АПИС Процедури

Актуализирани процедурите по защита на личните данни; актуализирани десет процедури за здравеопазването ….

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец март 2019 г.

Акценти

 • В Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" е въведена една нова процедура, актуализирани са десет други процедури, както и са направени нови 25 образеца на необходими документи. Новата процедура "Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания" е изготвена по новия Закон за хората с увреждания. Този закон беше обнародван в брой 105 на ДВ от 2018 г. и влезе в сила на 1.01.2019 г. Основен нов момент в него е прилагането на индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Индивидуалната оценка ще е комплексна и ще се извършва от специализиран отдел в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане. Тези отдели трябва да бъдат сформирани от изпълнителния директор на агенцията в срок до 31 март 2019 г. Оценката ще се изготвя въз основа на информация за: самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях; увреждането/здравословното състояние; вида на затруднения във функционирането на човека с увреждане; степента на затруднения във функционирането на човека с увреждане; степента на включване в социалната среда на човека с увреждане; мобилността на човека с увреждане в социалната му среда и затруднения извън дома. По предложение на социалния министър ще бъде създадена и методика за извършването на тази оценка, която все още е в процес на обществено обсъждане и е достъпна на http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4122.
 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" във връзка с очакваните изменения на Закона за защита на личните данни (в сила от 2 март 2019 г.) са актуализирани всичките осем процедури, свързани със защита на личните данни. От 25 май 2018 година се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общият регламент относно защитата на данните). Промените в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) бяха обнародвани в брой 17 на "Държавен вестник" от 26 февруари 2019 г. Този закон уреди обществените отношения, свързани със защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, доколкото същите не са уредени от Регламент (ЕС) 2016/679. Също така, съгласно чл. 1, ал. 4 от ЗЗЛД, обхватът на промените в закона е: 1. статута на Комисията за защита на личните данни като надзорен орган, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването на свободното движение на лични данни в Европейския съюз; 2. правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет при осъществяването на надзор при обработването на лични данни в случаите по чл. 17; 3. средствата за правна защита; 4. акредитирането и сертифицирането в областта на защитата на личните данни; 5. особени случаи на обработване на лични данни.
  Глава осма (чл. 42 - 83) от ЗЗЛД е посветена на защитата на личните данни при обработването им от компетентните органи за целите на наказателното преследване и изпълнението на наказанията. Тази глава транспонира съответната европейска директива.
  При актуализацията на процедурите е акцентирано върху тези, които засягат широк кръг администратори и обработващи лични данни.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване "

Във връзка с приетия нов Закон за хората с увреждания (ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е въведена следната нова процедура:

и е основно актуализирана процедурата:

Във връзка с промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на разрешения за провеждане на клинични изпитвания на медицински изделия;
 2. Износ на лекарствени продукти.

Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (ДВ, бр. 104 от 14.12.2018 г., в сила от 14.12.2018 г.) е актуализирана следната процедура:

 • Условия и ред за определяне на стойността на групите медицински изделия, до която НЗОК ги заплаща.

Въведени са и следните нови образци:

 1. Покана към производителите или търговците на едро с медицински изделия и/или техните упълномощени представители за участие в процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща съответните групи медицински изделия;
 2. Заявление за участие в процедура по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща медицински изделия;
 3. Декларация от участник, че може да осигури необходимите количества медицински изделия;
 4. Ценово предложение за процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща МИ в условията на извънболничната и болничната помощ;
 5. Декларация, че медицинските изделия отговарят на изискването по чл. 22, т. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;
 6. Декларация по чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;
 7. Рамково споразумение.

Във връзка с промените в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г.) е основно актуализирана процедурата:

 • Членство в съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Изисквания за упражняване на професията "медицинска сестра", "акушерка", "асоцииран медицински специалист", зъботехник и "помощник-фармацевт".

Във връзка с измененията и допълненията в националните рамкови договори за медицинските (ДВ, бр. 4 от 11.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) и за денталните дейности (ДВ, бр. 10 от 1.02.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Условия и ред за сключване на договори за 2018 г., както и на договори/допълнителни споразумения за 2019 г. между Националната здравноосигурителна каса и изпълнители на извънболнична дентална помощ;
 2. Условия и ред за сключване на договори за 2018 г., както и на договори/допълнителни споразумения за 2019 г. между Националната здравноосигурителна каса и лечебни заведения - изпълнители на болнична медицинска помощ по клинични процедури;
 3. Условия и ред за сключване на договори за 2018 г., както и на договори/допълнителни споразумения за 2019 г. между НЗОК и изпълнители на комплексно диспансерно наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания и психични заболявания;
 4. Условия и ред за сключване на договори за 2018 г., както и на договори/допълнителни споразумения за 2019 г. между Националната здравноосигурителна каса и изпълнители на болнична помощ по клинични пътеки;
 5. Условия и ред за сключване на договори за оказване на извънболнична медицинска помощ за 2018 г., както и на договори/допълнителни споразумения за 2019 г. между Националната здравноосигурителна каса и изпълнители на извънболнична медицинска помощ.

Въведени са и новите образци:

 1. Типово допълнително споразумение за 2019 г. към договор, сключен през 2018 г., за оказване на първична извънболнична дентална помощ;
 2. Типово допълнително споразумение за 2019 г. към договор, сключен през 2018 г., за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ;
 3. Заявление за сключване на договор с НЗОК за изпълнение на КПр за 2019 г.;
 4. Заявление за сключване на допълнително споразумение към договор с НЗОК за изпълнение на КПр, сключен през предходната 2018 г.;
 5. Типов договор за 2019 г. за изпълнение на КПр;
 6. Типово допълнително споразумение за 2019 г. към договор за изпълнение на КПр, сключен през предходната 2018 г.;
 7. Заявление за сключване на договор с НЗОК за изпълнение на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение, за 2019 г.;
 8. Заявление за сключване на допълнително споразумение към договор с НЗОК за изпълнение на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение, сключен през предходната 2018 г.;
 9. Типов договор за 2019 г. за изпълнение на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение;
 10. Типово допълнително споразумение към договор за изпълнение на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение, сключен през предходната 2018 г.;
 11. Заявление за сключване на договор с НЗОК за изпълнение на КП за 2019 г.;
 12. Заявление за сключване на допълнително споразумение към договор с НЗОК за изпълнение на КП, сключен през предходната 2018 г.;
 13. Типов договор за 2019 г. за изпълнение на КП;
 14. Типово допълнително споразумение към договор за изпълнение на КП, сключен през предходната 2018 г.;
 15. Заявление за сключване на договор с НЗОК за оказване на извънболнична (първична и специализирана) медицинска помощ за 2019 г.;
 16. Заявление от лечебно заведение за болнична помощ за сключване на договор с НЗОК по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 2018 г., за 2019 г.;
 17. Заявление за сключване на допълнително споразумение към договор с НЗОК за оказване на извънболнична (първична и специализирана) медицинска помощ за 2019 г.;
 18. Заявление от лечебно заведение за болнична помощ за сключване на допълнително споразумение за 2019 г. към договор с НЗОК по чл. 14, ал. 3 от НРД за медицинските дейности за 2018 г.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка с измененията на Закона за защита на личните данни (ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 2.03.2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Обжалване на действията на администратора на лични данни пред Комисията за защита на лични данни по повод нарушения на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679;
 2. Обработване на лични данни от администратор съгласно Закона за защита на личните данни;
 3. Осъществяване на защита на личните данни по Закона за защита на личните данни;
 4. Права и задължения на субектите и администраторите/обработващите лични данни;
 5. Организационни и технически мерки за защита на сигурността на личните данни;
 6. Администратор и обработващ лични данни – понятие, задължения, отговорност. Защита на личните данни при съвместни администратори;
 7. Средства за правна защита срещу нарушения на Общия регламент относно защитата на данните;
 8. Налагане на административни наказания за нарушения по Общия регламент.

Модул "Околна среда"

Във връзка с изменението на ЗООС (ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Валидиране на уведомление за класификация на предприятие с нисък или висок рисков потенциал;
 2. Издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност;
 3. Потвърждение на доклад за политика за предотвратяване на големи аварии.

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с приет с РМС № 20 от 18.01.2019 г. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2019 г. от Министерството на труда и социалната политика са актуализирани следните процедури:

 1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с трайни увреждания или от специализирани институции;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни лица с трайни увреждания;
 3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Актуализиран с нова информация от НСИ е образеца на:

 • Таблица средномесечен осигурителен доход за страната след 31.12.1996 г., обявен от НОИ.

Актуализирани са следните формуляри съобразно сайтовете на НОИ и НАП:

 1. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен доход;
 2. Заявление-декларация на основание чл. 22, ал. 2 и 3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ;
 3. Заявление-декларация на основание чл. 5, ал. 10 от КСО;
 4. Заявление за служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 3 от КСО - Обр. УП-26.1;
 5. Заявление за преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1 от КСО - Обр. УП-26;
 6. Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК - Образец № ОКд – 107;
 7. Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес (Обр. № Окд-201);
 8. Искане за прихващане или възстановяване - Обр. Кд-48.