АПИС Процедури

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Според Конституционния съд фигурата на прокурора по разследването срещу главния прокурор е противоконституционна; три нови процедури по новия закон за електронните съобщения; актуализирани деветнадесет процедури за висшето образование в България и чужбина; осемнадесет процедури за обществените поръчки актуализирани …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец юни 2021 г.

Акценти

 • В модул "Досъдебно производство по наказателни дела" са актуализирани всички процедури, които са засегнати от Решение № 7 от 11.05.2021 г. на Конституционния съд на Република България – обн. ДВ, бр. 41 от 18.05.2021 г. Конституционният съд приема, че цялостната уредба на фигурата на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник не е съобразена с действащата конституционна рамка. Анализът на особените основни характеристики на статуса и правомощията на този нов орган обосновава извод, че той е замислен и създаден от законодателя като държавен орган с извънреден характер. Неговото съществуване не кореспондира нито с конституционния статус на главния прокурор (лицето, което той би следвало да разследва), нито с конституционния статус на прокурорите като носители на държавна власт. Правомощията му не съответстват с основни конституционни принципи и функции на конституционен орган, какъвто е главният прокурор. Въвеждането на такъв орган при действащия Основен закон е конституционно нетърпимо

С изм. на НПК, обн. ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г. е дадена възможност съобщение за извършено престъпление да се изпрати по електронен път, ако е подписано с квалифициран електронен подпис при спазване на изискванията на закона. Със съобщението лицето може да изрази съгласието си да бъде призовавано и да получава съобщения на посочен от него електронен адрес;

По делата за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство, както в първоинстанционното производство, така и във въззивната инстанция е въведена възможност, в сила от 30.06.2021 г. при определени обстоятелства, а именно обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител;

 • В модул "Съобщения" във връзка с обемните изменения в Закона за електронните съобщения (ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г.) са въведени три нови процедури: "Условия и ред за сключване и прекратяване на индивидуален договор с краен потребител на електронни съобщителни мрежи и услуги", "Условия и ред за гарантиране на сигурност на електронни съобщителни мрежи и услуги" и "Условия и ред за гарантиране данните на крайните потребители на електронни съобщителни мрежи и услуги";
 • В модул "Търговци, търговски дружество, сдружения с нестопанска цел" е въведена новата процедура "Вписване на обстоятелства относно прокура в Търговския регистър". До преди това прокурата бе споменавана като едно от обстоятелствата, подлежащи на вписване при процедурите за вписване на съответните търговски дружества или други търговци. Обемът на представителната власт на прокуриста се определя от закона, като овластяването му се вписва в търговския регистър, като в процедурата подробно се разглежда реда за вписването;
 • В модул "Обществени поръчки" през изминалия месец са актуализирани осемнадесет процедури във връзка с изменението на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 35 от 2021 г.). С тези изменения подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, вече влезли в сила от 1 януари 2021 г. Част от промените се отнасят до задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки". Друга промяна касае публичното оповестяване на подадените единични цени. С измененията в ППЗОП се посочва, че кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовото предложение, както и на единичните цени, които го формират. Във връзка с прилагане на електронното възлагане е уточнено, че прилагането на жребий при класиране на участниците, като част от етапа на оценяване, може да си извърши както в платформата, така и извън нея.

Модул "Досъдебно производство по наказателни дела"

Във връзка с изм. на НПК, обн. ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г. Решение № 7 от 11.05.2021 г. на Конституционния съд на РБ – обн. бр. 41 от 18.05.2021 г. са актуализирани следните процедури:

 1. Образуване на досъдебно производство;
 2. Органи на досъдебното производство. Компетентност. Разпределение на делата;
 3. Разпит на обвиняемия;
 4. Ръководство и надзор на прокурора в досъдебното производство;
 5. Провеждане на разследване от разследващи митнически органи;
 6. Връчване на призовки, съобщения и книжа.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с приетите: РМС № 47 от 19 януари 2021 г. за приемане на Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители; РМС № 184 от 5 март 2021 г. за приемане на Национална програма "Дигитална квалификация"; РМС № 237 от 19 март 2021 г. за приемане на Национална програма "Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища"; РМС № 437 от 2 юни 2021 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021-2022 г.; РМС № 449 от 11 юни 2021 г. за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2022 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, са актуализирани следните процедури:

 1. Привличане на учени и преподаватели във висшите училища за определен срок;
 2. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 3. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 4. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 5. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 6. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 7. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 8. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 9. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 10. Привличане на специалисти и експерти във висшите училища;
 11. Въвеждане на система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висше училище;
 12. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 13. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 14. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 15. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 16. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 17. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 18. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 19. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации.

Модул "Съобщения"

Във връзка с обемните изменения в Закона за електронните съобщения (ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г.) са въведени следните 3 нови процедури:

 1. Условия и ред за сключване и прекратяване на индивидуален договор с краен потребител на електронни съобщителни мрежи и услуги;
 2. Условия и ред за гарантиране на сигурност на електронни съобщителни мрежи и услуги;
 3. Условия и ред за гарантиране данните на крайните потребители на електронни съобщителни мрежи и услуги.

Модул "Отбрана"

Въведен са новите образци:

 1. Протокол за бракуване и унищожаване към чл. 147, ал. 1 и 2 от ЗОБВВПИ;
 2. Заявление за производство, внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси;
 3. Заявление за издаване на разрешение за придобиване, съхраняване и употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Във връзка с приети изменения и допълнения в Наредба № 8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 48 от 8.06.2021 г.) са въведени два нови формуляра:

 1. Декларация, че физическите лица отговарят на обстоятелствата, посочени в чл. 41, ал. 3 от ЗЧОД;
 2. Декларация, че всяко едно от физическите лица, ръководители и/или изпълнители на частната охранителна дейност, отговаря на обстоятелствата, посочени в чл. 50, ал. 1 и 3 от ЗЧОД.

Модул "Транспорт"

Във връзка с промените в Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 2.02.2021 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;
 2. Условия и ред за провеждане на изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
 3. Условия и ред за отписване на автомобили от списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;
 4. Условия и ред за извършване на преглед за транспортна годност на лек таксиметров автомобил.

Въведен е следният нов формуляр:

 • Заявление за допускане до изпит за придобиване на удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил".

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с новата Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти (Приета с Решение № 215-Н от 27.05.2021 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 48 от 8.06.2021 г.) и отмяната на досегашната наредба е актуализирана процедурата:

и са въведени като нови следните формуляри:

 1. Заявление за допускане до изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант;
 2. Заявление за допускане до изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти;
 3. Заявление за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти;
 4. Заявление за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Във връзка с приемането на нова Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма и отмяната на предишната Тарифа, са аткуализирани следните процедури:

 1. Регистрация и контрол на туристическите дейности;
 2. Регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност;
 3. Ред и условия за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод";
 4. Ред и условия за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач".

Допълнена е процедурата:

Във връзка с изменението на Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г., в сила от 1.06.2021 г.) е актуализирана процедурата:

 • Условия и ред за извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.

Във връзка с изменението на Наредба № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 40 от 14.05.2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с изменението в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 35 от 27.04.2021 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решенията на възложителя при провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки;
 2. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на стоки, търгувани на стокова борса;
 3. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез състезателна процедура с договаряне;
 4. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез ограничена процедура;
 5. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание;
 6. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез конкурс за проект;
 7. Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП - назначаване, разглеждане на офертите, оценка и класиране на предложенията;
 8. Определяне на изпълнител на обществена поръчка. Сключване на договор, право на оспорване;
 9. Общи правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или с покана до определени лица;
 10. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез процедура на "Състезателен диалог";
 11. Подготовка на Указания за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка;
 12. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
 13. Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки;
 14. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие;
 15. Възлагане на обществени поръчки чрез използването на квалификационни системи на стопански субекти;
 16. Възлагане на обществени поръчки чрез рамкови споразумения;
 17. Създаване и поддържане от възложителите на "Профил на купувача";
 18. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез пряко договаряне.

Модул "Търговци"

Въведена е новата процедура:

Във връзка с изменението на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. ) са актуализирани процедурите:

 1. Условия и ред за предоставяне на търговска гаранция на стоките (в сила от 1.01.2022 г.);
 2. Помирително производство по Закона за защита на потребителите.