АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Нови шест процедури в модула за семейно право; нова процедура за обезщетяване при изгорели електроуреди от прекъсвания в електричеството; актуализирани седемнадесет процедури от динамичния модул за образованието …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец септември 2021 г.

Акценти

А тези процедури, които отчитат спецификите основно на българското правоприлагане са посветени на прегледа на средствата за защита при домашно насилие и на фактическото съжителство с неговите проблеми, свързани с имуществените отношения и с интересната възможност за сключване на договор за съвместно съжителство. Процедурата за мерките за запазване на имуществото на детето говори и за българското, и за европейското законодателство;

 • В модул "Общи съдебни административни процедури" през изминалия месец е въведена новата процедура "Ред за обезщетяване при изгорели електроуреди от прекъсвания в електрическото захранване и дефекти в електропреносната мрежа". За съжаление не са редки проблемите с електрозахранването и причинените проблеми на битовите потребители. Новата процедура разглежда какъв е редът за получаване на обезщетение по съдебен ред в случаите, когато има причинени щети в даден имот поради настъпване на токов удар или друг проблем с електрозахранването, в резултат на който е настъпила повреда в електроуредите или електрическата мрежа в имота на потребителя. Това всъщност представлява случай на претърпени имуществени вреди от неизпълнение на договорно задължение по договор, но дали това е единствената възможна квалификация? Прави се анализ на съдебната практика по отношение на това допустима ли е и претенция за неимуществени вреди, като и, разбира се, се очертават фактите, които следва да бъдат доказани и доказателствените средства за това.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с допълнението на Наредба за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели (ДВ, бр. 71 от 27.08.2021 г., в сила от 27.08.2021 г.) е актуализирана процедура:

 • Утвърждаване на цени на лекарствени продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства

Във връзка с изменението и допълнението на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ДВ, бр. 71 от 27.08.2021 г.) са актуализирани процедури:

 1. Регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;
 2. Регистрация на лечебни заведения - индивидуални практики за първична/специализирана медицинска помощ.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 73 от 3.09.2021 г., в сила от 3.09.2021 г.) е актуализирана процедура:

В модула са въведени новите формуляри:

 1. Уведомление по чл. 54, ал. 2 от ЗЛПХМ за планирано временно преустановяване на продажбите на лекарствен продукт на пазара в Република България;
 2. Уведомление по чл. 54, ал. 4 от ЗЛПХМ за преустановяване на продажбите на лекарствен продукт на пазара в Република България в резултат на непредвидени обстоятелства.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изм. и доп. на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (ДВ, бр. 62 от 27.07.2021 г., в сила от 27.07.2021 г.), Тарифа 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МвнР по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 62 от 27.07.2021 г., в сила от 27.07.2021 г.) и ПМС № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2021 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други държави;
 2. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 3. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 5. Придобиване на научна степен "доктор на науките"’;
 6. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 7. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 8. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 9. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 10. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
 11. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
 12. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 13. Откриване на специалност от регулираните професии в системата на висшето образование;
 14. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 15. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 16. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 17. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с изм. и доп. на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (ДВ, бр. 26 от 30.03.2021 г.) е актуализирана процедурата:

 • Издаване на лиценз на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране.

Модул "Семейно право – специфични и международни аспекти"

Въведени са следните нови процедури:

 1. Фактическо съжителство. Имуществени отношения между лица, живеещи във фактическо съжителство. Възможност за сключване на договор за съжителство;
 2. Издаване и признаване на Европейска заповед за защита. Взаимно признаване на мерките за защита по Регламент № 606/2013. Практика на ЕСПЧ по дела за домашно насилие;
 3. Средства за защита при домашно насилие,

заедно с образец на:

 1. Изпълнително производство за предаване на дете за извеждане извън страната. Предварително изпълнение на въззивно съдебно решение за родителски права и решение по чл. 127а СК,

заедно със следните приложения:

 • Жалба срещу постановление за налагане на глоба от съдебен изпълнител;
 • Молба за издаване на изпълнителен лист по въззивно решение за родителски права;
 • Молба за образуване на изпълнително дело за предаване на дете;
 • Молба за спиране на изпълнението на въззивно решение за родителски права;
 1. Определяне на гражданството на дете при смесени бракове;
 2. Мерки за запазване имуществото на детето в българското и европейското законодателство,

заедно със следните приложения:

 • Декларация за имущество на дете между 14 и 18 години (DOC-формат);
 • Декларация за имущество на дете, ненавършило 14 години (DOC-формат);
 • Молба за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на дете между 14 и 18 години (DOC-формат);
 • Молба за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на дете, ненавършило 14 години (DOC-формат);
 • Молба за разрешение за теглене от влог на дете между 14 и 18 години (DOC-формат);
 • Молба за разрешение за теглене от влог на дете, ненавършило 14 години (DOC-формат).

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с отмяната на старата и приемането на нова Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти (обн., ДВ, бр. 48 от 8.06.2021 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с последните промени в Закона за хазарта и създаването на нов интернет портал на НАП са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на лиценз за организиране на лотарийни, тото и лото игри, залагания и томболи;
 2. Издаване на лиценз за производство, внос , разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри;
 3. Издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания.

Във връзка с измененията в ЗКПО (бр. 14 от 2021 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Данъчни облекчения по ЗКПО - преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък;
 2. Преотстъпване и намаляване на корпоративен данък;
 3. Производство по регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Във връзка с измененията в Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (ДВ, бр. 61 от 23.07.2021 г., в сила от 1.08.2021 г.) и направените съответни промени на сайта на БНБ са актуализирани следните формуляри:

 1. Искане за справка от регистъра на банковите сметки и сейфове за информация за титуляр по международен номер на банкова или платежна сметка IBAN за органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ;
 2. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ;
 3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове - юридическо лице;
 4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове - физическо лице;
 5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници.

Модул "Обществено осигуряване"

Във връзка с изменението на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост (ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (ДВ, бр. 58 от 13.07.2021 г., в сила от 1.09.2021 г.) е актуализирана процедурата:

 • Промяна на участието и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Във връзка с последните изменения в Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица са актуализирани следните процедури:

 1. Подаване на декларации по общественото осигуряване;
 2. Обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 3. Обществено осигуряване на лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение;
 4. Обществено осигуряване на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение;
 5. Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български работодател или с посредничеството на българска организация;
 6. Елементи на възнаграждението и/или доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведена е новата процедура:

 • Ред за обезщетяване при изгорели електроуреди от прекъсвания в електрическото захранване и дефекти в електропреносната мрежа.

Допълнена е процедурата:

Във връзка с последните изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците е актуализирана процедурата:

Във връзка с последните изменения на Закона за съдебната власт са актуализирани процедурите:

 1. Дисциплинарна отговорност на съдии, прокурори и следователи;
 2. Реализиране на дисциплинарна отговорност на съдебните изпълнители и съдиите по вписвания.

Във връзка с последните изменения в ГПК и АПК са актуализирани процедурите:

 1. Принудително изпълнение върху недвижими имоти;
 2. Принудително изпълнение върху имущество съпружеска имуществена общност;
 3. Принудително изпълнение върху движими вещи;
 4. Принудително изпълнение върху вземания на длъжника;
 5. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела;
 6. Принудително изпълнение на парични вземания;
 7. Присъединяване на кредитори по време на принудително изпълнение;
 8. Оспорване на нормативни административни актове;
 9. Обжалване на действията на администратора на лични данни пред Комисията за защита на лични данни по повод нарушения на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679;
 10. Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите.