АПИС Процедури

Новости

НОВО в АПИС ПРОЦЕДУРИ: Динамичният модул за образование с актуализирани над двадесет процедури; нов устройствен правилник на Агенция по заетостта и двадесет актуализирани процедури; …

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец май 2023 г.

Акценти

 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" и модул "Правни сделки" са актуализирани процедурите и правните сделки по особените залози по повод последните изменения с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, Устройствения правилник на Агенцията по вписванията и Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози. Текстовете са съобразени и с измененията в ЗОЗ с ДВ, бр. 105 от 2016 г., част от които, съобразно последните изменения с ДВ, бр. 8 от 2022 г. влизат в сила от 1.01.2023 г., и предвиждат преминаване на ЦРОЗ от Министерство на правосъдието към Агенция по вписванията. Те все още не могат да бъдат приложени на практика. До тяхното прилагане и съответното изменение на ЗОЗ по отношение на реалната дата на преминаване на дейността от единия държавен орган към другия, компетентен си остава ЦРОЗ към МП;
 • В модул "Трудово-правни процедури" са актуализирани общо двадесет и девет процедури.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с обн. в ДВ, бр. 41 от 9.05.2023 г., в сила от учебната 2023/2024 г. на ПМС № 66 от 3 май 2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството; допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (ДВ, бр. 41 от 9.05.2023 год.); изменение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 31 от 7. 04. 2023 год.); изм. и доп. на ППЗЧРБ (ДВ, бр. 37 от 25.04.2023 год.); РМС № 317 от 26 април 2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 год., изм. и доп. на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (ДВ, бр. 43 от 16.05.23 год.) са актуализирани следните процедури:

 1. Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от легитимни училища на други държави;
 2. Издаване на дубликати на основни документи от системата на висшето образование;
 3. Легализиране на документи за висше образование и квалификация, издавани от и за Република България;
 4. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 5. Издаване на документи, удостоверяващи факти или обстоятелства, свързани с придобиване на висше образование;
 6. Приемане на чужденци за студенти, докторанти и специализанти в Република България;
 7. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 8. Предоставяне на кредит за студенти и докторанти;
 9. Признаване на висше образование и професионална квалификация на лица, завършили в чужбина. Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
 10. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 11. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 12. Установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация;
 13. Откриване на специалност от регулираните професии в системата на висшето образование;
 14. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 15. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 16. Обучение на студенти и докторанти срещу заплащане в държавните висши училища и в научните организации;
 17. Приемане на докторанти във военните академии и висшите военни училища;
 18. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 19. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 20. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 21. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти;
 22. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните академии и висшите военни училища;
 23. Начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовка на учениците от средните училища.

Модул "Трудово – правни процедури"

Във връзка с изм. и доп. на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ, бр. 27 от 24.03.2023 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Ред за ползване на служебни командировки в чужбина от шофьори и стюардеси при международни автомобилни превози на пътници и товари;
 2. Заплащане на командировъчни пари и извънреден труд по време на командировка.

Във връзка с изм. и доп. на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 6 от 20.01.2023 г., в сила от 20.01.2023 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни лица с трайни увреждания;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи в неравностойно положение на пазара на труда;
 3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица за стажуване;
 4. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с недостигащ осигурителен стаж за пенсиониране;
 5. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни над 50-годишна възраст;
 6. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания;
 7. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни на "зелени работни места".

Във вр. с обн., ДВ, бр. 43 от 16.05.2023 г., в сила от 16.05.2023 г. на нов Устройствен правилник на Агенцията по заетостта са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на разрешение за работа на работници – граждани на трети държави при наемане по трудово правоотношение в Република България;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи;
 3. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни младежи - с трайни увреждания;
 4. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни лица с трайни увреждания;
 5. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица от определени групи в неравностойно положение на пазара на труда;
 6. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи продължително безработни лица;
 7. Насърчаване на безработни лица към самостоятелна заетост;
 8. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни жени - майки или самотни родители;
 9. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица, освободени от местата за лишаване от свобода;
 10. Издаване на разрешение за работа на чужденци;
 11. Периодично парично подпомагане на безработни лица при започване на работа в друго населено място;
 12. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни младежи за стажуване или обучение;
 13. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица за стажуване;
 14. Разработване и реализиране на програми за заетост;
 15. Издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика от граждани на трета държава в Република България;
 16. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с недостигащ осигурителен стаж за пенсиониране;
 17. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни над 50-годишна възраст;
 18. Регистрация на търсещо работа лице;
 19. Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания;
 20. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни на "зелени работни места".

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"

Във вр. с изм. и доп. ДВ, бр. 29 от 31.03.2023 г. на Наредба № 8121з-406 от 14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи е актуализирана процедурата:

Модул "Околна среда"

Във вр. с изм. и доп. ДВ, бр. 33 от 10.04.2023 г., в сила от 10.04.2023 г. на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри са актуализирани следните процедури:

 1. Изисквания за издаване на разрешително за отреждане на площадки, депа, съоръжения и други инсталации за третиране на отпадъци;
 2. Условия и ред за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали;
 3. Условия и ред за извършване трансграничен превоз на отпадъци;
 4. Извършване на дейности по третиране на отпадъци;
 5. Издаване на разрешение на организации по оползотворяване на отпадъци и за индивидуално изпълнение;
 6. Ред за регистрация на дейности с отпадъци;
 7. Регистриране в публичен регистър на търговец или брокер с отпадъци и предоставяне на отчети;
 8. Регистриране в публичен регистър на лица, които извършват дейности с масово разпространени отпадъци и предоставяне на отчети.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"

Във връзка със Заповед РД-01-176/28.03.2023 г. на министъра на здравеопазването са въведени следните нови формуляри, които се прилагат от 1 юни 2023 г.:

 1. Експертно решение на ТЕЛК;
 2. Експертно решение на НЕЛК.

Модул "Съобщения"

Във връзка с приемането на нова Наредба № 4 от 21.03.2023 г. за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения и частичната отмяна на Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (ДВ, бр. 29 от 31.03.2023 г.) е актуализирана процедурата:

• Предоставяне на универсална услуга.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с последните изменения в ППЗАДС са актуализирани процедурите:

 1. Закупуване на бандероли за тютюневи изделия;
 2. Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия;
 3. Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на независими малки винопроизводители

и формулярите:

 1. Търговски документ, удостоверяващ движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Приложение № 7ш от ППЗАДС;
 2. Рекапитулативна декларация за освободен от акциз краен потребител - Приложение № 17б от ППЗАДС;
 3. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14 от ППЗАДС.

Допълнена е процедурата:

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Във връзка с новия Закон за подаването на сигнали и публично оповестяване на информация за нарушения (обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г.) са въведени следните нови процедури и приложения към тях:

 1. Принципи на обработване на личните данни при подаване на сигнали съгласно Закона за защита на лицата, подаващи информация или публично оповестяващи информация за нарушения. Технически и организационни мерки

с приложени образци на:

 • Политика за сигнализиране на нарушения при вътрешно подаване на сигнали и защита на сигнализиращите лица;
 • Декларация (политика) за защита на личните данни при подаването на сигнали за нарушения.
 1. Защитата на личните данни във връзка с подаването на сигнали за нарушения при обработващи лични данни, съвместни администратори и в дейността на ДЛЗД (или отговорен служител).

Модул "Търговци"

Във връзка с изменението на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (ДВ, бр. бр. 27 от 24.03.2023 г., в сила от 15.06.2023 г.), Устройствения правилник на Агенцията по вписванията (ДВ, бр. 25 от 17.03.2023 г., в сила от 15.06.2023 г.) и Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози (ДВ, бр. 28 от 28.03.2023 г., в сила от 1.04.2023 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Вписване на договор за особен залог;
 2. Изпълнение върху заложеното имущество по договор за особен залог, сключен по реда на Закона за особените залози.

Модул "Правни сделки"

Във връзка с изменението на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (ДВ, бр. бр. 27 от 24.03.2023 г., в сила от 15.06.2023 г.), Устройствения правилник на Агенцията по вписванията (ДВ, бр. 25 от 17.03.2023 г., в сила от 15.06.2023 г.) и Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози (ДВ, бр. 28 от 28.03.2023 г., в сила от 1.04.2023 г.) са актуализирани следните правни сделки:

 1. Договор за особен залог на движими вещи;
 2. Договор за особен залог на вземане;
 3. Договор за особен залог на търговско предприятие.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с измененията на ППЗСПД (ДВ, бр. 29 от 31.03.2023 г. ) е актуализирана процедурата:

 • Ред и условия за отпускане на месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и на еднократна помощ за дете, записано в първи - четвърти или осми клас.

Въведени са новите формуляри:

 1. Заявление за доброволно заличаване от Регистъра на социалните предприятия;
 2. Заявление за вписване в Регистъра на социалните предприятия на социални предприятия клас А+;
 3. Заявление за вписване в Регистъра на социалните предприятия на социални предприятия клас А.