АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: три нови съдебни процедури в областта на семейното право; актуализирани са деветнадесет процедури за образованието; ново заявление за помощ за осмокласници за новата учебна година …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец юли 2020 г.

Акценти

В модул "Общи съдебни и административни процедури" са въведени три нови процедури. "Производство по обявяване за недостоен да наследява" обединява основните и утвърдени положения от съдебната практика относно необходимото за признаване на недостойнството и неговите последици. "Предварително изпълнение на въззивно решение за родителски права" систематизира наложилите се от съдебната практика процесуални правила в тази сложна и едновременно деликатна материя. "Споразумение между родителите относно лични контакти и издръжка, одобряване от съда. Определяне на режим на лични контакти на баба и дядо. Разпит на дете" е с приложени четири образеца на такива споразумения, вкл. когато родителите са с местоживеене в различни държави, както и за привременни мерки относно децата – когато примерно има висящо дело за развод. Процедурата разглежда възможните варианти на споразумение между родителите, вкл. и наложилото се през последните години "споделено родителство", също така за първи път в Апис-Процедури се разглежда и реда за установяване на режим на лични контакти на децата с баба и дядо и т.н.;

В модул "Обществено осигуряване" е допълнена процедурата "Освобождаване от винетни такси на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Карти за паркиране" с реда за издаване на карти за паркиране на лица с увреждания съгласно Наредба за организация на движението на територията на Столичната община, приета с Решение № 332 от 19.05.2005 г. на Столичния общински съвет. Съгласно чл. 99а от ЗДвП хората с трайни увреждания имат право на карта за паркиране. Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение към ЗДвП. Картата е валидна на територията на цялата страна. Правомощие на всеки общински съвет е да определи с нормативен акт с местно значение реда за издаването, като в процедурата е разгледан реда в най-голямата община в страната – Столична.

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"

Във връзка с промени в Закона за българските документи за самоличност (ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване и подмяна на лична карта и на временна карта за самоличност;
 2. Издаване и подмяна на паспорт;
 3. Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци, пребиваващи в Република България.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с обн. на РМС № 339 от 21 май 2020 година за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2021 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 27.05.2020 г.); ПМС № 103 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2020 г. /ДВ, бр. 48 от 26.05.2020 г/; ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност /ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г./ и ЗАПОВЕД на министъра на отбраната 17.06.2020 г. № ОХ - 456 относно "Обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и в Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров" през 2021 год." са актуализирани следните процедури:

 1. Възлагане на обществена поръчка за графично оформление и отпечатване на основните документи, издавани от висшите училища;
 2. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 3. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето образование;
 4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 5. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 6. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 7. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 8. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 9. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 10. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 11. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 12. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 13. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 14. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти.

Във връзка с обн. в ДВ, бр. 58/30 юни 2020 г. на ПМС № 137 от 2020 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза са актуализирани:

 1. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 2. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 3. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 4. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните академии и висшите военни училища;
 5. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на учениците от средните училища.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с публикуване на променени образци от ДАНС към процедурата "Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари" са добавени променените образци, както следва:

 1. Информация за членовете на Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители и членовете на адвокатските колегии, във вр. с чл. чл. 64, ал. 5 от ППЗМИП – Обр. ЗМИП 2020;
 2. Декларация за членовете на адвокатските колегии във вр. с чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП – Обр. ЕВПКПИПФТ т. 15/2020;
 3. Декларация за членовете на Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители във вр. с чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП – Обр. ЕВПКПИПФТ 2020;
 4. Декларация на представител/агент на доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП/застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП, във вр. с чл. 65, ал. 2 от ППЗМИП – Обр. ДДПУ-ЗП/ВПКПИПФТ 2020.

Във връзка с отмяната на стария Закон за храните и приемането на нов (Oбн., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г. ) са актуализирани следните процедури:

 1. Регистриране при производство, преработка и/или дистрибуция на храни;
 2. Същност и ред за използване на ваучерите за храна.

Във връзка с приемането на нова Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г.) и отмяната на Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
 2. Одобрение на преобразуване на инвестиционен посредник.

Във връзка с изменението в Насоки EBA/GL/2020/02 от 2.04.2020 г. относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19, чрез което крайният срок за прилагане на мораториум върху плащанията се удължава с три месеца – от 30 юни на 30 септември 2020 г., е актуализирана съответната процедура:

 • Ред за отсрочване и уреждане на задължения по кредити към банки във връзка с извънредното положение.

Актуализирани са и следните процедури:

 1. Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия;
 2. Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите;
 3. Организиране на групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена.

Във връзка с последните промени в ППЗАДС са въведени като нови следните формуляри:

 1. Искане за издаване на разрешение в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6, буква "б" от ЗАДС - Приложение № 7ч към ППЗАДС;
 2. Уведомление за промяна на транспортното средство, превозващо акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз или акцизни стоки, предназначени за освободен от акциз краен потребител - Приложение № 35 от ППЗАДС;
 3. Заявление за заличаване регистрацията на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите;
 4. Искане за съгласуване изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол - Приложение № 34 от ППЗАДС;
 5. Уведомление по чл. 39б, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 8б от ППЗАДС;
 6. Заснети и разпознати номера за идентификация на преминаващите транспортни средства от системата за видеонаблюдение и контрол в обект на лицензиран складодържател - Приложение № 33 от ППЗАДС;
 7. Уведомление по чл. 39б, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 8а от ППЗАДС;
 8. Договор за предоставяне на средства от Държавния бюджет, представляващи схема за минимална помощ (помощ "de minimis");
 9. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14 от ППЗАДС;
 10. Протокол за бракуване на бандероли - Приложение № 12а от ППЗАДС.

Модул "Обществено осигуряване"

Във връзка с новото Постановление № 107 на МС от 28.05.2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост (Oбн., ДВ, бр. 50 от 2.06.2020 г., в сила от 1.07.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Получаване на добавка за чужда помощ към пенсията;
 2. Получаване на добавка към пенсията от ветераните от войните;
 3. Елементи на възнаграждението и/или доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Допълнена е с реда за издаване на карти за паркиране на лица с увреждания съгласно Наредба за организация на движението на територията на Столичната община, приета с Решение № 332 от 19.05.2005 г. на Столичния общински съвет, следната процедура:

Във връзка с Постановление на Министерския съвет № 155 от 21.07.2020 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 66 от 24.07.2020 г., са определени размерът, редът и условията за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година и е въведен следния формуляр:

 • Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020 – 2021 година.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведени са следните нови процедури:

 1. Производство по обявяване за недостоен да наследява;
 2. Предварително изпълнение на въззивно решение за родителски права - с образец на молба за издаване на изпълнителен лист;
 3. Споразумение между родителите относно лични контакти и издръжка, одобряване от съда. Определяне на режим на лични контакти на баба и дядо. Разпит на дете - с три образеца на споразумение.

Актуализирани са следните процедури:

 1. Оспорване на индивидуални административни актове по съдебен ред по реда на АПК;
 2. Налагане на запор върху специална клиентска сметка;
 3. Оспорване на наказателни постановления;
 4. Производство пред Комисията за защита на конкуренцията за установяване и санкциониране на злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.

Модул "Търговци, търговски дружества и сдружения с нестопанска цел"

Във връзка с отмяната на стария Закон за храните и приемането на нов (Oбн., ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г. ) са актуализирани следните процедури:

 1. Условия и ред за изземването на стоката от потребителите;
 2. Условия и ред за изтегляне на опасни стоки от пазара и преустановяване извършването на опасни услуги;
 3. Условия и ред за подаване на потребителски жалби, сигнали и предложения;
 4. Условия и ред за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите;
 5. Условия и ред за унищожаване на потребителска стока.

Актуализирани са и следните процедури:

 1. Обратно изкупуване на акции на акционерни дружества по реда на ТЗ и ЗППЦК;
 2. Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър;
 3. Обявяване на актове в търговския регистър.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с удължаване на мярката 60/40 с новото Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 1.07.2020 г.) са въведени следните нови формуляри:

 1. Заявление от работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г.;
 2. Декларация за държавни помощи - Приложение I към Заявление от работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г.;
 3. Указания за попълване на Декларация за държавни помощи - Приложение I към Заявление от работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 151/03.07.2020 г.;
 4. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства по реда на ПМС 151/2020 (електронен формат) (XLS-формат).