АПИС Процедури

Три нови процедури в модула за общи съдебни и административни; актуализирани двадесет и четири процедури за образованието; …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец ноември 2018 г.

Акценти

Модул "Селско и горско стопанство"

Във връзка с приемането на новата Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г), измененията в Наредба № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти (ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г.), Закона за горите (ДВ, бр. 83 от 9.10.2018 г.), Наредба № 13 от 31.03.2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на разрешение за извършване на контрол и сертификация на биологичното производство;
 2. Условия и ред за изпълнение на промоционални програми за земеделски продукти в рамките на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС;
 3. Учредяване на право на ползване, право на строеж и сервитути върху гори;
 4. Издаване на разрешение или удостоверение за производство, заготовка и търговия с посевен и посадъчен материал. Регистрация в националния регистър на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал.

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"

Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г.) е актуализирана следната процедура:

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изменението на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагска конвенция) (ДВ, бр. 87 от 19.10.2018 г., в сила от 19.10.2018 г. на), на Закона за защита на класифицираната информация (изм. и доп. в ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.), на Закона за професионалното образование и обучение (изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.), на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд (доп., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.), на Закона за обществените поръчки (изм. и доп. ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други държави;
 2. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 3. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;
 4. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за Република България;
 5. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 6. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 7. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с придобиване на висше образование;
 8. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 9. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
 10. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 11. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 12. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 13. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 14. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 15. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 16. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 17. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 18. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 19. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 20. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 21. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните академии и висшите военни училища;
 22. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на учениците от средните училища;
 23. Възлагане на обществена поръчка за отпечатване на основните документи, издавани от висшите училища;
 24. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето образование.

Във връзка с изменението на Закона за културното наследство (ДВ, бр. 89 от 2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на разрешение за теренни археологически проучвания.
 2. Въвеждане в експлоатация на недвижими културни ценности, по които е изпълнена консервация и реставрация.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. бр. 80 от 2018 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Регистрация на фискално устройство в ТД на НАП;
 2. Отчетност на оборотите и книгата за дневните финансови отчети;
 3. Смяна на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика, повреда, прекратяване на регистрацията или кражба на фискалното устройство.

Във връзка с изменението на ДОПК (ДВ, бр. 77 от 208 г.), ЗПФИ (ДВ, бр. 24 и бр. 98 от 2018 г.) и Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (ДВ, бр. 74 от 2018 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Обезпечаване на публични вземания;
 2. Издаване на разрешение на пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия;
 3. Издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар;
 4. Прилагане на принудителни административни мерки спрямо поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, техни ликвидатори или синдици, както и довереници на облигационерите;
 5. Одобрение на преобразуване на инвестиционен посредник;
 6. Условия и ред за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна.

Във връзка с изменението на Закона за туризма (ДВ, бр. 77 от 2018 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Ред и условия за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод";
 2. Организиране на групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена;
 3. Ред и условия за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач".

Във връзка с изменението на Закона за регистър БУЛСТАТ (ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 1.09.2018 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведени са новите процедури:

 1. Отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейските общности;
 2. Правото на справедлив съдебен процес в практиката на Съда по правата на човека;
 3. Производство по извършване на правни действия и сделки от името на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица.

Във връзка с последните изменения в ЗЮЛНЦ е актуализирана процедурата:

Във връзка с последните изменения в Закона за омбудсмана е актуализирана процедурата:

Допълнена е процедурата:

Модул "Търговци, търговски дружества и сдружения с нестопанска цел"

Във връзка с последните изменения в ЗЮЛНЦ са актуализирани следните процедури:

 1. Регистрация на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;
 2. Регистрация на сдружение с нестопанска цел;
 3. Вписване на промени в обстоятелствата на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност.

Във връзка с измененията в Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 88 от 2018 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с изменението на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.) и последните изменения в КСО са актуализирани процедурите:

 1. Изплащане на парични обезщетения или месечни помощи за отглеждане на дете;
 2. Обезщетения и помощи по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 3. Изчисляване и заверка на осигурителен стаж по трудов договор;
 4. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение;
 5. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 8 от КТ;
 6. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10 КТ;
 7. Случаи и ред, при които обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия;
 8. Отпускане на наследствена пенсия;
 9. Отпускане на пенсия за инвалидност;
 10. Пенсионно производство - отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на пенсиите. Обжалване;
 11. Отпускане на персонална пенсия и държавна парична награда за особени заслуги;
 12. Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 13. Ред за събиране на неоснователно получени осигурителни плащания от Държавното обществено осигуряване.