АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Актуализирани общо 19 процедури по новия Регламент (ЕС) 2019/1111; нова процедура за съдебната делба и съставянето на разделителен протокол; актуализирани и 24 процедури за областната администрация …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец ноември 2022 г.

Акценти

 • В модул "Областна администрация" са актуализирани 24 процедури или една базова – "Дейности и услуги, извършвани от областната администрация", както и свързаните с нея още 23 процедури. Актуализациите отразяват измененията в Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (ДВ, бр. 65 от 12.08.2022 г., в сила от 1.09.2022 г.). Някои от разпоредбите на Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, съдържаха остаряла терминология, препратки към отменени разпоредби, както и препратки към отменени нормативни актове. Праговете на стойностите на вещите, под които продажбата следва да се извършва след провеждане на търг с тайно наддаване, съответно над тях се провежда явно наддаване, не са променяни за продължителен период от време и бяха неактуални. Приема се промяна на досегашната прагова стойност (определена през 2005 г.) на вещите от 10 000 на 15 000 лева, с оглед нейното осъвременяване, което е логично и необходимо;
 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" е въведена новата процедура "Съставяне на разделителен протокол в производството по съдебна делба". Съсобствеността в делбеното производство се прекратява посредством четири способа: чрез теглене на жребий, чрез разпределение на имотите по реда на чл. 353 от ГПК, чрез възлагане по реда на чл. 349 от ГПК или чрез изнасяне на имота на публична продан. Критерий за избора на способ е дали броят на реалните дялове съответства на броя на съделителите и доколко стойността на реалните дялове съответства на стойността на дяловете на съделителите. Основният начин за ликвидиране на допуснатата до делба съсобственост е именно описаният в процедурата за съставяне на разделителен протокол по реда на чл. 347 и 350 от ГПК и тегленето на жребий по реда на чл. 352 от ГПК. Този основен начин гарантира равенството на страните в процеса и осигурява възможността, предвидена в чл. 69, ал. 2 от ЗН, всеки от съсобствениците да получи своя дял в натура;
 • В модул "Семейно и наследствено право – специфични и международни аспекти" завърши процеса по актуализация във връзка с отмяната на Регламент (ЕО) № 2201/2003 с Регламент (ЕС) 2019/1111 от 25 юни 2019 година относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, в сила от 1.08.2022 г., като през изминалия месец бяха актуализирани 14 процедури;
 • В модул "Нотариални процедури" и в модул "Търговци" са актуализирани формулярите с функции за автоматично попълване и смятане: Нотариални такси и разноски при договор за доброволна делба на недвижим имот, Нотариални такси и разноски при продажба на недвижим имот, както и Държавни такси и други разходи за вписване на търговец в търговския регистър към Агенция по вписванията.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с изменението и допълнението на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 90 от 11.11.2022 г.) са актуализирани процедури:

 1. Национална процедура за издаване на разрешение за употреба на лекарствени продукти в Република България;
 2. Производство, внос и търговия на едро с активни вещества.

Въведени са и новите образци:

 1. Заявление за изготвяне на справка от служебния регистър на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" относно декларирано изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта;
 2. Заявление за проверка на непартньорски донори на яйцеклетки съгласно чл. 130 от Закона за здравето;
 3. Заявление за регистриране на дейности по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки от човешки произход от жив донор;
 4. Заявление за регистриране на дейности по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки от човешки произход от труп;
 5. Заявление за регистриране на дейности по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки;
 6. Заявление за внос на тъкани/клетки/тъканно-клетъчни алографт продукти за трансплантация или репродуктивни клетки за асистирана репродукция;
 7. Заявление за предоставяне на органи тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация.

Модул "Трудово – правни процедури"

Във връзка с обнародването на нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ДВ, бр. 81 от 11.10.2022 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Областна администрация"

Във връзка с изменението на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (ДВ, бр. 65 от 12.08.2022 г., в сила от 1.09.2022 г.) е актуализирана следната процедура "Дейности и услуги, извършвани от областната администрация", както и приложените към нея процедури, а именно:

 1. Оспорване на решения на общинския съвет от областния управител;
 2. Отмяна от областния управител на незаконосъобразни актове на кметове на общини;
 3. Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата, от който е отпаднала;
 4. Издаване на акт за държавна собственост;
 5. Водене на главни и спомагателни регистри за държавни имоти и справки по тях;
 6. Отписване на имоти - частна държавна собственост от актовите книги;
 7. Издаване удостоверения за снабдяване с нотариални актове по обстоятелствена проверка и давност;
 8. Продажба чрез търг на имоти - частна държавна собственост, с данъчна стойност до 10 хиляди лева (чл. 42, ал. 1 от ППЗДС);
 9. Продажба на държавна земя на граждани, придобили право на строеж или идеални части от право на строеж върху нея;
 10. Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи - частна държавна собственост, на държавни служители и служители по трудово правоотношение, настанени в тях по административен ред;
 11. Прекратяване съсобственост между държавата и физически или юридически лица;
 12. Замяна на имоти - частна държавна собственост или право на строеж върху имоти - частна държавна собственост с недвижими имоти или с право на строеж собственост на физически и юридически лица;
 13. Учредяване на право на строеж, надстрояване и пристрояване чрез търг;
 14. Учредяване на строеж, право на надстрояване и право на пристрояване без търг;
 15. Придобиване и разпореждане с движими вещи - държавна собственост по реда на Закона за собствеността и Закона за наследството;
 16. Разпореждане с движими вещи - държавна собственост чрез търг;
 17. Безвъзмездно предоставяне или прехвърляне на собственост върху движими вещи на общини и други юридически лица и организации на общинска издръжка;
 18. Безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти - частна държавна собственост на общини;
 19. Предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижими имоти - частна държавна собственост за нуждите на политическите партии;
 20. Предоставяне под наем на имоти - частна държавна собственост за здравни, образователни и хуманитарни дейности;
 21. Отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост;
 22. Извършване на ремонти на имоти - частна държавна собственост;
 23. Ползване, управление и разпореждане с движими вещи - държавна собственост.

Модул "Общински административно-правни процедури"

Актуализиран е следния формуляр:

Модул "Транспорт"

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне (ДВ, бр. 85 от 25.10.2022 г., в сила от 1.10.2022 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031 от 15.04.2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия (ДВ, бр. 94 от 25.11.2022 г., в сила от 25.11.2022 г.)

Модул "Съобщения"

Във връзка с изменението и допълнението на Правилата за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване (ДВ, бр. 88 от 4.11.2022 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведена е новата процедура:

Допълнени с нова и относима съдебна практика са процедурите:

 1. Отговорност за евикция;
 2. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.

Във връзка с отмяната на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година с новия Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 години относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, в сила от 1.08.2022 г., са актуализирани следните процедури:

 1. Налагане на привременни и защитни мерки по Семейния кодекс при упражняване на родителските права. Производство по чл. 127а от СК. Регистрация на постоянен и настоящ адрес на малолетни лица;
 2. Избор на режим на имуществени отношения между съпрузите;
 3. Производство по признаване на решения и актове, постановени в други държави - членки на Европейския съюз;
 4. Закрила на детето по Семейния кодекс. Ограничаване и лишаване от родителски права;
 5. Развод поради разстройство на брака.

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с ограничителните мерки на ЕС спрямо Русия е въведена новата:

 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна - като формуляр и като образец.

Модул "Търговци"

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 88 от 4.11.2022 г.) е изменен следния формуляр, който има функции за автоматично попълване и изчисляване:

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с новото ПМС № 349 на МС от 27.10.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците е актуализирана процедурата:

както и е въведен новия формуляр на

 • Заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление по ПМС № 349 на МС от 27.10.2022 г.

Във връзка с изменението на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (ДВ, бр. 85 от 25.10.2022 г., в сила от 20.10.2022 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Извършване на безплатни и по намалени цени пътувания по железопътния и автомобилния транспорт в страната за някои категории граждани;
 2. Условия и ред за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на стойността на пътуванията с ценови облекчения по автомобилния транспорт.

Модул "Семейно и наследствено право"

Във връзка с отмяната на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година с новия Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 години относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, в сила от 1.08.2022 г., са актуализирани следните процедури:

 1. Изпълнително производство за предаване на дете за извеждане извън страната. Предварително изпълнение на въззивно съдебно решение за родителски права и решение по чл. 127а СК;
 2. Прекратяване на брак между чужди граждани от български съд. Международна компетентност на българските съдилища;
 3. Процедура по Хагската конвенция за международното събиране на издръжка. Признаване и изпълнение на чуждестранни решения за издръжка в България по Хагската конвенция от 2007 г. Признаване и изпълнение на споразумение за издръжка;
 4. Установяване на произход по Семейния кодекс;
 5. Ред за връщане на деца по Хагската конвенция и за упражняване правото на лични отношения;
 6. Ред за напускане на страната от дете. Налагане на забрана от родител;
 7. Унищожаване и нищожност на брака – предпоставки, ред, международна компетентност на българския съд;
 8. Изпълнение на режим на лични контакти в друга държава. Изпълнително производство за предаване на дете. Предварително изпълнение;
 9. Определяне на родителски капацитет. Съединяване на иска за развод с други искове. Предоставяне на семейно жилище при развода;
 10. Определяне на обичайно местопребиваване при брачни дела с международен елемент. Изключителна компетентност на българските съдилища. Развод с чужд гражданин без адрес в страната - проблеми с призоваването;
 11. Преминаване от развод по исков ред към развод по взаимно съгласие. Споразумение за споделено родителство;
 12. Мерки за запазване имуществото на детето в българското и европейското законодателство;
 13. Споразумение между съпрузи и приложимо право по брачни дела. Признаване на решения за развод, постановени в чужбина. Специални удостоверения по чл. 42, параграф 1 и чл. 66 от Регламент 2019/1111;
 14. Припознаване и асистирана репродукция - законодателни проблеми и специфики,

заедно с новите или актуализирани образци на:

 1. Молба за издаване на удостоверение по чл. 36 от Регламент (ЕС) № 2019/1111;
 2. Удостоверение във връзка с някои решения по същество относно правото на упражняване на родителските права, постановени по силата на член 29, параграф 6 от Регламента, и разпореждащи връщането на дете;
 3. Удостоверение относно автентичен акт или споразумение за развод или законна раздяла;
 4. Удостоверение относно някои решения, предоставящи право на лични отношения с детето;
 5. Удостоверение относно автентичен акт или споразумение по въпроси, свързани с родителската отговорност.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с последните изменения на Закона за хазарта са актуализирани процедурите:

 1. Откриване на "Бинго" зала;
 2. Издаване на лиценз за организиране на лотарийни, тото, лото и кено игри, залагания и томболи;
 3. Откриване на казино;
 4. Откриване на зала с игрални автомати.

Във връзка с последните изменения в ППЗАДС са актуализирани процедурите:

 1. Заявяване, получаване и унищожаване на бандероли;
 2. Закупуване на бандероли за тютюневи изделия;
 3. Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на независими малки винопроизводители;
 4. Производство на акцизни стоки;
 5. Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове лица.

Модул "Нотариални процедури"

Във връзка с изменението на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 88 от 4.11.2022 г.) са изменени следните формуляри, които могат да се попълват автоматично и да смятат:

 1. Нотариални такси и разноски при договор за доброволна делба на недвижим имот;
 2. Нотариални такси и разноски при продажба на недвижим имот.