АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Деветнадесет процедури за висшето образование актуализирани; актуализирани и седем процедури за радиочестотния спектър; нови петнадесет образци и формуляри за НЗОК …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец юни 2022 г.

Акценти

 • В модул "Образование, наука и култура" са актуализирани деветнадесет процедури във връзка с влизане в сила на необнародвано Решение № 363 на МС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022/2023 год. (може да се намери и на https://pris.government.bg), на Заповед на МОН № РД09-3095/18.05.2022 год. за утвърждаване Списък със специалностите за обучение, в които се осигуряват средства от държавния бюджет за учебната 2022/2023 год., съгл. приложение (достъпно и тук: http://www.mon.bg), както и на ПМС № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (изм., ДВ, бр. 41 от 3.06.2022 г., в сила от 1.04.2022 г.);
 • В модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" са въведени четиринадесет нови образеца, които са публикувани на сайта на НЗОК, като преди това са утвърдени от Управителя на НЗОК и са съгласувани с Председателя на УС на БЛС; приложени са към съответните процедури.
 • В модул "Съобщения" са актуализирани седем процедури във връзка с Решение № 96 от 24 март 2022 г., което Комисията за регулиране на съобщенията прие Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди, като решението е обн. в ДВ, бр. 29 от 12.04.2022 г. С Регулаторната политика се цели осигуряване на добри регулаторни условия за използване на радиочестотния спектър, които да допринесат за развитие на безжичните комуникации, предвидима среда и бъдещото използване на радиочестотния спектър по начин, който ще донесе най-голяма полза за обществото. Регулаторната политика съдържа основните цели, механизми и подходи за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди за посочения период. Разгледани са и въпросите, свързани с предстоящите промени в политиката в областта на електронните съобщения в Европейския съюз и прилагането им в България. Определени са действията, които в близко бъдеще следва да бъдат извършени за осигуряване на регулаторни условия за използването на радиочестотен спектър за 5G мрежи, безжични мрежи с голям капацитет във високите честотни обхвати, безжични системи за достъп от следващо поколение (като Wi-Fi), интелигентни транспортни системи, иновативни спътникови мрежи, цифрово радиоразпръскване на телевизионни и радио програми, мрежи за подготовка на програми и специални събития (PMSE), радиосъоръжения с малък обсег на действие, както и условия за използване на радиочестотен спектър от съществуващите мрежи, които имат своите предимства при предоставяне на услуги на потребителите. В резултат на заложените регулаторни действия Комисията за регулиране на съобщенията, в съответствие със своите правомощия, си поставя задачи и индикативни срокове за изпълнението им.

Модул "Съобщения"

Във връзка с отмяната на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения и приемането на нови такива (ДВ, бр. 108 от 17.12.2021 г.) е актуализирана процедурата:

 • Осъществяване на електронни съобщения при спазване на общи изисквания.

Във връзка с отмяната на Решение № 112 на КРС от 14.03.2019 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър и приемането на ново Решение № 96 на КРС от 24.03.2022 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди (ДВ, бр. 29 от 12.04.2022 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Издаване на разрешение за ползване на свободен ограничен ресурс без конкурс или търг;
 2. Издаване на разрешение за ползване на свободен ограничен ресурс след провеждане на конкурс или търг;
 3. Издаване на разрешителни за радиолюбители;
 4. Осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен;
 5. Процедури по резервиране на номерационен капацитет от Националния номерационен план;
 6. Разработване и съгласуване на "Работен проект-технология" на УКВ-ЧМ радиопредавателни станции;
 7. Условия и ред за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.

Модул "Митнически процедури"

Във връзка с измененията и допълненията на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници" (ДВ, бр. 40 от 31.05.2022 г.) е актуализирана процедурата:

 • EORI регистрация.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с изменението и допълнението на Националния рамков договор № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 37 от 17.05.2022 г., в сила от 17.05.2022 г.) е актуализирана процедура:

 • Назначаване и извършване на изследване "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", заплащано със средства от бюджета на НЗОК.

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 10 за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 40 от 31.05.2022 г.) са актуализирани процедури:

 1. Лечение с разрешени за употреба лекарствени продукти, които не се разпространяват на българския пазар;
 2. Условия и ред за лечение с неразрешени за употреба в България лекарствени продукти.

В модула са въведени новите образци:

 1. Типов договор за изпълнение на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение по приложение № 6 към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г.;
 2. Типов договор за оказване на медико-диагностична дейност от лечебни заведения - самостоятелни медико-диагностични лаборатории или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ;
 3. Типов договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ;
 4. Типов договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от Медицински център/Диагностично - консултативен център;
 5. Типов договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности от лечебно заведение за болнична помощ;
 6. Типово допълнително споразумение към договор за изпълнение на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение по приложение № 6 към чл. 1 на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК от лечебно заведение;
 7. Типово допълнително споразумение към договор за оказване на медико-диагностична дейност от лечебни заведения - самостоятелни медико-диагностични лаборатории или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ;
 8. Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно заведение – МЦ/ДКЦ или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ;
 9. Типово допълнително споразумение към договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. от лечебно заведение за болнична помощ;
 10. Типово допълнително споразумение към договор за оказване на ПИМП от лечебно заведение - индивидуална или групова практика за ПИМП или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ;
 11. Допълнително споразумение за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и/или извършване на амбулаторни процедури и/или извършване на клинични процедури от лечебно заведение;
 12. Типов договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и/или извършване на амбулаторни процедури и/или извършване на клинични процедури от лечебно заведение;
 13. Типов договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ;
 14. Типово допълнително споразумение към договор за оказване на СИМП от лечебно заведение - индивидуална или групова практика за СИМП или лечебно заведение за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ

и формуляр:

 • Протокол за предписване на лекарствен продукт, прилаган извън условията на разрешението за употреба.

 

 

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изм. на ПМС № 90 за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 41 от 3.06.2022 г., в сила от 1.04.2022 г.); изм. и доп. на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 43/10.06. 2022); необнародвано Решение № 363 на МС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022/2023 год. (http://pris.government.bg); Заповед на МОН № РД09-3095/18.05.2022 год. за утвърждаване Списък със специалностите за обучение, в които се осигуряват средства от държавния бюджет за учебната 2022/2023 год., съгл. приложение (http://www.mon.bg) са актуализирани следните процедури:

 1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други държави;
 2. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 3. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 4. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 5. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 6. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 7. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 8. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 9. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 10. Откриване на специалност от регулираните професии в системата на висшето образование;
 11. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 12. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 13. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 14. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 15. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 16. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 17. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 18. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 19. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните академии и висшите военни училища.

Модул "Трудово – правни процедури"

Във връзка с приетия Национален план за действие по заетостта през 2022 г. е актуализирана процедурата:

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с изм. и доп. с ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 26.04.2022 г. на Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е актуализирана процедурата:

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.) е актуализирана процедурата:

 • Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове лица.

Във връзка с изменението на Закона за платежните услуги и платежните системи (ДВ, бр. 45 от 17.06.2022 г.) е актуализирана процедурата:

Въведени са следните нови и актуализирани формуляри от сайта на БНБ:

 1. Информация по чл. 21а от Наредба № 22 за Централния кредитен регистър - физическо лице;
 2. Информация по чл. 12а от Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове - физическо лице;
 3. Пълномощно/Уведомление за оттегляне на пълномощно по Наредба 26 на БНБ за финансовите институции (Приложение № 6);
 4. Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система (Приложение № 5);
 5. Въпросник за квалификация, професионален опит и репутация за лицата, които управляват и представляват дружеството по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ (Приложение № 4);
 6. Въпросник за надеждност, финансова стабилност и репутация на квалифицирания собственик (пряк и непряк) и на действителния собственик по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ във връзка с чл. 6, ал. 4, т. 2 /ал. 5, т. 7 /ал. 7 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции.

Модул "Търговци"

Във връзка с промени на сайта на КЗК е актуализирана следната процедура:

Във връзка с изменението на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Условия и ред за обозначаване на цените на стоките и услугите;
 2. Условия и ред за предявяване на рекламация по ЗЗП и по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;
 3. Условия и ред за подаване на потребителски жалби, сигнали и предложения.

Модул "Правни сделки"

Във връзка с изменението на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.) е актуализирана сделката:

Във връзка с изменението на Закона за платежните услуги и платежните системи (ДВ, бр. 45 от 17.06.2022 г.) е актуализирана сделката:

 • Договор за банкова разплащателна сметка.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка с изменението на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Закона за платежните услуги и платежните системи (ДВ, бр. 45 от 17.06.2022 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Обществено осигуряване"

Във връзка с изменението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр. 44 от 14.06.2022 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Отпускане на пенсия за инвалидност;
 2. Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 3. Пенсионно производство - отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на пенсиите. Обжалване.

Въведени са следните нови формуляри от сайта на АХУ:

 1. Декларация по чл. 83, ал. 4, т. 1 от Закон за хората с увреждания;
 2. Декларация относно обстоятелствата по съображение 4 от Преамбюла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г.;
 3. Заявление за възстановяване на 50 на сто от внесените за сметка на работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване на работещите по трудово правоотношение;
 4. Заявление за възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания;
 5. Заявление за заличаване от Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
 6. Заявление вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

Въведени са и следните актуализирани формуляри:

 1. Удостоверение - Приложение № 3 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация;
 2. Служебна бележка - Приложение № 1 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация;
 3. Искане за издаване осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба; лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник;
 4. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е ЕТ или юридическо лице (Обр. ОК-3);
 5. Заявка-спецификация на свободно работно място;
 6. Искане за издаване осигурителна книжка на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО (Oбр. ОК-5);
 7. Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение (Обр. ОК-2);
 8. Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице (Обр. ОК-1).