АПИС Процедури

Нова процедура за определяне на данъчния финансов резултат при хибридни и други несъответствия; актуализирани над тридесет осигурителни процедури; образованието отново атакувано от повече от многобройни промени; ….

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец февруари 2020 г.

Акценти

 • В модул "Търговци" по повод последните изменения в Закона за счетоводството, в сила от 1.01.2020 г. и обнародването на съответната заповед на министъра на финансите за одобряване на образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството е актуализирана процедурата "Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър". Идеята на последните изменения в ЗСч и по-специално тези на чл. 38 е да се освободят от подаване на такава декларация едноличните търговци, както и облекчаване на положението на останалите предприятия, които не осъществяват дейност, като подадат през тази година до 31 март на декларацията по образец (за което не се дължат държавни такси) и впоследствие се освобождават от подаване през следващите години;
 • В модул "Финансови процедури" във връзка с последните изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в сила от 31.01.2020 г. са актуализирани засегнатите процедури. Промените, които са отразени, са тези от брой 8 и 9 на ДВ от т.г. С ДВ, бр. 8 от 2020 г. промените в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. освобождават голяма част от електронните магазини от монтирането на фискални устройства и издаването на бонове от тях. Наред с това отпада необходимостта да регистрират в НАП специален софтуер за управление на продажбите, т.нар. СУПТО. Така на практика тези търговци ще продължат безпроблемно да приемат покупки с дебитни и кредитни карти, които са предпочитаната форма на разплащане в интернет. Промяната в наредбата, засягаща електронните магазини, дойде в последния момент, тъй като 31 януари бе крайният срок, в който всички фирми трябваше да регистрират в НАП своите софтуери за управление на продажбите. Този срок бе удължаван няколко пъти, тъй като промените се оказаха прекалено сложни и скъпоструващи, за което бизнесът поиска повече време. В следващия бр. 9 на ДВ са обнародвани изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г., с които се отлага с шест месеца влизането в сила на промените, срещу които имаше недоволство. Първите три месеца от новото отлагане ще бъдат използвани за интензивна съвместна работа между експертите на съответните браншови организации и НАП, с цел постигане на изясняване на нормативно ниво на неяснотите.
 • В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са актуализирани всичките засегнати процедури – над 30 на брой - от ежегодните промени, произтичащи от КСО, ЗБДОО за 2020 г., НПОС, приемането на нова Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, която влиза в сила от 3.01.2020 г. и др.

Модул "Интелектуална собственост"

Във връзка с новия Закон за марките и географските означения (ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Национална регистрация на марка на територията на Република България;
 2. Подаване на възражения от трети лица срещу регистрацията на марка;
 3. Процедура по прилагане на гранични мерки за защита на правата върху интелектуална собственост.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изм. и доп. на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с приемане с ПМС № 277 от 4.11.2019 г. на МЕТОДИКА за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 88 от 8.11.2019 г., в сила от 8.11.2019 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с:

 • изм., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г. на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности ;
 • изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от учебната 2020/2021 г. за студентите, приети за обучение в първи курс на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации,;
 • изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите;
 • изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г. на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления;
 • изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г. на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда,
 • изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България;
 • изм., ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г. на Наредба № Н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията;
 • изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г. на Устройствения правилник на МОН;
 • обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г., попр., бр. 13 от 14.02.2020 г. на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 6.02.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет;
 • обн. в ДВ, бр. 9 от 31.01.т.г. на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 на МС от 27.01.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 на МС от 27.01.2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

са актуализирани следните процедури:

 1. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 2. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с придобиване на висше образование;
 3. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 4. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 5. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 6. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 7. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 8. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 9. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 10. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации.

Модул "Процедури за държавния служител"

Във връзка с изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 20.12.2019 г. на Закона за държавния служител и във връзка с отм. ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г. на НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители и обн., ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г., изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г. на НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на за държавни служители са актуализирани следните процедури:

 1. Възникване на служебно правоотношение (назначаване на държавен служител);
 2. Изменение на служебното правоотношение.

Както и са въведени като нови и следните образци и формуляри:

 1. Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за съответната длъжност;
 2. Формуляр за окончателните резултати на кандидатите (при провеждане на конкурс за държавни служители);
 3. Формуляр, съдържащ информация за конкурсната длъжност - Приложение № 1;
 4. Декларация на основание чл. 9 и 11 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) - Приложение № 2;
 5. Заявление за участие в конкурс за държавен служител - Приложение № 3.

Модул "Търговци"

Във връзка с изменението на Закона за счетоводството (ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г. ) и обнародването на Заповед № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ДВ, бр. 2 от 7.01.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Финансови процедури"

Въведена е следната нова процедура:

 • Условия и ред за определяне на данъчния финансов резултат при хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция.

Във връзка с последните изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Регистрация на фискално устройство в ТД на НАП;
 2. Отчетност на оборотите и книгата за дневните финансови отчети;
 3. Смяна на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика, повреда, прекратяване на регистрацията или кражба на фискалното устройство;
 4. Извършване на продажби чрез електронен магазин.

Във връзка с изменението на ЗДДФЛ (ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) е актуализирана процедурата:

Във връзка с изменението на ЗКПО (ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедурата:

 • Условия и ред за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество.

Въведени са като нови следните формуляри и образци:

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за доходи на починало лице (образец 2001в);
 2. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от прехвърляне на права или имущество;
 3. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ;
 4. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ;
 5. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6;
 6. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - предоставени/получени парични заеми;
 7. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица;
 8. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

Модул "Обществено осигуряване"

Във връзка с изменението на КСО (ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г., бр. 94 от 29.11.2019 г., бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г. ), новия ЗБДОО за 2020 г. (ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.), новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и отмяната на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 1 от 3.01.2020 г., в сила от 3.01.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Подаване на декларации по общественото осигуряване;
 2. Обществено осигуряване на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение;
 3. Възникване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на осигуряването при самоосигуряващите се;
 4. Осигуряване на морски лица;
 5. Ред и условия за заплащане на осигурителни вноски при недостигащ стаж за пенсиониране;
 6. Пенсиониране на учители;
 7. Обществено осигуряване на лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение;
 8. Елементи на възнаграждението и/или доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
 9. Обезщетения и помощи по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 10. Определяне на осигурителен стаж при лица, работещи без трудово правоотношение и лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
 11. Обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 12. Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 13. Отпускане на пенсия за инвалидност;
 14. Отпускане на наследствена пенсия;
 15. Изчисляване и заверка на осигурителен стаж по трудов договор;
 16. Определяне на нова пенсия по чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване;
 17. Пенсионно производство - отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на пенсиите. Обжалване;
 18. Обезщетения по краткосрочното обществено осигуряване на лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение;
 19. Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български работодател или с посредничеството на българска организация;
 20. Задължително осигуряване за безработица;
 21. Придобиване право на пенсия от военнослужещите;
 22. Определяне на максимален размер на получаваните една или повече пенсии;
 23. Гарантирани вземания на работници и служители при обявяване на несъстоятелност на работодателя;
 24. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 8 от КТ;
 25. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО на бащата при ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10 КТ;
 26. Изменение на пенсиите;
 27. Ред за осигуряване на автора според вида на правоотношението, по което изработва произведението;
 28. Ред за изплащане на обезщетения от ДОО за гледане на болен член от семейството;
 29. Изплащане на болнични при работа на смени и сумирано работно време;
 30. Осигуряване на работещите пенсионери;
 31. Ред за изплащане на обезщетение от ДОО при трудоустрояване;
 32. Случаи и ред, при които обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия;
 33. Ред за изплащане на помощи от ДОО в случаите на инвалидност и смърт на осигуреното лице;
 34. Осигуряване и осигурителен стаж на лицата по време на оставане без работа.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка с изменението и допълнението на ГПК (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Депозиране на възражение от длъжника в заповедното производство. Оттегляне на възражение в заповедното производство;
 2. Обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение на заповед по чл. 417 от ГПК. Спиране на незабавното изпълнение;
 3. Признаване на разноски по граждански дела;
 4. Обжалване на отказ за издаване на заповед за изпълнение;
 5. Предявяване на възражение по чл. 423 от ГПК;
 6. Издаване на заповед за изпълнение и за незабавно изпълнение;
 7. Издаване на изпълнителен лист въз основа на основания, посочени в чл. 404 от ГПК. Издаване на обратен изпълнителен лист;
 8. Обжалване на действията на съдебния изпълнител;
 9. Изваждане на собственик от сградата по решение на Общото събрание на етажната собственост;
 10. Изпълнение на съдебни решения по граждански дела. Отсрочване и разсрочване на изпълнението. Предварително изпълнение;
 11. Предявяване на иск по чл. 422 от ГПК;
 12. Производство по обезсилване на изпълнителен лист;
 13. Спиране на изпълнението в заповедното производство;
 14. Заличаване на вписването на ипотека. Погасяване на ипотеката.

Във връзка с отмяната на старата и приемането на новата Наредба № Н-2 от 18.02.2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (oбн., ДВ, бр. 15 от 21.02.2020 г.) са въведени като нови следните формуляри:

 1. Заповед за изпълнение на задължение за предаване на движими вещи по чл. 410 ГПК;
 2. Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК;
 3. Възражение по чл. 414 ГПК срещу заповед за изпълнение;
 4. Възражение по чл. 414а ГПК при изпълнение в срока за доброволно изпълнение;
 5. Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК.

Обогатено е съдържанието на следните процедури:

 1. Условия и ред за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права по Люксембургската конвенция от 1980 г.;
 2. Получаване на издръжка от лица, които имат право. Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от техните родители.

с два нови образеца на

 1. Споразумение по чл. 127 от СК;
 2. Молба до съда за утвърждаване на споразумението.

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с изменението на ЗОП (ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Организиране и провеждане на вътрешен контрол от публични и секторни възложители на обществени поръчки, заедно с всичките образци към нея;
 2. Прилагане на методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви.