АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Три нови процедури в модула за общи съдебни и административни; актуализирани процедурите по промените в уредбата за патентите и полезните модели; нови формуляри по ПМС 151; …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец ноември 2020 г.

Акценти

 • В модул "Интелектуална собственост" са актуализирани шест процедури по последните промени в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ДВ, бр. 92 от 2020 г.). С измененията се изпълнява задължението на страната ни да осигури възможност за прилагане на разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единен патентен съд. Създава се глава "Представители по индустриална собственост", с която изчерпателно се регламентират всички въпроси, свързани с упражняването на дейността по представителство по индустриална собственост, особените правила по вписване на тези лица, дружества или съдружия в регистрите, издаването на удостоверение, спирането и прекратяването на дейността, отписването от регистъра и обезсилването на издадено удостоверение. Като цяло предложените текстове възпроизвеждат досегашната правна уредба, съдържаща се в Наредбата за представителите по индустриална собственост, и там трябва да отпаднат съществуващите разпоредби, съгласно които от потребителите се изисква представяне на документи, които Патентното ведомство следва да събира по служебен път. Разширява се кръгът на лицата, които могат да осъществяват представителство пред Патентното ведомство – то ще може да бъде упражнявано и от адвокати, които са придобили право да извършват дейност по реда на Закона за адвокатурата.
 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата процедура "Назначаване на особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК" . Тя трябва да се различава от вече съществуващата преди това и сравнително близка до нея "Назначаване на особен представител по чл. 28 и чл. 29 от ГПК". Новата процедура касае случаите на съдебно уведомяване, при ненамиране на страната на адреса й, чрез залепване на уведомление и при определените други предпоставки в чл. 47 от ГПК, което пък налага назначаване от съда на особен представител. Чрез особения представител се гарантира правото на участие на лицата в исковия процес като страни и се обезпечава възможността за упражняване на процесуалните им права в рамките на осъществяваната защита като ищец или ответник по делото;
 • Другата нова процедура "Вътрешноправни и международноправни аспекти по предоставяне на убежище и закрила на чужденци. Предоставяне статут на бежанец" подробно разглежда органите, които предоставят убежище в България, както и тези органи, които впоследствие са ангажирани с бежанците. Терминът "бежанец" е дефиниран в чл. 1 от Конвенцията за статута на бежанците. Признаването на неговия статут на бежанец не го прави бежанец, а го обявява за такъв. Терминът "търсещ убежище" е различен от термина "бежанец". "Лице, търсещо убежище" е човек, който твърди, че е бежанец, и търси международна закрила от преследване или тежки посегателства в родната си страна. Всеки бежанец първоначално е търсещ убежище, но не всеки търсещ убежище бива признат за бежанец. Докато изчаква молбата му да бъде приета или отхвърлена, такъв човек се нарича "лице, търсещо убежище". Терминът "търсещ убежище" отразява факта, че лицето е подало молба за закрила. Задача на националните системи за убежище е да решат кой търсещ убежище в действителност отговаря на условията за международна закрила. Република България предоставя по реда Закона за убежището и бежанците международна закрила и временна закрила. Процедурата указва още изискванията за предоставяне на убежище, правата и задълженията на бежанците по време на производството и след това, съдебен контрол, издаване на документи за самоличност, международни аспекти и органи – как да се определи коя е компетентната държава и самото производство;
 • Новата процедура "Прекратяване на право на ползване от собственик по съдебен ред" разглежда хипотезите на прекратяване на правото да се ползва чужд имот по чл. 59 от ЗС, като разграничава от тях и акцентира върху възможността по чл. 61 от ЗС собственикът на един недвижим имот да поиска от съда предсрочно прекратяване на доброволно учредено вещно право на ползване на имота му, ако ползвателят, въпреки отправеното му предупреждение, продължава да си служи с вещта по начин, който застрашава същата с разрушаване или със значително повреждане, ако нарушава своите съществени задължения или ако съществено променя вещта;
 • Процедурата "Налагане на привременни и защитни мерки по Семейния кодекс при упражняване на родителските права. Производство по чл. 127а от СК" е допълнена с информация относно регистрация на постоянен и настоящ адрес на малолетните лица, заявяване от единия родител без съгласие от другия, ред за противопоставяне от другия с молба до кмета на общината, като е приложен и нов образец "Молба за заличаване на адресна регистрация на малолетни деца";

Модул "Трудово-правни процедури"

Въведени са следните нови формуляри:

 1. Заявление за кандидатстване за включване в Програма "Старт на кариерата";
 2. Декларация за държавни помощи - Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278/2020 г.);
 3. Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278/2020 г.);
 4. Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи - Приложение I към Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278/2020 г.).

Актуализирани са следните формуляри:

 1. Заявление-декларация за регистрация в Дирекция "Бюро по труда";
 2. Заявление-декларация от безработно лице за настъпили изменения в декларирани обстоятелства.

Модул "Интелектуална собственост"

Във връзка с промените в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.) са актуализирани следните процедури и правни сделки:

 1. Прехвърляне на заявка за патент/регистрация на полезен модел;
 2. Лицензия на заявка за патент/регистрация на полезен модел;
 3. Обявяване на недействителност на патент;
 4. Вписване на представители по индустриална собственост;
 5. Предоставяне на временна закрила за изобретение;
 6. Договор за служебен патент.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Въведен е следният нов формуляр:

 • Уведомление за анулиране на Европейска здравноосигурителна карта.

Във връзка с нова Инструкция № РД-16-43 от 9.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване са въведени следните нови образци:

 1. Образец на декларация за конфликт на интереси и за опазване на информацията, до която имат достъп при изпълнение на служебните им задължения;
 2. Протокол от проверка на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ;
 3. Акт за установяване на административни нарушения на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ;
 4. Заповед за налагане на санкция на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ;
 5. Наказателно постановление против изпълнител на медицинска и/или дентална помощ.

Актуализирани са следните образци и формуляри:

 1. Таблица на съответствията на формулярите - по видове обезщетения;
 2. Отговор на искане за медицински преглед - формуляр S064;
 3. Заявление за възстановяване на извършени разходи по реда на чл. 25 (Б) параграф 5 - 9, чл. 26 (Б) параграф 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 987/2009 или действащи двустранни спогодби/договори за социално осигуряване;
 4. Декларация по чл. 40в от Закона за здравното осигуряване за освобождаване от здравни вноски на българи с двойно гражданство.

Модул "Нотариални процедури"

Процедурата "Връчване на покана чрез нотариус" е допълнена с текст относно допустимостта на уведомяване с нотариална покана при извършване на цесия, при предсрочна изискуемост на банков кредит и свикване на общо събрание на съдружниците и по-специално, че при връчване на нотариалната покана се прилага правилото за уведомяване чрез залепване.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведени са следните нови процедури:

 1. Назначаване на особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК;
 2. Вътрешноправни и международноправни аспекти по предоставяне на убежище и закрила на чужденци. Предоставяне статут на бежанец;
 3. Прекратяване на право на ползване от собственик по съдебен ред.

Допълнена е следната процедура:

Процедурата "Предоставяне на защита от домашно насилие и издаване на заповед за защита. Издаване на заповед за защита на дете" е допълнена и с развитието на съдебната практика по въпроса, като се очаква и решение по тълкувателно дело.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"

Процедурата "Прекратяване на ООД (ЕООД) с ликвидация" е допълнена с реда за продължаване дейността на прекратено ООД, както и със следните нови образци на необходими документи:

 1. Протокол от общо събрание на ООД за прекратяване на дружеството и определяне на ликвидатор;
 2. Образец от подписа на ликвидатора;
 3. Доклад на ликвидатора.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на Закона за регистър БУЛСТАТ (ДВ, бр. 94 от 3.11.2020 г., в сила от 4.01.2022 г.) е актуализирана процедурата:

Актуализирана е процедурата: