АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Актуализирани 11 процедури за висшето образование; нови две процедури в актуалния модул за енергетиката; нова процедура за заличаване на възбрана върху недвижим имот; нова процедура как се става асистент в София на дете с увреждане …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец декември 2021 г.

Акценти

 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата процедура " Заличаване на възбрана върху недвижим имот". Прави се преглед на съдебната практика, включително и на Тълкувателно решение № 1 от 10.07.2018 г. по тълк. д. № 1 от 2015 г. на ОСГТК на ВКС, както и промяната в установените от него правни положения с извършената законодателна промяна, която изрично урежда въпроса какво е действието на заличаването на възбраната. Приета е нова разпоредба - чл. 433, ал. 4 от ГПК (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.), съгласно която вдигането на запорите и заличаването на възбраните по отношение на имуществата, продадени в хода на изпълнителното производство, има действие занапред. Тоест, с това ново законодателно разрешение изрично се запазва действието на възбраните в периода от вписването им до тяхното заличаване. Това означава, че се запазва поредността на вписванията и съответно противопоставимостта на правата на купувача по публичната продан, на взискателя и на присъединилите се кредитори по изпълнителното дело спрямо правата на лица, вписали актове след вписването на възбраната, независимо че по-късно тя е заличена;
 • В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" е въведена новата процедура " Предоставяне на социална услуга "Асистент за независимо детство" на територията на Столична община". Тя е разработена въз основа на Наредба за предоставяне на социална услуга "Асистент за независим живот" на Столичен общински съвет. "Асистент за независимо детство" е социална услуга за компенсиране на дефицита при деца с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхното развитие и допълва разнообразието от социални услуги в общността, която се предоставя на територията на Столична община и се финансира от нейния бюджет;
 • В модул "Семейно право – специфични и международни аспекти" процедурата " Припознаване и асистирана репродукция - законодателни проблеми и специфики" е допълнена с Решение на съда в Люксембург от 14 декември 2021 година по дело C 490/20, постановено по преюдициално запитване на българския АССГ. Според решението на СЕС посочените там разпоредби от Правото на ЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че по отношение на ненавършило пълнолетие дете, гражданин на ЕС, чийто акт за раждане, съставен от компетентните власти на приемащата държава членка, посочва като негови родители две лица от един и същ пол, държавата членка, на която това дете е гражданин, е задължена, от една страна, да му издаде карта за самоличност или паспорт, без да изисква предварително съставяне на акт за раждане от своите национални власти, както и, от друга страна, да признае, също както всяка друга държава членка, издадения от приемащата държава членка документ, който позволява на това дете заедно с всяко от посочените две лица да упражнява правото си свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки;
 • В модул "Семейно право – специфични и международни аспекти" процедурата " Определяне на обичайно местопребиваване при брачни дела с международен елемент. Изключителна компетентност на българските съдилища. Развод с чужд гражданин без адрес в страната - проблеми с призоваването" е допълнена с Решение по дело C-289/20 от 25 ноември 2021 г. на Съда на ЕС, с което се посочва как се определя "обичайното местопребиваване". Съдът заключава, че макар някой от съпрузите да може да има едновременно няколко местопребивавания, той може в определен момент да има само едно обичайно местопребиваване по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент "Брюксел IIа". Следователно, когато съпруг поделя живота си между две държави членки, единствено съдилищата на държавата членка, на чиято територия е това обичайно местопребиваване, са компетентни да се произнесат по иска за разтрогване на брачните връзки. Запитващата юрисдикция трябва да провери въз основа на всички фактически обстоятелства по конкретния случай дали територията на нейната държава членка съответства на мястото, където съпругът е преместил обичайното си местопребиваване по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент "Брюксел IIа";
 • В модул "Енергетика" са въведени две нови процедури : " Издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ" и " Издаване на лицензия за съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение и/или втечняване на природен газ или внасяне, разтоварване и регазификация на втечнен природен газ в съоръжение за втечнен природен газ".

Модул "Образование, наука и култура"

 

Актуализирани са следните 11 процедури, съгл. изм. и доп. в ДВ, бр. 100 от 30.12.2021 год. на: Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.; Наредба № Н-19 от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; Процедура за набиране на курсанти и студенти от висшите военни училища за обучение във военни училища на САЩ, с начало от учебната 2022/2023 година; Рейтингова система на висшите училища в България за 2021 година:

 1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 2. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 3. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 4. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
 5. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
 6. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 7. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 8. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 9. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 10. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 11. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти.

Модул "Енергетика"

Въведени са следните две нови процедури:

 1. Издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ";
 2. Издаване на лицензия за съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение и/или втечняване на природен газ или внасяне, разтоварване и регазификация на втечнен природен газ в съоръжение за втечнен природен газ".

Модул "Транспорт"

Във връзка с изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г. на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници е актуализирана процедурата:

Модул "Общински административно-правни процедури"

Във връзка с изм. и доп., бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г. на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници е актуализирана процедурата:

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с изменението на Наредба № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (ДВ, бр. 104 от 12.12.2021 г.) е актуализирана процедура:

 • Условия и ред за определяне на стойността на групите медицински изделия, до която НЗОК ги заплаща.

Във връзка с обнародването на Наредба № 14 от 9.12.2021 г. за хигиената на храните (oбн., ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г., в сила от 30.12.2021 г.) е актуализирана процедура:

Въведени са новите образци:

 1. Декларация за верността на данните по чл. 57в, ал. 4 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти;
 2. Заявление за поддържане на реимбурсния статус на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък;
 3. Договор за заплащане на медицински услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето;
 4. Договор за организационно и финансово подпомагане за заплащане на медицински услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето;
 5. Образец на доклад на външен експерт/профилна комисия по трансплантология - за лица над 18 години;
 6. Заявление за заверка на документи, които ще се използват в чужбина;
 7. Заявление за издаване на здравно заключение;
 8. Регистър на технологичните документации за произвеждани храни.

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с приемането на новата Национална програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г. и съответната Наредба № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г. (последно изм. и доп. ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г., в сила от 8.10.2021 г.) е актуализирана процедурата:

 • Условия и ред за прилагане на мерките от Национална програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г.,

заедно с приложенията

 1. Заявление за подпомагане по Национална програма по пчеларство за периода 2020 - 2022 г. по мярка А, Б, В, Г и Д (XLS-формат) и
 2. Заявление за подпомагане по Национална програма по пчеларство за периода 2020 - 2022 г. по мярка А, Б, В, Г и Е (XLS-формат).

Във връзка с отмяната на Наредба № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми и с приемането на новата Наредба № 13 от 30.11.2021 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов (ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г., в сила от 10.12.2021 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Съобщения"

Във връзка с отмяната на Решение № 1368 на КРС от 31.05.2012 г. за приемане на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен и приемането на нови Правила за свободно използване на радиочестотния спектър, издадени от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (ДВ, бр. 92 от 5.11.2021 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Осъществяване на електронни съобщителни дейности чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
 2. Осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

Във връзка с отмяната на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и приемането на нови Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър (ДВ, бр. 92 от 5.11.2021 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с отмяната на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга (Решение № 1477), Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (Решение № 2426) и Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление (Решение № 2193) и приемането на нови Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план (ДВ, бр. 101 от 3.12.2021 г.) е актуализирана процедурата:

Модул " Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"

Във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г., в сила от 23.12.2021 г.) е актуализирана процедурата:

заедно с образеца

 • Книга за завеждане на съставените актове, издадените резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства, сключените споразумения и издадените наказателни постановления - Приложение № 8 към Наредба № 8121з-882 от 25.11.2014 г.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Въведена е новата процедура:

Във връзка с приемането на ново Постановление № 451 от 22.12.2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост (ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г., в сила от 25.12.2021 г.) е актуализирана следната процедура:

Във връзка с нова Заповед № 1016-40-1269 на НОИ от 26.11.2021 г. за утвърждаване на образец на Декларация за трудова злополука, издадена от управителя на Националния осигурителен институт, обн., ДВ, бр. 102 от 7.12.2021 г. е въведен нов формуляр:

Въведени са като нови или са актуализирани и следните формуляри:

 1. Заявление за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за самоосигуряващо се лице - Обр. З-1;
 2. Заявление за издаване на Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж (УП-16) - Обр. З-3;
 3. Заявление за заверка на осигурителна книжка от осигурителни каси, търговски представителства, упълномощени лица и други - Обр. З-2;
 4. Заявление за издаване на удостоверение - Обр. П-20;
 5. Заявление за издаване на удостоверение УП-20 за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. П-23);
 6. Удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. УП-20);
 7. Заявление за ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО - Обр. УП-28;
 8. Заявление-декларация за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език (чл. 21 от ЗБЖЕ);
 9. Протокол за отпускане на безвъзмездната преводаческа услуга на български жестов език (чл. 22, ал. 1 от ЗБЖЕ);
 10. Заявление за спиране на пенсия - Обр. П-5;
 11. Заявление за промяна на адреса/начина за получаване на пенсията - Обр. П-1;
 12. Заявление за отпускане на социална пенсия за старост - Обр. П-2;
 13. Заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност - Обр. П-3;
 14. Заявление за отпускане на добавка по чл. 84 от КСО или наследствена пенсия от починал съпруг/съпруга - пенсионер - Обр. П-4.

Модул "Семейно право – специфични и международни аспекти"

Допълнена с Решение на съда в Люксембург от 14 декември 2021 година по дело C-490/20 е процедурата:

Допълнена с Решение по дело C-289/20 от 25 ноември 2021 г. на Съда на ЕС е процедурата:

 • Определяне на обичайно местопребиваване при брачни дела с международен елемент. Изключителна компетентност на българските съдилища. Развод с чужд гражданин без адрес в страната - проблеми с призоваването.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с новата Заповед № ЗМФ-1090 от 22.11.2021 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 30.11.2021 г.) е въведен новия формуляр на:

 • Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания.

Във връзка със Заповед № ЗМФ-1089 от 22.11.2021 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 30.11.2021 г.) е въведен новия формуляр на:

 • Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца.

Във връзка с новата Заповед № ЗМФ-1175 от 9.12.2021 г. за одобряване на образец на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г., в сила от 31.12.2021 г.) e въведен новия формуляр на:

 • Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведена е новата процедура: