АПИС Процедури

Актуализирани седемнадесет процедури за образованието; актуализирани шестнадесет строителни процедури; актуализирани дванадесет процедури по насърчителните мерки за трудова заетост …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец май 2019 г.

Акценти

 • В модул "Административно-технически процедури" са актуализирани 16 процедури във връзка с изменението на ЗУТ с бр. 25 на ДВ от т.г. С това изменение се създава единен режим за обжалване на индивидуалните административни актове по ЗУТ, като се запазва правото на органите на ДНСК да извършват специализиран административен контрол върху разрешенията за строеж, издавани от главните архитекти на общините. Тъй като органите на ДНСК не са непосредствено по-горестоящ орган по смисъла на глава шеста от АПК, се предвижда в резултат на служебната проверка по чл. 156 (която се запазва) началникът на РДНСК да има правомощието да оспори издаденото разрешение за строеж пред съответния административен съд. С промяната се цели, при запазване на контролните функции на специализирания Държавен орган (ДНСК), да се осигури ефективен контрол, чрез окончателен съдебен акт, с който със сила на присъдено нещо се решава въпроса за законосъобразността на издадените разрешения за строеж. Промените в чл. 149, чл. 156 и чл. 215 и отмяната на чл. 216 установяват пряк съдебен контрол върху издадените разрешения за строеж в съответствие с чл. 120, ал. 2 от Конституцията при отчитане на спецификите на тези актове — от една страна като благоприятни актове със значителен икономически интерес за възложителите, а от друга — като актове, чиято евентуална незаконосъобразност може да доведе до увреждане на интересите на обществото. Затова с измененията на чл. 149, чл. 156, чл. 215 и чл. 216 се запазват контролните функции на специализираната държавна администрация, като вместо правомощието да отменя издадените строителни книжа, органите на ДНСК ще могат да сезират компетентният административен съд с искане за отмяната им като незаконосъобразни. Отпадането на правомощието на началника на РДНСК да отменя издадените от органите на местните власти строителни книжа е в съответствие и с чл. 119 от Конституцията, който забранява възлагането на правораздавателни функции на несъдебни и особено на административни органи;
 • В модул "Образование, наука и култура" са актуализирани 17 процедури заради измененията в ДВ, бр. 28 от 5.04.2019 г. на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка и на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
 • В модул "Обществени поръчки" са актуализирани седем процедури във връзка с измененията в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки с ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г., в сила от 1.03.2019 г. Измененията в ППЗОП са заради привеждането му в съответствие с предишни големи изменения на ЗОП с ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с новата Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 1.04.2019 г.) са въведени следните образци и формуляри:

 1. Заявление за заплащане на медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето на български граждани над 18-годишна възраст;
 2. Заявление за заплащане на медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето на български граждани до 14-годишна възраст;
 3. Заявление за заплащане на медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето на български граждани от 14- до 18-годишна възраст;
 4. Декларация по чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане;
 5. Декларация, че заявителят желае НЗОК да определи лечебното заведение в чужбина;
 6. Декларация по чл. 23, ал. 1, т. 5 от Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане.

Модул "Съобщения"

Във връзка с отмяната на: Решение № 1212 на КРС от 27.09.2007 г. за технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (ДВ, бр. 6 от 2019 г.), Решение № 1285 на КРС от 10.10.2007 г. за технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (ДВ, бр. 19 от 2019 г.), Решение № 408 от 20.08.2015 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър (ДВ, бр. 27 от 2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс без конкурс или търг;
 2. Условия и ред за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях;
 3. Издаване на разрешителни за правоспособност на радиолюбители;
 4. Осъществяване на електронни съобщителни дейности чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен;
 5. Осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен;
 6. Процедури по резервиране на номерационен капацитет от националния номерационен план;
 7. Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс след провеждане на конкурс или търг;
 8. Разработване и съгласуване на "Работен проект-технология" на УКВ-ЧМ радиопредавателни станции;
 9. Регулиране на електронните съобщения;
 10. Издаване на разрешение за осъществяване на електронни съобщения;
 11. Изменение, допълнение, прекратяване, отнемане и спиране на разрешения за осъществяване на електронни съобщения;
 12. Прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с измененията в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр. 26 от 2019 г.) е актуализирана следната процедура:

 • Условия и ред за ползване и добив на дървесина от общински и държавни гори.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с приет с РМС № 20 от 18.01.2019 г. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2019 г. от Министерство на труда и социалната политика са актуализирани следните процедури:

 1. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни жени - майки или самотни родители;
 3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица, освободени от местата за лишаване от свобода;
 4. Периодично парично подпомагане на безработни лица при започване на работа в друго населено място;
 5. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни младежи за стажуване или обучение;
 6. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица за стажуване;
 7. Разработване и реализиране на програми за заетост;
 8. Насърчителни мерки за работодатели, осигуряващи повишаване квалификацията на заетите лица;
 9. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с недостигащ осигурителен стаж за пенсиониране;
 10. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни над 55-годишна възраст;
 11. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания;
 12. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни на работни места, разкрити в икономически дейности, подпомагащи опазването на околната среда.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 5.04.2019 г. на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка и на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища са актуализирани следните процедури:

 1. Възлагане на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на основните документи, издавани от висшите училища;
 2. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;
 3. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за Република България;
 4. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 5. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с придобиване на висше образование;
 6. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 7. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 8. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 9. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 10. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 11. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 12. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 13. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 14. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 15. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 16. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 17. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните академии и висшите военни училища.

Модул "Административно-технически процедури"

Във връзка с изменението на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане и други;
 2. Осигуряване по административен ред на свободен достъп до чужд недвижим имот;
 3. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
 4. Издаване на виза за проектиране;
 5. Издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж;
 6. Издаване на удостоверение за поделяемост на съсобствена сграда, жилище или друг обект;
 7. Прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот;
 8. Съгласуване на идеен инвестиционен проект;
 9. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива;
 10. Одобряване на технически (работен) инвестиционен проект;
 11. Издаване на разрешение за строеж в гори или земи от горския фонд;
 12. Съгласуване и одобряване на подробен устройствен план;
 13. Изменение на подробен устройствен план;
 14. Одобряване на работен устройствен план;
 15. Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект;
 16. Издаване на разрешение за строеж в урбанизираните територии.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"

Във връзка с приемането на новия Закон за защита на търговската тайна (ДВ, бр. 28 от 2019 г.) са допълнени процедурите:

 1. Защита на търговеца при изнасяне на фирмена тайна;
 2. Процедура по защита пред Комисията за защита на конкуренцията срещу разгласяване на производствена или търговска тайна.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с изменението на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 1.01.2019 г. са въведени следните формуляри:

 1. Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица;
 2. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице;
 3. Заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
 4. Заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 26 от 2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Смяна на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика, повреда, прекратяване на регистрацията или кражба на фискалното устройство;
 2. Заявяване, получаване и унищожаване на бандероли;
 3. Регистрация на фискално устройство в ТД на НАП;
 4. Отчетност на оборотите и книгата за дневните финансови отчети.

Във връзка с изменението на ППЗАДС (ДВ, бр. 25 от 2019 г., част от измененията влизат в сила от 20.05.2019 г.) са въведени като нови следните формуляри:

 1. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19в към ППЗАДС;
 2. Сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение № 25;
 3. Искане за издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение № 24;
 4. Искане за възстановяване на акциз на основание § 2а от ЗАДС - Приложение № 21 към ППЗАДС;
 5. Искане за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия - Приложение № 19а към ППЗАДС;
 6. Разрешение за търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19б;
 7. Опис на акцизни стоки без бандерол (или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност) - Приложение № 13 към ППЗАДС;
 8. Искане за удължаване на срока за подаване на акцизна декларация на основание чл. 87, ал. 5 ЗАДС - Приложение № 17а към ППЗАДС;
 9. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9з към ППЗАДС;
 10. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9ж към ППЗАДС;
 11. Удостоверение за платен/обезпечен акциз или неподлежащ на плащане акциз - Приложение № 9в към ППЗАДС;
 12. Уведомление за получаване на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка съгласно чл. 76в, ал. 4, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 9г към ППЗАДС;
 13. Уведомление за изпращане на акцизните стоки, освободени за потребление на територията на страната до друга държава членка съгласно чл. 76б, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 9б към ППЗАДС.

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с изменението на ППЗОП (ДВ, бр. 17 от 2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Създаване и поддържане от възложителите на "Профил на купувача";
 2. Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП - назначаване, разглеждане на офертите, оценка и класиране на предложенията;
 3. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
 4. Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решенията на възложителя при провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки;
 5. Общи правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или с покана до определени лица;
 6. Подготовка на Указания за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка;
 7. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание.