АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Актуализирани двадесет и три процедури за образованието; дванадесет процедури и седем образеца са актуализирани в модула за здравеопазване; още около тридесет променени заявления за Търговския регистър …


Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец април 2024 г.

Акценти

 • В модул "Здравеопазване, здравно осигуряване" са актуализирани свързаните процедури по повод голямо и наложително изм. и доп. на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ДВ, бр. 23 от 19.03.2024 г.), като изменението е обусловено от съществуването на няколко проблема, за които е потърсено решение. 1. Увеличава се броя на ТЕЛК в страната, повече от два пъти и с оглед съкращаване на процедурите, свързани с обжалване на експертните решения на ТЕЛК пред НЕЛК, се ограничава броя на възможните случаи, при които НЕЛК може да връща процедурата за ново разглеждане от ТЕЛК с конкретни указания. Такава възможност се предвижда еднократно, като при повторно обжалване на решението на ТЕЛК в една процедура, НЕЛК не връща решението на ТЕЛК за ново разглеждане, а го решава по същество; 2. Разглеждане на случаите само по документи, без извършване на клинични прегледи на лицата и разпределение на заявленията-декларации чрез информационната система на случаен принцип, за разглеждане от ТЕЛК на територията на цялата страна, съобразно поредността на постъпването им; 3. Задължение на РЗИ да уведомяват служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане; 4. Електронен начин за съобщаване на решенията на ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите организации; 5. Създаване на условия за ползване на пълната информация от записите в електронните здравни досиета, единствено за целите на експертизата, чрез изразяване на съгласие от лицето; 6. Определяне на срок, в който ТЕЛК/НЕЛК следва да връчва/изпраща експертните решения на заинтересованите лица; задължение за информиране на лицата за датите, на които ще се разглеждат техните документи; задължение да бъдат изпълнени указанията на НЕЛК за отстраняване на допуснати грешки и пропуски в решението на ТЕЛК;
 • В модул "Образование, наука, култура" е въведена новата процедура "Финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност". Процедурата разглежда реда за финансиране, както и реда за отчитане пред министъра на младежта и спорта на лицата, получили финансово подпомагане, и за приемане на отчетите. С публични средства се подпомагат финансово изцяло или частично дейности в обхвата на спорт за всички, така и дейности при спорта за високи постижения. Министърът на младежта и спорта утвърждава програми за финансово подпомагане в тези области, като във всяка програма се определят дейностите, които подлежат на финансово подпомагане по конкретната програма, лицата, които могат да кандидатстват по нея, както и специфични изисквания към лицата, както и срокът, в който лицата могат да кандидатстват.

Модул " Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност "

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ДВ, бр. 13 от 13.02.2024 г.) са актуализирани процедури:

 1. Транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Европейския съюз;
 2. Издаване на разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република Българи (ДВ, бр. 2 от 5.01.2024 г., в сила от 5.01.2024 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Приемане, изпълнение и освобождаване от военна служба;
 2. Дисциплинарна и имуществена отговорност на военнослужещите.

Модул " Ветеринарномедицински процедури"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 23 от 19.03.2024 г.) е актуализирана процедурата:

 • Издаване на лиценз за производство на ветеринарни лекарствени продукти в Република България.

Модул "Енергетика"

Актуализирани са следните образци:

 1. Заявление за издаване на лицензия за производство на електрическа и/или топлинна енергия – образец по чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ;
 2. Заявление за издаване на лицензия за пренос - образец по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката;
 3. Заявление за издаване на лицензия за разпределение - образец по чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката;
 4. Заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия – образец по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ;
 5. Заявление за издаване на лицензия за търговия с природен газ - образец по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с изменението и допълнението на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ДВ, бр. 23 от 19.03.2024 г.) са актуализирани процедури:

 1. Издаване на експертно решение на ТЕЛК;
 2. Издаване на експертно решение на НЕЛК;
 3. Видове медицинска експертиза. Органи на експертизата, функции и правомощия;
 4. Обжалване на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК;
 5. Общи условия и ред за издаване на болничен лист при временна неработоспособност;
 6. Представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за здравето (ДВ, бр. 35 от 19.04.2024 г., в сила от 19.04.2024 г.) е актуализирана процедура:

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 23 от 19.03.2024 г.) са актуализирани процедури:

 1. Издаване, подновяване, прекратяване и отнемане на лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели;
 2. Издаване, прекратяване и отнемане на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП.

Във връзка с обнародването на Правилника за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента (oбн., ДВ, бр. 23 от 19.03.2024 г.) са актуализирани процедури:

 1. Структура, управление и персонал на лечебните заведения за болнична помощ;
 2. Достъп на задължително здравноосигурените в Република България лица до първична извънболнична медицинска помощ.

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр. 27 от 29.03.2024 г.) е актуализирана процедура:

 • Регистрация за извършване на дейност обработване на храни с йонизиращо лъчение.

Актуализирани са и образците:

 1. Договор с външен експерт за предоставяне становища по заявления за планово лечение в държава - членка на ЕС (формуляр S2) и за трансгранично здравно обслужване по реда на Директива 2011/24/ЕС;
 2. Допълнително споразумение към договор с външен експерт за предоставяне становища по заявления за планово лечение в държава - членка на ЕС (формуляр S2) и за трансгранично здравно обслужване по реда на Директива 2011/24/ЕС;
 3. Договор с външен експерт за предоставяне на доклади по заявления по реда на чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 27.03.2019 г. (за лица над 18 години);
 4. Допълнително споразумение към договор с външен експерт за предоставяне на доклади по заявления по реда на чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 27.03.2019 г. (за лица над 18 години);
 5. Договор с външен експерт за предоставяне на доклади по заявления по реда на чл. 28 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 27.03.2019 г. (за лица до 18 годишна възраст);
 6. Договор с външен експерт за предоставяне на доклади по заявления по реда на чл. 28 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 27.03.2019 г. (за лица до 18 годишна възраст);
 7. Допълнително споразумение към договор с външен експерт за предоставяне на доклади по заявления по реда на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 от 27.03.2019 г. (за лица до 18 годишна възраст).

Актуализиран е и справочният файл:

 • Договорени отстъпки в полза на пациента за лекарствени продукти от Приложение № 1 на ПЛС, считано от 01.04.2024 г.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изм. и доп. ДВ, бр. ЗВО (ДВ, бр. 25 от 22 март 2024 год.), Закон за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 23/19.03.24 год.), РМС № 198 за издаване на държавна гаранция за 2024 г. по ЗКСД / 21 март 2024 год., ЗАПОВЕД на постоянния секретар на отбраната № ОХ-242/08.03.2024 г., Регистър на курсовете във военните академии и висшите военни училища през 2025 г. за обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, РМС за одобряване на Анекс към Меморандума за разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, изменението и допълнението на Закона за професионалното образование и обучение (ДВ, бр. 27 от 29.3.2024 год.) и изменението и допълнението на Закона за признаване на професионални квалификации (ДВ, бр. 28 от 2.4.2024 год.) са актуализирани:

 1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други държави;
 2. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 3. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 4. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 5. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 6. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
 7. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 8. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 9. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 10. Заемане на академични длъжности "доцент" и "професор";
 11. Заемане на академични длъжности "асистент" и "главен асистент";
 12. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 13. Привличане на нехабилитирани лица за преподаватели във висшите училища;
 14. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
 15. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 16. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 17. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 18. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 19. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 20. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 21. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 22. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 23. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните академии и висшите военни училища.

Въведена е новата процедура:

 • Финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Във връзка с изм. и доп. в ДВ, бр. 16 от 23.02.2024 г., в сила от 23.02.2024 г. на Закона за закрила и развитие на културата, e актуализирана процедурата:

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с изм. и доп. на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 33 от 12.04.2024 г.) и на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 9 от 30.01.2024 г., в сила от 1.02.2024 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Условия и ред за разпореждане със земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд, заети с овощни насаждения;
 2. Разпореждане с държавните земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с изменението на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (ДВ, бр. 30 от 5.04.2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) са актуализирани формулярите към нея, а именно:

 1. Декларация към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя - Приложение № 2;
 2. Декларация по чл. 7 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Приложение № 3;
 3. Заявление-декларация за отпускане на гарантирано вземане по ЗГВРСНР - Приложение № 4.

Модул "Търговци, търговски дружества, сдружения с нестопанска цел"

Във връзка с изменението на Наредбата № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 25 от 22.03.2024 г.) са въведени като нови следните формуляри:

 1. Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ - Ж1;
 2. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на европейско кооперативно дружество със седалище в Р. България в кооперация в Р. България - В3-3;
 3. Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации - В3-2;
 4. Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации - В3-1;
 5. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с нестопанска цел - В2-6;
 6. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване с участие на дружества от държави-членки на ЕС или други държави - страни по споразумението за ЕИП - В2-4;
 7. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с нестопанска цел - В2-5;
 8. Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването - В2-3;
 9. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества - В2-2;
 10. Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици - Б7;
 11. Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие - В1;
 12. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества - В2-1;
 13. Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация - Б6;
 14. Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял - Б5;
 15. Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие - Б4;
 16. Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял - Б3;
 17. Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура - Б1;
 18. Заявление за вписване на обстоятелства относно клон - Б2;
 19. Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч - Г3;
 20. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети - Г2;
 21. Заявление за обявяване на актове - Г1;
 22. Заявление за запазване на фирма/наименование - Д1;
 23. Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - А18;
 24. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество - А13;
 25. Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество - А12;
 26. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим - А14;
 27. Заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност – Е1;
 28. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на ЮЛНЦ - В2-6 (PDF-формат);
 29. Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на ЮЛНЦ - В2-5 (PDF-формат);
 30. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с променлив капитал - А19 (в сила от 30.06.2024 г.) (PDF-формат);
 31. Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация - А16;
 32. Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение - А15;
 33. Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище.