АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Нова процедура за взаимоспомагателните каси; нова процедура за предявяване на частичен иск и друга за иск за вреди, претърпени от публикации в печатни издания и медии; актуализирани процедурите по промените в хазартния закон; нова процедура за системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове; нова процедура за регистриране на апартаменти за гости и стаи за гости; нови четиринадесет образеца в модула за отбрана………

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец септември 2020 г.

Акценти

 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата процедура "Специфики и проблемни моменти при влагане на средства във взаимоспомагателни каси. Съдебна практика", заедно с примерен образец на Правилник за устройството и дейността на взаимоспомагателна каса на кооперация. В последните години, поради липсата и на детайлна правна уредба, зачестяват случаите на лица, изгубили пари от взаимоспомагателни каси - напр. "популярните каси" в Дупница и Сливен, като вложилите средства остават без спестяванията си. Макар и много популярен в миналото финансов институт, в момента закон за взаимоспомагателните каси няма. Правната уредба, касаеща взаимоспомагателните каси /т.нар. "популярни каси"/ в момента е фрагментарна и не е достатъчно ясна, което създава и риска от загуби на средства, дори при евентуални съдебни дела. Правна регламентация на ВСК се съдържа в чл. 36 от ЗК, чл. 4, ал. 1 от ЗКИ, чл. 4, ал. 1, т. 13 от Закона за потребителския кредит, чл. 4, т. 25 от ЗМИП. С изключение на чл. 36 от ЗК, в останалите закони, ВСК само се споменават. В писмен отговор на Министерство на финансите № 654-06-1172 от 04.07.2016 г. е посочено, че действащите към 2016 г. организации с наименование "взаимно спомагателни каси" и "популярни каси", съществуват в няколко правно-организационни форми: кооперации, регистрирани към Агенцията по вписванията, сдружения в частна полза, регистрирани в окръжния съд по седалището си / за регистрацията им виж съответната редакция на ЗЮЛНЦ/, взаимоспомагателни каси към предприятия, които са регистрирани само в регистър БУЛСТАТ;
 • Друга нова процедура е "Предявяване на частичен иск - предпоставки и спорни моменти", придружена от образец на Искова молба при частичен иск. Частичният иск е предмет на голям обем съдебна практика с множество конкретни хипотези и специфики. Поради това и процедурата се концентрира върху общите основни насоки и предпоставки, както и върху основни спорни моменти в материята, част от които са изяснени с Тълкувателно решение № 3 от 22.04.2019 г. на ВКС по т. д. № 3/2016 г., ОСГТК. Частичният иск е средство за защита на ищеца, към което той се насочва, когато не е сигурен в размера на вземането си и изхода на процеса, както и с цел да не заплаща разноски в пълен размер, докато няма яснота и сигурност за изхода на делото. На практика частичният иск се предявява най-често по финансови съображения, свързани с неговото уважаване;
 • Следващата нова процедура е "Предявяване на иск за неимуществени вреди. Вреди, претърпени от публикации в печатни издания и медии" с образец на Искова молба за обезщетение за неимуществени вреди от печатни издания/медии. Макар всеки да има право да изразява мнение и да го разпространява в печатни издания, които не подлежат на цензура, това право не може да се използва за накърняване на доброто име на гражданите. Авторът на непотвърдена информация с клеветнически, опозоряващ и злепоставящ характер носи отговорност за претърпените от опозореното лице вреди. Определение на деянието "обида" се съдържа в чл. 146, ал. 1 от НК, като същото е приложимо и при деликт. Деянието се изразява в "казване" или "извършване" на нещо унизително за честта и достойнството на другиго. Когато се преценява от съда дали "казаното" или "извършеното" представлява нещо унизително за честта и достойнството на засегнатия следва да се изхожда от обективни критерии: от общоприетите морални и обществени разбирания за необходимо отношение към другите членове на обществото. За да е налице обида е необходимо в присъствието на пострадалия да бъдат казани думи или извършени действия, които според актуалните за обществото стандарти са неприлични, цинични или вулгарни. Обидата не се свързва с факти и обстоятелства от обективната действителност, а със субективното личностно виждане и оценка на извършителя на обидата за личността на пострадалия Границите на допустимата критика за публичните личности са по-широки, но само доколкото изявленията засягат въпрос от обществен интерес и не се унижава достойнството на коментираното лице или не се засяга честта му с изнасяне на невярна позоряща информация.

Модул "Общински административно-правни процедури"

Във връзка с приета с ПМС № 139 от 26.06.2020 г., обн., ДВ, бр. 59 от 3.07.2020 г. НАРЕДБА за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости е въведена следната нова процедура:

Модул "Образование, наука и култура".

Във връзка с изм. и доп. на ПМС № 219 от 17 август 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. /ДВ, бр. 74 от 21 август 2020 г./ и Наредба № 23 от 27 август 2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката /ДВ, бр. 78/04.09.2020/ са актуализирани следните процедури:

 1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 2. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 3. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
 4. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 5. Освобождаване на лица заемащи академична длъжност;
 6. Отнемане на научна степен;
 7. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор";
 8. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент";
 9. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 10. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
 11. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
 12. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 13. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 14. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 15. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации.

Модул "Административно-технически", "Процедури по ЗУТ"

Във връзка с изм. и доп. на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., бр. 62 от 14.07.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане и други;
 2. Възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти - одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършения строеж;
 3. Заверка на заповедна книга;
 4. Одобряване на работен устройствен план.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 72 от 14.08.2020 г.) е актуализирана процедурата:

 • Задължения на работодателите при подаване на информация за работниците и служителите в НОИ.

Във връзка с отмяната на Указ № 1074 от 23.05.1974 г. за ограничаване заемането на отчетнически, материално-отговорни и други длъжности от осъдени лица (ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Отбрана"

Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредба № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 78 от 4.09.2020 г., в сила от 4.09.2020 г.) е актуализирана една процедура, а именно:

и са актуализирани следните образци и формуляри:

 1. Книга за завеждане на наложените принудителни административни мерки;
 2. Книга за завеждане на съставените актове и издадените наказателни постановления;
 3. Акт за установяване на административно нарушение към Наредба № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол;
 4. Информация за изпълнението на предписаните мероприятия;
 5. Изпълнителен акт за отмяна на наложена мярка по чл. 255 от ЗМВР;
 6. Протокол за издаване на сертификат за съответствие на обектите;
 7. Решение за отказ за издаване на Становище (или друг документ) за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност;
 8. Решение за отказ за издаване на Становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност;
 9. Решение за отказ на искане за издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност;
 10. Сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност;
 11. Становище (или друг документ) за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност;
 12. Уведомително писмо на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР във връзка с чл. 220, ал. 3 ЗУТ.

Във връзка с нова Заповед № ОХ-644 от 14.08.2020 г. за обявяване на образци на договор за военна служба, допълнителни споразумения към него и декларации на Министерство на отбраната са въведени следните нови образци:

 1. Договор за приемане на военна служба, след провеждане на конкурс - Приложение № 1;
 2. Договор за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба - Приложение № 2;
 3. Договор за приемане на курсанти - Приложение № 3;
 4. Договор приемане на курсанти по гражданска специалност "Артилерийско инструментално разузнаване" (АИР) - Приложение № 4;
 5. Допълнително споразумение към договора за военна служба при приемане на военнослужещ на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Военно дело" - Приложение № 5;
 6. Допълнително споразумение към договора за военна служба при приемане на военнослужещ за обучение в професионален сержантски (старшински) колеж или в приравнено на него военно училище в чужбина - Приложение № 6;
 7. Допълнително споразумение към договора за военна служба при постъпване на военнослужещ на редовно обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" или на научна степен "доктор на науките" - Приложение № 7;
 8. Допълнително споразумение към договора за военна служба при разрешаване на военнослужещ на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по гражданска специалност - Приложение № 8;
 9. Допълнително споразумение към договора за военна служба при изпращане на военнослужещ на обучение, когато същото е с продължителност повече от 3 месеца, или стойността му е по-голяма от пет минимални работни заплати - Приложение № 9;
 10. Допълнително споразумение към договор за военна служба при удължаване срока на договора - Приложение № 10;
 11. Допълнително споразумение към договора за военна служба при назначаване на длъжност "инструктор" във военна академия или висши военни училища за срок до пет години - Приложение № 11;
 12. Допълнително споразумение към договор за военна служба при назначаване на академична длъжност "асистент" във военна академия или висши военни училища за срок шест години - Приложение № 12;
 13. Декларация за нечленуване на военнослужещия в политическа партия по чл. 148а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - Приложение № 13;
 14. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - Приложение № 14.

Модул "Транспорт"

Въведен е следният нов образец:

 • Заявление за удължаване на срока на валидност на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Процедурата "Производство по чл. 37 от Закона за наследството за отмяна на разпоредителни сделки с наследство - специфики и спорни моменти" е допълнена с нов раздел "Иск по чл. 56 от ЗН", както и със следните два нови образеца:

 1. Искова молба по чл. 56 от Закона за наследството;
 2. Искова молба по чл. 37 от Закона за наследството.

Въведени са следните нови процедури:

 1. Специфики и проблемни моменти при влагане на средства във взаимоспомагателни каси. Съдебна практика, заедно с примерен образец на Правилник за устройството и дейността на взаимоспомагателна каса на кооперация;
 2. Предявяване на частичен иск - предпоставки и спорни моменти;
 3. Предявяване на иск за неимуществени вреди. Вреди, претърпени от публикации в печатни издания и медии.

Във връзка с изменението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 18.07.2020 г., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър (ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество от лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ДВ, бр. 70 от 7.08.2020 г., в сила от 7.08.2020 г.) е актуализирана процедурата:

 • Подаване на декларация по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество от лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"

Актуализирани процедури във връзка с измененията в ЗППЦК и ТЗ (ДВ, бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) са следните процедури:

 1. Увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност;
 2. Увеличаване на капитала на акционерно дружество;
 3. Разделяне на търговски дружества;
 4. Отделяне на търговски дружества;
 5. Вливане на търговски дружества;
 6. Членство в акционерно дружество;
 7. Обратно изкупуване на акции на акционерни дружества по реда на ТЗ и ЗППЦК, заедно с няколко образеца на необходими документи;
 8. Управление на акционерно дружество (обзор);
 9. Управление на акционерно дружество (съвет на директорите, надзорен съвет, управителен съвет);
 10. Управление на акционерно дружество (общо събрание на акционерите);
 11. Прехвърляне на безналични акции. Книга на акционерите и поименни акции;
 12. Наследяване на акции;
 13. Издаване на облигации от акционерно дружество.

Модул "Финансови процедури"

Въведена е новата процедура:

Актуализирани във връзка с изменението на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) са следните процедури:

 1. Регистрация на фискално устройство в ТД на НАП;
 2. Отчетност на оборотите и книгата за дневните финансови отчети;
 3. Смяна на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика, повреда, прекратяване на регистрацията или кражба на фискалното устройство;
 4. Извършване на продажби чрез електронен магазин.

Актуализирани процедури във връзка с измененията в Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.) са следните процедури:

 1. Издаване на лиценз за производство, внос и разпространение на игрални автомати и съоръжения;
 2. Издаване на лиценз за организиране на лотарийни, тото и лото игри, залагания и томболи;
 3. Откриване на "Бинго" зала;
 4. Откриване на зала с игрални автомати;
 5. Откриване на казино;
 6. Издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания;
 7. Одобряване на заявка за отпечатване на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри.

Във връзка с изменението на ЗППЦК (ДВ, бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) е актуализирана процедурата:

 • Прилагане на принудителни административни мерки спрямо поднадзорни лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, както и лица, притежаващи квалифицирано участие в управляващо дружество.

Във връзка с изменението на ЗАДС е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г.) са актуализирани процедурате:

 1. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 2. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Модул "Обществено осигуряване"

Във връзка с изменението на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (ДВ, бр. 73 от 18.08.2020 г., в сила от 18.08.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр. 74 от 21.08.2020 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Установяване и заверяване на осигурителен стаж и доход на лица, работещи без трудово правоотношение, по договори за управление и контрол, синдици и ликвидатори;
 2. Ред за установяване на осигурителен стаж и доход при липса на автентични документи на осигурителя;
 3. Придобиване право на пенсия от военнослужещите;
 4. Ред и условия за заплащане на осигурителни вноски при недостигащ стаж за пенсиониране.