 16-те най-масови общински административни услуги; 9 актуализирани процедури във връзка със забраната за придобиване, съхранение, носене и употреба на автоматични огнестрелни оръжия…

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец юли 2019 г.

Акценти

 • В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са актуализирани 11 процедури във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 1.04.2019 г.), както и във връзка с приемането на редица заповеди и методики на министъра на труда и социалната политика. В новия правилник са регламентирани: редът за избор на представители на организациите на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение чрез детайлна публична и прозрачна процедура; редът за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания от специализиран отдел в дирекции "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане; редът за разработване и финансиране на програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания; редът за изпълнение на квотните задължения на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания и установяване на дължимите ежемесечни компенсационни вноски при неправомерно неизпълнение на квотата; видът на алтернативните мерки за заетост и начинът за тяхното прилагане; редът за ползване на преференции по Закона за хората с увреждания и т. н.
 • Отново в модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" по повод промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и Наредбата за обезщетенията и помощите (ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) са актуализирани 7 процедури. Съгласно измененията Националният осигурителен институт ще преизчислява служебно личните пенсии за трудова дейност на хората, които са придобили осигурителен стаж след пенсионирането си. За целта работещите пенсионери ще трябва да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване, а не всяка година да заявяват това, както е в момента. Друго улеснение за хората е, че ще могат посочват сметки за изплащане на отпуснатите им пенсии не само в банки, но и в други лицензирани от БНБ доставчици на платежни услуги, както и в клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с приемането на новия Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 1.04.2019 г.) и приемането на множество заповеди и методики от министъра на труда и социалната политика, са актуализирани 11 процедури:

 1. Целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия;
 2. Целеви помощи за хората с увреждания;
 3. Издаване на удостоверение за регистрация на специализирано предприятие и кооперация на хора с увреждания;
 4. Освобождаване от винетни такси на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
 5. Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели/органи по назначаване и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания;
 6. Отпускане на целева помощ за отопление;
 7. Кандидатстване за финансиране на целеви проекти за отпускане на средства за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания;
 8. Кандидатстване на работодатели/органи по назначаване с проекти за осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни увреждания и квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие;
 9. Финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти;
 10. Финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;
 11. Кандидатстване за финансиране на целеви проекти за отпускане на средства на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания пред Агенцията за хората с увреждания.

Във връзка с изменението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) и Наредбата за обезщетенията и помощите (ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Изменение на пенсиите;
 2. Издаване на документи за пенсиониране от осигурителя и отговорност при неизпълнение;
 3. Служебно разпределение на лицата, неизбрали универсален или професионален пенсионен фонд;
 4. Изплащане на болнични при работа на смени и сумирано работно време;
 5. Изплащане на парични обезщетения или месечни помощи за отглеждане на дете;
 6. Отпускане на целева помощ за отопление;
 7. Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели/органи по назначаване и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания.

Въведени са следните нови формуляри:

 1. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице) - Обр. ОКд-238;
 2. Уведомление по чл. 16 (1) от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице на територията на две или повече държави-членки) - Обр. ОКд.-237;
 3. Уведомление по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 987/2009 (Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице) - Обр. ОКд.-236.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с промените в Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 39 от 14.05.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) e актуализирана една процедура:

Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 39 от 14.05.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) e актуализирана следната процедура:

Актуализирана е и следната процедура:

Модул "Административно-технически процедури"

Във връзка с промените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ бр. 44 от 4.06.2019 г.) е актуализирана една процедура, а именно:

Във връзка с измененията и допълненията в Наредбата за административното обслужване (бр. 56 от 16.07.2019 г., в сила от 16.07.2019 г.) са въведени новите формуляри:

 1. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние;
 2. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране;
 3. Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии.

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 17 от 2019 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез пряко договаряне;
 2. Възлагане на обществени поръчки чрез използването на квалификационни системи на стопански субекти;
 3. Определяне на изпълнител на обществена поръчка. Сключване на договор, право на оспорване;
 4. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие;
 5. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез процедура на "Състезателен диалог";
 6. Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки;
 7. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации.

Модул "Интелектуална собственост"

Във връзка с приети промени в Закона за авторското право и сродните му права (ДВ, 47 от 14.06.2019 г.) е актуализирана една процедура:

Модул "Енергетика"

Въведена е една нова процедура с образец към нея, а именно:

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с приети промени в Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки (ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г.) са актуализирани следните формуляри:

 1. Заявление за внос на органи, предназначени за трансплантация;
 2. Заявление за внос на тъкани/клетки за трансплантация, на биопродукти или репродуктивни клетки за асистирана репродукция;
 3. Заявление за износ на органи, предназначени за трансплантация;
 4. Заявление за износ на тъкани/клетки за трансплантация или репродуктивни клетки за асистирана репродукция.

Въведен е един нов и са актуализирани следните формуляри:

 1. Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072);
 2. Декларация при кандидатстване на осигурени лица за получаване на разрешение за планово лечение в друга държава от ЕС/ЕИП за сметка на НЗОК;
 3. Заявление за издаване на разрешение (формуляр S2) за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване;
 4. Заявление за издаване и за изискване на формуляр S041;
 5. Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072);
 6. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта.

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"

Във връзка с промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ДВ, бр. 37 от 7.05.2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на разрешения за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
 2. Издаване на разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България;
 3. Издаване на разрешение за придобиване, съхраняване, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси;
 4. Издаване на разрешение за придобиване, съхраняване и употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия;
 5. Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях;
 6. Бракуване и унищожаване на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и утилизация на оръжия и боеприпаси;
 7. Внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси;
 8. Транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Европейския съюз;
 9. Транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Европейския съюз.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка приети изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 51 от 28.06. 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.), на ПМС № 64 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (ДВ, бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила до учебната 2020 – 2021 г.) и на ПМС № 90 за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) са актуализирани 15 процедури:

 1. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 2. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 3. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 4. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 5. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 6. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 7. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 8. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 9. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 10. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 11. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 12. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 13. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 14. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 15. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти.

Модул "Транспорт"

Във връзка с измененията в Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г.) са актуализирани текстовете на следните процедури:

 1. Бракуване на пътни превозни средства (ППС). Издаване на удостоверения;
 2. Издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС);
 3. Спиране от движение на моторно превозно средство (МПС) по желание на собственика;
 4. Издаване на транзитни табели с регистрационен номер на моторно превозно средство (МПС);
 5. Издаване на свидетелство за временна регистрация на моторно превозно средство (МПС).

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с промените в Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, Наредба № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, Наредба № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, 38 от 10.05.2019 г.), Наредба № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (ДВ, бр. 45 от 7.06.2019 г.) са актуализирани текстовете на 4 процедури:

 1. Извършване на производство и търговия с плодове и зеленчуци съгласно изискванията на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
 2. Признаване на организации на производители и техни асоциации, междубраншови организации и договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти;
 3. Условия и ред за признаване на организации на производители на земеделски продукти;
 4. Условия и ред за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България.

Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредба № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България са актуализирани два формуляра:

 1. Заявление относно подновяване вписването в Официалната сортова листа;
 2. Заявление относно официално изпитване на сортове растения.