АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Актуализирани двадесет и пет процедури за висшето образование; над четиридесет актуализирани по допълнение на обжалването в ЗТРРЮЛНЦ; въведени са данъчните декларации; …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец януари 2021 г.

Акценти

 • В модул "Обществени поръчки" са актуализирани шест процедури във връзка с последните изменения в ЗОП с ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила предимно от 1.01.2021 г., като едно от важните изменения е прецизирането на разпоредбата на чл. 22, ал. 9 от ЗОП. По смисъла на изменената разпоредба решенията по ал. 1 и 8 са индивидуални административни актове, които се създават чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 като електронни документи при спазване на изискванията на ЗОП. За номер на решението се счита номерът, генериран от платформата, а за дата на издаване – датата на електронния подпис на възложителя; при повече възложители – датата на последно положения електронен подпис. Номерът и датата на решенията са видими като данни в отделна електронна форма, която е неразделна част от решението. Същата се генерира от системата след подписване на решението с КЕП. Другите изменения в ЗОП предвиждат разширяване на обхвата на измененията в самите договори и рамкови споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключените договори. Така например частните болници ще трябва да провеждат обществени поръчки, ако се финансират основно с публични средства от държавен или общински бюджет, или от бюджета на НЗОК. С приетите изменения в закона се изпълняват изисквания на европейското законодателство за сключване на обществени поръчки за снабдяване с лекарства, консумативи и различни други услуги;
 • В модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел" са актуализирани четиридесет и девет процедури във връзка с допълнението на разпоредбата относно обжалването на отказите на Агенцията по вписванията - чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ, изм. с ДВ, бр. 105 от 2020 г. Вече е казано изрично, че при обжалване на неин отказ агенцията може да подаде до съда отговор по жалбата с писмени доказателства по нея. Също така се предвижда решението на съда да се съобщи чрез връчване на препис на АВ. Решен е вече категорично и въпросът за разноските, като новата ал. 6 постановява в производствата съдът да присъжда разноски на страните по реда на Гражданския процесуален кодекс;
 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" поради изменението на Правилника за вписванията (ДВ, бр. 2 от 2021 г.) са актуализирани общо седем процедури, сред които и "Административни услуги, извършвани от службите по вписванията към Агенция по вписванията". Изменението е в посока на развитието на системата на електронно правосъдие и електронно правителство в Република България, гарантиране на сигурността и публичността на вписванията и предотвратяването на имотните измами. Предвижда се пълна електронизация на входящия регистър, азбучния указател, партидната книга, регистъра за справки, регистъра за отказите и постановените по тях определения. На хартиен носител остават книгите по вписванията, книга "Откази" и входящият регистър, който се води като електронен, но се приключва по дни на хартиен носител с подписа на съдията по вписванията. По отношение на производствата с акцесорен характер към вписванията: издаването на справки по нотариалните книги (писмени и устни), издаването на преписи и преписи или извлечения от вписаните актове и издаването на удостоверения за вещни тежести се предвиждат две принципни нововъведения. От една страна, се дава възможност за справки и по регистрите, а не само по партидните книги. От друга страна, се въвежда възможност за иницииране на тези производства и съответните им услуги по електронен път чрез отдалечен достъп и чрез електронен документ за инициирането им (молба/заявление). С измененията се прецизират и официалните документи, които се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и които се прилагат към подлежащия на вписване акт, в случаите, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта.

Модул "Общински административно-правни процедури"

Във връзка с обнародването в ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. на Заповед № ЗМФ-979 от 14.12.2020 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и изм. и доп. на ЗМДТ (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с изменението на ЗОП (ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решенията на възложителя при провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки;
 2. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на стоки, търгувани на стокова борса;
 3. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез състезателна процедура с договаряне;
 4. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез ограничена процедура;
 5. Организиране и провеждане на вътрешен контрол от публични и секторни възложители на обществени поръчки;
 6. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка с изменението на Семейния кодекс (ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на ДОПК (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Налагане на запор върху специална клиентска сметка;
 2. Процедура по връчване на съобщения чрез залепване на уведомление;
 3. Присъждане и събиране на разноски в полза на съда.

Във връзка с изменението на Правилника за вписванията (ДВ, бр. 2 от 8.01.2021 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Административни услуги, извършвани от службите по вписванията към Агенция по вписванията;
 2. Признаване в България на завещания с международен елемент;
 3. Отмяна на констативен нотариален акт;
 4. Заличаване на вписването на ипотека. Погасяване на ипотеката;
 5. Вписване на възбрана върху недвижим имот. Възбрана и принудително изпълнение при СИО;
 6. Апорт на недвижим имот. Вписване в Търговския регистър и Служба по вписванията.

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"

Във връзка с промените в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.) и въвеждането на служба в доброволния резерв е допълнена следната процедура:

Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредба № 4 от 16.05.2018 г. за условията и реда за унищожаването на лекарствените продукти (ДВ, бр. 111 от 31.12.2020 г.) е основно актуализирана следната процедура:

Модул "Транспорт"

Във връзка с промените в Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г.) са актуализирани една процедура и образците към нея:

 1. Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства;
 2. Заявление за издаване на разрешително за движение на тежко или извънгабаритно пътно превозно средство - Приложение № 4;
 3. Разрешително за движение на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство - Приложение № 3.

Въведени са новите образци:

 1. Заявление за издаване на лиценз за обществен превоз на територията на Република България;
 2. Протокол за съответствие с изискванията за установяване на територията на Република България.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изменението и допълнението на ЗРВСРБ (ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г.), ЗАНН (ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г.), Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 2 от 8.01.2021 г.), ПМС № 371 от 17 декември 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища (обн., ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г.), ПМС № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 5.01.2021 г.), с обнародването в ДВ, бр. 2 от 8.01.2021 г. на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 г., с обн. в ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г. на нов Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, публикуване на Обява на Фулбрайт "Конкурси за стипендии за български граждани за академичната 2022-23 г." - http://www.fulbright.bg/ , както и ЗАПОВЕД на министъра на отбраната на Република България № ОХ - 7 от 05.01.2021 г. относно "Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година - https://www.mod.bg/bg са актуализирани следните процедури:

 1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 2. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 3. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 5. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
 6. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 7. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 8. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 9. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор";
 10. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент";
 11. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 12. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 13. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
 14. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
 15. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 16. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 17. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 18. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 19. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 20. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 21. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 22. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 23. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 24. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните академии и висшите военни училища;
 25. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на учениците от средните училища.

Модул "Досъдебно производство по наказателни дела"

Във връзка с изм. и доп. на Наредба № 2 от 26.10.2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения (ДВ, бр. 111 от 31.12.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Трудово - правни процедури"

Във връзка с приемането на ЗБДОО за 2021 г. (ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) и отмяната на предишния е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Постановление № 151 на МС от 3.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 2 от 8.01.2021 г., в сила от 1.01.2021 г.) е актуализирана процедурата:

 • Изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредно положение и извънредната епидемична обстановка.

Във връзка с изменение и допълнение на Постановление № 325 на МС от 26.11.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка (ДВ, бр. 2 от 8.01.2021 г., в сила от 1.01.2021 г.) е актуализирана процедурата:

 • Изплащане на компенсации на работници и служители, заети в икономически дейности с въведени временни ограничения за осъществяването им в периода на извънредната епидемична обстановка".

Модул "Селско стопанство"

Въведен е следният нов формуляр:

 • Заявление за временно разрешаване на въвеждане, движение, съхранение и размножаване на карантинни вредители на територията на ЕС.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на Наредба № 27 от 13.03. 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа (ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Статистическо деклариране пред БНБ на финансови кредити, преки инвестиции в чужбина и емитиране и покупка на ценни книжа;
 2. Статистическа отчетност пред БНБ на преки инвестиции в чужбина, операции и вземания и задължения на местните юридически лица и едноличните търговци от и към чуждестранни лица.

Актуализирани са и следните формуляри:

 1. Декларация - Форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв.;
 2. Декларация - форма СПБ-2 при откриване на сметка в чужбина;
 3. Декларация - Форма СПБ-3 при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина.

Във връзка с изменението на ЗКПО (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм., бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 31.12.2020 г. ) са актуализирани процедурите:

 1. Внасяне на корпоративен данък и авансови вноски по ЗКПО;
 2. Данъчни облекчения при осигуряване във фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
 3. Ред за определяне на данъка върху разходите.

Във връзка с изменението на ЗДДФЛ (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на ЗАДС (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) са актуализирани процедурите:

Във връзка с изменението на ЗДДС (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 2. Дерегистрация по ЗДДС;
 3. Декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
 4. Приспадане на данъчен кредит;
 5. Възстановяване на данъчен кредит.

Във връзка с изменението на ДОПК (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Вписване в регистъра на задължените лица при Националната агенция за приходите;
 2. Връчване на съобщения по реда на ДОПК;
 3. Обезпечаване на публични вземания;
 4. Обжалване по административен ред на актове на органите по приходите;
 5. Принудително изпълнение на публичните вземания - общи положения;
 6. Принудително изпълнение на публичните вземания - изпълнителни способи.

Въведени са като нови или са актуализирани следните формуляри:

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходите на физическите лица (образец 2001);
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходи на починало лице (образец 2001в);
 3. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от трудови правоотношения;
 4. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ;
 5. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от друга стопанска дейност;
 6. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 7. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от прехвърляне на права или имущество;
 8. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ;
 9. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ;
 10. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ;
 11. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6;
 12. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за ползване на данъчни облекчения;
 13. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - предоставени/получени парични заеми;
 14. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица;
 15. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт;

Горните формуляри са въведени и в doc-формат;

 1. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2020 г. по смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева.

Модул "Обществено осигуряване"

Във връзка с изменението на КТ (ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 12.12.2020 г.,) са актуализирани процедурите:

 1. Издаване на документи за пенсиониране от осигурителя и отговорност при неизпълнение;
 2. Изплащане на болнични при работа на смени и сумирано работно време;
 3. Определяне и изчисляване на осигурителен стаж при сумирано отчитане на работното време.

Във връзка с изменението на ЗХУ (ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) и ЗЗДт (ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на удостоверение за регистрация на специализирано предприятие и кооперация на хора с увреждания;
 2. Ред и условия за настаняване в дом за деца, лишени от родителски грижи.

Във връзка с приемането на ЗБДОО за 2021 (обн., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) и измененията в КСО (ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Задължително осигуряване за безработица;
 2. Изплащане на болнични при работа на смени и сумирано работно време;
 3. Осъвременяване на пенсиите;
 4. Отпускане на наследствена пенсия;
 5. Получаване на повече от една пенсия. Несъвместимости. Максимален размер;
 6. Отпускане на социална пенсия;
 7. Ред за изплащане на помощи от ДОО в случаите на инвалидност и смърт на осигуреното лице;
 8. Ред за изплащане на обезщетения от ДОО за гледане на болен член от семейството;
 9. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО при трудоустрояване;
 10. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10 КТ;
 11. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от балерини, балетисти и танцьори;
 12. Ред за осигуряване на автора според вида на правоотношението, по което изработва произведението;
 13. Ред за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица;
 14. Ред и условия за заплащане на осигурителни вноски при недостигащ стаж за пенсиониране.

Въведени са следните нови формуляри от сайта на НОИ:

 1. Заявление за ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО - Обр. УП-28;
 2. Заявление за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10 от КСО - Обр. УП-27;
 3. Заявление за прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване - Обр. УП-27.1.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"

Във връзка с изменението на ЗТРРЮЛНЦ (ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Вписване на промени в обстоятелства за акционерно дружество;
 2. Вписване на промени в обстоятелства за сдружение;
 3. Вписване на промени в обстоятелства за събирателно дружество;
 4. Намаляване на капитала на акционерно дружество;
 5. Регистрация на сдружение с нестопанска цел;
 6. Регистрация на фондация;
 7. Увеличаване на капитала на акционерно дружество;
 8. Вливане на търговски дружества;
 9. Вписване на договор за особен залог;
 10. Вписване на закриване на клон на търговец в търговския регистър;
 11. Вписване на клон на сдружение с нестопанска цел;
 12. Вписване на клон на търговец;
 13. Вписване на обстоятелства в търговския регистър относно Европейско кооперативно дружество. Издаване на удостоверение за законосъобразност;
 14. Вписване на обстоятелства в търговския регистър относно Европейско обединение по икономически интереси;
 15. Вписване на прехвърляне на търговско предприятие;
 16. Вписване на промени в обстоятелства за едноличен търговец;
 17. Вписване на промени в обстоятелства за командитно дружество;
 18. Вписване на промени в обстоятелства за командитно дружество с акции;
 19. Вписване на промени в обстоятелства за ООД (ЕООД);
 20. Вписване на промени в обстоятелства за фондация;
 21. Вписване на промени в обстоятелствата на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност;
 22. Възобновяване на производство по ликвидация;
 23. Доброволно напускане на съдружник в ООД;
 24. Извършване на стопанска дейност от юридически лица с нестопанска цел;
 25. Намаляване на капитала на дружество с ограничена отговорност;
 26. Наследяване на дружествени дялове на починал собственик на ЕООД. Прекратяване и ликвидация на дружеството;
 27. Обжалване на откази, постановени от длъжностни лица по регистрацията. Отстраняване на грешки и непълноти;
 28. Обратно изкупуване на акции на акционерни дружества по реда на ТЗ и ЗППЦК;
 29. Обявяване на актове в търговския регистър;
 30. Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър;
 31. Отделяне на търговски дружества;
 32. Постановяване на неприсъствено решение на общи събрания на ООД. Отмяна на неприсъствени решения;
 33. Прекратяване на ООД (ЕООД) с ликвидация;
 34. Преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма и чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик;
 35. Придобиване от страна на акционерно дружество на собствени акции по реда на чл. 187а от ТЗ;
 36. Продължаване на дейността на обявено в ликвидация търговско дружество;
 37. Разделяне на търговски дружества;
 38. Регистрация на акционерно дружество;
 39. Регистрация на едноличен търговец;
 40. Регистрация на еднолично акционерно дружество;
 41. Регистрация на командитно дружество;
 42. Регистрация на командитно дружество с акции;
 43. Регистрация на кооперация;
 44. Регистрация на ООД (ЕООД);
 45. Регистрация на събирателно дружество;
 46. Регистрация на холдинг, същност и изисквания към дейността;
 47. Регистрация на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност;
 48. Сливане на търговски дружества;
 49. Увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност.