АПИС Процедури

Нов Закон за марките и географските означения и съответните актуализации в процедурите; актуализирани петнадесет процедури от образованието заради промяна на режима на чужденците в България….

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец декември 2019 г.

Акценти

 • В модул "Интелектуална собственост" са актуализирани част от засегнатите от новия Закон за марките и географските означения (Oбн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.) процедури и сделки. Законът внася най-мащабните промени в областта след въвеждането на т.нар. "опозиционна система" през 2011 г. и транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 в националното законодателство. На първо място, променя се дефиницията за марка и отпада изискването за графично представяне на марката – тя е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията на притежателя. Такива знаци могат да бъдат: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци. Също така има промени в абсолютните основания за отказ. Относно относителните основания за отказ една от промените е свързана с марката, ползваща се с известност, като се разширява обхватът на закрила освен за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка, ползваща се с известност, е регистрирана, също така и за идентични и сходни стоки и услуги. На следващо място, друга новост в закона е, че изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикация на регистрацията. Най–съществени са измененията относно заплащането на държавните такси, като се предвижда заплащането на държавната такса да бъде извършвано чрез заплащане на таксата наведнъж, а не както беше до влизането в сила на новия закон – на две вноски. Предвижда се кръгът на лицата, които имат достъп до информация да се разшири, както и процедурите за достъп до досиетата на обекти да бъдат улеснени. Важно е да се отбележи, че новият Закон за марките и географските означения ще се прилага за заявки за регистрация на марки и географски означения, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявки за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение. Освен това, новият ЗМГО ще се прилага за искания за отменяне и заличаване на регистрацията на марки и географски означения, по които до влизането му в сила няма влязло в сила решение;
 • В модул "Образование, наука, култура" са актуализирани петнадесет процедури по изменения Правилник за прилагане на Закона за чужденците в България (ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г.). Промените в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България произтичат от промените в Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ и в Закона за закрила на детето /ЗЗД/, както и от установената необходимост за облекчаване на процедурите при кандидатстване за получаване на право на пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни. С измененията се урежда редът за събиране на семейства и се въвеждат необходимите документи за категорията чужденци с предоставена международна закрила, убежище и временна закрила. Въвежда се и предоставяне на право на продължително пребиваване у нас на категорията чужденци, получили статут на лица без гражданство, които не отговарят на условията за предоставяне на постоянно или дългосрочно пребиваване. 

Модул "Интелектуална собственост"

Във връзка с новия Закон за марките и географските означения (ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Преобразуване на марка на Европейския съюз в национална заявка;
 2. Изчерпване на правото върху търговска марка;
 3. Регистрация на марки на ЕС, предназначени за фармацевтични продукти;
 4. Производство по заличаване на географско означение.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с приети изменения и допълнения в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г., в сила от 1.01.2020 г. ) са актуализирани следните процедури:

 1. Видове медицинска експертиза. Органи на експертизата, функции и правомощия;
 2. Общи условия и ред за издаване на болничен лист при временна неработоспособност;
 3. Издаване на експертно решение на ТЕЛК;
 4. Издаване на експертно решение на НЕЛК;
 5. Обжалване на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК;
 6. Условия и ред за получаване и ползване на парични помощи за профилактика и рехабилитация.

Актуализирани са и следните формуляри:

 1. Медицинско направление за ТЕЛК;
 2. Медицински протокол на ЛКК;
 3. Заявление за първично освидетелстване/преосвидетелстване/временна неработоспособност/трудоустрояване до ТЕЛК;
 4. Болничен лист.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в България (ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г.) са актуализирани следните 15 процедури:

 1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други държави;
 2. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 3. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 5. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
 6. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 7. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 8. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 9. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
 10. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
 11. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 12. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 13. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 14. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 15. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на Наредба № 3 от 7.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" е актуализирана процедурата:

 • Ред и условия за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач".

Във връзка с изменението на ДОПК (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на ЗКПО (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедурата:

 • Данъчно регулиране при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност и при разпределение на ликвидационен дял.

Във връзка с изменението на ЗАДС (ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Закупуване на бандероли за тютюневи изделия;
 2. Заявяване, получаване и унищожаване на бандероли.

Въведени са като нови следните формуляри:

 1. Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (за доходи от източници по чл. 35);
 2. Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с изменението на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ (ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 17.12.2019 г.) са актуализирани следните формуляри:

 1. Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ;
 2. Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка с допълнението на Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) са въведени като нови следните формуляри:

 1. Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК;
 2. Заповед за изпълнение на задължение за предаване на движими вещи по чл. 410 ГПК.