АПИС Процедури

Три нови процедури в модула за общи съдебни процедури; актуализирани десет трудови процедури; девет актуализации в селското стопанство…

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец септември 2018 г.

Акценти

 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" са въведени три нови процедури. "Предприемане на мерки при деца в риск" разглежда изчерпателно различните видове защита – гражданскоправна, административноправна и наказателноправна. Възможни са: издаване на заповед за защита на дете, ограничаване и лишаване от родителски права, настаняване на детето извън семейството, мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция; полицейска закрила, налагане на възпитателна мерки по ЗППМНЛ, както и в случаите на престъпления – отговорност по НК;
 • В модул "Селско и горско стопанство" са актуализирани общо девет процедури по Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Съгласно промените в Закона за рибарството и аквакултурите служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще имат право да задържат нарушители при установяване на незаконно деяние. Те ще могат да използват физическа сила и помощни средства след предупреждение, записващи и заснемащи технически средства, както и моторни превозни средства със специален режим на движение. Редът и условията, при които служителите на ИАРА ще имат тези правомощия ще бъдат определени от министъра на земеделието, храните и горите. Промените въвеждат забрана за риболов с мрежени уреди във вътрешните водоеми на страната, забрана за тяхната продажба, пренасяне и превозване без валидно разрешително за стопански риболов, както и забрана за продажба, пренасяне и превозване на уреди за електроулов без валидно разрешително за улов с научноизследователски цели. Глобата за пренасяне или превозване на мрежени риболовни уреди и/или технически устройства за улов с електрически ток ще бъде в размер от 2 до 3 хил. лв. Според новите промени лице, което лови риба чрез взривни вещества, ще се наказва с мярка "лишаване от свобода" до 1 година и глоба от 10 до 15 хил. лева или с пробация. За улов на забранен вид риба с електрически ток без разрешително или в забранени места наказанието ще бъде "лишаване от свобода" до 6 месеца и глоба от 5 до 10 хил. лв. или с пробация. За всички изброени престъпления, наказанието ще бъде от 1 до 3 години "лишаване от свобода" и глоба от 15 до 20 хил. лв., когато са извършени от две или повече лица, в съучастие със служител на ИАРА или незаконният улов е в голям размер. Уловената риба и средствата, с които е извършено престъплението ще се отнемат в полза на държавата. Коригират се и текстове от Наказателния кодекс. Промените в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника представляват национални законодателни мерки, свързани с прилагане на Регламент на Европейския парламент от септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители. Приемат се и изискванията за одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника. Основната цел е да се намалят емисиите на газообразни замърсители и емисиите на прахови частици от двигатели, монтирани на земеделска и горска техника. Въвеждат се разпоредби относно дейностите по придобиване на правоспособност за работа със земеделската и горската техника в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Определят се изискванията за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с машините;

 

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с измененията в Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (ДВ, бр. 74 от 7.09.2018 г.) е актуализирана процедурата:

 • Условия и ред за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна.

Във връзка с отмяната на Закона за публично-частното партньорство и последните изменения в Закона за концесиите е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изисквания към дейността на обменните бюра (ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г.) е актуализирана процедурата:

Въведени са и следните нови формуляри по последните изменения в ППЗАДС:

 1. Придружителен документ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - Приложение № 29;
 2. Съобщение за получаване/съобщение за износ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - Приложение № 32;
 3. Уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС- Приложение № 38 към ППЗДДС (в сила от 14.10.2018 г.).

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведени са следните нови процедури:

 1. Назначаване на съдебни поръчки по граждански дела;
 2. Предприемане на мерки при деца в риск;
 3. Последици на фактическата раздяла между съпрузи. Претендиране на обезщетение за лишено ползване на имот СИО по време на фактическата раздяла.

Модул "Търговци, търговски дружества и сдружения с нестопанска цел"

Във връзка с последните изменения в Закона за концесиите е актуализирана процедурата:

 • Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решенията в процедурата за предоставяне на концесия и решенията за определяне на концесионер.

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с изменението на Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с отмяната на предишната с приемането на нова Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Одитиране на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;
 2. Оценяване на предложения по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.

Модул "Транспорт"

Във връзка с измененията в НАРЕДБА № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г.) е актуализирана следната процедура:

Модул "Съобщения"

Във връзка с приемането на нова Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.) е актуализирана следната процедура:

 • Извършване на дейност като доставчик на удостоверителни услуги. Акредитация на доставчик на удостоверителна услуга.

Модул "Селско и горско стопанство"

Във връзка с измененията в Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 55 от 3.07.2018 г.) и Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на билети и разрешителни за риболов;
 2. Организация и извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделска, горска техника и машини за земни работи;
 3. Регистрация на земеделска, горска техника и машини за земни работи;
 4. Промяна в първоначалната регистрация на земеделска, горска техника и машини за земни работи;
 5. Прекратяване на регистрацията и отчисляване на земеделска, горска техника и машини за земни работи;
 6. Издаване и отнемане на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника;
 7. Издаване и отнемане на разрешително за извършване на обучение за работа със земеделска и горска техника и машини за земни работи;
 8. Пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника;
 9. Издаване на сертификат за одобрение на типа на техниката по чл. 9, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с изменението на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г., в сила от 1.06.2017 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
 2. Ред за ползване на част от отпуска поради бременност и раждане от бащата и други лица;
 3. Задължения на работодателите при подаване на информация за работниците и служителите в НОИ;
 4. Видове почивки през работния ден. Седмични почивки;
 5. Задължения на работодателя по чл. 403а от КТ във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство;
 6. Отпуск поради бременност и раждане.

Актуализирани са и следните процедури:

 1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с трайни увреждания или от специализирани институции;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа на пълно работно време безработни лица с трайни увреждания;
 3. Подпомагане на лица, полагащи постоянни грижи за хора с увреждания - дейност "Личен асистент";
 4. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с отмяната на Правилника за прилагане на закона за концесиите (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г. и обнародването на нов Закон за концесиите са актуализирани следните процедури:

 1. Концесия върху недвижими културни ценности;
 2. Право на собственост, предоставяне на концесия и отдаване под наем на крайбрежната плажна ивица;
 3. Концесия върху спортни имоти.