АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Актуализирани четиридесет и четири процедури от динамичния модул за образованието; нова процедура за изграждане на спортни обекти; как се издава лицензия за пренос на топлинна енергия; друга нова за апостила от общините; нова и за искове срещу държавата при нарушаване на правото на ЕС; …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец април 2021 г.

Акценти

 • В модул "Административно технически процедури. Процедури по ЗУТ" във връзка с обн. в ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г., в сила от 16.02.2021 г. на Наредба № РД-02-20-3 от 1.02.2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството е въведена новата процедура "Изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии". Определят се условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии за стрелковите спортове динамична стрелба, ловна стрелба и биатлон, в т.ч. и изискванията за тяхното безопасно ползване, поддържане и контрол. Регламентирани са условията и за нов в страната стрелкови спорт – "Т-Клас". Спортните обекти – открити спортни стрелбища се изграждат и устройват така, че да са безопасни и достъпни при експлоатация, включително за хората с увреждания, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на хората.;
 • В модул "Енергетика" е въведена новата процедура "Издаване на лицензия за пренос на топлинна енергия". Таксата за разглеждане на заявлението е 1 000 лв., впоследствие за издаване на лицензията се заплащат (чл. 3 от Тарифа за таксите) първоначална такса от 15 000 лв. и годишна такса от 2 000 лв. плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове дейности. Годишната такса се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на лицензията с изключение на календарната година, през която е издадена;
 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата процедура "Ред за разглеждане на искове срещу държавата за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз". В нея се посочва, че правото на Европейския съюз може да бъде нарушено, когато разпоредба или закон противоречи на правото на ЕС, когато решение е постановено в противоречие на правото на ЕС и т. н. Правото на ЕС може да бъде нарушено не само, когато е приложена национална правна уредба, съдържаща правило, което не е съобразено с правото на Европейския съюз, но също и когато правото на Европейския съюз не е приложено или е приложено неточно, като приложимата правна норма е тълкувана неправилно, но също и когато тя не е приложена, независимо от това дали същата е уредена изрично, или може да бъде изведена от националната правна уредба, т. е. обективно да съществува в друг вид в националното право. Когато вредите са причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, исковете се разглеждат от съдилищата по реда на АПК - за вреди по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и ВАС, а по реда на ГПК – за вреди извън горните случаи и т.н.
 • В модул "Областна администрация" е въведена новата процедура "Заверяване с APOSTILLE на документи, издадени от кметовете и общинските администрации". Целта й е да се извърши проверка за съответствие на подписа върху представения документ със спесимена на съответната общинска администрация, чрез модула в база данни със спесимени на кметовете и общински служители, като се издава удостоверение APOSTILLE на документи, издадени от кметовете и общинските администрации. Съгласно Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове областните управители са органите, оправомощени да издават удостоверение за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.
 • В модул "Финансови процедури" са актуализирани всички процедури, свързани с отменения ЗДСИЦ и приемането на новия Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. Неговата цел е да актуализира законодателната база в областта на действащите дружества, които инвестират в недвижими имоти и вземания, като въведе мерки по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402 от 12 декември 2017 г. Такова дружество трябва да разполага с начален капитал от 50 хил. лева и лиценз за извършване на дейността, издаден от Комисията за финансов надзор. Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата се осъществява от КФН, а върху инициатора, спонсора, първоначалния кредитор, агента за опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация и дружеството за секюритизация - от КФН, с изключение на случаите, които са в изричната компетентност на Българската народна банка.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с Обява на МОН за конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2021-2022 год. - https://www.mon.bg/bg/100128, както и във връзка с изменението на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател (ДВ, бр. 7 от 2021 г.), Заповед ОХ-57 от 25.01.2021 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на офицери, за обучение като слушатели във Военна академия "Г. С. Раковски" за учебната 2021/2022 година, както и реда за кандидатстване на офицери по § 100 от ПЗР към ПМС № 191 за изменение и допълнение на ППЗОВСРБ са актуализирани следните процедури:

 1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 2. Възлагане на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на основните документи, издавани от висшите училища;
 3. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;
 4. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за Република България;
 5. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 6. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето образование;
 7. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
 8. Освобождаване на лица заемащи академична длъжност;
 9. Отнемане на научна степен;
 10. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор";
 11. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент";
 12. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
 13. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
 14. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 15. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други държави.

Във връзка с обнародването на Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища / приета с ПМС № 78 от 5.03.2021 г./, изм. на: Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища за 2022 год., Закона за професионални квалификации, Закона за чужденците в Република България, Закона за българите, живеещи извън Република България, Закона за българското гражданство и Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили в Република България (ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други държави;
 2. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 3. Възлагане на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на основните документи, издавани от висшите училища;
 4. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;
 5. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за Република България;
 6. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 7. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 8. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето образование;
 9. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с придобиване на висше образование;
 10. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 11. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
 12. Придобиване на о бразователна и научна степен "доктор";
 13. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 14. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 15. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 16. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 17. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
 18. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
 19. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 20. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 21. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 22. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 23. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 24. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 25. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 26. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 27. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 28. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните академии и висшите военни училища;
 29. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на учениците от средните училища.

Модул "Административно технически процедури. Процедури по ЗУТ"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Спиране на строежи с нарушения;
 2. Премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане.

Във връзка с обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г., в сила от 16.02.2021 г. на НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 1.02.2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството е въведена следната нова процедура:

Модул "Трудово - правни процедури"

Във връзка с изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 23.03.2021 г., в сила от 1.04.2021 г. Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. е актуализирана процедурата:

 • Изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредно положение и извънредната епидемична обстановка.

Във връзка с изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 6.04.2021 г. на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка;
 2. Задължения на работодателя по чл. 403а от КТ във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство;
 3. Право на информация. Право на характеристика или препоръка за работа. Осъществяване на работа при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Модул "Процедури за държавния служител"

Във връзка с изм. и доп. ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г., в сила от 9.04.2021 г. на Наредбата за документите за заемане на държавна служба е актуализирана процедурата:

Модул "Областна администрация"

Въведена е новата процедура:

 • Заверяване с APOSTILLE на документи, издадени от кметовете и общинските администрации.

Модул "Околна среда"

Във връзка с изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5.03.2021 г., в сила от 5.03.2021 г. на ЗАКОНА за управление на отпадъците са актуализирани следните процедури:

 1. Условия и ред за извършване трансграничен превоз на отпадъци;
 2. Извършване на дейности по третиране на отпадъци;
 3. Издаване на разрешение на организации по оползотворяване на отпадъци и за индивидуално изпълнение;
 4. Ред за регистрация на дейности с отпадъци;
 5. Ред за реализиране на отговорност на лица, извършващи дейност с отпадъци;
 6. Регистриране в публичен регистър на търговец или брокер с отпадъци и предоставяне на отчети;
 7. Регистриране в публичен регистър на лица, които извършват дейности с масово разпространени отпадъци и предоставяне на отчети;
 8. Ред за събиране и третиране на биоотпадъци.

Модул "Енергетика"

Въведена е следната нова процедура:

Актуализирана е:

Модул "Транспорт"

Във връзка с промените в Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г.) са въведени новите образци:

 1. Списък на превозните средства, с които ще се осъществява таксиметров превоз на пътници;
 2. Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници;
 3. Заявление за вписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;
 4. Заявление за отписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;
 5. Заявление за извършване на промяна на обстоятелствата, вписани в разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници;
 6. Заявление за прекратяване действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Актуализирана е и следната процедура:

Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (ДВ, бр. 30 от 13.04.2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) е въведен нов образец:

 • Декларация от лице, че е запознато с условията и реда за провеждане на практически изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Модул "Селско стопанство"

Въведен е нов формуляр:

 • Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведена е новата процедура:

Във връзка с изменението на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 21 от 2021 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с отмяната на стария и приемането на нов Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) са актуализирани основно следните процедури:

 1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;
 2. Изготвяне на наказателно постановление по ЗДФИ;
 3. Данъчни облекчения по ЗКПО - преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък;
 4. Прилагане на принудителни административни мерки спрямо поднадзорни лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи квалифицирано участие в управляващо;
 5. Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество;
 6. Издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;
 7. Налагане на административни наказания по Закона за административните нарушения и наказания;
 8. Регистрация на холдинг, същност и изисквания към дейността.

Във връзка с изменението на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 21 от 2021 г.) е актуализирана процедурата:

Въведени са следните нови и актуализирани формуляри:

 1. Искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6 от ППЗАДС;
 2. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.);
 3. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.);
 4. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 42 от ППЗДДС;
 5. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим в съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка… - Приложение № 18 от ППЗДДС;
 6. Заявление за регистрация (актуализация) на данъчно задължено лице - представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Приложение № 43 от ППЗДДС;
 7. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим извън Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в Европейския съюз... - Приложение № 17 от ППЗДДС (в сила от 1.07.2021 г.).

Модул "Търговци, търговски дружества и сдружения с нестопанска цел"

Допълнена с нова съдебна практика на ВКС е процедурата:

 • Придобиване на право на собственост върху земя, сгради и ограничени вещни права в България от чуждестранни физически и юридически лица.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с приемането на нова ЗАПОВЕД № РД-01-73 от 22.03.2021 г. за утвърждаване на образци по чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 27 от 2.04.2021 г., в сила от 2.04.2021 г. ) е актуализирана процедурата:

И са въведени като нови следните формуляри:

 1. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;
 2. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца;
 3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца;
 4. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона семейни помощи за деца;
 5. Заявление за предоставяне на пребиваване в Република България по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства.

Във връзка с изменението на КСО (ДВ, бр. 19 от 5.03.2021 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Права на осигурените лица и пенсионерите в доброволен пенсионен фонд;
 2. Права на осигурените лица във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;
 3. Права на осигурените лица в универсален пенсионен фонд;
 4. Инвестиционен консултант на дружество за допълнително социално осигуряване. Договор за инвестиционни консултации;
 5. Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове;
 6. Допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове.