АПИС Процедури

Актуализации за пенсиите и осигурителния стаж; промените в транспорта и актуализирани процедури …..

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец септември 2019 г.

Акценти

 • В модул "Транспорт" са актуализирани съответните три процедури във връзка с приемането на две нови наредби - Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища. Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние влиза в сила на 14.12.2018 г. От 1 януари 2019 г. хартиените винетни стикери ще бъдат заменени с електронни, като цените няма да бъдат променяни. За леките автомобили се въвежда и уикенд винетка, която ще важи от 12.00 часа в петък до 23.59 часа в неделя на същата седмица. До 16 август винетка ще трябва да имат и водачите на тежкотоварни автомобили, а след тази дата те ще плащат тол такса. При предварително плащане на тол такса ще се издава маршрутна карта, която позволява на тежкотоварното превозно средство да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да бъдат повече от четири. Маршрутна карта могат да използват водачите на автомобили с тегло над 3,5 т, които не разполагат с бордово устройство или такова за спътниково позициониране, с което да се проследи изминатото разстояние, и не са сключили договори с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или с доставчик на декларирани данни. Маршрутна карта може да бъде купена не по-рано от 7 календарни дни преди датата на пътуването, като е валидна за срок от 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването. Тя ще може да се купи по електронен път, чрез картово разплащане на терминали за самотаксуване или в пунктовете за продажба. Размерът на тол таксата ще се определя въз основа на заявените начални, междинни и крайни точки на пътуване. Другата Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища влиза в сила на 28.12.2018 г. Както досега, такси ще могат да се въвеждат за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в "Държавен вестник", както в момента се плаща за преминаване по двата моста над река Дунав. Такси в лева ще плащат както водачи на регистрирани в България превозни средства, така и на регистрираните в чужбина. Последните ще могат да плащат и в евро. От обхвата на таксуването се изключват пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция "Национална сигурност", на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили.
 • В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са отразени актуализациите по НПОС. Съгласно промените Националният осигурителен институт ще преизчислява служебно личните пенсии за трудова дейност на хората, които са придобили осигурителен стаж след пенсионирането си. За целта работещите пенсионери ще трябва да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване, а не всяка година да заявяват това, както е в момента. Друго улеснение за хората е, че ще могат посочват сметки за изплащане на отпуснатите им пенсии не само в банки, но и в други лицензирани от БНБ доставчици на платежни услуги, както и в клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Връзка с последните изменения в АПК са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс;
 2. Оспорване на индивидуални административни актове по общия административен ред;
 3. Оспорване на наказателни постановления;
 4. Споразумението в административното производство;
 5. Изпълнение на административни актове;
 6. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
 7. Оспорване на нормативни административни актове;
 8. Искова защита срещу изпълнение на административни актове и съдебни актове по административни дела.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с изменението на Закона за закрила на детето (ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 1.01.2020 г.), Закона за семейните помощи за деца (ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 1.08.2019 г.), Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (ДВ, бр. 36 от 3.05.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) и Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г., в сила от 1.01.2019 г. и бр. 62 от 6.08.2019 г., в сила от 1.09.2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства;
 2. Ред и условия за отпускане на месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и на еднократна помощ за дете, записано в първи клас на държавно или общинско училище;
 3. Обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 4. Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии;
 5. Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване;
 6. Осъвременяване на пенсиите;
 7. Ред и условия за заплащане на осигурителни вноски при недостигащ стаж за пенсиониране.

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с измененията в Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Одитиране на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;
 2. Сертифициране по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на ДОПК (ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Действия по осъществяване на принудителното изпълнение на публични вземания. Защита срещу принудителното изпълнение;
 2. Извършване на ревизии и проверки по ДОПК;
 3. Издаване на ревизионен акт;
 4. Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите.

Модул "Транспорт"

Във връзка с два нови акта - Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние (ДВ, бр. 104 от 14.12.2018 г., в сила от 14.12.2018 г.) и Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища (ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г., в сила от 28.12.2018 г.), са актуализирани следните 3 процедури:

 1. Условия и ред за събиране на винетни такси;
 2. Условия и ред за събиране на такса за превозни средства на база време и на база изминато разстояние (тол такса);
 3. Условия и ред за събиране на такси за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях.