АПИС Процедури

Три нови процедури по практиката на ЕСПЧ; нов образец на вътрешни правила против прането на пари, заедно с декларациите по новия правилник; ….

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец януари 2019 г.

Акценти

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведени са следните нови процедури:

 1. Защита правото на собственост в практиката на ЕСПЧОС;
 2. Забрана за обратно действие на наказателния закон. Ограничаване на упражняването на правата съгласно чл. 18 от ЕКПЧОС;
 3. Правото на свобода на придвижване в практиката на ЕСПЧ.

Във връзка с измененията в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Лицензиране за извършване на стопанска дейност;
 2. Регистриране за извършване на стопанска дейност;
 3. Условия и ред за издаване на разрешения и удостоверения и получаване на уведомления при извършване на отделни сделки или действия.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с приемането на новия Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г.) са допълнени следните процедури:

 1. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 2. Събиране, съхраняване и разкриване на информация по Закона за мерките срещу изпирането на пари

заедно с образец на

 • Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Въведени са, също така, едновременно като образци и формуляри новите необходими декларации, които са утвърдени като приложения към ППЗМИП:

 1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 3. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 4. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Въведени са и следните нови данъчни документи:

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. за доходи на починало лице (образец 2001в) (DOC-формат);
 2. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г. - Таблица 2 (DOC-формат);
 3. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г. - Таблица 1 (DOC-формат);
 4. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г. - Таблица 2 (DOC-формат);
 5. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г. - Таблица 1 (DOC-формат);
 6. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС (в сила от 1.02.2019 г.);
 7. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС (в сила от 1.02.2019 г.)

И са актуализирани следните:

 1. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат);
 2. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат);
 3. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат);
 4. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - предоставени/получени парични заеми (DOC-формат) 1404159;
 5. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат);
 6. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ... (DOC-формат);

Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат);

 1. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат);
 2. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат);
 3. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от трудови правоотношения (DOC-формат).

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с последните изменения в Закона за обществените поръчки са актуализирани следните процедури:

 1. Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП - назначаване, разглеждане на офертите, оценка и класиране на предложенията;
 2. Общи правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или с покана до определени лица;
 3. Подготовка на Указания за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка;
 4. Възлагане на обществени поръчки чрез рамкови споразумения;
 5. Създаване и поддържане от възложителите на "Профил на купувача";
 6. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на стоки, търгувани на стокова борса;
 7. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание;
 8. Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решенията на възложителя при провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки.

Въведени са като нови образци в doc-формат следните примерни образци от сайта на Агенцията по обществени поръчки:

 

 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ - Приложение № 1.5 (DOC-формат);
 2. Техническо задание за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор по FIDIC - Приложение № 3.2 (DOC-формат);
 3. Технически спецификации за строителство на ВиК - Приложение № 2.3 (DOC-формат);
 4. Стандартизиран образец на договор за услуги - Приложение № 5 (DOC-формат);
 5. Стандартизиран образец на договор за специализирани клаузи за строителен надзор - Приложение № 7 (DOC-формат);
 6. Стандартизиран образец на договор за специализирани клаузи за охранителни услуги - Приложение № 6 (DOC-формат);
 7. Стандартизиран образец на договор за разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на специализирани софтуерни продукти - Приложение № 4 (DOC-формат);
 8. Стандартизиран образец на договор за доставка на хранителни продукти съгласно Приложение № 1 (DOC-формат);
 9. Стандартизиран образец на договор за доставка на медицинска апаратура - Приложение № 3 (DOC-формат);
 10. Стандартизиран образец на договор за доставка на автомобили - Приложение № 2 (DOC-формат);
 11. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (DOC-формат);
 12. Приложение към оферта за строителство - Приложение № 2.2 (DOC-формат);
 13. Приложение към оферта за инженеринг (проектиране и строителство) - Приложение № 1.2 (DOC-формат);
 14. Предложение за изпълнение на поръчката за строителство на ВиК мрежи - Приложение № 2.4 (DOC-формат);
 15. Предложение за изпълнение на поръчката за инженеринг (проектиране и строителство) на ВиК мрежи - Приложение № 1.6 (DOC-формат);
 16. Изисквания на възложителя за инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ - Приложение № 1.3 (DOC-формат);
 17. Изисквания на възложителя за инженеринг (проектиране и строителство) на ВиК мрежи - Приложение № 1.4 (DOC-формат);
 18. Договор за строителство при спазване на Общи договорни условия - Приложение № 2.1 (DOC-формат);
 19. Договор за инженеринг (проектиране и строителство) при спазване на Общи договорни условия - Приложение № 1.1 (DOC-формат);
 20. Договор за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор по FIDIC - Приложение № 3.1 (DOC-формат).

Модул "Обществено осигуряване"

Във връзка с обнародването на Заповед № РД01-1097 от 20.12.2018 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 3.01.2019 г.) са въведени следните нови формуляри:

 1. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от Закона за семейни помощи за деца;
 2. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца;
 3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца;
 4. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца;
 5. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца;
 6. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца;
 7. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;
 8. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с отмяната на Закона за интеграция на хората с увреждания с новия Закон за хората с увреждания (ДВ, бр. 105 от 2018 г.) и във връзка с последните изменения на Закона за обществените поръчки (ДВ, ) са актуализирани следните процедури:

 1. Възлагане на обществена поръчка за отпечатване на основните документи, издавани от висшите училища;
 2. Издаване и доставяне на учебници и учебни помагала за системата на висшето образование.

Във връзка с обн. на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 год. (ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г.), ПМС № 344 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., ПМС № 336 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.), Рейтингова система на висшите училища/2018 и Заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ - 16 от 08.01.2019 г. относно "Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за учебната 2019/2020 година" са актуализирани следните процедури:  

 1. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 2. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 3. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 4. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 5. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 6. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 7. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 8. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 9. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 10. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 11. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 12. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 13. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 14. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 15. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 16. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 17. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 18. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните академии и висшите военни училища;
 19. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на учениците от средните училища.

Модул "Околна среда"

Във връзка с измененията и допълненията на Закона за опазване на околната среда и Закона за водите (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на разрешително за ползване на воден обект, когато компетентен орган е директорът на Басейнова дирекция;
 2. Издаване на разрешително за водовземане от язовирите по приложение 1 от Закона за водите;
 3. Издаване на разрешително за ползване на комплексните и значими язовири за аквакултури и свързаните с тях дейности;
 4. Издаване на разрешително за ползване на комплексните и значими язовири за изземване на наносни отложения;
 5. Издаване на разрешително за ползване на комплексните и значими язовири за плаващи съоръжения;
 6. Издаване на разрешително за водовземане, когато компетентен орган е директорът на Басейнова дирекция;
 7. Издаване на разрешително за ползване на вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав за аквакултури и свързаните с тях дейности;
 8. Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за водовземане или ползване на воден обект, издадено от министъра на околната среда и водите;
 9. Издаване на разрешително за водовземане от минерални води;
 10. Издаване на разрешително за водовземане от подземни води;
 11. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за отвеждане на замърсители в подземни води;
 12. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от вътрешните морски води и от териториалното море от директора на съответната басейнова дирекция;
 13. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост;
 14. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав от изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав;
 15. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води, публична общинска собственост.

Модул "Общински административно-правни процедури"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) и обн. в ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. на Заповед № ЗМФ-1288 от 21.12.2018 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси, са актуализирани следните процедури:

 1. Подаване на декларация за притежаван лек автомобил;
 2. Подаване на декларация за притежаваните плавателни средства;
 3. Подаване на декларация за притежавано въздухоплавателно средство;
 4. Подаване на декларация за облагане с данък върху наследствата;
 5. Подаване на данъчна декларация за облагане с данък върху недвижим имот по чл. 14 от ЗМДТ.

Въведени са и новите формуляри на:

 1. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък;
 2. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;
 3. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона;
 4. Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата;
 5. Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти;
 6. Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (DOC-формат);
 7. Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение.

Модул "Селско стопанство"

Въведена е новата процедура:

 • Издаване на разрешения за засаждане на нови лозови насаждения, за презасаждане и присаждане, и за промяна на площ във вече издадено разрешение за засаждане или презасаждане на лозови насаждения.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка с приети изменения в Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) е актуализирана следната процедура: